Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-21 ALEKSANDAR VUČIĆ NA SJEVERU KOSMETA PORUČIO DA ĆE SRBIJA S KOSOVSKIM INSTITUCIJAMA RAZMJENJIVATI INFORMACIJE O ATENTATU NA OLIVERA IVANOVIĆA
Neće biti milosti prema ubicama i nalogodavcima
Vučić položio vijenac na mjesto ubistva Olivera Ivanovića Neće biti milosti prema ubicama i nalogodavcima Vučić je u Kosovskoj Mitrovici položio vijenac na mjesto ubistva Olivera Ivanovića Predsjednik Srbije je na sjever KiM doputovao sa svojim sinom, a u delegaciji su bili i šef BIA Bratislav Gašić i direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić
Pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić bo­ra­vio je ju­če na sje­ve­ru Ko­so­va oda­kle je po­ru­čio da ni­je va­žno da li je ime ubi­ce i na­lo­go­dav­ca ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća srp­sko ili al­ban­sko ili bi­lo ko­jeg stran­ca, na­gla­siv­ši da ne­će bi­ti mi­lo­sti pre­ma oni­ma ko­ji su iz­vr­ši­li i na­lo­ži­li aten­tat na jed­nog od li­de­ra ko­sov­skih Sr­ba.
Vu­čić je to re­kao na­kon tro­ča­sov­nog sa­stan­ka s po­li­tič­kim i pri­vred­nim pred­stav­ni­ci­ma Sr­ba sa KiM, is­ti­ču­ći da su raz­go­va­ra­li o to­me ka­ko da na­rod osta­ne i op­sta­ne na svo­jim og­nji­šti­ma.
Vu­čić je na sje­ver KiM do­pu­to­vao sa svo­jim si­nom, a u de­le­ga­ci­ji su bi­li i šef BIA Bra­ti­slav Ga­šić i di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM Mar­ko Đu­rić.
Pred­sjed­nik Sr­bi­je je po­ru­čio da je naj­va­žni­je i u naj­ve­ćem in­te­re­su Sr­ba na KiM da se sa­ču­va mir.
– Ne mi­slim da ste pro­tiv to­ga, ali ka­žem da ni­šta dru­go ni­je po­treb­ni­je u ovom tre­nut­ku od mi­ra i ostan­ka i op­stan­ka na na­šim og­nji­šti­ma – re­kao je Vu­čić obra­ća­ju­ći se na­kon sa­stan­ka u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci.
Ka­ko je na­veo, raz­go­va­ra­li su o ži­vot­nim pro­ble­mi­ma i neo­p­hod­nom je­din­stvu, ve­ćem po­vje­re­nju i po­što­va­nju me­đu Sr­bi­ma.
Raz­go­vo­ri su, ka­ko je is­ta­kao, bi­li te­ški, vo­đe­ni u at­mos­fe­ri uža­sa po­sli­je stra­vič­nog zlo­či­na, ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća i ti­ca­li su se vi­še te­ma, od spro­vo­đe­nja Bri­sel­skog spo­ra­zu­ma, pa do za­htje­va da Sr­bi­ja da oruž­je, ali da je nje­gov od­go­vor bio ka­ko se na­da da će Sr­bi­ja da po­mog­ne u da­va­nju nov­ca za vr­ti­će, ško­le, zdrav­stve­ne usta­no­ve.
Po­ru­čio je da je do­go­vo­re­no i da Sr­bi­ja ove i na­red­ne go­di­ne fi­nan­si­ra šest mi­li­o­na eura za vo­do­vod u Mi­tro­vi­ci, Zve­ča­nu i Zu­bi­nom Po­to­ku.
– Sr­bi mo­ra­ju da osta­nu i op­sta­nu na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, a dr­ža­va Sr­bi­ja da na­sta­vi da po­ma­že – po­ru­čio je Vu­čić u Banj­skoj, is­ti­ču­ći da je na Ko­smet do­šao ka­ko bi raz­go­va­rao o bez­bjed­no­sti Sr­ba. Vu­či­ća je do­če­kao epi­skop ra­ško-pri­zren­ski Te­o­do­si­je.
– Svi mi ko­ji u te­škim uslo­vi­ma ži­vi­mo na KiM zna­mo da ne mo­že­mo us­pje­ti bez po­mo­ći na­še dr­ža­ve – po­ru­čio je vla­di­ka Te­o­do­si­je, is­ti­ču­ći da je po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je ve­o­ma zna­čaj­na za srp­ski na­rod. Uka­zao je da se ma­na­stir naj­vi­še ob­na­vlja u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Ka­ko je is­ta­kao, na­ro­či­to je pri­lo­gom pred­sjed­ni­ka za­po­če­ta ob­no­va cr­kve, na­kon če­ga su se mno­gi dru­gi uklju­či­li.
– To da­je na­du da u ovom te­škom tre­nut­ku mo­že­mo da ob­no­vi­mo i na­še sve­ti­nje i pri­su­stvo na KiM – is­ta­kao je epi­skop Te­o­do­si­je.
Na­kon po­sje­te srp­skom sred­njo­vje­kov­nom ma­na­sti­ru, gdje ga je do­če­kao ve­li­ki broj gra­đa­na, Vu­čić je u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci po­lo­žio vi­je­nac na mje­sto ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća. Sa­sta­nak sa po­li­tič­kim li­de­ri­ma Sr­ba po­čeo je mi­nu­tom ću­ta­nja za ubi­je­nog Iva­no­vi­ća.
Vu­či­će­vu po­sje­tu pra­ti­le su po­ja­ča­ne bez­bjed­no­sne mje­re.
Pred­sjed­nik Sr­bi­je je u po­sje­tu ju­žnoj srp­skoj po­kra­ji­ni došao sa sta­ri­jim si­nom Da­ni­lom. Po­ru­čio je Al­ban­ci­ma da, bez ob­zi­ra na raz­li­či­te in­te­re­se, Sr­bi­ja že­li i uči­ni­će sve da oču­va mir i ri­je­ši raz­mi­ri­ce.
Uka­zao je da su u ovom mo­men­tu naj­va­žni­je tri stva­ri – pr­va od njih je da Sr­bi mo­ra­ju da osta­nu i op­sta­nu na KiM, a da dr­ža­va mo­ra da obez­bi­je­di nji­hov eko­nom­ski na­pre­dak, da obez­bi­je­di nji­ho­vu bez­bjed­nost i da se ob­ra­ču­na sa kri­mi­na­lom i ko­rup­ci­jom.
– Ne smi­je da nas bu­de ma­nje na te­ri­to­ri­ji gdje smo od­u­vi­jek ži­vje­li, a za to će­mo se kao dr­ža­va bo­ri­ti na sve na­či­ne – po­ru­čio je Vu­čić.
On je re­kao i da je do­šao da raz­go­va­ra s gra­đa­ni­ma ko­ji su uz­ne­mi­re­ni na­kon zlo­či­nač­kog ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
Vu­čić je re­kao da će Sr­bi­ja, iako je bi­la sprem­na da uče­stvu­je u is­tra­zi, što al­ban­ska stra­na od­bi­ja, raz­mje­nji­va­ti in­fo­r­ma­ci­je sa ko­sov­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, i da će sa­če­ka­ti ko­nač­ne re­zul­ta­te.
– Vi­dje­će­mo ho­će li is­tra­ga do­ve­sti do po­či­ni­la­ca ovog gnu­snog zlo­či­na. Ako se to ne de­si, mno­ge stva­ri će bi­ti ja­sne, kao što sam re­kao pr­vog da­na – is­ta­kao je Vu­čić.
Do­dao je da će po pi­ta­nju bez­bjed­no­sti Sr­bi­ja mo­ra­ti da pro­na­đe no­ve mo­du­se.
– Za nas je od ključ­nog zna­ča­ja da pro­na­đe­mo do­dat­ne me­ha­ni­zme za bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je u sop­stve­nim re­do­vi­ma – po­ru­čio je ko­smet­skim Sr­bi­ma pred­sjed­nik Sr­bi­je.
Go­vo­re­ći o ula­ga­nji­ma Vla­de Sr­bi­je u ob­no­vu na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, Vu­čić je pre­nio da je mno­go to­ga ura­đe­no i da je Vla­da uče­stvo­va­la u 170 pro­je­ka­ta i ob­no­vi 42 cr­kve i ma­na­sti­ra.
– Osta­je još 250 mi­li­o­na da ulo­ži­mo, a 168 mi­li­o­na di­na­ra smo već ulo­ži­li. Mno­go to­ga je ura­đe­no u Banj­skoj, ne sa­mo iko­no­stas i zi­do­vi ma­na­sti­ra, već smo mno­go ura­di­li i na ba­nji, či­me se ži­vot vra­tio u Banj­sku. Kao što je re­kao epi­skop, ne bi­smo se po­sti­dje­li pred Mi­lu­ti­nom – re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je.
Is­ta­kao je i da je od iz­u­zet­nog zna­ča­ja da se za­vr­ši pro­je­kat Sun­ča­ne do­li­ne, stam­be­no na­se­lje za oko 300 po­ro­di­ca.
– Na­sta­vi­će­mo s tim i gle­da­ti ka­ko da da­lje po­ma­že­mo na­šem na­ro­du ka­ko bi bio broj­ni­ji i ču­vao na­ša og­nji­šta – na­gla­sio je Vu­čić.
Sr­bi­ma na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji je za­hva­lio na čvr­sti­ni, po­sto­ja­no­sti, hra­bro­sti i že­lji da ču­va­ju svo­ju ze­mlju, svo­ju Sr­bi­ju, ali i svo­je po­ro­di­ce.
– Do­šao sam i da po­ru­čim Al­ban­ci­ma, bez ob­zi­ra na to što ne­ri­jet­ko Sr­be do­ži­vlja­va­ju, ne bih re­kao kao ne­pri­ja­te­lje već kao pro­tiv­ni­ke, i ne­ri­jet­ko ima­mo raz­li­či­te in­te­re­se, da Sr­bi­ja ne sa­mo da že­li mir ne­go će da­ti sve od se­be da taj mir sa­ču­va­mo. Uči­ni­će­mo sve da vi­še­de­ce­nij­ske i vi­še­vje­kov­ne raz­mi­ri­ce ri­je­ši­mo, da obez­bi­je­di­mo traj­nost tog mi­ra, i si­gur­nost za sva­ku al­ban­sku i srp­sku po­ro­di­cu – re­kao je Vu­čić.
Di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM Mar­ko Đu­rić oci­je­nio je u raz­go­vo­ru za RTS da je po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Ko­sme­tu je­dan od pre­sud­nih tre­nu­ta­ka za srp­ski na­rod i da ša­lje po­ru­ku je­din­stva i sna­ge či­ta­ve Sr­bi­je.
Ana­li­ti­ča­ri ocje­nju­ju da Vu­či­će­va po­sje­ta mo­že bi­ti i pre­sud­na za op­sta­nak Sr­ba u po­kra­ji­ni, ali i da­lji tok di­ja­lo­ga sa ko­sov­skim Al­ban­ci­ma i ukup­no sta­bi­li­zo­va­nje po­li­tič­kih pro­ce­sa u po­kra­ji­ni i ši­re.
Vu­či­će­va po­sje­ta ju­žnoj srp­skoj po­kra­ji­ni usli­je­di­la je če­ti­ri da­na na­kon što je ubi­jen li­der Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve „Slo­bo­da, de­mo­kra­ti­ja, prav­da” Oli­ver Iva­no­vić.
Iva­no­vić je is­pred pro­sto­ri­ja svo­je stran­ke u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci po­go­đen sa šest me­ta­ka.RTS–M.Nj.


Stra­ne agen­ci­je o smi­ri­va­nju ten­zi­ja

Ame­rič­ka agen­ci­ja Aso­ši­je­ted pres i ita­li­jan­ska An­sa iz­vi­je­sti­le su da je srp­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić u po­sje­ti Ko­so­vu u tre­nut­ku po­ja­ča­nih ten­zi­ja.
AP je uka­zao da je po­sje­ta usli­je­di­la ne­ko­li­ko da­na na­kon što je „umje­re­ni srp­ski po­li­ti­čar sa Ko­so­va” Oli­ver Iva­no­vić ubi­jen u na­pa­du, ko­ji je iza­zvao za­bri­nu­tost za sta­bil­nost na Bal­ka­nu.
Ista agen­ci­ja je na­ve­la da je vi­še sto­ti­na lju­di, ma­šu­ći srp­skim za­sta­va­ma, do­če­ka­lo Vu­či­ća ka­da je sti­gao na sje­ver Ko­so­va. Ita­li­jan­ska agen­ci­ja An­sa pre­ni­je­la je da se Vu­či­će­va po­sje­ta od­vi­ja u at­mos­fe­ri na­ra­slih me­đu­et­nič­kih ten­zi­ja na­kon ubi­stva „jed­nog od naj­po­zna­ti­jih i naj­u­ti­caj­ni­jih po­li­tič­kih pred­stav­ni­ka srp­ske za­jed­ni­ce na Ko­so­vu Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća”.


Pri­štin­ski me­di­ji o po­sje­ti

Svi zna­čaj­ni­ji pri­štin­ski me­di­ji ju­če su na udar­nim stra­na­ma iz­vje­šta­va­li o do­la­sku pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća na Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, gdje je naj­pri­je po­sje­tio Ma­na­stir Banj­sku i obra­tio se, ka­ko na­vo­de, mno­go­boj­nim oku­plje­nim ga­đa­ni­ma.
Ne­ki por­ta­li, po­put saj­ta „Ljaj­mi”, po­sje­tu Vu­či­ća pra­ti­li su uži­vo. Por­tal „Al­satM” ci­ti­rao je ri­je­či pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća, ko­ji je u Banj­skoj po­zvao Sr­be da osta­nu u svo­jim do­mo­vi­ma, u če­mu će im po­mo­ći dr­ža­va, kao i da dr­ža­va Sr­bi­ja že­li mir sa Al­ban­ci­ma. Por­tal „Ko­ha” pre­nio je da su po­li­cij­ske sna­ge u Mi­tro­vi­ci vid­no po­ve­ća­ne, te da je si­tu­a­ci­ja mir­na i da ne­ma ten­zi­ja. Na­ve­li su da je Vu­čić na KiM ušao na ad­mi­ni­stra­tiv­nom pre­la­zu Ja­ri­nje, gdje su ga do­če­ka­le spe­ci­jal­ne oklop­ne je­di­ni­ce, ko­je su se, na­vod­no, pri­klju­či­le nje­go­voj prat­nji.


Do­la­zio i ra­ni­je

Vu­čić je kao pre­mi­jer 3. apri­la 2016. go­di­ne ob­i­šao „Trep­ču”, Ma­na­stir Banj­sku, Ko­sov­sku Mi­tro­vi­cu, je­ze­ro Ga­zi­vo­de i Zu­bin Po­tok. Pret­hod­no je na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji bo­ra­vio 14. ja­nu­a­ra 2015, ka­da je otvo­rio po­ro­di­li­šte u Pa­sja­nu, ne­da­le­ko od Gnji­la­na u Ko­sov­skom po­mo­ra­vlju. Bi­la je to pr­va po­sje­ta jed­nog pred­sjed­ni­ka Vla­de Sr­bi­je od 1999. go­di­ne Ko­sov­skom po­mo­ra­vlju.
Ta­da je po­sje­tio i Štrp­ce, na sa­mom ju­gu KiM, a za­tim Gra­ča­ni­cu, gdje je ot­krio spo­me­nik kra­lju Mi­lu­ti­nu, kti­to­ru Ma­na­sti­ra Gra­ča­ni­ca. Za Bo­žić 2014. go­di­ne ta­ko­đe je po­sje­tio Gra­ča­ni­cu, a u ma­ju 2013. po­sje­tio je Le­po­sa­vić i Ko­sov­sku Mi­tro­vi­cu.


Na­o­ru­ža­ni Al­ban­ci

Ko­sov­ska po­li­ci­ja je ju­če u jed­noj ka­fa­ni u gra­ča­nič­kom se­lu Li­va­đe, ve­ćin­ski na­sta­nje­nom Sr­bi­ma, od še­sto­ri­ce Al­ba­na­ca od­u­ze­la dva pi­što­lja, mu­ni­ci­ju i dva no­ža, ja­vio je Sput­njik. To se­lo se gra­ni­či sa La­pljim Se­lom, u ko­jem je ju­če po­pod­ne tre­ba­lo da bo­ra­vi Vu­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"