Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Premijer građane proglasio za špijune * Đukanović i Brajović spremaju novu prevaru * ​Pokušao da zapali tetku i kuću * Filipu dodijelili devet tjelohranitelja * Premijer građane proglasio za špijune * Javna kuća * Himnotres
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mira Popović, CGO:
– Licenca za provjeru radova ističe i plagijatori su mirni. Zabrinjava i to što nema javno dostupnog podatka čiji su radovi provjeravani, već imamo samo zbirni podatak Univerziteta Crne Gore.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport CRNA GORA I SRBIJA VEČERAS (20.45 – TV NOVA M) IGRAJU MEČ 3. KOLA C GRUPE LIGE NACIJA
Početak velikog rivalstva
Početak velikog rivalstva Hoću i želim da se ponašam kao profesionalac, da protiv Srbije igramo takmičarsku, a s druge strane prijateljsku i bratsku utakmicu. Tako ću je i doživjeti – istakao je crnogorski selektor Ljubiša Tumbaković
Igra­li su Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja u po­sled­njih 12 go­di­na u ne­ko­li­ko spor­to­va, ali ni­ka­da do sa­da ni­su ukr­sti­li ko­plja u fud­ba­lu. Ali, do­šao je i dan ka­da će naj­bo­lji fud­ba­le­ri ova dva ti­ma, ko­ji su ne­ka­da či­ni­li jed­nu dr­ža­vu, igra­ti me­đu­sob­ni meč. Der­bi tre­ćeg ko­la C gru­pe Li­ge na­ci­ja igra­će ova dva ti­ma ve­če­ras u Pod­go­ri­ci i to je sva­ka­ko meč ko­ji će pri­vu­ći pa­žnju ve­li­kog bro­ja lju­bi­te­lja fud­ba­la. Dru­go­vi i pri­ja­te­lji igra­će za bo­do­ve, a mo­žda je ovaj su­sret i po­če­tak jed­nog ri­val­stva, ko­ji ne­dav­no se­lek­tor Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić upre­dio sa vje­či­tim der­bi­jem. U sva­kom slu­ča­ju, ovaj meč je spek­takl, ba­rem je ta­ko na­ja­vljen od stra­ne igra­ča, a vje­ru­je­mo da će i na tri­bi­na­ma sve pro­te­ći u naj­bo­ljem re­du i da će na­vi­ja­či obje re­pre­zen­ta­ci­je po­zdra­vi­ti sva­ki li­jep po­tez...

Tum­ba­ko­vić: Ovaj meč po­čeo još u Lo­za­ni

Cr­no­gor­ski na­ci­o­nal­ni tim sa klu­pe pred­vo­di Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić, srp­ski struč­njak, ko­ji je ju­če iz­nio za­nin­ljiv de­talj ka­da je pi­ta­nju ve­če­ra­šnji meč.
– Ova utak­mi­ca je po­če­la da se igra još na iz­vla­če­nju pa­ro­va u Lo­za­ni. Sje­de­li smo za­jed­no, de­le­ga­ci­ja iz Sr­bi­je i de­le­ga­ci­ja iz Cr­ne Go­re, a ako ne­što ni­smo že­lje­li ni mi ni oni, to je da igra­mo jed­ni pro­tiv dru­gih u ovom tak­mi­če­nju. Že­lje­li smo da da to bu­de u ne­kim dru­gim, pri­ja­telj­skim, okol­no­sti­ma. Da­kle, mi će­mo od­i­gra­ti ovaj su­sret, ali se on igra par mje­se­ci. Ja ho­ću i že­lim da se po­na­šam kao pro­fe­si­o­na­lac, da pro­tiv Sr­bi­je igra­mo tak­mi­čar­sku, a s dru­ge stra­ne pri­ja­telj­sku i brat­sku utak­mi­cu. Ta­ko ću je i do­ži­vje­ti. S dru­ge stra­ne, ne po­sto­ji ni­je­dan tre­ner na svi­je­tu, ko­ji ka­da iza­đe na ze­le­ni pra­vo­u­ga­o­nik, ne že­li da na­pra­vi re­zul­tat. Ta­ko ću se i ja po­na­ša­ti, na­rav­no u okvi­ri­ma sport­skog tak­mi­če­nja i nad­me­ta­nja – is­ta­kao je Tum­ba­ko­vić.
Se­lek­tor „cr­ve­nih” je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­no­vio da se nje­gov tim za ovaj meč spre­ma kao i za sva­ki dru­gi.
– Spre­ma­mo se kao za sva­ku utak­mi­cu i že­li­mo da taj ni­vo pri­pre­ma po­dig­ne­mo na struč­ni mo­me­nat. To smo ra­di­li do sa­da, a ra­di­mo i sa­da, u pri­pre­mi utak­mi­ce sa Sr­bi­jom. Ne­ma­mo ne­kih po­seb­nih de­ta­lja ko­ja bih iz­dvo­jio. Ima­mo do­dat­ni mo­tiv, jer igra­mo pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je ko­ja je bi­la uče­snik po­sled­njeg Svjet­skog pr­ven­stva.
Na pro­šlom oku­plja­nju se­lek­tor Tum­ba­ko­vić je re­kao da mu je žao što ne­ma u eki­pi Ada­ma Ma­ru­ši­ća i Mar­ka Ve­šo­vi­ća, jer je sa nji­ma imao ne­ke no­ve ide­je. Na pi­ta­nje da li će ih sa­da pri­mi­je­ni­ti, od­go­vo­rio je:
– Ta ide­ja je bi­la spe­ci­fič­na i od­no­si­la se na te utak­mi­ce ko­je smo igra­li. Ni­smo to mo­gli da spro­ve­de­mo, pa smo on­da ci­je­li kon­cept pro­mi­je­ni­li. Sa­da ima­mo ne­ki no­vi kon­cept, jer su sa­da tu i Ma­ru­šić i Ve­šo­vić, ali i Ste­van Jo­ve­tić. Sa­da je taj kon­cept no­vi, ali ne­će pu­no od­u­da­ra­ti od onog ko­ji je usta­no­vljen. Pre­tr­pje­će od­re­đe­ne fi­ne­se. Na­rav­no, po­ku­ša­će­mo da se pr­vo pri­la­go­di­mo Sr­bi­ji, a on­da i Li­tva­ni­ji.
Na pi­ta­nje da li ova utak­mi­ca mo­že da bu­de od­lu­ču­ju­ća u bor­bi za pr­vo mje­sto, Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić je od­go­vo­rio:
– Ne mo­že da bu­de od­lu­čuj­uća, ali stal­no tre­ba stva­ra­ti re­zul­tat i ne gle­da­ti u onu dru­gu utak­mi­cu. Ali, u is­toj mje­ri ne­ka­da za­vi­ste i od dru­gih me­če­va – ka­zao je Tum­ba­ko­vić.

Ni­je at­mos­fe­ra u ta­bo­ru „or­lo­va” kao što se pi­še

Sr­bi­ja će u me­ču sa Cr­nom Go­rom na­stu­pi­ti bez dvo­ji­ce naj­bo­ljih igra­ča, Ne­ma­nje Ma­ti­ća i Alek­san­dra Ko­la­ro­va.
– Obo­ji­ca su sjaj­ni igra­či i oni ima­ju po­se­ban do­ri­nos u tom ci­je­lom kon­tek­stu, ka­da je Sr­bi­ja u pi­ta­nju. Vje­ro­vat­no je to ve­li­ki hen­di­kep za njih. Ali, igra­či ko­ji na­do­mje­ste ta­kve fud­ba­le­re uvi­jek do­ne­su ne­što no­vo, ne­ki no­vi kva­li­tet, jer že­le da se do­ka­žu. Sr­bi­ja ima je­dan ve­li­ki broj igra­ča ko­ji u da­tom mo­men­tu mo­gu da na­pra­ve kom­pe­za­ci­ju igra­ča ko­ju su po­vri­je­đe­ni. Mi­slim da za njih to ni­je to­li­ki hen­di­kep, ko­li­ko bi bio za nas ka­da ne bi igra­li Sa­vić i Jo­ve­tić. To je mno­go ve­ća raz­li­ka u od­no­su na kva­li­tet ko­ji mi ima­mo i za­mje­ne ko­je bi na­do­mje­sti­le nji­ho­ve ne­i­gra­nje.
Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja u Sr­bi­ji, u ta­bo­ru „or­lo­va” at­mos­fe­ra ni­je baš naj­bo­lja. Me­đu­tim, Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić se ni­je slo­žio sa ti­me.
– Ne bih se slo­žio sa tom kon­sta­ta­ci­jom, jer je ona me­dij­ski ek­po­ni­ra­na. A da li je to tač­no? Ni­je! Bi­li sam če­ti­ri da­na za­jed­no u Lon­do­nu, se­lek­tor Sr­bi­je Mla­den Kr­sta­jić i ja na se­mi­na­ru se­lek­to­ra. In­for­ma­ci­ja je sa­svim dru­ga­či­ja, a to je da i oni ima­ju su­per at­mos­fe­ru, da to ni­je ta­ko kao što se pri­ča.
Šta oče­ku­je­te od na­vi­ja­ča, lju­di ko­ji će bi­ti oko te­re­na, jer ovo je­ste fud­bal­ski pra­znik i ne bi smje­lo bi­ti ni­šta dru­go.
– Pu­bli­ka mo­že da oče­ku­je kraj­nje sport­sku utak­mi­cu, gdje će­mo mi pri­je sve­ga po­ku­ša­ti da is­ka­že­mo naš kva­li­tet. E sad, da li će to bi­ti bi­ti u prav­cu lje­po­te ili re­zul­ta­ta, to će­mo vi­dje­ti. Oče­ku­jem da pu­bli­ka uži­va u fud­bal­skom pra­zni­ku i mo­ja že­lja da se utak­mi­ca bu­de ta­kva.

Ko je fa­vo­rit u ovom su­sre­tu?

– Ne­ma fa­vo­ri­ta! Fud­bal je ži­va stvar, ima­mo onaj trav­na­ti te­ren, jed­nu fud­bal­sku lop­tu, su­di­ju... Ako je me­dij­ski ne­ko, u ovom tre­nut­ku bla­gi fa­vo­rit, mi će­mo po­ku­ša­ti da to iz­ne­vi­li­še­mo, da se na­met­ne­mo i da re­zul­ti­ra­mo na na­čin ko­ji na­ma od­go­va­ra – is­ta­kao je na kra­ju Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić.
Meč iz­me­đu Cr­ne Go­re i Sr­bi­je igra se na sta­di­o­nu pod Go­ri­com od 20.45 sa­ti. De­jan Pa­nić

Enig­ma Ni­ko­la Vuk­če­vić

Ni­ko­la Vuk­če­vić se po­vri­je­dio na­stu­pa­ju­ći za svoj Le­van­te, pred­vi­đe­na mu je bi­la tro­ne­djelj­na pa­u­za, ali... Ve­zi­sta „cr­ve­nih” se po­ja­vio u Pod­go­ri­ci, tre­ni­rao je dva po­sled­nja da­na, isti­na odvo­je­no od eki­pe
– Vuk­če­vić je do­šao po­vri­je­đen, ali sa ve­li­kom že­ljom da igra. U pret­hod­na tri-če­ti­ri da­na si­tu­a­ci­ja sa njim se zna­to po­pra­vi­la. Ju­če je la­ga­no trč­ka­rao i po­sto­ji mo­guć­nost da za­i­gra. Me­đu­tim, to će u ve­li­koj mje­ri za­vi­si od na­ših, ali i lje­ka­ra iz nje­go­vog klu­ba Le­van­tea. Da­nas će­mo zna­ti da li mo­že – is­ta­kao je Tum­ba­ko­vić.

Ta­be­la
1. Cr­na Go­ra 2 1 1 0 2:0 4
2. Sr­bi­ja 2 1 1 0 3:2 4
3. Ru­mu­ni­ja 2 0 2 0 2:2 2
4. Li­tva­ni­ja 2 0 0 2 0:3 0

Kr­sta­jić će bi­ti sja­jan tre­ner

Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić je Mla­de­na Kr­sta­ji­ću na star­tu igra­če ka­ri­je­re bio tre­ner. Bio mu je da­kle, fud­bal­ski uči­telj, a ve­če­ras će pr­vi put u tre­ner­skoj ka­ri­je­ri je­dan pro­tiv dru­gog sje­dje­ti na klu­pa­ma.
– Kr­sta­ji­ća sam tre­ni­rao če­ti­ri go­di­ne i na nje­gov raz­voj­ni put kao fud­ba­le­ra, prak­tič­no sam i ja uti­cao. Do­šao je kao ne­ko što je šest mje­se­ci sa­mo tre­ni­rao da bi ušao u pr­vi tim i da bi to ka­sni­je re­zul­ta­ti­ra­lo jed­nom sjaj­nom fud­bal­skom ka­ri­je­rom. Upo­ran je, vri­je­dan je, ima sport­sku in­te­li­gen­ci­ju i la­ko je ra­di­ti sa njim. Na­sta­vio je dru­gim pu­tem i on je ja­ko kva­li­te­tan u po­slu ko­jim se ba­vi. Sa­da je se­lek­tor, moj ko­le­ga, sja­jan je čo­vjek, a oče­ku­jem od nje­ga da po­sta­ne sja­jan tre­ner – ka­zao je Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić.


Ve­šo­vić: Uvi­jek ide­mo na po­bje­du

Op­ti­mi­sta pred ve­če­ra­šnji meč je i Mar­ko Ve­šo­vić, ve­zni fud­ba­ler cr­no­gor­skog na­ci­o­nal­nog ti­ma. On je u iz­ja­vi za ma­ga­zin FSCG is­ta­kao:
– Cr­na Go­ra uvi­jek ide na po­bje­du, bez ob­zi­ra ko­ga ima­mo za pro­tiv­ni­ka. Vje­ru­je­mo u svo­je kva­li­te­te, po­ka­za­li smo da mo­že­mo da se no­si­mo sa bi­lo ko­jom evrop­skom re­pre­zen­ta­ci­jom. Na na­šem te­re­nu uvi­jek ima­mo mak­si­mal­ne am­bi­ci­je i ne vi­dim raz­log da sa­da bu­de dru­ga­či­je. U pr­va dva ko­la Li­ge na­ci­ja po­ka­za­li smo da će­mo bi­ti kon­ku­rent­ni do kra­ja tak­mi­če­nja za pr­vo mje­sto i tre­ba da na­sta­vi­mo u do­brom ri­t­mu. Uz pra­vu po­dr­šku sa tri­bi­na, ko­ju re­pre­zen­ta­ci­ja uvi­jek ima, mo­že­mo na­pra­vi­ti do­bar re­zul­tat pro­tiv iz­u­zet­no ozbiljnog pro­tiv­ni­ka ka­kav je se­lek­ci­ja Sr­bi­je – ka­zao je Ve­šo­vić.

CRNA GORA - SRBIJA

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"