Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tri godine bez supervizije, a Radoje Žugić i kćerka doktoriraju kod Kneževića * Postupak pokrenut, određen sudija izvjestilac * Za mjesec dana počinili 160 pljački * Opštine traže novi rok za legalizaciju * Promovisan bihorski ćilim * Tri godine bez supervizije, a Radoje Žugić i kćerka doktoriraju kod Kneževića * Slavljenička noć sa zvijezdama
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zvonko Pavićević, predsjednik Sindikata prosvjete:
Vlada ne da četiri miliona za povećanje plata prosvjeti.

Vic Dana :)

Ide Crnogorac i nosi CD-e u ruci. Naiđe drugi i pita ga:
- Šta ti je to?
- Ma neki diskovi sa klasičnom muzikom, ne slušaš ti to!
- Ma, daj da vidim!
- Pa dobro, ima Betovena, Baha, Mocarta...
- Pa znam Mocarta, on je komponovao muziku za „nokiju”!
Javlja se Mujo Radio Sarajevu i kaže: „Da vam kažem, hodam ja Čaršijom, kad odjednom ugledam na podu novčanik.”
Spiker: „Jesil‘ ga podignuo?”
Mujo: „Da.”
Spiker: „Jesil‘ ga otvorio?”
Mujo: „Da.”
Spiker: „Pa šta si vidio?”
„1.000 maraka, 500 eura i lična karta.
Spiker: „Pa šta piše na ličnoj?”
Mujo: „Muharem.”
Spiker: „I šta sad?”
Mujo: „Pa, ako može jedna pjesma za Muharema!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport ZAVRŠEN LIGAŠKI DIO “LUŠTICA BEJ” STUDENTSKE LIGE CRNE GORE U FUTSALU
ETF, Ekonomski i „DIF” bez poraza
ETF, Ekonomski i „DIF” bez poraza
Utak­mi­ca­ma pe­tog ko­la za­vr­šen je li­ga­ški dio „Lu­šti­ca bej” Stu­dent­ske li­ge Cr­ne Go­re u fut­sa­lu. Fa­kul­tet za sport i FV iz Nik­ši­ća je po­tvr­dio pr­vu po­zi­ci­ju u gru­pi A po­bje­dom nad UDG 2, Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet je bio si­gu­ran u du­e­lu sa Me­di­cin­skim, kao i Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­ki pro­tiv FTH Ko­tor. U der­bi­ju gru­pe B i naj­za­ni­mlji­vi­jem me­ču pe­tog ko­la Elek­tro­teh­nič­ki fa­kul­tet je sla­vio pro­tiv eki­pe Fi­zi­o­te­ra­pi­ja Iga­lo i ta­ko po­tvr­dio pr­vu po­zi­ci­ju u gru­pi a ti­me i lak­šeg pro­tiv­ni­ka u osmi­ni fi­na­la. Pre­o­sta­la dva me­ča gru­pe B su do­bi­la epi­log za ze­le­nim sto­lom: Po­mor­ski fa­kul­tet - Me­ta­lur­ško teh­no­lo­ški fa­kul­tet 0:3 i Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka - Stu­dent­ski dom 0:3. U gru­pi C, Eko­nom­ski fa­kul­tet je bez ve­ćih pro­ble­ma sa­vla­dao svo­je ko­le­ge sa Prav­nog fa­kul­te­ta, UDG 1 je iz­ne­na­đu­ju­će vi­so­kim re­zul­ta­tom po­ra­zi­la Gra­đe­vin­ski fa­kul­tet i ta­ko pre­u­ze­la dru­gu po­zi­ci­ju u gru­pi pred do­i­gra­va­nje za ti­tu­lu, dok je meč iz­me­đu Bi­o­teh­nič­kog i Ma­šin­skog fa­kul­te­ta za­vr­šen bez po­bjed­ni­ka.
Ta­be­la gru­pe A: 1. Sport i FV 15, 2. Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet 9, 3. Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­ki fa­kul­tet 7, 4. Me­di­cin­ski fa­kul­tet 5, 5. FTH Ko­tor 3, 6. UDG 2 1.
Ta­be­la gru­pe B: 1. ETF 15, 2. Fi­zi­o­te­ra­pi­ja Iga­lo 10, 3. Stu­dent­ski dom 9, 4. Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka 1, 5. Me­ta­lur­ško-teh­no­lo­ški fa­kul­tet 1, 6. Po­mor­ski fa­kul­tet -3.
Ta­be­la gru­pe C: 1. Eko­nom­ski fa­kul­tet 15, 2. UDG 1 9, 3. Gra­đe­vin­ski fa­kul­tet 9, 4. Ma­šin­ski fa­kul­tet 4, 5. Prav­ni fa­kul­tet 3, 6. Bi­o­teh­nič­ki fa­kul­tet 0.

Gru­pa A
Me­di­cin­ski fa­kul­tet–Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet 0:3 (0:0)
Su­di­je: Mi­lu­tin Lu­ko­vac i Mo­mo Sa­ve­ljić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Čo­la­ko­vić u 25, Bu­la­jić 35, 36.
ME­DI­CIN­SKI FA­KUL­TET: Spa­hić, Lu­to­vac, Bu­ba­nja, Ma­raš, Lje­šnja­nin, Mu­ra­to­vić, Zej­ni­lo­vić, Kur­ta­gić.
FI­LO­ZOF­SKI FA­KUL­TET: Ko­va­če­vić, Đur­đe­vić, Den­dić, Čo­la­ko­vić, Alek­sić, Vu­jo­vić, Bu­la­jić.

UDG 2 – Sport i FV 2:7 (1:1)
Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić i Mi­lu­tin Lu­ko­vac (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Pe­pić u 9. i 30. za UDG 2, Ba­ćo­vić u 6, De­lić 21, Ni­ko­lić 31, Čvo­ro­vić 32, 40, Jo­va­no­vić 34, Cic­mil u 35. za Sport i FV.
UDG 2: Bi­go­vić, Se­pe­ro­vić, La­za­re­vić, Pe­pić, Ra­don­čić, Ze­ko­vić, Vu­ko­vić.
SPORT I FV: Vuk­sa­no­vić, Cic­mil, Ro­ga­no­vić, De­lić, Ba­ćo­vić, Jo­va­no­vić, Kri­vo­ka­pić, Čvo­ro­vić, Ni­ko­lić, Vu­ko­vić.

FTH Ko­tor- Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­ki fa­kul­tet 4:10 (1:2)
Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić i Mi­lu­tin Lu­ko­vac (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ras­to­der u 13, Pa­vi­će­vić 25, 38, Pe­jo­vić u 27. za FTH Ko­tor, Kr­šić u 7, 9, 22, 33, Ča­bar­ka­pa 31, 34, Fe­ra­to­vić 37, Bu­la­to­vić 38, 39, Mar­ko­vić u 40. za PMF.
FTH KO­TOR: Pe­tro­vić, Ma­slo­var, Ras­to­der, Pa­vi­će­vić, Jo­ka­no­vić, Ma­tu­no­vić, Pe­jo­vić.
PRI­ROD­NO-MA­TE­MA­TIČ­KI FA­KUL­TET: Vuk­če­vić, Fe­ra­to­vić, Po­po­vić, Ča­bar­ka­pa, Bu­la­to­vić, Kr­šić, Drob­njak, Mar­ko­vić.

Gru­pa B
Elek­tro­teh­nič­ki fa­kul­tet - Fi­zi­o­te­ra­pi­ja Iga­lo 2:1 (1:1)
Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić i Mi­lu­tin Lu­ko­vac (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ba­bo­vić u 7. i 25. za Elek­tro­teh­nič­ki fa­kul­tet, Kre­jić u 6. za Fi­zi­o­te­ra­pi­ja Iga­lo
ELEK­TRO­TEH­NIČ­KI FA­KUL­TET: Jo­vo­vić, Mar­ko­vić, Ri­stić, Jo­vo­vić, Jo­vo­vić, Ba­bo­vić, Pe­jo­vić, Vla­ho­vić, Ra­i­če­vić.
FI­ZI­O­TE­RA­PI­JA IGA­LO: Mi­jo­vić, Šik­ma­no­vić, Ko­jo­vić, Šo­šić, Kre­jić, Po­po­vić, Vu­ki­će­vić.

Gru­pa C
Bi­o­teh­nič­ki fa­kul­tet - Ma­šin­ski fa­kul­tet 2:2 (2:1)
Su­di­je: Mo­mo Sa­ve­ljić i Mi­lu­tin Lu­ko­vac (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ra­de­vić u 15. i 18. za Bi­o­teh­nič­ki fa­kul­tet, Je­lo­vac u 11, Ra­ko­če­vić u 25. za Ma­šin­ski fa­kul­tet.
BI­O­TEH­NIČ­KI FA­KUL­TET: Ro­ćan, Džo­ga­no­vić, Mi­lan­ko­vić, Ra­di­če­vić, Ra­de­vić.
MA­ŠIN­SKI FA­KUL­TET: Mr­šo­vić, Čvo­ro­vić, Ra­ko­če­vić, Je­lo­vac, Ba­krač, Si­mo­no­vić, Vu­jo­vić.

Prav­ni fa­kul­tet- Eko­nom­ski fakultet 2:5 (0:1)
Su­di­je: Mo­mo Sa­ve­ljić i Mi­lu­tin Lu­ko­vac (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: De­da­jić u 26, Meh­me­do­vić u 38. za Prav­ni fa­kul­tet, Vuk­če­vić u 6, 40, Pe­ro­vić 28, Aj­ko­vić u 33. i 40. za Eko­nom­ski fa­kul­tet.
PRAV­NI FA­KUL­TET: Ba­jo­vić, Bek­ta­še­vić, Meh­me­do­vić, Iva­no­vić, Pe­jo­vić, Kri­vo­ka­pić, De­da­jić.
EKO­NOM­SKI FA­KUL­TET: Jo­kić, Stan­ko­vić, Ma­ša­no­vić, Vuk­če­vić, Aj­ko­vić, Pe­ro­vić, Mi­jo­vić.

UDG 1- Gra­đe­vin­ski fa­kul­tet 9:1 (4:0)
Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić i Mi­lu­tin Lu­ko­vac (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ko­pri­vi­ca u 3, 21, 38, Mar­ko­vić 6, Ma­raš 10, 19, Ćet­ko­vić 29, Mr­ku­lić 31, Mu­go­ša u 37. za UDG 1, Ro­ga­no­vić u 40. za Gra­đe­vin­ski fa­kul­tet.
UDG 1: Ra­čić, Ma­raš, Ćet­ko­vić, Ram­de­dić, Ko­pri­vi­ca, Mr­ku­lić, Mu­go­ša.
GRA­ĐE­VIN­SKI FA­KUL­TET: Bla­go­je­vić, Mi­ra­no­vić, Đer­ko­vić, Ro­ga­no­vić, Ni­ko­lić, Đur­ko­vić, Ne­ne­zić.
T.B.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"