Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Isplate Mirašu proglasili za povjerljivu tajnu * Vlada državnog jedinstva umjesto jeftinog kritizerstva * Policajci prijetili da će mu peglom unakaziti lice?  * Nožem izbo dvojicu mladića * Novinarka silovana i ubijena * Soraja, Milo i ja * Hajekovski komunizam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
STEVO MUK, PREDSTAVNIK INSTITUTA „ALTERNATIVA”:
DPS će na kraju htjeti da se sakrije iza fasade navodno nezavisnih institucija, koje suštinski rade u njegovu korist.

Vic Dana :)

Zaustavi policajka plavuša takođe plavušu:
– Ličnu kartu, molim.
– A kako to izgleda?
– To je malo kockasto s vašom slikom - odgovara policajka.
Plavuša počne da pretura po torbi, nađe ogledalo, pogleda se i kaže:
– Evo, to je malo kockasto s mojom slikom.
Uzme policajka ogledalo, pogleda i kaže:
Jao, izvinite, koleginice, nisam znala da ste jedna od nas!
Bračni par dobio dijete. Nakon pet godina dijete ne progovara. Roditelji se zabrinuli da nije nešto u redu sa djetetom. Poslije nekoliko dana dijete progovara: „deda”, i sjutradan deda umre. Prošlo neko vrijeme, i dijete iznenada kaže: „baba”, i sjutradan umre i baba. Opet prošlo neko vrijeme i dijete kaže: „tata”, a ukućani već počeli da oplakuju oca i spremaju sahranu, a otac legao u kovčeg i čeka. Kad, u jednom trenutku ulazi neko u kuću i viče: E, ljudi, umro komšija!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport DRUGA FUDBALSKA LIGA CRNE GORE – 11. KOLO
Kotoranima primorski derbi
Bez golova na „Tuškom polju” Kotoranima primorski derbi
Bo­kelj – Iga­lo 1:0 (0:0)

Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: 600. Su­di­ja: Mi­loš Sa­vo­vić (Pod­go­ri­ca) – 1,5 . Po­moć­ni­ci: Ve­se­lin Ra­du­no­vić (Nik­šić) – 2 i Alek­san­dar Đi­ka­no­vić (Nik­šić). Stri­je­lac: Ča­vor u 85. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Iva­no­vić, Bra­u­no­vić, Gr­bić (Bo­kelj), Đu­ka­no­vić, Ko­pi­to­vić (Iga­lo).
BO­KELj: Po­po­vić 2, Šće­kić 2, Pe­pić 2, Ma­raš 2, M. Ča­vor 2,5, To­do­ro­vić 2, Ni­ko­lić 1 (od 46.Bra­u­no­vić 2), Kor­dić 1,5 (od 45+2 P. Ča­vor 2), Iva­no­vić 1,5, Gr­bić 2, Kli­ko­vac 1,5 (od 66 . Ba­tu­ta 1).
IGA­LO: Bje­li­ca 2, Bu­ga­rin 2, Kru­la­no­vić 2, Đu­ka­no­vić 2, Vla­ho­vić 1,5 (od 86. Ko­pri­vi­ca –), Pa­vi­će­vić 2, Po­ček 1 (od 74. Si­mo­vić –), Jek­nić 1,5, Ko­pi­to­vić 1, Vi­lo­ti­je­vić 1 (od 65. Di­vac 0,5), Vu­čić 1,5.
Igrač utak­mi­ce: Mar­ko Ča­vor (Bo­kelj) – 2,5.
U pri­mor­skom der­bi­ju, ko­ji je ujed­no bio i der­bi ovog ko­la, Bo­kelj je bio bo­lji od Iga­la – 1:0. Ko­to­ra­ni su do tri bo­da sti­gli pet mi­nu­ta pri­je kra­ja utak­mi­ce, ka­da je mla­đa­ni Mar­ko Ča­vor, po­sle kik­sa „re­ze­r­vi­ste” Div­ca sa­vla­dao gol­ma­na Da­vi­da Bje­li­cu.
Tre­ba is­ta­ći da je po­če­tak ovog su­sre­ta ka­snio de­se­tak mi­nu­ta. Na­i­me, go­stu­ju­ći na­vi­ja­či za­su­li su ka­me­ni­ca­ma te­ren, pa je de­le­gat Bran­ko Kri­vo­ka­pić sa Ce­ti­nja tra­žio da na­pu­ste sta­di­on. Tek po­što je auto­bust sa na­vi­ja­či­ma go­sti­ju kre­nuo ka Her­ceg No­vom, fud­ba­le­ri su po­če­li ovaj der­bi.Z. Ša­ko­tić


De­čić – Ar­se­nal 0:0

Sta­di­on: „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca) – 0,5. Po­moć­ni­ci: Mar­ko Bu­la­to­vić (Pod­go­ri­ca) – 2, Vla­di­slav Ra­de­no­vić (Her­ceg No­vi) – 2. Žu­ti kar­to­ni: Dre­še­vić, Uj­kaj (De­čić), Sil­va, Vuk­če­vić (Ar­se­nal).
DE­ČIĆ: Ve­li­mi­ro­vić 1,5, Pa­do­vić 1, Mi­ha­i­lo­vić 1, Kr­ka­no­vić 1, Bo­žo­vić 0, Uj­kaj 0,5 (od 80. Ca­maj –), Bo­ža­no­vić 1,5, Dre­še­vić 0,5 (od 64. Mar­ko­vić –), E. Di­no­ša 0 (od 73. Sa­vi­će­vić –), La­za­re­vić 1,5, Pe­pić 0,5.
AR­SE­NAL: I. Đu­ro­vić 1, Vu­ka­di­no­vić 0,5, Ob­ra­do­vić 1, De­lić 1, Ra­šo 1, Mr­šu­lja 0,5, Ko­re­ia 1,5 (od 69. Kr­go­vić –), Vu­jo­vić 0,5, Sil­va 0,5 (od 58. Bi­go­vić 0,5), Đor­đe­vić 1, Vuk­če­vić 0,5 (od 83. Be­ći­ro­vić –).
IGRAČ UTAK­MI­CE: Bo­jan La­za­re­vić (De­čić) – 1,5.
Fud­ble­ri De­či­ća ni­ka­ko da uđu u se­ri­ju do­brih re­zu­la­ta ko­ja bi ih pri­bli­ži­la vr­hu ta­be­le. Na­kon po­bje­da nad Be­ra­na­ma i Otran­tom, Tu­za­ni su re­mi­zi­ra­li sa Ar­se­na­lom. Vi­še od to­ga ni­su za­slu­ži­li jer su tek u po­sled­njih dva­de­se­tak mi­nu­ta uspje­li da pro­bi­ju jak blok eki­pe Sla­vo­lju­ba Bu­ba­nje, ali ne i da za­tre­su mre­žu. Apla­u­ze pu­bli­ke iz­ma­mio je je­di­no Bo­jan La­za­re­vić, ka­da je u 68. mi­nu­tu sa 25 me­ta­ra po­go­dio preč­ku. Gol­man Tiv­ća­na Ili­ja Đu­ro­vić je već bio sa­vla­dan. Sre­ća je me­đu­tim bi­la na nje­go­voj stra­ni. Okvir go­la je po­go­dio i Ma­ti­ja Bo­ža­no­vić u 80. mi­nu­tu, na­kon cen­tar­šu­ta Vla­di­mi­ra Sa­vi­će­vi­ća iz kor­ne­ra. Fud­ba­le­ri i struč­ni štab Ar­se­na­la su tra­ži­li je­da­na­e­ste­rac u 59. mi­nu­tu, ka­da je Lu­ka Bo­žo­vić u ka­zne­nom pro­sto­ru obo­rio Bo­ja­na Bi­go­vi­ća. Su­di­ja Da­li­bor Vu­jić ni­je po­ka­zao da bi­je­lu tač­ku. Če­ti­ri mi­nu­ta ka­sni­je Bog­dan Ra­šo je za­vr­nuo po ze­mlji na pr­vu sta­ti­vu, Raj­ko Đor­đe­vić šu­ti­rao, a Pa­vle Ve­li­mi­ro­vić od­bra­nio. Gol­man Tu­za­na je bio si­gu­ran i pri­li­kom uda­ra­ca Bi­go­vi­ća u 70. i tre­ćem mi­nu­tu su­dij­ske na­dok­na­de.N.J.


Mla­dost Lje­ško­po­lje – Je­ze­ro 4:0 (3:0)

Sta­di­on: „DG Are­na”. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Mi­loš Ne­dić (Be­ra­ne). Po­moć­ni­ci: Ivan Kla­čar (Bar) i Go­ran Sa­vi­će­vić (Bar). Stri­jel­ci: Ma­tu­o­ke u 17. i 45, Vu­či­će­vić u 28. i Bu­la­to­vić u 80. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ra­du­no­vić, Ali­gru­dić, Vu­či­će­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje), Ra­ko­vić (Je­ze­ro).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Ago­vić, Jo­va­no­vić, Ma­tu­o­ke (od 63. Bu­la­to­vić), Dre­ško­vić, Ra­du­no­vić, Ali­gru­dić (od 70. To­ma­še­vić), Ti­o­do­ro­vić (od 81. Mu­ho­vić), Se­ra­tlić, Če­le­bić, Vu­či­će­vić, Kr­sto­vić.
JE­ZE­RO: Asa­no­vić, To­mo­vić, Mu­ča­li­ca (od 46. Ha­ja­ši), Mi­la­čić (od 28. Pa­vi­će­vić), Osmaj­lić, Ra­de­no­vić (od 61. Re­dže­pa­gić), Sti­je­po­vić, Ra­ko­vić, D. Aj­ko­vić, Đ. Aj­ko­vić, Jo­vi­će­vić.
Lje­ško­polj­ci su oprav­da­li ulo­gu fa­vo­ri­ta u du­e­lu sa Je­ze­rom i sti­gli do še­ste ovo­se­zon­ske po­bje­de. Ma­tu­o­ke je u 17. mi­nu­tu do­ma­će do­veo u vođ­stvo, ko­je je je­da­na­est mi­nu­ta ka­sni­je du­pli­rap La­zar Vu­či­će­vić. Svo­jim dru­gi po­got­kom u sa­mom fi­ni­šu pr­vog di­je­la, Ma­tu­o­ke je po­tvr­dio da se na­la­zi u do­broj gol­ge­ter­skoj for­mi, a tač­ku na ovaj su­sret sta­vio je de­set mi­nu­ta pri­je kra­ja „re­zer­vi­sta” Ivan Bu­la­to­vić.D.P.


Otrant Olim­pik – Be­ra­ne 5:3 (3:0)

Te­ren Olim­pi­ka u Ul­ci­nju. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mi­loš Be­šo­vić (Pod­go­ri­ca). Po­moć­ni­ci: Bla­žo Bog­da­no­vić (Nik­šić) i Mar­ko Dr­lje­vić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Ni­ko­lić u 12, 15. i 25, M. Di­va­no­vić u 64. i Kur­ti u 81. za Otrant Olim­pik, a Ne. Tmu­šić u 58, Asa­no­vić u 86. i Šu­nje­vić u 90+5. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­to­ni: Asa­no­vić, Uko­vić (Be­ra­ne).
OTRANT OLIM­PIK: Me­ći­ku­kić, An. Ru­do­vić (od 56. Ka­le­zić), Ra­mo­vić (od 46. Kur­ti), Ali­be­gu, Ni­ko­lić, Se­ni­ko­vić, Škre­lja, Ad. Ru­do­vić, Lja­mo­vić, M. Di­va­no­vić, Z. Di­va­no­vić (od 66. Ta­ka­to­ku).
BE­RA­NE: Ka­stra­to­vić, Kang, Asa­no­vić, Ko­rać, Đu­ri­šić, Vu­le­vić, Ni. Tmu­šić, Ne. Tmu­šić, Jo­ši­da, Le­kić (od 64. Uko­vić), Šu­nje­vić.
Pra­va go­le­a­da vi­đe­na je u Ul­ci­nju. Do­ma­ći Otrant Olim­pik je sa­vla­dao Be­ra­ne sa čak 5:3 i upi­sao tre­ći pr­ven­stve­ni tri­jumf.
Naj­bo­lji ak­ter me­ča bio je Dra­gan Ni­ko­lić, ko­ji je mre­žu Be­ra­na­ca po­go­dio tri pu­ta.


Je­din­stvo – Kom 0:0

Sta­di­on grad­ski u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: oko 300. Su­di­ja: Dra­gan Mi­ju­ško­vić (Nik­šić) 2. Po­moć­ni­ci: Uroš Ra­šo­vić (Pod­go­ri­ca) 1,5 i Vo­jin Osto­jić (Pod­go­ri­ca) 1,5. Žu­ti kar­to­ni: Gor­dić, Po­ljak (Je­din­stvo), Vu­ja­čić (Kom).
JE­DIN­STVO: Jok­si­mo­vić 1,5, Gor­dić 1,5, Kri­je­što­rac 1 (od 66. Po­ljak 1), An­đe­lić 1 (od 73. Šo­ja 1), D. Ban­da 1, Haj­ro­vić 1,5, H. Ban­da 1,5, Ke­sju­ke 1, Mu­zu­ro­vić 1, Idri­zo­vić 1 (od 85. Mer­do­vić-), Šće­pa­no­vić 1,5.
KOM: Pa­vli­čić 1, Hi­no 1, Hot 1 (od 65. Sen­to­ku 1), De­dić 1, Đur­ko­vić 1, Go­lu­bo­vić 1,5, Vu­ja­čić 1,5, Da­be­tić 1,5, Ž. Po­po­vić 1 (od 72. J. Po­po­vić 1), Ča­bar­ka­pa 1 (od 58. Gar­da­še­vić 1), Pe­tro­vić 1,5.
Igrač utak­mi­ce: Vla­dan Gor­dić (Je­din­stvo)-1,5
Da ni­je bi­lo po jed­ne šan­se za oba ti­ma, i to u pr­vih osam mi­nu­ta, kad su bi­li ne­pre­ci­zni Kri­je­što­rac i Hot, te­ško da bi iz­u­zev ne­is­ko­ri­šće­nog pe­na­la za go­ste bi­lo ne­što vri­jed­no po­me­na. Mo­gao je De­dić eki­pi Ko­ma u 66. mi­nu­tu da obez­bi­je­di po­bje­du. Me­tar unu­tar še­sna­e­ster­ca sru­šen je is­ku­sni Vu­ja­čić, ali gol­man do­ma­ćih Jok­si­mo­vić za­u­sta­vio je šut De­di­ća i uhva­tio „ži­vu lop­tu”. M.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"