Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom bratu dozvola za dvije elektrane * Direktor nezakonito zaposlio kćerku i rođaka * Teško zakonu koji Brano sprovodi * Spriječena prodaja deset djevojčica * Milovom bratu dozvola za dvije elektrane * Nemate budućnost izvan zone eura * Riblja čorba u parku, di-džejevi na Škveru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Hajduković, naučnik:
– Ministar Pavle Radulović je grobar naše ekologije.

Vic Dana :)

Utrčava čovjek u ordinaciju:
- Doktore, pas me ugrizao za uho!
- Jeste ga dezinficirali?
- Nisam, odmah je pobjegao.
Čovjek leži na samrtničkoj postelji, oko njega čitava porodica, uplakana žena i četiri sina; tri lijepa kao slike a četvrti sav nikakav i ružan.
- Draga, pita samrtnik, odgovori mi iskreno - da li je ovo četvrto dijete zaista moje. Hoću da znam istinu prije nego što odem.
- Jeste, dragi, kunem se očevim i majčinim grobom, ti si mu otac!
I tako, čovjek umre srećan, a udovica mrmlja: „Hvala Bogu da me nije pitao za ostalu trojicu”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport OMLADINSKA FUDBALSKA LIGA – 15. KOLO
Gluščević potvrdio jesenju titulu
Podgoričani zimuju na vrhu Gluščević potvrdio jesenju titulu
Bu­duć­nost – OFK Ti­to­grad 2:1 (1:0)
Po­moć­ni te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Mi­loš Be­šo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Rjo Ša­ta­ni u 40. i Glu­šče­vić u 81. za Bu­duć­nost, a Škri­jelj u 48. mi­nu­tu za OFK Ti­to­grad. Žu­ti kar­to­ni: Ob­ra­do­vić, Dre­šaj (Bu­duć­nost), Drin­čić (OFK Ti­to­grad).
BU­DUĆ­NOST: Ra­du­lo­vić, Vu­ko­tić, Osma­no­vić, Vuk­če­vić, Ob­ra­do­vić, Ša­bo­tić (od 65. Ku­ku­li­čić), Dre­šaj, Ra­žna­to­vić, Rjo Ša­ta­ni (od 83. Mi­lić), Bo­jo­vić, Glu­šče­vić.
OFK TI­TO­GRAD: Jok­si­mo­vić, Ća­to­vić, Adžić, Po­po­vić, Drin­čić, Ma­ta­no­vić (od 76. Spa­hić), Ra­ko­če­vić, Škri­jelj, Vu­jo­vić, Mu­rad­ba­šić (od 46. Je­lić), Ga­še­vić.
Bu­duć­nost je u der­bi­ju po­sled­njeg ko­la pr­vog di­je­la pr­ven­stva po­bi­je­di­la OFK Ti­to­grad sa 2:1 i po­tvr­di­la pr­vo mje­sto na ta­be­li. „Pla­vi­ma” je je­se­nju ti­tu­lu, de­vet mi­nu­ta pri­je kra­ja su­sre­ta, efekt­nim po­got­kom do­nio An­dri­ja Glu­šče­vić.D.P.
Lov­ćen – Pe­tro­vac 1:4 (1:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ro­ga­no­vić u 7. za Lov­ćen, a Đu­ka­no­vić u 48, Sti­je­po­vić u 50. i 72. i Alek­sić u 84. mi­nu­tu za Pe­tro­vac. Žu­ti kar­to­ni: N. Mu­dre­ša, Đu­ka­no­vić, Bra­ca­no­vić, Zu­ber (Lov­ćen), Bo­lje­vić, Pa­jo­vić, Der­vi­še­vić, Sti­je­po­vić (Pe­tro­vac). Cr­ve­ni kar­ton: Pe­ro­vić (Pe­tro­vac) u 89. mi­nu­tu.
LOV­ĆEN: Mar­ko­vić, Ro­ga­no­vić, D. Mu­dre­ša, Bo­ro­zan, Ka­lu­đe­ro­vić, Ma­lje­vić, N. Mu­dre­ša (od 86. Vu­ka­di­no­vić), Ra­žna­to­vić, Bra­ca­no­vić, Zu­ber, Vu­ko­tić (od 81. Vu­jo­vić).
PE­TRO­VAC: Bo­lje­vić, Đu­ka­no­vić, Pe­ro­vić, Jo­ša­no­vić, Ni­ša­vić (od 15. Ko­stić), Pa­jo­vić, Der­vi­še­vić, Alek­sić, Šo­fra­nac, Sti­je­po­vić, Mi­ćo­vić.
Pe­trov­ča­ni su pre­o­kre­ta u dru­gom po­lu­vre­me­nu sa­vla­da­li na Ce­ti­nju sa­stav Lov­će­na sa 4:1. Ro­ga­no­vić je do­ma­ći­nu u 7. mi­nu­tu do­nio pred­nost, a rap­so­di­ja „ne­be­sko­pla­vih” po­če­la je na star­tu dru­gog di­je­la. Iz­jed­na­čio je Đu­ka­no­vić, po­tom je je Sti­je­po­vić sa dva po­got­ka na­go­vi­je­stio tri­jumf svo­je eki­pe, ko­ji je u fi­ni­šu su­sre­ta po­tvr­dio Alek­sić.
Be­ra­ne – Gr­balj 4:0 (1:0)
Sta­di­on u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Vu­kić Fe­mić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: De­le­tić u 8. i Šu­nje­vić u 47, 76. i 87. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: N. Pe­šić (Be­ra­ne), Vra­neš (Gr­balj).
BE­RA­NE: Di­zda­re­vić (od 46. V. Do­bra­ši­no­vić), A. Do­bra­ši­no­vić, Ne­dić, Uko­vić, S. Pe­šić, Ko­rać, N. Pe­šić, Šu­nje­vić, Mar­se­nić, Bu­ba­nja, De­le­tić.
GR­BALj: Ni­kić (od 70. Ba­štri­ca), Vor­faj, Drob­njak, Bo­ge­tić, Če­le­bić, Top­čić, Ze­jak, Ivan­če­vić, V ra­neš, Klać, Ta­ba­ji­ca.
Be­ran­ci do če­tvr­tog tri­jum­fa u se­zo­ni sti­gli na ubje­dljiv na­čin. De­le­tić je svoj tim u vođ­stvo u 8. mi­nu­tu, a on­da je u na­stav­ku su­sre­ta Ne­ma­nja Šu­nje­vić po­sti­gao het-trik i svo­me ti­mu ovje­rio tri bo­da.
De­čić – Kom 0:5 (0:2)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Đu­rić u 32, 42, 51, 59. i Šće­pa­no­vić u 76. mi­nu­tu.
DE­ČIĆ: Kr­nić, Pe­pe­ljak, Đe­lje­vić, Adžo­vić, Adžo­vić, Goj­čaj, Mu­sta­gru­dić (od 57. Ljulj­đu­raj), Ulić, Vu­ljaj, Hak­ša­ba­no­vić, Du­šaj, Mem­če­vić.
KOM: Vuk­če­vić, L. Bu­la­to­vić, La­če­vić, B. Bu­la­to­vić, Ra­de­no­vić (od 57. Raj­ko­vić), Vla­ho­vić (od 57. Ce­ro­vić), Ra­do­sa­vo­vić (od 67. Vuk­če­vić), Mi­lo­šev (od 57. Ga­če­vić), Nu­cu­lo­vić, Đu­rić (od 67. Šće­pa­no­vić), Dra­ško­vić.
Na „Tu­škom po­lju” je pu­ka „pe­tar­da”. De­čić je sa čak če­ti­ri go­la tor­pe­do­vao na­pa­dač Ko­ma, Di­mi­tri­je Đu­rić.N.J.
Iskra – Ru­dar 2:0 (1:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „DG Are­na”. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Bran­ko Oda­lo­vić (Nik­šić). Stri­je­lac: Mu­jo­vić u 6. i 69. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Mu­jo­vić (Iskra), Dra­gaš (Ru­dar).
ISKRA: Ste­vo­vić, Mar­ko­vić, Va­sec­ki, Mu­jo­vić, Ko­va­če­vić, To­šić, Bo­ško­vić, Bo­gi­će­vić, Ša­le­tić, Vu­če­ljić, Jo­va­no­vić.
RU­DAR: Be­ćo­vić, Fu­štić, Te­šo­vić, Kor­dić (od 46. Ter­zić), Dra­gaš (od 89. Da­ni­lo­vić), Sta­ro­vlah, Ra­o­nić (od 82. Zo­rić), Kr­sto­ni­je­vić (od 90+1 Du­kić), Vo­ji­no­vić, Pa­li­brk, N. Vo­ji­no­vić.
Iskra je kao do­ma­ćin po­bi­je­di­la Ru­dar sa 2:0, a oba po­got­ka za Da­ni­lov­gra­đa­ne po­sti­gao je Mar­ko Mu­jo­vić.
D.P.
Je­din­stvo – Ar­se­nal 2:0 (1:0)
Grad­ski sta­di­on u Bi­je­lom Po­lju. Gle­dla­ca: 50. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Mr­dak u 4 i A. Cvi­jo­vić u 51. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Đ. Cvi­jo­vić (Je­din­stvo) a Ma­raš (Ar­se­nal).
JE­DIN­STVO: Dža­fić, Ob­ra­do­vić, Šu­to­vić, Mr­dak, (Ka­na­lić), Đ. Cvi­jo­vić (Ba­ho­vić), Vla­o­vić (Re­dže­pa­gić), Kla­pi­ja (Ra­mo­vić), A, Cvi­jo­vić, Ko­va­če­vić, Bo­žo­vić, Ne­do­vić (Še­ku­la­rac).
AR­SE­NAL: Đu­ro­vić, Me­đe­do­vić, Ma­raš,Đu­kić, Ri­san­čić, Ko­ta­rac, Šu­šić (La­bo­vić), Pe­ro­vić (Go­ra­no­vić), Še­ka­rić, Ra­le­vić, Po­ro­bić (Kri­vo­ka­pić),
Bje­lo­polj­ci su za­slu­že­no do­šli do bo­do­va. Stri­je­lac pr­vog go­la bio je već u 4. mi­nu­tu Igor Mr­dak, a pe­čat na po­bje­du svo­je eki­pe sta­vio je u 51. mi­nu­tu An­drej Cvi­jo­vić.M.N.

Mor­nar – Mla­dost (Lje­ško­po­lje) 1:2 (0:1)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „To­po­li­ca”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­loš Kne­že­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Gi­ljen u 73. za Mor­nar, Ni­ko­če­vić u 45. i A. Mu­go­ša u 59. mi­nu­tu za Mla­dost. Žu­ti kar­ton: D. Mu­go­ša (Mla­dost).
MOR­NAR: Beg­zić, Po­lo­vić, Mu­co­vić, Du­ra­ko­vić (Ho­džić), Dra­go­je­vić, Gi­ljen, Ba­lić, Ra­ič­ko­vić (Tu­ša), Jan­ko­vić (Mar­stje­po­vić), Mar­ti­no­vić, Bre­ža­nin.
MLA­DOST: Mar­ko­vić, Ni­ko­če­vić, Vu­či­nić, Bu­la­to­vić (Ze­jak), Tur­ko­vić (D.Mu­go­ša), Pre­le­vić, Sti­je­po­vić (Pa­vi­će­vić), A. Mu­go­ša (Kr­sta­jić), Uk­ša­no­vić, Ra­du­no­vić (Pe­jo­vić), Pe­tri­če­vić.
Omla­din­ci Mor­na­ra pre­tr­pje­li su po­raz, a bo­do­ve sa „To­po­li­ce” od­ni­je­la je Mla­dost. D.S.

Re­zul­ta­ti 15. ko­la: De­čić – Kom 0:5, Bu­duć­nost – OFK Ti­to­grad 2:1, Lov­ćen – Pe­tro­vac 1:4, Je­din­stvo – Ar­se­nal 2:0, Iskra – Ru­dar 2:0, Be­ra­ne – Gr­balj 4:0, Mor­nar – Mla­dost Lje­ško­po­lje 1:2. Utak­mi­ca Ze­ta – Su­tje­ska je od­lo­že­na.
Ta­be­la

1. Bu­duć­nost 15 13 2 0 66:4 41
2. Su­tje­ska 14 12 1 1 52:5 37
3. Kom 15 12 1 2 42:14 37
4. Ze­ta 14 11 0 3 52:21 33
5. OFK Ti­to­grad 15 8 3 4 27:15 27
6. Mla­dost Lj. 15 8 0 7 30:24 24
7. Gr­balj 15 8 0 7 26:23 24
8. Je­din­stvo 15 6 2 7 21:19 20
9. Pe­tro­vac 15 6 0 9 28:29 18
10. Lov­ćen 15 6 0 9 22:37 18
11. Mor­nar 15 5 2 8 20:33 17
12. Be­ra­ne (-1) 15 4 3 8 32:47 14
13. De­čić (-1) 15 4 1 10 17:44 12
14. Iskra 15 3 0 12 19:61 9
15. Ar­se­nal 15 2 2 11 15:41 8
16. Ru­dar 15 2 1 12 7:59 7

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"