Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-03-05 BEOGRAĐANI ODLUČILI KO ĆE VODITI PRESTONICU U NAREDNE ČETIRI GODINE
`SNS osvojio Beograd
Vučić `SNS osvojio Beograd Kako je rekao Aleksandar Vučić, SNS sam, bez partnera, ima apsolutnu većinu u Beogradu Dragan Đilas je saopštio da su izbori održani u duboko neregularnoj i nedemokratskoj atmosferi s nizom nepravilnosti
Li­sta oko SNS-a osvo­ji­la je 45 od­sto gla­so­va na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma, po­ka­zu­ju po­da­ci Ip­so­sa na uzor­ku od 90,6 od­sto pre­bro­ja­nih gla­so­va. Pre­ma tim po­da­ci­ma, još tri li­ste su pre­šle cen­zus: li­sta Dra­ga­na Đi­la­sa (18,8 od­sto), Alek­san­dra Ša­pi­ća (9,1 od­sto) i li­sta SPS-JS (6,1 od­sto). Iz­la­znost je bi­la 51,3 od­sto upi­sa­nih bi­ra­ča, a za od­bor­nič­ka mje­sta u grad­skoj skup­šti­ni nad­me­ta­le su se 24 li­ste.
Predsjednik Srp­ske na­pred­ne stran­ke Alek­san­dar Vu­čić re­kao je da je da su gra­đa­ni na mi­ran i de­mo­krat­ski na­čin bi­ra­li svo­je pred­stav­ni­ke.
-Po­ka­za­lo se de­mo­krat­sko li­ce na­še ze­mlje, upr­kos broj­nim pri­jet­nja­ma i pri­ti­sci­ma mno­gih da će taj pro­ces da uru­še, re­kao je Vu­čić na pres-kon­fe­ren­ci­ji u iz­bor­nom šta­bu SNS-a na­kon odr­ža­va­nja be­o­grad­skih iz­bo­ra.
U ovom tre­nut­ku, ka­ko je re­kao, SNS i sam, bez part­ne­ra, ima ap­so­lut­nu ve­ći­nu u Be­o­gra­du.
Na­veo je da su li­ste ko­je pred­vo­di ta stran­ka, po­red Be­o­gra­da, osvo­ji­le ve­ći­nu i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Bo­ru, Aran­đe­lov­cu i Se­voj­nu.
Dra­gan Đi­las je po­slije za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta sa­op­štio da je uvje­ren da su iz­bo­ri odr­ža­ni u du­bo­ko ne­re­gu­lar­noj i ne­de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri s ni­zom ne­pra­vil­no­sti.
-Mo­ra­mo bi­ti svje­sni u ka­kvoj ze­mlji ži­vi­mo, ka­kva je bor­ba pred na­ma- re­kao je Đi­las i po­ru­čio Vu­či­ću: ,,Tre­ba­će nam ma­nje vre­me­na ne­go što je te­bi tre­ba­lo da me­ne smi­je­niš.”
Sr­đan No­go iz Dve­ri oci­je­nio je da su iz­bo­ri bi­li ne­re­gu­lar­ni, kao i pret­hod­nih go­di­na, a da su pred­stav­ni­ci SNS-a bi­li agre­siv­ni­ji ne­go ra­ni­je.
-Ovi iz­bo­ri bi­li su naj­pr­lja­vi­ji, i po­zi­va­mo sve ko­ji su bi­lje­ži­li li­stić sa ši­from da nam se ja­ve, da bi­smo uvi­dom u bi­rač­ki ma­te­ri­jal vi­dje­li da li je do­šlo do kra­đe- po­ru­čio je No­go.
Be­o­gra­đa­ni su ju­če iza­šli na bi­ra­li­šta da bi iza­bra­li no­vu grad­sku vlast i gra­do­na­čel­ni­ka pre­sto­ni­ce, ko­ji je zbog ve­li­či­ne bu­dže­ta tre­ća lič­nost po zna­ča­ju u Sr­bi­ji.
Za 110 od­bor­nič­kih mje­sta u tr­ci su bi­le 24 iz­bor­ne li­ste, za ko­je je pra­vo da se opre­di­je­li imao 1.606.931 Be­o­gra­đa­nin na 1.185 bi­rač­kih mje­sta, ko­ja su otvo­re­na u se­dam sa­ti, a za­tvo­re­na u 20 ča­so­va. U če­tvr­tak u po­noć stu­pi­la je na sna­gu iz­bor­na ti­ši­na ko­jom je spu­šte­na za­vje­sa na iz­u­zet­no oštru i pr­lja­vu kam­pa­nju ko­ju su, kao i ju­če­ra­šnji iz­bor­ni dan, obi­lje­ži­le dru­štve­ne mre­že i še­ro­va­nja fo­to­gra­fi­ja i za­pi­sa ko­ji su oma­lo­va­ža­va­li kan­di­da­te i nji­ho­ve stran­ke. Zbog iz­u­zet­no na­pad­ne kam­pa­nje na­pred­nja­ka, ko­ja je uklju­či­va­la i do­la­ske na vra­ta gra­đa­na sa po­klo­ni­ma (ulje, ka­fa, še­ćer, pa­šte­te, bra­šno i slič­no), jed­na od glav­nih fo­to­gra­fi­ja ko­je su raz­mje­nji­va­ne u da­nu za gla­sa­nje bi­la je ona na ko­joj se vi­di li­der SNS-a Alek­san­dar Vu­čić ko­ji zvo­ni, a Be­o­gra­đa­nin vi­djev­ši kroz ši­jun­ku ko je pro­go­va­ra: ,,Ni­smo kod ku­će”. Li­de­ri ne­kih stra­na­ka sla­li su vi­deo-za­pis ko­ji pri­ka­zu­je ka­ko iz SNS-a zo­vu gra­đa­ne da gla­sa­ju i do­bi­ju 2.000 di­na­ra, s ime­nom i opi­som oso­be ko­ja će im da­ti no­vac po iz­la­sku s bi­ra­li­šta kad po­ka­žu do­kaz da su za­o­kru­ži­li broj 1 (li­sta na­pred­nja­ka).
Vla­da­ju­ći SNS sa­op­štio je da su nji­ho­vi ak­ti­vi­sti na­pad­nu­ti u na­se­lju Bra­ća Jer­ko­vić, kao i na Zve­zda­ri, ne pre­ci­zi­ra­ju­ći ko ih je na­pao. Isto­vre­me­no je SNS oba­vi­je­stio gra­đa­ne da pred­stav­ni­ci li­ste „Ne da­vi­mo Be­o­grad“ fo­to­gra­fi­šu ko ula­zi na bi­rač­ka mje­sta i iz­la­zi s bi­rač­kih mje­sta, a iz šta­ba Alek­san­dra Ša­pi­ća, jav­no­sti su pre­do­či­li fo­to­gra­fi­je ko­je svje­do­če o or­ga­ni­zo­va­nom pre­vo­zu gla­sa­ča, uz ko­men­tar „sti­gli Be­o­gra­đa­ni“.
Ko­a­li­ci­ja oku­plje­na oko Dra­ga­na Đi­la­sa i Vu­ka Je­re­mi­ća po­ka­za­la je pred iz­bor­nu ti­ši­nu hr­pe po­zi­va za gla­sa­nje ko­je po­šta­ri ni­su mo­gli da uru­če jer po­zva­ni ne sta­nu­ju na tim adre­sa­ma, a tvr­de da su u pi­ta­nju lju­di iz unu­tra­šnjo­sti ko­je je vlast mje­se­ci­ma ra­ni­je pri­ja­vi­la u Be­o­gra­du.
Pred­sjed­nik Sr­bi­je i li­der na­pred­nja­ka Alek­san­dar Vu­čić, ko­ji je čak i za lo­kal­ne iz­bo­re bio no­si­lac li­ste SNS-a sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma, i ovog pu­ta je na gla­sa­nje do­šao sa kćer­kom Mi­li­com. Gra­đan­sku du­žnost oba­vi­li su i pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić i šef srp­ske di­plo­ma­ti­je Ivi­ca Da­čić, ko­ji je na gla­sa­nje do­šao u dru­štvu su­pru­ge i si­na Lu­ke, ko­ji je gla­sao pr­vi put. Gla­sa­li su i mi­ni­star po­li­ci­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, za­tim mi­ni­stri Ne­nad Po­po­vić, Ja­dran­ka Jok­si­mo­vić, Ne­la Ku­bu­ro­vić, Alek­san­dar Vu­lin, Zo­ran Đor­đe­vić, Mla­den Šar­če­vić i Bran­ko Ru­žić.
Iz GIK je to­kom iz­bor­nog da­na sa­op­šta­va­no da ni­su uoče­ne ve­će ne­pra­vil­no­sti. Ce­sid je pri­mi­je­tio ko­ri­šće­nje mo­bil­nih te­le­fo­na i fo­to­gra­fi­sa­nje li­sti­ća, kao i gla­sa­nje bez pret­hod­ne pro­vje­re UV lam­pom i iz­mje­ne bi­rač­kog spi­ska na gla­sač­kom mje­stu u Mla­de­nov­cu.
Ju­če su odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri i u Se­voj­nu, Bo­ru i Aran­đe­lov­cu.
M.Nj.


Na­pad­nut po­sma­trač

Pro­gram­ski di­rek­tor Cr­te Ra­ša Ne­delj­kov ka­zao je da se na bi­rač­kom mje­stu na No­vom Be­o­gra­du do­go­dio fi­zič­ki na­pad na jed­nog nji­ho­vog po­sma­tra­ča.
Do na­pa­da je do­šlo ka­da je tim Cr­te do­bio in­for­ma­ci­je o po­ten­ci­jal­noj ku­po­vi­ni gla­so­va is­pred bi­rač­kog mje­sta.
– Po­sma­tra­či su na li­cu mje­sta do­ku­men­to­va­li šta se do­ga­đa. Po­ku­ša­li su da pri­đu, ali su im pri­šla dva li­ca i upo­zo­ri­la ih da ne sni­ma­ju te­le­fo­nom, a na­kon dru­gog upo­zo­re­nja naš po­sma­trač je na­pad­nut i uda­ren u li­ce. On ne­ma te­žih po­vre­da, a na­pad je pri­ja­vljen po­li­ci­ji – re­kao je Ne­delj­kov.
On je na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re re­kao da je za­bi­lje­žen još je­dan in­ci­dent ka­da je po­sma­tra­ču te or­ga­ni­za­ci­je bi­la ugro­že­na bez­bjed­nost unu­tar bi­rač­kog mje­sta.


Od fo­to­gra­fi­sa­nja do ko­lek­tiv­nog gla­sa­nja

Pro­gram­ski di­rek­tor po­sma­trač­ke mi­si­je Cr­ta Ra­ša Ne­delj­kov re­kao je da su po­sma­tra­či te or­ga­ni­za­ci­je pri­mi­je­ti­li ne­ko­li­ko ozbilj­nih ne­pra­vil­no­sti.
– Pri­mi­je­ti­li smo da je na čak šest od­sto bi­rač­kih mje­sta bi­lo ozbilj­nih ne­pra­vil­no­sti – pa­ra­lel­ne evi­den­ci­je bi­ra­ča, fo­to­gra­fi­sa­nje bi­ra­ča na bi­rač­kom mje­stu, ne­po­što­va­nje pro­ce­du­re kon­trol­nog li­sti­ća, ka­da ni­je na vri­je­me uba­čen u ku­ti­ju ili je na­knad­no uba­čen, vi­še­stru­ko gla­sa­nje na bi­rač­kim mje­sti­ma i ne­ko­li­ko slu­ča­je­va ko­lek­tiv­nog gla­sa­nja, ka­da su na iz­bo­re ko­lek­tiv­no do­vo­đe­ni pri­pad­ni­ci rom­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne – iz­ja­vio je Ne­delj­kov.
On je do­dao da je pret­hod­no na je­dan od­sto bi­rač­kih mje­sta utvr­đe­no da je bi­lo ne­kog vi­da vo­đe­nja kam­pa­nje i agi­ta­ci­je is­pred bi­rač­kih mje­sta.


Gla­sao i Do­dik

U Be­o­gra­du je gla­sao i pred­sjed­nik RS Mi­lo­rad Do­dik, na bi­rač­kom mje­stu u op­šti­ni Sav­ski ve­nac. Do­dik ima dvoj­no dr­ža­vljan­stvo BiH i Sr­bi­je, a ka­ko je ra­ni­je sam po­tvr­dio, u Be­o­gra­du po­sje­du­je vi­lu na De­di­nju, ko­ju iz­da­je am­ba­sa­di Izra­e­la. Po­je­di­ni me­di­ji ne­dav­no su ob­ja­vi­li da je izra­el­ska am­ba­sa­da ot­ka­za­la Do­di­ku za­kup vi­le. Tu­ži­la­štvo BiH ra­ni­je je vo­di­lo is­tra­gu o na­či­nu na ko­ji Do­dik ku­pio vi­lu u Be­o­gra­du. Do­dik je ra­ni­je tvr­dio da je pri­je ra­ta imao se­dam sta­no­va u Be­o­gra­du, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu ras­pro­dao. Do­dik je ju­če iz­ja­vio da je to dru­gi put da ko­ri­sti pra­vo da gla­sa na iz­bo­ri­ma u Sr­bi­ji i da na taj na­čin že­li da do­pri­ne­se da Sr­bi­ja bu­de de­mo­krat­ska i sta­bil­na i da osta­ne sna­žan fak­tor sta­bil­no­sti u re­gi­o­nu. On je no­vi­na­ri­ma po­ka­zao pa­soš i re­kao da pra­vo gla­sa u Sr­bi­ji ko­ri­sti na osno­vu dvoj­nog dr­žavljanstva, ko­je je do­bio u skla­du sa za­ko­nom u Sr­bi­ji. Na­gla­sio je da se go­di­na­ma za­la­že da svi gra­đa­ni u Re­pu­bli­ci Srp­skoj ima­ju pra­vo i na dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"