Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija EK USVOJILA STRATEGIJU ZA PRIJEM ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA, HAN PORUČIO PRIŠTINI Radite na pronalaženju rješenja To ne znači da je poziv bilo kome da odstupi od standarda. Uslovi se moraju ispuniti – jasna je poruka strategije. EU neće prihvatiti niti jednu zemlju koja nije riješila svoje probleme. To treba biti motivacija /samoproglašenom/ Kosovu da proaktivno radi na pronalaženju rješenja” poručio je Han
Stra­te­gi­jom za za­pad­ni Bal­kan Evrop­ska uni­ja po­tvr­đu­je je­din­stve­nu evrop­sku per­spek­ti­vu svih šest ze­ma­lja part­ne­ra tog re­gi­o­na, is­ta­kla je ju­če u Stra­zbu­ru vi­so­ki pred­stav­nik EU za spolj­nu po­li­ti­ku i bez­bjed­nost Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni.
Pred­sta­vlja­ju­ći Stra­te­gi­ju EU za Za­pad­ni Bal­kan do 2025. go­di­ne, Mo­ge­ri­ni­je­va je is­ta­kla da je je­din­stve­na ocje­na da je za­pad­ni Bal­kan ge­o­graf­ski dio Evro­pe ko­ji di­je­li istu isto­ri­ju i in­te­re­se kao i ze­mlje čla­ni­ce EU, ali, ka­ko pro­iz­i­la­zi iz stra­te­gi­je, i za­jed­nič­ku bu­duć­nost u okvi­ru Uni­je.
„Ja­sno je pot­cr­tan put ze­ma­lja Bal­ka­na da se pri­dru­že EU. Dvi­je od šest ze­ma­lja – Al­ba­ni­ja i Cr­na Go­ra ap­so­lut­no su uskla­đe­ne što se ti­če spolj­ne po­li­ti­ke EU”, re­kla je Mo­ge­ri­ni­je­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, na­ro­di i po­li­tič­ki li­de­ri ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na do­ni­je­li su iz­bor da svo­je ze­mlje po­ve­du u EU, a Uni­ja će is­ko­ri­sti­ti pri­li­ku da ka­že da je ta per­spek­ti­va vr­lo iz­vje­sna.
„Ovo ni­je kraj­nji rok i stra­te­gi­ja je vr­lo ja­sna da su to vre­men­ski ro­ko­vi za ze­mlje ko­je su sa­da u fa­zi pre­go­vo­ra, ali za­što da ne i za one ko­ji će ka­sni­je ući u pre­go­vo­re”, do­da­la je vi­so­ki pred­stav­nik za za­jed­nič­ku spolj­nu i bez­bjed­no­snu po­li­ti­ku.
U stra­te­gi­ji za „Vje­ro­do­stoj­nu per­spek­ti­vu pro­ši­re­nja i po­ja­čan an­ga­žman EU na Za­pad­nom Bal­ka­nu”, do­ku­men­tu ko­ji je usvo­ji­la Evrop­ska ko­mi­si­ja, pred­vi­đa se mo­guć­nost no­vog pro­ši­re­nja EU 2025. go­di­ne.
Naj­pri­je, stra­te­gi­ja pred­vi­đa da Sr­bi­ja mo­že po­ten­ci­jal­no bi­ti sprem­na za ula­zak u EU do 2025. go­di­ne.
Pri­mje­na prav­no oba­ve­zu­ju­ćeg spo­ra­zu­ma Be­o­gra­da i Pri­šti­ne mo­ra bi­ti u pri­mje­ni u tre­nut­ku za­tva­ra­nja pri­stup­nih pre­go­vo­ra sa Sr­bi­jom, na­vo­di se u stra­te­škom do­ku­men­tu Evrop­ske ko­mi­si­je.
Stra­te­gi­ja na­vo­di da bez sve­o­bu­hvat­ne nor­ma­li­za­ci­je od­no­sa Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, kroz di­ja­log ko­jem po­sre­du­je EU, ne mo­že bi­ti traj­ne sta­bil­no­sti u re­gi­o­nu: „Sve­o­bu­hvat­ni prav­no oba­ve­zu­ju­ći spo­ra­zum o nor­ma­li­za­ci­ji je hi­tan i klju­čan, ka­ko bi i Sr­bi­ja i Ko­so­vo na­pre­do­va­li na pu­tu ka EU.”
Me­đu­tim, da bi Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra is­pu­ni­le oba­ve­ze po­treb­ne za ula­zak u EU do 2025, mo­ra­ju pr­vo is­pu­ni­ti pre­la­zna mje­ri­la, po­seb­no u obla­sti po­gla­vlja o vla­da­vi­ni pra­va.
Ko­mi­si­ja bi za­tim tre­ba­lo da sa­či­ni do­ku­ment ko­ji bi tre­ba­lo da dâ pro­cje­nu uti­ca­ja bu­du­ćeg pro­ši­re­nja na ključ­ne obla­sti po­li­ti­ke EU, kao što su po­ljo­pri­vre­da, ko­he­zi­o­na po­li­ti­ka i bu­džet.
U tom tre­nut­ku, na­ve­de­no je u stra­te­gi­ji, Sr­bi­ja bi tre­ba­lo da ima već „kon­kre­tan na­pre­dak u po­gle­du prav­no oba­ve­zu­ju­ćeg spo­ra­zu­ma sa Ko­so­vom”.
Ka­da se za­tvo­re sva po­gla­vlja u pre­go­vo­ri­ma, uklju­ču­ju­ći i po­sto­je­će re­zul­ta­te pri­mje­ne re­for­mi, ze­mlje-čla­ni­ce će bi­ti u po­zi­ci­ji da se do­go­vo­re o za­tva­ra­nju pre­go­vo­ra, pri če­mu će u slu­ča­ju Sr­bi­je bi­ti neo­p­hod­no da je „prav­no oba­ve­zu­ju­ći spo­ra­zum o nor­ma­li­za­ci­ji sa Pri­šti­nom po­stig­nut i da se pri­mje­nju­je.”
Ko­me­sar za pre­go­vo­re o pro­ši­re­nju Jo­ha­nes Han sma­tra da je stra­te­gi­ja isto­rij­ska pri­li­ka za re­gi­on ko­ji pri­pa­da EU i tre­ba i mo­ra da ima svo­ju evrop­sku per­spek­ti­vu.
„Go­vo­rim o evrop­skoj per­spe­kti­vi za sve ze­mlje Za­pad­nog Bal­ka­na. To smo po­no­vi­li vi­še pu­ta, a bit­no je da se ze­mlje me­đu­sob­no po­ma­žu na evrop­skom pu­tu”, re­kao je Han.
On je, ka­da je ri­ječ o da­tu­mi­ma, re­kao da su to in­di­ka­tiv­ni ro­ko­vi, ko­ji su am­bi­ci­o­zno po­sta­vlje­ni ali ne i ne­mo­gu­ći.
„To ne zna­či da je po­ziv bi­lo ko­me da od­stu­pi od stan­dar­da. Uslo­vi se mo­ra­ju is­pu­ni­ti – ja­sna je po­ru­ka stra­te­gi­je. EU ne­će pri­hva­ti­ti ni­ti jed­nu ze­mlju ko­ja ni­je ri­je­ši­la svo­je pro­ble­me. To tre­ba bi­ti mo­ti­va­ci­ja /sa­mo­pro­gla­še­nom/ Ko­so­vu da pro­ak­tiv­no ra­di na pro­na­la­že­nju rje­še­nja”, po­ru­čio je Han.
On sma­tra da ta­kav okvir mo­že do­ni­je­ti po­zi­ti­van pri­ti­sak na po­li­ti­ča­re Za­pad­nog Bal­ka­na, jer je ve­li­ki broj gra­đa­na re­gi­o­na za­go­vor­nik pri­stu­pa­nja EU.
Han is­ti­če da je EU ja­sno sta­vi­la do zna­nja evrop­sku per­spek­ti­vu Za­pad­nog Bal­ka­na, jer ima iz­bor „da iz­vo­zi sta­bil­nost ili će uvo­zi­ti ne­sta­bil­nost”.SR­NA


Br­na­bić: Da­li nam šan­su, tre­ba da je is­ko­ri­sti­mo

Evrop­ska uni­ja ju­če je usvo­ji­la Stra­te­gi­ju pro­ši­re­nja Evrop­ske uni­je, ko­ja pred­vi­đa pri­klju­či­va­nje ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na do 2025. go­di­ne evrop­skoj po­ro­di­ci na­ro­da. To se do­go­di­lo ju­če u Stra­zbu­ru, gdje su evrop­ski zva­nič­ni­ci po­ru­či­li da 2025. go­di­na ni­je „ci­lja­ni rok, već per­spek­ti­va”.
– Za gra­đa­ne Sr­bi­je ovo je va­žan do­ku­ment jer se u po­sled­njih 15 i vi­še go­di­na go­vo­ri o član­stvu, i tek sa­da, po pr­vi put ima­mo vre­men­ski okvir. Za­to, da­nas mo­že­mo da bu­de­mo za­do­volj­ni i sreć­ni, jer je ovim EU oda­la pri­zna­nje Sr­bi­ji da ide pra­vim pu­tem. Ovo nam da­je šan­su. Ovo ni­je ga­ran­ci­ja, ali je šan­sa – re­kla je pre­mi­jer­ka Sr­bi­je Ana Br­na­bić.
Ona je na­ve­la da ovu „pru­že­nu ru­ku” tre­ba pri­hva­ti­ti, jer će ono što smo ra­di­li i što smo ra­di­li do­pri­ni­je­ti bo­ljit­ku.
– Ne­će­mo tra­ži­ti for­mu umje­sto su­šti­ne, ne­će­mo tra­ži­ti pre­či­ce na na­šem evrop­skom pu­tu – na­ve­la je ona, is­ta­kav­ši da je Sr­bi­ja pre­po­zna­ta kao li­der u re­gi­o­nu u ovom do­ku­men­tu.
Br­na­bić je na­ve­la da će u smi­slu re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje Sr­bi­ja po­mo­ći svim ze­mlja­ma u re­gi­o­nu.
– Ka­da sam po­gle­da­la stra­te­gi­ju, po­seb­no mi je pri­vu­klo pa­žnju to da je ona u stva­ri, u sr­ži pre­po­zna­la pro­ši­re­nje kao me­ha­ni­zam da­ljeg ja­ča­nja i sta­bil­no­sti Evrop­ske uni­je, i da je Bal­kan ve­o­ma va­žan u sve­mu to­me – is­ta­kla je Br­na­bić.Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"