Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oštetila Ukrajinu za 1,6 milijardi, pa pobjegla u Crnu Goru * Hana brinu kineske investicije * Isjekli se žiletima i zapalili pet ćelija * Filipova žena šef pljevaljske poreske uprave * CIA preslušala snimke, smrt pod velom tajne * Djevica za bezgrešno začeće * Reklama bez srama
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, ČELNIK POKRETA URA:
Nije dovoljno ustati kad intoniraju himnu, a okrenuti leđa i sjesti pred nepravdom i bezakonjem.

Vic Dana :)

- Kako prepoznati oženjenog muškarca koji sjedi na klupi?
- Kada dođe metlar on odmah digne noge!
Negdje na moru dva lava pobjegla iz cirkusa i hodaju plažom. Jedan lav reče:
- Ne razumijem ove ljude, špic je sezone a na plaži nema žive duše!
Falsifikovao Mujo dolare, pa se hvali Hasu:
– Vid‘ bolan, kako sam napravio ovaj od 7 dolara.
- Ma, ne benavi, gdje ima od 7, nego odi ti još dok možeš i to promijeni kod nekoga ko se ne razumije.
Vraća se Mujo:
- Uspio sam, Haso! Sve sam promijenio u po 3 i po 4!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-10-22 DRUGA CRNOGORSKA FUDBALSKA LIGA – 13. KOLO
Bokelju slađi dio kolača
Prazne mreže u Lješkopolju Bokelju slađi dio kolača
Mla­dost Lje­ško­po­lje –
Bo­kelj 0:0
Sta­di­on: „DG are­na”. Gle­da­la­ca: 290. Su­di­ja: Mi­loš Bo­ško­vić (Pod­go­ri­ca) – 1,5. Po­moć­ni­ci: Ve­se­lin Ra­du­no­vić (Nik­šić) – 1,5, Vla­di­slav Ra­de­no­vić (Her­ceg No­vi) – 1,5. Žu­ti kar­to­ni: Kr­sto­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje), Kli­ko­vac, Ba­tu­ta, Šće­kić, To­do­ro­vić (Bo­kelj).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Ago­vić 1, Ali­gru­dić 1, Dre­ško­vić 1, Če­le­bić 1,5, Ra­du­no­vić 0,5, Ti­o­do­ro­vić 1,5, Kr­sto­vić 1, Se­ku­lo­vić 0,5 (od 56. Su­zu­ki 0,5), Vu­či­će­vić 1 (od 90+1. Du­lo­vić –), Se­ra­tlić 1,5, Bu­la­to­vić 0,5 (od 83. Mu­ho­vić –).
BO­KELj: V. Po­po­vić 1, Šće­kić 0,5, Gr­bić 1,5, To­do­ro­vić 1,5, Ča­vor 1, Iva­no­vić 1,5, Ba­tu­ta 1, Kli­ko­vac 1, Ma­raš 0,5 (od 65. Ga­zi­vo­da 1), Pe­pić 0,5 (od 90+1. B. Po­po­vić –), Kor­dić 0,5 (od 81. Ni­ko­lić –).
IGRAČ UTAK­MI­CE: Mir­ko To­do­ro­vić (Bo­kelj) – 1,5.
Der­bi Dru­ge cr­no­gor­ske li­ge je za­vr­šen mi­ro­lju­bi­vo, ali sa­mo što se go­lo­va ti­če. Na te­re­nu „DG are­ne” je pr­šta­lo. Fud­ba­le­ri Mla­do­sti iz Lje­ško­po­lja i Bo­ke­lja su pri­ka­za­li bor­be­nu igru u ko­joj ni­su šte­dje­li ni se­be ni pro­tiv­ni­ka. Bi­lo je i šan­si, ali se mre­že ni­su tre­sle, što vi­še od­go­va­ra Ko­to­ra­ni­ma, ko­ji su li­de­ri i na­kon 13. ko­la.
Lje­ško­polj­ci su na star­tu bi­li bo­lji ri­val. Već u če­tvr­tom mi­nu­tu Ni­ko­la Če­le­bić je po­ku­šao da gla­vom sa­vla­da Vi­do­ja Po­po­vi­ća, po­sli­je cen­tar­šu­ta Bo­ja­na Ali­gru­di­ća. Me­đu­tim, gol­man go­sti­ju je bio na pra­vom mje­stu. Ču­var mre­že Bo­ke­lja je ostao uko­pan u mje­stu u 15. mi­nu­tu, ka­da je La­zar Vu­či­će­vić za­vr­nuo sa de­sne stra­ne, a Er­min Se­ra­tlić gla­vom po­go­dio okvir go­la. Če­ti­ri mi­nu­ta ka­sni­je Ivan Bu­la­to­vić se ni­je sna­šao u gu­žvi pred pro­tiv­nič­kom mre­žom. Go­sti su uz­vra­ti­li pre­ko Lu­ke Kli­kov­ca u 21. mi­nu­tu. Vra­go­la­sti ofan­zi­vac je na­kon du­plog pa­sa sa Ni­ko­lom Iva­no­vi­ćem, iza­šao sam pred Ja­smi­na Ago­vi­ća i sa 14 me­ta­ra šu­ti­rao pra­vo u is­ku­snog gol­ma­na. U dru­gom po­lu­vre­me­nu je opao tem­po. Isti­na, bi­lo je ne­ko­li­ko za­ni­mlji­vih po­ku­ša­ja na obje stra­ne, ali ni je­dan ni­je bio iz do­me­na ozbilj­nih šan­si. N.J.
De­čić – Je­ze­ro 4:1 (1:1)
Sta­di­on: „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne) – 2. Po­moć­ni­ci: Go­ran Šu­ćur (Nik­šić) – 2, Ni­ko­le­ta Ob­ra­do­vić (Be­ra­ne) – 2. Stri­jel­ci: Pe­pić u 14, E. Di­no­ša u 69, Bu­la­to­vić u 77. i Da­mja­no­vić u 86. za De­čić, a Đur­ko­vić u 43. mi­nu­tu za Je­ze­ro. Žu­ti kar­ton: Mar­ko­vić (De­čić).
DE­ČIĆ: Ve­li­mi­ro­vić 2, Ora­ho­vac 1,5, Vu­ji­sić 2, Kr­ka­no­vić 1,5, K. Di­no­ša 1, Uj­kaj 1 (od 67. Đu­kić 1), Mar­ko­vić 1,5, Sa­vi­će­vić 1 (od 60. Bu­la­to­vić 1,5), E. Di­no­ša 1,5, La­za­re­vić 2 (od 82. Da­mja­no­vić –), Pe­pić 1,5.
JE­ZE­RO: Kal­tak 0,5, Osmaj­lić 1, Re­dže­pa­gić 0,5 (od 67. Ni­ko­vić 0), Đ. Aj­ko­vić 0 (od 82. Ha­ja­ši –), Đur­ko­vić 1, D. Aj­ko­vić 1, Sti­je­po­vić 0, Ra­ko­vić 0, To­mo­vić 0, Mu­ča­li­ca 0,5, (od 85. Fe­ra­to­vić –), Ra­de­no­vić 0.
IGRAČ UTAK­MI­CE: Bo­jan La­za­re­vić (De­čić) – 2.
Iako su na­stu­pi­li bez če­ti­ri stan­dard­na pr­vo­tim­ca, fud­ba­le­ri De­či­ća su na­sta­vi­li se­ri­ju po­zi­tiv­nih re­zul­ta­ta na svom te­re­nu. Pri­bo­ja­va­li su se u Tu­zi­ma da bi se mo­glo osje­ti­ti od­su­stvo ka­žnje­nog de­snog be­ka Ni­ja­zi­ma Pa­do­vi­ća, po­vri­je­đe­nih što­pe­ra Ni­ko­le Mi­ha­i­lo­vi­ća i li­je­vog be­ka Lu­ke Bo­žo­vi­ća, kao i zad­njeg ve­znog Ma­ti­je Bo­ža­no­vi­ća, ko­ji je imao pri­vat­ne oba­ve­ze. Is­po­sta­vi­lo se da ni­je bi­lo po­tre­be za tim. Od­bra­na je dje­lo­va­la so­lid­no, sa po­seb­nim ak­cen­tom na mla­dog Vla­di­mi­ra Vu­ji­si­ća. Ka­da je ja­ki vje­tar na „Tu­škom po­lju” do­no­sio i „pro­ma­ju” u po­sled­njoj li­ni­ji, tu je bio is­ku­sni Pa­vle Ve­li­mi­ro­vić. Ču­var mre­že Tu­za­na je „ski­nuo” tri do­bre šan­se, a imao je i sre­će ka­da je stri­je­lac iz­jed­na­ču­ju­ćeg go­la za Je­ze­ro, Alek­sa Đur­ko­vić, iz slo­bod­nog udar­ca po­go­dio preč­ku. Što se ti­če ofan­zi­va­ca De­či­ća, po­red stri­je­la­ca Ri­ja­da Pe­pi­ća, Eg­zo­na Di­no­še, Ni­ko­le Bu­la­to­vi­ća i Vu­ka Da­mja­no­vi­ća, ko­me su sa­mo če­ti­ri mi­nu­ta od ula­ska na te­ren bi­la do­volj­na da za­tre­se mre­žu, is­ta­kao se i asi­stent kod pr­va dva go­la, Bo­jan La­za­re­vić.N.J.
Ar­se­nal – Be­ra­ne 2:0 (1:0)
Sta­di­on: FK Ar­se­nal: Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Go­ran Iva­no­vić (Bu­dva). Po­moć­ni­ci: De­jan Pa­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca) i Uroš Ra­šo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Vuk­če­vić u 45+1. i Mr­šu­lja u 62. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Mr­šu­lja (Ar­se­nal).
AR­SE­NAL: Đu­ro­vić, Ra­šo, Đor­đe­vić, Vu­jo­vić, Be­ći­ro­vić (od 46. Đor­đe­vić), De­lić, Ob­ra­do­vić, Mr­šu­lja (od 79. Le­ko­vić), Bi­go­vić, Vuk­če­vić (od 73. Kr­go­vić), Ko­re­ja.
BE­RA­NE: Ka­stra­to­vić (od 46. Be­ćić), Ne­dić, Le­kić (od 8. Kang), Tmu­šić, Uko­vić (od 81. Ba­le­vić), Vu­le­vić, Go­lu­bo­vić, Jo­ši­da, Tmu­šić Asa­no­vić, Šu­nje­vić.
Na­kon šet utak­mi­ca bez po­bje­de ko­nač­no su se ra­do­va­li i fud­ba­le­ri Ar­se­na­la. Tiv­ća­ni su pre­sli­ša­li fe­nje­ra­ša Be­ra­ne, a troj­ku su pot­pi­sa­li Igor Vuk­če­vić svo­jim pe­tim po­got­kom u šam­pi­o­na­tu i Ve­li­bor Mr­šu­lja evro­go­lom u 62. mi­nu­tu
K.D.
Otrant Olim­pik – Kom 2:1 (0:1)
Sta­di­on: Otran­ta. Gle­da­la­ca oko 200. Su­di­ja: Sa­vo Vu­jo­vić (Ce­ti­nje). Po­moć­ni­ci: Ni­ko­la Vu­jo­vić (Bar) i Ivan Kla­čar (Bar). Stri­jel­ci: V. Ru­do­vić u 74. i M. Di­va­no­vić u 90. za Otrant Olim­pik, a Ba­la­ba­no­vić u dru­gom mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Kom. Žu­ti kar­to­ni: Ni­ko­lić, Lja­mo­vić (Otrant Olim­pik), Ž. Po­po­vić i Go­lu­bo­vić (Kom).
OTRANT OLIM­PIK: Me­ći­ku­kić, Se­ni­ko­vi­uć, Ra­mo­vić, Anđ. Ru­do­vić, R. Ru­do­vić, Z. Di­va­no­vić, V. Ru­do­vić (od 91. Kur­ti), Ni­ko­lić, Ali­be­gu, Da­cić (od 60. M. Di­va­no­vić, Lja­mo­vić (od 71. Škre­lja).
KOM: Pa­vli­čić, Ra­čić (od 56. J. Po­po­vić), Ba­la­ba­no­vić (od 71. Sen­to­ku), Ž. Po­po­vić, Go­lu­bo­vić (od 80. Ota­še­vić), Po­po­vić, Go­lu­bo­vić, Da­be­tić, Đur­ko­vić, Pe­tro­vić-Nje­goš, Hot, De­dić, Gar­da­še­vić.
Do­bru for­mu Otrant Olim­pik po­tvr­dio je i pro­tiv Ko­ma, i ve­zao tre­ću po­bje­du. Go­sti su po­ve­li već u dru­gom mi­nu­tu go­lom Ba­la­ba­no­vi­ća iz je­da­na­e­ster­ca, da bi u na­stav­ku Ul­ci­nja­ni re­ži­ra­li pre­o­kret. An­đe­lo Ru­do­vić pro­tiv klu­ba či­ji je dres no­sio pro­šle se­zo­ne bio je ve­o­ma in­spi­ri­san, a na­kon njego­vih asi­sten­ci­ja mre­žu Ko­ma tre­sli su Va­len­tin Ru­do­vić u 74. i is­ku­sni Meh­med Di­va­no­vić u 90. mi­nu­tu. D.K.
Je­din­stvo-Iga­lo 1:1 (1:1)
Sta­di­on grad­ski u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­ja: Mar­ko Ću­pić (Pod­go­ri­ca) 0,5. Po­moć­ni­ci: Ne­nad Živ­ko­vić (Pod­go­ri­ca) 0,5 i Mar­ko Bu­la­to­vić (Pod­go­ri­ca) 0,5. Stri­jel­ci: De­nis Ban­da u 17. za Je­din­stvo, a Ko­pi­to­vić u 15. mi­nu­tu za Iga­lo. Žu­ti kar­to­ni: Idri­zo­vić i Šće­pa­no­vić (Je­din­stvo), Kru­la­no­vić i Bu­ga­rin (Iga­lo).
JE­DIN­STVO: Jok­si­mo­vić 0,5, Gor­dić 0,5, Kri­je­što­rac 0,5 (od 70. Po­ljak 0,5), An­đe­lić 0,5 (od 46. Šo­ja 0,5), Mer­do­vić 1, D. Ban­da 1,5, Haj­ro­vić 1, H. Ban­da 1, Ke­sju­ke 1,5, Idri­zo­vić 1,5, Šće­pa­no­vić 1,5.
IGA­LO: Bje­li­ca 1,5, Bu­ga­rin 1,5, Kru­la­no­vić 1, Đu­ka­no­vić 0,5, Vla­ho­vić 1, Ko­pri­vi­ca 1 (od 90. Ba­krač-), Po­ček 0,5, Jek­nić 0,5, Ko­pi­to­vić 1,5, Vi­lo­ti­je­vić 0,5 (od 46. Di­vac 0,5, od 80 Pa­vi­će­vić 0,5), Vu­čić 0,5.
Igrač utak­mi­ce: Da­vid Bje­li­ca (Iga­lo)-1,5
Ono zbog če­ga pu­bli­ka do­la­zi na sta­di­on, da vi­di go­lo­ve i li­je­pe po­te­ze sta­lo je u dva mi­nu­ta utak­mi­ce u Bi­je­lom Po­lju. Pr­vo je Bo­jan Ko­pi­to­vić li­je­pim go­lom u 15. mi­nu­tu do­nio vođ­stvo go­sti­ma, da bi sa­mo dva mi­nu­ta ka­sni­je do­ma­ći iz­jed­na­či­li, a stri­je­lac je bio De­nis Ban­da.
Vri­jed­ne po­me­na su i dvi­je uspje­šne pa­ra­de gol­ma­na go­sti­ju Da­vi­da Bje­li­ce. Pr­vo je do­bro od­bra­nio šut Slav­ka Mer­do­vi­ća u 64 mi­nu­tu sa 18 me­ta­ra,a on­da sko­ro sa iste raz­da­lji­ne u 71. mi­nu­tu i uda­rac Mir­ze Idri­zo­vi­ća.
M.N.

Ta­be­la
Re­zul­ta­ti 13. ko­la: Ar­se­nal – Be­ra­ne 2:0, De­čić – Je­ze­ro 4:1, Je­din­stvo – Iga­lo, 1:1, Mla­dost Lj. - Bo­kelj 0:0, Otrant Olim­pik – Kom 2:1

1. Bo­kelj 13 7 5 1 27:5 26
2. Mla­dost Lj. 13 7 3 3 18:13 24
3. Ar­se­nal 13 4 7 2 10:6 19
4. Iga­lo 13 5 4 4 12:10 19
5. Je­din­stvo 13 3 8 2 9:7 17
6. Otrant O. 13 4 5 4 19:18 17
7. Kom 13 4 5 4 10:10 17
8. De­čić 13 5 3 4 21:15 15 (-3)
9. Je­ze­ro 13 2 6 5 9:20 12
10. Be­ra­ne 13 1 0 12 8:39 0 (-3)

U 14. ko­lu (28. ok­to­bar) sa­sta­ju se: Be­ra­ne – Mla­dost Lj, Bo­kelj – Je­din­stvo, Iga­lo – De­čić, Je­ze­ro – Otrant Olim­pik, Kom – Ar­se­nal.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"