Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podgoričanin pao sa 800 kilograma kokaina * Glavni grad pokušava da zabrani skup * Opozicija da istraje u zajedničkim zahtjevima * Simbole mafije vraćaju u policiju * Veterani iz „Oluje” obučavaju oficire iz kosovske vojske * Luda i lude * Traže poništenje svih ugovora u "švajcarcima"
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-04-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Anka Vukićević, nezavisni poslanik:
- Ne pristajem na ulogu statiste.

Vic Dana :)

Ulazi Piroćanac u bus i pita vozača:
- Da li se plaća za Ruže? - Ne! - odgovori vozač.
- Super, Ružo, ulazi! - doviknu Piroćanac ženi.
Razgovaraju dvije plavuše:
- Je li tačno da je za žene trudnoća u 40-im godinama uvijek bila rizična? Naravno da je bila rizična, jer je u 40-im godinama bio Drugi svjetski rat!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI SAVLADALI CRVENU ZVEZDU U TREĆOJ UTAKMICI FINALA PLEJ-OFA ABA LIGE
Plavi se razgoropadili u nastavku
Plavi se razgoropadili u nastavku Budućnost Voli – Crvena zvezda 80:72 (18:25, 27:25, 21:8, 14:14)
Dvo­ra­na: SC Mo­ra­ča. Gle­da­la­ca: oko 5500. Su­di­je: Hor­dov, Maj­kić (Hr­vat­ska), Ju­ras (Sr­bi­ja).
BU­DUĆ­NOST VO­LI: Džek­son 10 (2-2), Kol 20, Su. Še­ho­vić, E. Klartk 3 (3-1), Ba­ro­vić 8 (4-2), K. Klark 14 (8-6), Gor­dić 5 (3-3), Bi­tad­ze 4 (2-2), Po­po­vić, Bel 8 (2-2), Ni­ko­lić 8 (1-1), Vi­li­jams.
CR­VE­NA ZVE­ZDA: Čo­vić 10 (6-4), Ke­šelj, Da­vi­do­vac, Ne­na­dić, La­zić 5, Fa­je 7 (2-2), Be­ron 12 (7-6), Do­brić 5 (4-3), Si­ma­nić, Ri­ve­rs 19 (5-4), Cir­bes 10 (2-2), Odžo 4 (4-2).
Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li sa­vla­da­li su Cr­ve­nu zve­zdu u tre­ćem me­ču fi­nal­ne se­ri­je plej-ofa ABA li­ge i sma­nji­li na 1-2. Po­če­tak utak­mi­ce pro­te­kao je u zna­ku go­sti­ju, ko­ji su bi­li mir­ni­ji i or­ga­ni­zo­va­ni­ji. Cir­bes je u če­tvr­tom mi­nu­tu po­go­dio za 9:4, ali je Džek­son troj­kom u še­stom mi­nu­tu iz­jed­na­čio (11:11). Ta­da je na sce­nu stu­pio od­lič­ni Čo­vić. Ve­zao je pet po­e­na i raz­i­grao sa­i­gra­če. Ras­po­lo­žen je bio i Ri­vers ta­ko da je Zve­zda u 10. mi­nu­tu ima­la de­vet po­e­na vi­ška (23:14). Pr­vu di­o­ni­cu cr­ve­no-be­li su ri­je­ši­li u svo­ju ko­rist sa 25:18. Ri­vers je troj­kom otvo­rio dru­gu (28:18), da bi Re­pe­ši­ni iza­bra­ni­ci tek ta­da ma­lo sre­di­li re­do­ve. Gor­dić je po­go­dio ba­ca­nja, troj­ku Da­ni­lo Ni­ko­lić, pre­ci­zan je bio Kol za 30:33 u 14. mi­nu­tu. Me­đu­tim, pla­vi ni­su ima­li rje­še­nje za sjaj­nog Ri­ver­sa, ko­ji je po­sti­gao pet po­e­na. Usli­je­dio je no­vi na­let Pod­go­ri­ča­na, ali je ta­da Bi­tad­ze na­pra­vio ne­sport­sku lič­nu, klu­pa do­bi­la teh­nič­ku gre­šku, što je Zve­zda zna­lač­ki is­ko­ri­sti­la. La­zić je bio si­gu­ran, troj­ku po­go­dio Be­ron i u 16. mi­nu­tu na se­ma­fo­ru je pi­sao re­zul­tat 34:46. Či­ni­lo se da se do­ma­ći­ni­ma cr­no pi­še. Ipak, na­šli su na­čin da pri­ti­snu spolj­nu li­ni­ju cr­ve­no-be­lih. Čo­vić je zbog tri fa­u­la mo­rao na klu­pu i Bu­duć­nost Vo­li se vra­ti­la u ži­vot. Do­bru ro­lu imao je Ko­ti Klark, pa su na po­lu­vre­me­nu pla­vi za­o­sta­ja­li sa­mo pet po­e­na (45:50). I po­če­tak na­stav­ka pro­te­kao je u tvr­doj igri i gr­če­vi­toj bor­bi. Re­pe­ši­ni iza­bra­ni­ci su hra­ma­li u na­pa­du, ali ni go­sti se ni­su pro­sla­vlja­li. Ko­ti Klark je po­got­kom uz do­dat­no ba­ca­nje za­pri­je­tio u 23. mi­nu­tu (50:52), da bi mi­nut ka­sni­je troj­kom uz­vra­tio Fa­je (55:50). U tim mo­men­ti­ma do­ma­ći­ni su na­šli re­cept za igru pro­tiv­ni­ka. Agre­siv­nom od­bra­nom su iz­mo­ri­li be­ko­ve Cr­ve­ne zve­zde, ko­ji su po­če­li da pro­ma­ša­u­ju spo­lja. Ka­ko su cen­tri bi­li ne­pri­mjet­ni Pod­go­ri­ča­ni su pre­u­ze­li sve kon­ce igre u svo­je ru­ke. Bli­stao je Ko­ti Klark. Kril­ni cen­tar je u 26. mi­nu­tu pr­vo iz­jed­na­čio (56:56), a mi­nut ka­sni­je i pre­o­kre­nuo (57:56). Tu ni­je bio kraj na­le­ta pla­vih. Kol je u 30. mi­nu­tu za­klju­či­ko se­ri­ju 16:1 za 66:56. Cir­bes je sa li­ni­je ba­ca­nja po­sta­vio re­zul­tat 58:66 pred od­lu­ču­ju­ćih 10 mi­nu­ta. I start po­sled­nje di­o­ni­ce obi­lo­vao je sa do­sta gre­ša­ka i pro­ma­ša­ja sa obje stra­ne. Fa­je je po­sti­gao pr­vi koš iz igre za Cr­ve­nu zve­zdu po­sli­je vi­še od osam mi­nu­ta (60:66), ali to ni­je vra­ti­lo teč­nost u nje­noj igri. Na dru­goj stra­ni do iz­ra­ža­ja je do­šao in­di­vi­du­al­ni kva­li­tet Bu­duć­nost Vo­li. Bel je troj­kom u 35. mi­nu­tu tra­si­rao put ka po­bje­di (71:62). Be­ron je sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja sa­mo ma­lo za­mu­tio vo­du (65:72), da bi od­lu­ču­ju­ću troj­ku po­sti­gao Džek­son u 38. mi­nu­tu (75:65). Po­sli­je to­ga su ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li mir­no pri­ve­li meč kra­ju. Če­tvr­ta utak­mi­ca fi­nal­ne se­ri­je igra se u pe­tak (19) u Mo­ra­či.
N.Z.

Repeša se izvinio za atmosferu u dvorani
Ja­smin Re­pe­ša: Ni­je bi­lo la­ko na­kon pet po­ra­za od Zve­zde. Igra­li smo sa pre­vi­še emo­ci­ja u pr­vom di­je­lu, što je do­ve­lo do gre­ša­ka, uz nji­hov fan­ta­sti­čan šut. Ima­li smo od­li­čan re­zul­tat na po­lu­vre­me­nu, s ob­zi­rom na sve. U dru­gom di­je­lu smo od­i­gra­li ja­ko do­bro u od­bra­ni i to je pre­su­di­lo.
Re­pe­ša se osvr­nuo i na at­mos­fe­ru u Mo­ra­či:
Ako je bi­lo ko uvri­je­đen, po­vri­je­đen na bi­lo ko­jim na­čin, bi­lo čim - lič­no se iz­vi­nja­vam. Mi­slim da je to sa mo­je stra­ne ko­rekt­no. Ne znam šta da ra­dim, da uzmem pi­štolj i ubi­jem se, ili po­bjeg­nem od svih vas. Mi­slim da at­mos­fe­ra ni­je bi­la ni bli­zu ono­ga što je bi­lo u Be­o­gra­du.

Mi­lan To­mić: Mi­slim da smo kon­tro­li­sa­li u pr­vom di­je­lu i od­i­gra­li ka­ko smo se do­go­vo­ri­li pri­je me­ča. Do­go­vor je da od­i­gra­mo još ja­če u tre­ćoj če­tvr­ti­ni, ka­ko bi do­bi­li meč. Me­đu­tim, od­i­gra­li smo na­o­pač­ke, naj­go­re, ni­smo mo­gli ni­šta da od­i­gra­mo u na­pa­du, ali i u od­bra­ni. Taj dio je bio klju­čan i zbog to­ga smo iz­gu­bi­li. Ka­da imaš 11 asi­sten­ci­ja i 16 gre­ša­ka zna­či da ni­si igrao kao tim, već kao po­je­din­ci, a na ova­kvom te­re­nu ta­ko ne mo­žeš da do­bi­ješ utak­mi­cu. Spre­mi­će­mo se za slje­de­ći meč i po­ku­ša­ti da po­bi­je­di­mo. Na­ša lo­ša kon­cen­tra­ci­ja nas je od­ve­la u po­raz. Pa­li smo pod pri­ti­skom i ni­smo od­i­gra­li ka­ko tre­ba

Uvre­de na ra­čun po­ro­di­ce Čo­vić
To­kom ci­je­le utak­mi­ce uvre­da­ma je bio pod­vrg­nut plej­mej­ker Cr­ve­ne zve­zde Fi­lip Čo­vić i nje­go­va po­ro­di­ca. Ne­ko­li­ko pu­ta Var­va­ri su is­ta­kli uvre­dlji­ve tran­spa­ren­te na ra­čun Fi­li­pa Čo­vi­ća, ali i oca i maj­ke.

Psov­ke, upa­lja­či, sit­ni­ji pred­me­ti...
Ko­šar­ka­ši Cr­ve­ne zve­zde su na za­gri­ja­va­nju osim zvi­ždu­ci­ma i psov­ka­ma do­če­ka­ni i sa uba­če­nim upa­lja­či­ma i sit­ni­jim pred­me­ti­ma. To­kom za­gri­ja­va­nja bi­li su ga­đa­ni lop­ta­ma, a po­je­di­ni na­vi­ja­či su po­ku­ša­va­li i da im pri­đu. Ne­ko­li­ko pla­stič­nih bo­ca po­le­tje­lo je ka nji­ma i na kra­ju utak­mi­ce. Ina­če, u pa­u­zi iz­me­đu pr­ve i dru­ge če­tvr­ti­ne Var­va­ri su na­pa­li dva na­vi­ja­ča Cr­ve­ne zve­zde, ko­je je lin­ča spa­si­la po­li­ci­ja i za­šti­ta­ri.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"