Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-10-20 KRIK: GRADONAČELNIK BEOGRADA ISKEŠIRAO PET MILIONA EURA
Mali tajno kupio 24 stana u Bugarskoj
Ljetovalište Sveti Nikola Mali tajno kupio 24 stana u Bugarskoj
Gra­do­na­čel­nik Be­o­gra­da Si­ni­ša Ma­li, kao di­rek­tor dvi­ju mi­ste­ri­o­znih of­šor fir­mi, na­vod­no je ku­pio 23 luk­su­zna apart­ma­na u bu­gar­skom lje­to­va­li­štu Sve­ti Ni­ko­la, ot­kri­li su no­vi­na­ri Mre­že za is­tra­ži­va­nje kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je - KRIK i OC­CRP.
Ma­li je u istom od­ma­ra­li­štu ku­pio je­dan apart­man u svo­je ime. Ti sta­no­vi vri­je­de oko pet mi­li­o­na eura. On je te ne­kret­ni­ne ot­ku­pio od di­rek­to­ra ru­ske kom­pa­ni­je Lu­ko­il, ko­joj je Ma­li još 2003. po­mo­gao da pri­va­ti­zu­je srp­ske pum­pe „Be­o­pe­trol”.
Od­ma­ra­li­šte Sve­ti Ni­ko­la s 235 apart­ma­na na­la­zi se na pla­ži Cr­nog mo­ra, iz­me­đu bu­gar­skih gra­di­ća Čer­no­mo­re­ca i So­zo­po­la. Uda­lje­no je 20 mi­nu­ta vo­žnje od aero­dro­ma u Bur­ga­su.
U re­kla­mi za kom­pleks na­vo­di se da se na­la­zi na po­zna­toj Kra­ljev­skog pla­ži u drev­nom gra­du So­zo­po­lu.
U po­nu­di je šest ba­ze­na, dva ba­ra na ba­ze­ni­ma, ka­fić, pi­ja­no-bar, spa-cen­tar, fit­nes-cen­tar, eko-par­ko­vi, cje­lo­dnev­no obez­bje­đe­nje sa vi­deo-nad­zo­rom i re­sto­ra­ni­ma ko­ji nu­de je­la bu­gar­ske, ru­ske i srp­ske ku­hi­nje u pri­jat­noj at­mos­fe­ri.
Sve te pred­no­sti či­ne Sve­tog Ni­ko­lu jed­nim od naj­bo­ljih kom­plek­sa na bu­gar­skoj cr­no­mor­skoj oba­li.
Ukup­na kva­dra­tu­ra sva 24 apart­ma­na iz­no­si oko 3.100 kva­drat­nih me­ta­ra. U pro­sje­ku oko 129 kva­dra­ta po apart­ma­nu. Oni spa­da­ju me­đu naj­ve­će u kom­plek­su, a je­dan od 203 me­tra kva­drat­na na­la­zi se na pla­ži.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma sa saj­ta Agen­ci­je za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, go­di­šnja pri­ma­nja gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da ni­ka­da ni­su pre­la­zi­la 34.000 eura. Ma­li je agen­ci­ji pri­ja­vio vla­sni­štvo sa­mo nad kon­sul­tant­skom fir­mom „Oli kon­sal­ting“. Do­bit te kom­pa­ni­je od osni­va­nja 2005. do 2014, ka­da je is­tu­pio iz vla­sni­štva, iz­no­si 180.000 eura.
No­vi­na­ri KRIK-a po­ku­ša­li su da stu­pe u kon­takt sa Ma­lim pri­je ne­dje­lju da­na. Po­sla­li su SMS na nje­gov broj mo­bil­nog te­le­fo­na i upu­ti­li po­ziv za in­ter­vju po­sred­stvom Slu­žbe za od­no­se s me­di­ji­ma gra­da Be­o­gra­da. Iz slu­žbe je sti­gao od­go­vor da je gra­do­na­čel­nik na pu­tu i da će se ja­vi­ti ka­da bu­de slo­bo­dan za in­ter­vju, što se još ni­je de­si­lo
(Krik.rs)


I u Be­o­gra­du vri­jed­ne ne­kret­ni­ne

No­vi­na­ri KRIK-a ot­kri­li su da je Ma­li, osim ne­kret­ni­na u Bu­gar­skoj, po­sje­do­vao dva sta­na i tri ga­ra­že u bli­zi­ni Vu­ko­vog spo­me­ni­ka u cen­tru Be­o­gra­da. Sta­no­vi ve­li­či­na 131 kva­drat­ni me­tar i 160 kva­drat­nih me­ta­ra na­la­ze se u „Oazi“ – eks­klu­ziv­nom stam­be­nom kom­plek­su ko­ji ima cen­tral­ni dvo­ri­šni park, ba­zen, su­per­mar­ket, fit­nes-cen­tar, cje­lo­dnev­no obez­bje­đe­nje, pod­zem­nu ga­ra­žu na dva ni­voa i osta­le sa­dr­ža­je.
Kva­drat­ni me­tar u „Oazi“ ko­šta oko 3.000 eura, dvo­stru­ko vi­še ne­go u osta­lim dje­lo­vi­ma Be­o­gra­da. Na osno­vu sa­da­šnjih tr­ži­šnih ci­je­na, vri­jed­nost gra­do­na­čel­ni­ko­ve imo­vi­ne u „Oazi“ bi­la je ve­ća od 800.000 eura.
U av­gu­stu ove go­di­ne, Ma­li je vla­sni­štvo nad be­o­grad­skim sta­no­vi­ma i dvi­je ga­ra­že pre­nio na svo­ju su­pru­gu, dok je jed­na ga­ra­ža i da­lje upi­sa­na na nje­go­vo ime.
Funk­ci­o­ne­ri u Sr­bi­ji du­žni su da pri­ja­ve svu svo­ju imo­vi­nu. Ma­li je u imo­vin­skom kar­to­nu do­stup­nom na saj­tu Agen­ci­je za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je pri­ja­vio dva sta­na i ga­ra­žu. Ne na­vo­di se gdje se te ne­kret­ni­ne na­la­ze i ko­li­ko vri­je­de.
No­vi­na­ri KRIK-a su za­htje­vom za pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma od jav­nog zna­ča­ja za­tra­ži­li od agen­ci­je uvid u imo­vin­ski kar­ton ka­ko bi in­for­ma­ci­je o sta­no­vi­ma ko­je je Ma­li pri­ja­vio upo­re­di­li sa svo­jim na­la­zi­ma, ali je agen­ci­ja to od­bi­la.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"