Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tri godine bez supervizije, a Radoje Žugić i kćerka doktoriraju kod Kneževića * Postupak pokrenut, određen sudija izvjestilac * Za mjesec dana počinili 160 pljački * Opštine traže novi rok za legalizaciju * Promovisan bihorski ćilim * Tri godine bez supervizije, a Radoje Žugić i kćerka doktoriraju kod Kneževića * Slavljenička noć sa zvijezdama
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zvonko Pavićević, predsjednik Sindikata prosvjete:
Vlada ne da četiri miliona za povećanje plata prosvjeti.

Vic Dana :)

Ide Crnogorac i nosi CD-e u ruci. Naiđe drugi i pita ga:
- Šta ti je to?
- Ma neki diskovi sa klasičnom muzikom, ne slušaš ti to!
- Ma, daj da vidim!
- Pa dobro, ima Betovena, Baha, Mocarta...
- Pa znam Mocarta, on je komponovao muziku za „nokiju”!
Javlja se Mujo Radio Sarajevu i kaže: „Da vam kažem, hodam ja Čaršijom, kad odjednom ugledam na podu novčanik.”
Spiker: „Jesil‘ ga podignuo?”
Mujo: „Da.”
Spiker: „Jesil‘ ga otvorio?”
Mujo: „Da.”
Spiker: „Pa šta si vidio?”
„1.000 maraka, 500 eura i lična karta.
Spiker: „Pa šta piše na ličnoj?”
Mujo: „Muharem.”
Spiker: „I šta sad?”
Mujo: „Pa, ako može jedna pjesma za Muharema!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI SAVLADALI BARSELONU U 11. KOLU EVROLIGE
Pao još jedan velikan
Pao još jedan velikan Budućnost Voli – Barselona 67:64 (14:15, 17:18, 15:13, 21:18)
Dvo­ra­na: SC Mo­ra­ča. Gle­da­la­ca: oko 5000. Su­di­je: Ri­zik (Ukra­ji­na), Gkon­tas (Grč­ka), Pe­tek (Slo­ve­ni­ja).
BU­DUĆ­NOST VO­LI: Džek­son 6 (4-4), Su. Še­ho­vić 3, E. Klark 12 (5-3), Ba­ro­vić (2-0), K. Klark 9 (2-2), Se. Še­ho­vić 2, Sta­ro­vlah, Gor­dić 12 (2-2), Z. Ni­ko­lić, Omić 6, Po­po­vić 6, D. Ni­ko­lić 11 (2-1).
BAR­SE­LO­NA: Se­ra­fan 3 (2-1), Pen­gos 7, Sin­glton 8 (3-3), Han­ga 12 (2-1), Bla­žič, Smits, Er­tel 9, Pu­sto­vi, Ori­o­la 4, Kju­rik 8, Kla­ver 3 (2-1), To­mić 10 (2-0).
Pao je još je­dan ve­li­kan u Mo­ra­či po­što su ne­sa­lo­mi­vi ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li si­noć sa­vla­da­li Bar­se­lo­nu. Pla­vi su do­bro ušli u meč po­ve­li 8:5 i već u pe­tom mi­nu­tu upa­li u pro­blem. Gor­di­ću je svi­ra­na tre­ća lič­na gre­ška, a ka­ko je po­vri­je­đen Ni­ko­la Iva­no­vić struč­ni štab je mo­rao da se do­vi­ja ka­ko zna. Go­sti su is­ko­ri­sti­li taj mo­me­nat, do sed­mog mi­nu­ta pre­ko To­mi­ća pre­o­kre­nu­li (12:8), ali su pla­vi pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći ve­li­koj bor­be­no­sti i ener­gi­ji na kra­ju pr­ve di­o­ni­ce ima­li mi­nus je­dan (14:15). Dru­gu je troj­kom otvo­rio Da­ni­lo Ni­ko­lić i to je bi­la na­ja­va na­le­ta Pod­go­ri­ča­na. Sre­di­nom če­tvr­ti­ne iz kon­tre je po­en­ti­rao Po­po­vić, za­tim je Da­ni­lo Ni­ko­lić ve­zao pet po­e­na, pa no­vu kon­tru is­ko­ri­stio Se­ad Še­ho­vić i u 16. mi­nu­tu Bu­duć­nost Vo­li je ima­la pet po­e­na vi­ška (26:21). I umje­sto da is­ko­ri­ste taj tre­nu­tak Dži­ki­će­vi iza­bra­ni­ci su sta­li u na­pa­du, što su go­sti zna­li da is­ko­ri­ste. Troj­ke su ve­za­li Han­ga i Er­tel, ka­sni­je pre­ci­zan bio Sin­glton i na od­mor su oti­šli sa za­li­hom od dva po­e­na (33:31). U na­stav­ku su po­en­ti­ra­li Han­ga i Pen­gos (37:31), ali su od­go­vo­ri­li Erl Klark (troj­ka) i Ko­ti Klark, pa je na­sta­vlje­na iz­jed­na­če­na bor­ba. Bar­se­lo­na je po­sli­je troj­ke Sin­glto­na oti­šla na plus če­ti­ri u 27. mi­nu­tu (44:40), da bi se Erl Klark po­bri­nuo da pred od­lu­ču­ju­ćih 10 mi­nu­ta re­zul­tat bu­de 46:46. Troj­kom Su­a­da Še­ho­vi­ća i po­e­ni­ma Po­po­vi­ća pla­vi su pr­vi za­pri­je­ti­li. Me­đu­tim, troj­kom je od­go­vo­rio Er­tel. Za­tim je To­mić ka­znio neo­pre­znost Pod­go­ri­ča­na u de­fan­ziv­nom sko­ku i Bar­se­lo­na je u 35. mi­nu­tu po­ve­la 55:51. Po­sli­je troj­ke Pen­go­sa go­sti su u 36. mi­nu­tu bi­li na 59:54 i za­bri­nu­li na­vi­ja­če Bu­duć­nost Vo­li. Ta­da je stva­ri u svo­je ru­ke pre­u­zeo Gor­dić. Plej­mej­ker do­ma­ći­na je po­go­dio troj­ku, pa po­en­ti­rao iz pro­do­ra, da bi još jed­nom troj­kom u 38. mi­nu­tu do­nio tri po­e­na vi­ška (62:59) i za­pa­lio at­mos­fe­ru u Mo­ra­či. Usli­je­di­la je od­lič­na od­bra­na pla­vih, pro­ma­še­na otvo­re­na troj­ka Er­la Klar­ka, da bi Džek­son u 39. mi­nu­tu tra­si­rao put ka po­bje­di (64:59). Ipak, u fi­ni­šu se sva­šta de­ša­va­lo. Kod re­zul­ta­ta 64:61 na 36 se­kun­di pri­je kra­ja Erl Klark je is­ko­ri­stio jed­no slo­bod­no ba­ca­nje (65:61). Isti igrač je u sle­de­ćem na­pa­du iz­van­red­no blo­ki­rao Pen­go­sa. Bu­duć­nost Vo­li je ima­la či­stu si­tu­a­ci­ju, ali je Gor­di­ću is­pa­la lop­ta. Po­tom je mo­rao da fa­u­li­ra Sin­glto­na, ko­ji je po­go­dio sva tri slo­bod­na ba­ca­nja (64:65). Pod­go­ri­ča­ni su ima­li 17 se­kun­di za po­sled­nji na­pad. Fa­u­li­ran je Džek­son, ko­ji je bio hlad­no­kr­van sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja (67:64). U pre­o­sta­lih pet se­kun­di su se od­lič­no bra­ni­li i na­tje­ra­li Han­gu na te­žak šut, ko­ji ni­je po­go­dio koš. Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li u sle­de­ćem ko­lu Evro­li­ge go­stu­ju Gran Ka­na­ri­ji.N.Z.

Alek­san­dar Dži­kić: Tre­ba­lo bi da bu­dem za­do­vo­ljan, ali sam umo­ran i iskre­no još ni­sam svje­stan šta smo ura­di­li. Ni­je bio ide­a­lan mo­me­nat što se zdrav­stve­nog bil­te­na ti­če, još plus pro­ble­mi s fa­u­lo­vi­ma Gor­di­ća od­mah na star­tu. Utak­mi­cu su pre­lo­mi­li Ko­ti, Po­po­vić i Se­ad Še­ho­vić ko­ji su ga od­mi­je­ni­li u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Što se u fi­ni­šu de­ša­va­lo, vi­še ni sam ne znam. Ra­di­li smo pret­hod­nih da­na u čud­nom sa­sta­vu. Vra­ti­li smo Ko­či­ća i Bo­ji­ća na tre­nin­ge, a ne­ma­mo igra­ča ko­ji na tre­nin­zi­ma mo­že da glu­mi An­ta To­mi­ća. Plus, Omić je igrao pod bo­lo­vi­ma. Bi­la je te­ška pri­pre­ma. La­ko je sa­da pa­me­to­va­ti o de­ta­lji­ma ka­da smo po­bi­je­di­li. Mo­žda smo mo­gli pa­met­ni­je is­ko­ri­sti­ti fa­u­lo­ve. Da igra­mo u na­red­nih pet da­na sa Bar­se­lo­nom pet pu­ta, svih pet pu­ta bi nas do­bi­li. Me­đu­tim, mom­ci su po­ka­za­li od če­ga su na­pra­vlje­ni i sva­ka im čast. No­ćas nas je no­si­la i pu­bli­ka. Po­no­vo su na­pu­ni­li dvo­ra­nu i hva­la im na po­dr­šci.
Sve­ti­slav Pe­šić: Če­stit­ke Bu­duć­no­sti na po­bje­di, ali ne igra­či­ma, ne­go i struč­nom  šta­bu i pu­bli­ci. Sve je bi­lo na  vi­so­kom ni­vou, bi­la je mi­li­na igra­ti u ova­kvoj at­mos­fe­ri, bez ijed­nog  in­ci­den­ta. Pod­go­ri­ča­ni su po­ka­za­li da mo­že i na na­šim pro­sto­ri­ma da se na­vi­ja ko­rekt­no. Uvi­jek nas kri­ti­ku­ju, a ve­če­ras je po­sla­ta li­je­pa sli­ka iz Mo­ra­če. Što se ti­če utak­mi­ce vo­đe­na je te­ška bor­ba, od po­čet­ka do kra­ja. Bu­duć­no­sti su do­ni­je­le do­sta sa­mo­po­u­zda­nja po­bje­de nad Ba­sko­ni­jom i CSKA, sa­da zna­ju da mo­gu da igra­ju sa svi­ma i sva­ko­me će bi­ti te­ško ov­dje. Do­sta se ve­če­ras igra­lo na fi­zi­ka­li­je. Ja­sno je da od od­bra­ne i sko­ka u od­bra­ni sve kre­će, ali mo­ra­te ne­što i da po­go­di­te da bi­ste po­bi­je­di­li, a mi ve­če­ras ni­smo po­go­di­li šu­te­ve ko­je obič­no po­ga­đa­mo. Ima­li smo 29 šu­te­va, a de­vet smo uba­ci­li. Ta­ko­đe smo do sa­da bi­li jed­na od naj­bo­ljih eki­pa u ofan­ziv­nom sko­ku, a tu smo ta­ko­đe za­ka­za­li. Ni­smo bi­li do­volj­no agre­siv­ni u na­pa­du. To se vi­di po to­me da smo šut­nu­li sa­mo 11 slo­bod­nih ba­ca­nja. Ka­da ne pru­ži­te taj do­dat­ni na­por pro­tiv eki­pe ko­ja ima ova­kvu po­dr­šku sa tri­bi­na, on­da ste u pro­ble­mu. To su za­mjer­ke na igru mo­je eki­pe.

Žal­gi­ris – Olim­pi­ja­kos 83:75, Da­ru­ša­fa­ka – Ma­ka­bi 71:73, Ba­jern – Him­ki 72:65, Ar­ma­ni – Gran Ka­na­ri­ja 86:94. (pe­tak) Ana­do­lu Efes – Re­al (18.30), Ba­sko­ni­ja – CSKA (20.30), Pa­na­ti­na­i­kos – Fe­ner­bah­če (20.30)

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"