Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Planirali da ubiju i Nikolu Sjekloću * Vlada osam godina plaćala proslavu Podgoričke skupštine * Kad rastu troškovi, rastu i honorari * Djevojčici slao porno-fotografije * Harmonija za spas planete * Planirali da ubiju i Nikolu Sjekloću * „Valkira” u novoj zoni komfora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Nikola Bajčetić, odbornik Demokratskog fronta:
Policijske batinaše ne saslušavaju tri godine.

Vic Dana :)

Mujo dotrčao pred bolnicu u kojoj je Fata rodila i dovikuje se s njom preko balkona:
- Fato, bona, na koga liči mali?
Fata odmahne rukom, a Mujo će opet:
- Pa de rec‘, na koga liči?
Fata opet odmahne rukom:
- Šta ć‘ ti govorit‘, ne znaš čo‘eka..
Zamoli Piroćanac komšiju da 31. decembra negdje pred ponoć dođe pod njegov prozor i ispali tri-četiri metka u vazduh. Kad se približila ponoć, komšija se prišunja prozoru i ispali tri hica u vazduh, a Piroćanac na to zakuka:
- Lele djeco, ubiše nam Deda Mraza!!!

- Nisi dovoljno pijan ako možeš ležati na podu bez držanja.
Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI PORAŽENI OD ŽALGIRISA U 6. KOLU EVROLIGE
Ništa od prve pobjede
Ništa od prve pobjede Budućnost Voli – Žalgiris 60:72 (15:18, 18:15, 15:24, 12:15)
Dvo­ra­na: SC Mo­ra­ča. Gle­da­la­ca: oko 4500. Su­di­je: Hri­sto­du­lu (Grč­ka), Pe­ru­ga (Špa­ni­ja), Fric (Nje­mač­ka).
BU­DUĆ­NOST VO­LI: Džek­son 5 (4-2), Iva­no­vić 3, Su. Še­ho­vić, E. Klark 9 (2-0), Ba­ro­vić 4 (4-2), K. Klark 7, Se. Še­ho­vić, Gor­dić 9, Ilić 2, Omić 16 (5-2), Po­po­vić 2 (2-2), D. Ni­ko­lić 3.
ŽAL­GI­RIS: Dej­vis 20 (2-2), Vol­ton 3, Vol­ters 10 (2-1), Vo­kap, Ve­ster­man, Jan­ku­nas 7 (3-3), Bi­ru­tis, Mi­lak­nis 3, Vajt 6 (2-2), Gri­go­nis 3, Ka­va­li­a­u­skas 12 (4-4), Ula­no­vas 8 (4-4).
Oči­gled­no je da će se ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li na­če­ka­ti do pr­ve po­bje­de u Evro­li­gi ako je su­di­ti po iz­da­nju pro­tiv Žal­gi­ri­sa, po­go­to­vo u dru­gom po­lu­vre­me­nu. Već na po­čet­ku utak­mi­ce bi­lo je ja­sno da će to po­no­vo bi­ti pri­ča o pro­ma­še­nim zi­ce­ri­ma, pro­pu­šte­nim šan­sa­ma i uz­da­si­ma raz­o­ča­ra­nja. Pla­vi su se mu­či­li u na­pa­du, ni­su uspi­je­va­li da po­go­de ni iz po­volj­nih po­zi­ci­ja, spor je bio pro­tok lop­te, pro­ma­ši­va­li su i ba­ca­nja, ta­ko da su go­sti ba­ca­nji­ma Ka­va­li­a­u­ska­sa u osmom mi­nu­tu po­ve­li 18:11. Me­đu­tim, u tim mo­men­ti­ma Pod­go­ri­ča­ni­ma ni­je fa­li­lo ener­gi­je. Bi­li su agre­siv­ni i u od­bra­ni, pa su kon­trom Ko­ti­ja Klar­ka pr­vu di­o­ni­cu za­vr­ši­li sa mi­nus tri (15:18). Na po­čet­ku dru­ge obje eki­pe su se mu­či­le u na­pa­du. Ipak, pr­vi su do ri­je­či do­šli Dži­ki­će­vi iza­bra­ni­ci. Gor­dić je po­go­dio za dva, pa za tri po­e­na, da bi Džek­son sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja u 17. mi­nu­tu iz­jed­na­čio (27:27). I umje­sto da is­ko­ri­ste vje­tar u le­đa do­ma­ći­ni su opet sta­li. Ka­va­li­a­u­skas je do­brom ro­lom do­nio go­sti­ma plus šest u 19. mi­nu­tu (33:27). Ta­da je Da­ni­lo Ni­ko­lić po­go­dio troj­ku, a Ba­ro­vić slo­bod­no ba­ca­nje i na po­lu­vre­me­nu je re­zul­tat bio 33:33. Mo­ra se is­ta­ći da je Bu­duć­nost Vo­li zbog sla­bog iz­vo­đe­nja ba­ca­nja, če­ti­ri ili pet pro­ma­še­nih zi­ce­ra i ne­ko­li­ko teh­nič­kih gre­ša­ka pro­pu­sti­la pri­li­ku da se od­li­je­pi i za to je su­ro­vo ka­žnje­na. Ipak, ka­da je Omić u 22. mi­nu­tu po­go­dio za pr­vo vođ­stvo (38:36) iz­gle­da­lo je da pla­vi hva­ta­ju pra­vi ri­tam. Na­ža­lost, usli­je­di­lo je ne­ko­li­ko iz­gu­blje­nih lop­ti, troj­ku je uba­cio Vol­ters, kon­tru is­ko­ri­stio Dej­vis (43:38) i Dži­kić je bio pri­mo­ran da za­tra­ži tajm aut. Pod­go­ri­ča­ni se ni­su sna­šli na pro­mje­nu od­bra­ne Žal­gi­ri­sa i ima­li su pu­no pro­ble­ma da pre­ne­su lop­tu. Go­sti su po­sli­je ba­ca­nja Ula­no­va­sa (49:42) u 25. mi­nu­tu za­pri­je­ti­li bi­je­gom, ali su Omić i Po­po­vić vra­ti­li Bu­duć­nost Vo­li u igru (46:49). Bio je to, po­ka­za­lo se, po­sled­nji do­bri pe­ri­od do­ma­ći­na. Pot­pu­no su za­ri­ba­li u na­pa­du, pa­la im je kon­cen­tra­ci­ja i u od­bra­ni, što su go­sti sa šest ve­za­nih slo­bod­nih ba­ca­nja is­ko­ri­sti­li i pred po­sled­nju če­tvr­ti­nu ste­kli za­li­hu od de­vet po­e­na (57:48). Vol­ters je u 32. mi­nu­tu bio pre­ci­zan za 59:48 tra­si­rav­ši Žal­gi­ri­su put ka po­bje­di. Isti­na, po­sli­je troj­ke Iva­no­vi­ća u 37. mi­nu­tu (58:65) po­ja­vio se tra­čak na­de da se mo­že uhva­ti­ti pri­klju­čak. Da se uga­si po­bri­nuo se Erl Klark, ko­ji je pr­vo pro­ma­šio oba slo­bod­na ba­ca­nja, da bi za­tim br­zo­ple­to šu­ti­rao za troj­ku. Na­rav­no ne­u­spje­šno. Po­sli­je to­ga Dej­vi­su je sa­mo pre­o­sta­lo da sta­vi tač­ku na ovaj merč (69:58). U sle­de­ćem ko­lu Evro­li­ge ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li do­če­ku­ju Ba­sko­ni­ju.
N.Z.

Gran Ka­na­ri­ja – Ana­do­lu Efes 90:94, Him­ki – Bar­se­lo­na 80:87, Pa­na­ti­na­i­kos – Olim­pi­ja­kos 93:80, Ba­sko­ni­ja - Fe­ner­bah­če

Po­vre­da Ili­ća
Kril­ni cen­tar Bu­duć­nost Vo­li Alek­sa Ilić je u dru­goj če­tvr­ti­ni pri­li­kom jed­nog sko­ka ne­zgod­no pao i po­vri­je­dio ko­lje­no. Ilić je sa bol­nom gri­ma­som iz­ne­sen sa te­re­na, ali se još ne zna da li se ra­di o te­žopj po­vre­di.

Alek­san­dar Dži­kić: Žal­gi­ris je bio agre­siv­ni­ji u dru­gom po­lu­vre­me­nu. Mi ni­smo ima­li pra­vi od­go­vor na to. U na­pa­du smo pro­ma­ši­li mno­go po­la­ga­nja, slo­bod­nih ba­ca­nja i to su glav­ni raz­lo­zi po­ra­za. Opet smo steg­nu­to ušli u du­el. Igra­či su svje­sni ve­li­kih oče­ki­va­nja i ni­je im la­ko. Po­ku­ša­va­mo da ih za­šti­ti­mo, ras­te­re­ti­mo. Ve­če­ras su se ču­li i zvi­ždu­ci. Sva­ka­ko da ni­je pri­jat­no, ali sve je to dio spor­ta, kako li­je­pi, ta­ko i ru­žni tre­nu­ci. Već u ne­dje­lju nam pred­sto­ji pra­vi lo­kal­ni der­bi sa Mor­na­rom, utak­mi­ca od ve­li­ke va­žno­sti za obje eki­pe. Ba­ra­ni su do­ve­li Bra­u­na. Ame­ri­ka­nac mo­že mno­go da pru­ži. Pi­ta­nje je da li od­mah ili će mu tre­ba­ti vre­me­na. Uglav­nom, ključ će bi­ti u od­bra­ni i za­u­sta­vlja­nju nji­ho­ve otvo­re­ne igre sa pu­no šu­te­va.
Ša­ru­nas Ja­si­ke­vi­či­jus: Pod­go­ri­ca je vruć te­ren, gdje je te­ško po­bi­je­di­li. Uspje­li smo u to­me i to je je­di­no do­bro iz ovog du­e­la. Ni­smo bi­li naj­bo­lji, čak smo od­i­gra­li mo­žda naj­lo­ši­ju par­ti­ju ove se­zo­ne, ali i Bu­duć­nost je i osta­le ti­mo­ve ko­ji su do­la­zi­li u Pod­go­ri­cu na­tje­ra­la da bu­du is­pod ni­voa. Mno­go smo gri­je­ši­li. Tre­ba­li bi­smo da ide­mo ku­ći sreć­ni zbog po­bje­de, ali ipak mo­ra­mo raz­mi­šlja­ti ka­ko da po­bolj­ša­mo igru.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"