Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oštetila Ukrajinu za 1,6 milijardi, pa pobjegla u Crnu Goru * Hana brinu kineske investicije * Isjekli se žiletima i zapalili pet ćelija * Filipova žena šef pljevaljske poreske uprave * CIA preslušala snimke, smrt pod velom tajne * Djevica za bezgrešno začeće * Reklama bez srama
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, ČELNIK POKRETA URA:
Nije dovoljno ustati kad intoniraju himnu, a okrenuti leđa i sjesti pred nepravdom i bezakonjem.

Vic Dana :)

- Kako prepoznati oženjenog muškarca koji sjedi na klupi?
- Kada dođe metlar on odmah digne noge!
Negdje na moru dva lava pobjegla iz cirkusa i hodaju plažom. Jedan lav reče:
- Ne razumijem ove ljude, špic je sezone a na plaži nema žive duše!
Falsifikovao Mujo dolare, pa se hvali Hasu:
– Vid‘ bolan, kako sam napravio ovaj od 7 dolara.
- Ma, ne benavi, gdje ima od 7, nego odi ti još dok možeš i to promijeni kod nekoga ko se ne razumije.
Vraća se Mujo:
- Uspio sam, Haso! Sve sam promijenio u po 3 i po 4!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport OMLADINSKA FUDBALSKA LIGA CRNE GORE – 12. KOLO
Favoriti bez greške, poker Balše Bulatovića
Petarda Nikšićana Favoriti bez greške, poker Balše Bulatovića
Kom – Be­ra­ne 4:3 (2:3)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na Ko­ma. Gle­da­la­ca: 70. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: B. Bu­la­to­vić u 16, 32, 61. i 87. za Kom, a Ko­rać u 3. i 43. i Šu­nje­vić u 25. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­ton: Di­zda­re­vić (Be­ra­ne).
KOM: Ra­do­še­vić, Ra­do­sa­vo­vić (od 89. Šće­pa­no­vić), Mar­ko­vić (od 46. Ko­rać), B. Bu­la­to­vić, Nu­cu­lo­vić (od 82. I. Vuk­če­vić), Đu­rić (od 58. M. Vuk­če­vić), Ra­de­no­vić, L. Bu­la­to­vić, Ce­ro­vić, Vla­ho­vić (od 85. Raj­ko­vić), La­če­vić.
BE­RA­NE: Di­zda­re­vić, Mar­se­nić, J. Pe­šić, Uko­vić, Bu­lić, Ko­rać (od 47. Le­kić), De­le­tić, Do­bra­ši­no­vić, N. Pe­šić, Ne­dić, Šu­nje­vić.
Od­lič­na utak­mi­ca na Zla­ti­ci. Be­ran­ci su na po­lu­vre­me­nu vo­di­li sa 3:2, ali su iza­bra­ni­ci Mi­nje Lju­mo­vi­ća u na­stav­ku uspje­li da pre­o­kre­nu i stig­nu do no­va tri bo­da. Na­rav­no, meč je obi­lje­žio Bal­ša Bu­la­to­vić, na­pa­dač Ko­ma, ko­ji je po­sti­gao sve go­lo­ve za svo­ju eki­pu.
D.P.


Su­tje­ska – Lov­ćen 5:0 (3:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: De­jan Mar­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: A. Ba­bić u 7. iz je­da­na­e­ster­ca, Šo­fra­nac u 18, Ba­jo­vić u 43, Zu­ber (auto­gol) u 68. i A. Vla­ho­vić u 75. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Vu­ka­di­no­vić, Ro­ga­no­vić (Lov­ćen).
SU­TJE­SKA: Mi­ća­no­vić, A. Vla­ho­vić, La­la­to­vić, V. Vla­ho­vić (Mir­ko­vić), A. Ba­bić (L. Ba­bić), To­ljić, Du­blje­vić (Bo­jo­vić), Šo­fra­nac, Ba­jo­vić, Bu­la­jić (Zu­ro­vac), Vu­ja­čić (De­li­ba­šić).
LOV­ĆEN: Mar­ko­vić, Ze­ko­vić, Mu­dre­ša (Vu­ko­tić), Zu­ber, Lat­ko­vić, Bra­ca­no­vić, Ka­lu­đe­ro­vić (Vu­ko­tić), Hoč­ko, Vu­ka­di­no­vić (Vu­jo­vić), Ro­ga­no­vić.
Ak­tu­el­ni šam­pi­on i li­der la­ga­no je sti­gao do no­vog tri­jum­fa. Do od­la­ska na od­mor do­ma­ći su ima­li pred­nost od tri go­la, a i u na­stav­ku su bi­li do­mi­nat­ni i sa još dva po­got­ka sti­gli do ubje­dlji­ve po­bje­de.
B.K.


Ru­dar – Bu­duć­nost 0:7 (0:3)

Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Alek­san­dar Šće­kić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Bo­jo­vić u 3. i 75, Ra­žna­to­vić u 21, Vu­ko­tić u 31, P. Vuk­če­vić u 50, Rjo Ša­ta­ni u 59. i Glu­šče­vić u 68. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Pa­li­brk, Sta­ro­vlah (Ru­dar), Glu­šče­vić (Bu­duć­nost).
RU­DAR: Be­ćo­vić, Fu­štić, Te­šo­vić (od 77. Zo­rić), Po­po­vić, Kor­dić, Dra­gaš, Ra­o­nić, Kr­sto­ni­je­vić, Pa­li­brk (od 79. Vu­če­tić), Vo­ji­no­vić, Sta­ro­vlah.
BU­DUĆ­NOST: Nik­če­vić, Ob­ra­do­vić, Glu­šče­vić (od 71. Ko­va­če­vić), Ra­žna­to­vić, Rjo Ša­ta­ni (od 59. Ku­ku­li­čić), Bo­jo­vić, Vu­ko­tić, P. Vuk­če­vić (od 71. Ma­raš), Osma­no­vić (od 68. Mi­lić), Trip­ko­vić (od 46. Kri­vo­ka­pić), Dre­šaj.
La­ko i ubje­dlji­vo su omla­din­ci Bu­duć­no­sti sti­gli do bo­do­va u Plje­vlji­ma. Pri­ka­za­li su Pod­go­ri­ča­ni do­bru i efi­ka­snu igru i osta­li u tr­ci za pr­vim mje­stom sa Su­tje­skom.
M.P


Mor­nar – Ze­ta 1:2 (1:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „To­po­li­ca“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ra­ič­ko­vić u 12. za Mor­nar, a Pe­jo­vić u 75. i Pa­jo­vić u 76. mi­nu­tu za Ze­tu. Žu­ti kar­to­ni: M. Lam­bu­lić, Mi­lo­še­vić (Ze­ta).
MOR­NAR: Pe­ja­ko­vić, Po­lo­vić, Du­ra­ko­vić, Ste­še­vić (Tu­ša), Dra­go­je­vić, Gi­ljen, Ba­lić, Ra­ič­ko­vić (Ki­ko­vić), Jan­ko­vić, Mar­ti­no­vić, Bre­ža­nin.
ZE­TA: Vu­čić, Pa­jo­vić, Mi­lo­še­vić, L.Lam­bu­lić (Kr­sto­vić), Pe­ru­ni­čić, Pe­jo­vić, Vuk­če­vić, Đu­ro­vić, Ma­raš, Tri­pu­no­vić, M. Lam­bu­lić (Đu­ro­vić).
Omla­din­ci Ze­te su na go­sta­va­nju u Ba­ru pri­ka­za­li bo­lju igru i ostva­ri­li po­bje­du, ko­ja je mo­gla bi­ti i ubje­dlji­vi­ja da je La­zar Lam­bu­lić u 43. mi­nu­tu is­ko­ri­stio pe­nal.
D.S.


Pe­tro­vac – OFK Ti­to­grad 1:2 (0:2)

Sta­di­on: „Lu­go­vi“. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mar­ko Ro­ga­no­vić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Ra­do­vić u 85. za Pe­tro­vac, a Ra­ko­če­vić u 18. i Je­lić u 26. mi­nu­tu za OFK Ti­to­grad. Žu­ti kar­ton: Šo­fra­nac (Pe­tro­vac).
PE­TRO­VAC: Bo­lje­vić, Jo­ša­no­vić, Der­vi­še­vić, Mi­ćo­vić, Alek­sić, Sti­je­po­vić, Pe­ro­vić, Ra­do­vić, Đu­ka­no­vić, Pa­jo­vić, Šo­fra­nac.
OFK TI­TO­GRAD: Jok­si­mo­vić, Adžić, Vu­jo­vić, Je­lić (od 84. Šće­pa­no­vić), Mu­zu­ro­vić, Ća­to­vić, Ra­ko­če­vić (od 90+3 Spa­hić), Ka­le­zić, Drin­čić, Škri­jelj, Ma­ta­no­vić (od 54. Mu­rad­ba­šić).
Omla­din­ci OFK Ti­to­gra­da su na go­sto­va­nju u Bu­dvi osvo­ji­li ci­je­li pli­jen. La­zar Ra­ko­če­vić u 18. i Mi­haj­lo Je­lić u 26. mi­nu­tu bi­li stri­jel­ci za „ro­man­ti­ča­re“, a Da­ni­lo Ra­do­vić je pet mi­nu­ta pri­je kra­ja ubla­žio po­raz svo­je eki­pe.
D.P.


Gr­balj – Je­din­stvo 3:1 (1:1)

Sta­di­on: Gr­blja. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Ivan Ša­rac (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Kri­vo­ka­pić u 28. i 64. i Sta­ni­šić u 76. za Gr­balj, a Đ. Cvi­jo­vić u 17. mi­nu­tu za Je­din­stvo. Žu­ti kar­to­ni: Drob­njak (Gr­balj), Kla­pi­ja (Je­din­stvo).
GR­BALj: Ni­kić, Kri­vo­ka­pić, Sta­ni­šić, Ra­du­lo­vić, Gla­van, Bo­ge­tić (od 46. Drob­njak), Vu­če­tić, Ivan­če­vić, Klać, Vra­neš (od 81. Sa­mar­džić), Top­čić (od 68. Pri­bi­lo­vić).
JE­DIN­STVO: Dža­fić, Mr­dak (od 57. Vla­o­vić), Šu­to­vić, Ob­ra­do­vić, Kla­pi­ja, Bo­žo­vić (od 71. Ka­na­lić), Đ. Cvi­jo­vić, Ko­va­če­vić, Ba­ho­vić (od 84. Kne­že­vić–Go­ja­ča­nin), A. Cvi­jo­vić, Ne­do­vić (od 20. Še­ku­la­rac, od 81. Re­dže­pa­gić).
Go­sti iz Bi­je­log Po­lja su po­ve­li u 17. mi­nu­tu po­got­kom Đor­đi­ja Cvi­jo­vi­ća, ali su „tri­ko­lo­ri“ na­kon to­ga za­i­gra­li bo­lje, po­sti­gli tri go­la i upi­sa­li još jed­nu po­bje­du. Dva pu­ta je mre­žu Je­din­stva po­ga­đao An­dri­ja Kri­vo­ka­pić, a jed­nom je to ura­dio Ni­ko­la Sta­ni­šić.
D.P.


Mla­dost Lje­ško­po­lje – Iskra 3:1 (1:1)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „DG Are­na“. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Vu­kić Fe­mić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Mu­go­ša u 8. i 80. i Pre­le­vić u 48. za Mla­dost Lje­ško­po­lje, a Mu­jo­vić u 42. mi­nu­tu za Iskru. Žu­ti kar­to­ni: Mar­ko­vić, Bu­la­to­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Mar­ko­vić, Uk­ša­no­vić, Ni­ko­če­vić, Tur­ko­vić (od 71. Ra­du­lo­vić), Vu­či­nić (od 71. Pe­tri­če­vić), Ra­du­no­vić, Bu­la­to­vić, Bo­ja­no­vić (od 66. Ze­jak), Pre­le­vić, Sti­je­po­vić (od 83. Ka­šće­lan), Mu­go­ša (od 83. Pe­jo­vić).
ISKRA: Ro­ga­no­vić, Ko­va­če­vić, To­ma­še­vić, Kne­že­vić (od 46. Mar­ko­vić, od 81. Pa­vi­će­vić), To­šić, Bo­ško­vić, Vu­če­ljić, Mu­jo­vić, Ša­le­tić, Va­sec­ki, Jo­va­no­vić.
Lje­ško­polj­ci su kao do­ma­ći­ni na „DG Are­ni“ sa­vla­da­li Iskru sa 3:1. Is­ta­kao se dvo­stru­ki stri­je­lac An­dri­ja Mu­go­ša.
D.P.
Ar­se­nal – De­čić 3:0 (1:0)
Sta­di­on: Ar­se­na­la. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Ivan Ša­rac (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Đu­kić u 24. i 85. i Ko­ta­rac u 90+1 mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca. Žu­ti kar­to­ni: Ra­le­vić, Šu­šić, Ma­raš, Vu­ko­vić (Ar­se­nal), Du­šaj, Goj­čaj, Vu­ljaj (De­čić).
AR­SE­NAL: Đu­ro­vić, Ra­le­vić, Še­ka­rić, Zo­ran (od 66. Po­ro­bić), Ko­ta­rac, Šu­šić, Me­đe­do­vić, Ma­raš, Kri­vo­ka­pić (od 56. Go­ra­no­vić), Đu­kić, Vu­ko­vić.
DE­ČIĆ: Kr­nić, Du­šaj, Al. Mu­sta­gru­dić (od 56. Adžo­vić), Đe­lje­vić, Goj­čaj (od 85. Ljulj­đu­raj), Vu­ljaj, Hak­ša­ba­no­vić, Ki­ja­met (od 85. Ulić), Am. Mu­sta­gru­dić, Mem­če­vić, Po­ljak.
Tiv­ća­ni su pro­tiv De­či­ća sti­gli do ubje­dlji­ve i za­slu­že­ne po­bje­de. Dvo­stru­ki stri­je­lac bio je Dra­go­ljub Đu­kić, a jed­nom je mre­žu Tu­za­na po­go­dio Ivan Ko­ta­rac.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"