Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-03-07 SLOVAČKI MINISTAR SPOLJNIH I EVROPSKIH POSLOVA SAOPŠTIO Nećemo priznati Kosovo, EU neće biti sudija Što se nas tiče ništa se ne mijenja. Mi nećemo priznati Kosovo, ne zbog Srbije, iako razumijemo vašu situaciju, već je za nas to stvar principa i ostaćemo dosledni, izjavio je Korčok
Pi­ta­nje Ko­so­va je­ste te­ško za Sr­bi­ju i je­dan je od uslo­va ko­ji Sr­bi­ja mo­ra ri­je­ši­ti pri­je ne­go što pri­stu­pi EU, jer EU ni­je sprem­na da po­no­vo bu­de sta­vlje­na u po­zi­ci­ju su­di­je iz­me­đu dvi­je ze­mlje ka­ko bi ri­je­ši­la pro­blem, ka­že mi­ni­star spolj­nih i evrop­skih po­slo­va Slo­vač­ke Ivan Kor­čok.
Šef slo­vač­ke di­plo­ma­ti­je po­no­vio je da će Slo­vač­ka osta­ti do­sled­na i ne­će pri­zna­ti Ko­so­vo, ali ne zbog Sr­bi­je, već, ka­ko ka­že, zbog prin­ci­pa.
– Što se nas ti­če ni­šta se ne mi­je­nja. Mi ne­će­mo pri­zna­ti Ko­so­vo, ne zbog Sr­bi­je, iako ra­zu­mi­je­mo va­šu si­tu­a­ci­ju, već je za nas to stvar prin­ci­pa i osta­će­mo do­sled­ni – iz­ja­vio je Kor­čok na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih na­u­ka gdje je ju­če sa stu­den­ti­ma raz­go­va­rao na te­mu „Bu­duć­nost EU: po­gled iz Sr­bi­je i Slo­vač­ke”.
Kor­čok je stu­den­ti­ma na FPN-u pred­sta­vio glo­bal­nu sli­ku EU u po­sled­njih 10 go­di­na, za ko­je tvr­di da su bi­le naj­i­za­zov­ni­je od ka­da ova za­jed­ni­ca po­sto­ji i na­vo­de­ći da je sve po­če­lo Svjet­skom eko­nom­skom kri­zom 2008. go­di­ne.
– Pred­u­ze­li smo ozbilj­ne mje­re ka­ko bi­smo sta­bi­li­zo­va­li euro i ta­man ka­da smo po­mi­sli­li da je fi­nan­sij­ska kri­za bi­la go­to­va usli­je­di­la je kri­za u Ukra­ji­ni – re­kao je Kor­čak i do­dao da je taj pro­blem još ak­tu­e­lan, jer do­go­vor sa Ru­si­jom ni­je po­stig­nut, a lju­di se i da­lje ubi­ja­ju u tom di­je­lu Ukra­ji­ne.
Te­ro­ri­zam je još je­dan u ni­zu ak­tu­el­nih pro­ble­ma na ko­je EU ni­je osta­la imu­na, na­veo je Kor­čok, ko­ji ob­ja­šnja­va da je to „no­vi fe­no­men ko­ji je od­nio mno­ge ne­du­žne žr­tve na mir­nim uli­ca­ma EU”.
– A on­da se de­sio Breg­zit. Iz­gu­bi­li smo jed­nu bit­nu čla­ni­cu EU, lju­di u Ve­li­koj Bri­ta­ni su do­ni­je­li tu od­lu­ku na de­mo­krat­ski na­čin, iskre­no mi­slim da je ta od­lu­ka po­gre­šna, a gre­ške su mo­gu­će i u de­mo­kra­ti­ji – pri­mi­je­tio je šef slo­vač­ke di­plo­ma­ti­je.
Ka­že, me­đu­tim, da je do­bra vi­jest što se pro­ces pro­ši­re­nja vra­tio na agen­du EU, a što je po­tvr­đe­no Stra­te­gi­jom za za­pad­ni Bal­kan ko­ja je pred­sta­vlje­na po­čet­kom fe­bru­a­ra.
– Mi smo za­hval­ni što, iako zna­te za sve ove pro­ble­me, još že­li­te da po­sta­ne­te čla­ni­ca EU i vje­ru­je­te u ide­ju EU – na­veo je Kor­čok.
Pod­sje­tio je da je ju­če uju­tro sa mi­ni­star­skom za evrop­ske in­te­gra­ci­je Ja­dran­kom Jok­si­mo­vić pot­pi­san Me­mo­ran­dum o sa­rad­nji u obla­sti evrop­skih in­te­gra­ci­ja, na­vo­de­ći da će slo­vač­ki mi­ni­stri i eks­per­ti po­mo­ći Sr­bi­ji da se što bo­lje pri­pre­mi za pro­ces pre­go­vo­ra u pre­o­sta­lim po­gla­vlji­ma.
Na­po­mi­nje da je ne­mo­gu­će oče­ki­va­ti da sa ula­skom u EU pre­sta­ju pro­ble­mi, jer EU, ka­ko ka­že, ni­je uto­pi­ja, ali je to do­bra pri­li­ka za ma­le ze­mlje da una­pri­je­de svo­ju eko­no­mi­ju i za­šti­te svo­je na­ci­o­nal­ne in­te­re­se.
– Slo­vač­ka je ma­la ze­mlja u ko­joj ži­vi 5,5 mi­li­o­na lju­di. Da ni­je­smo dio EU ko bi nas pi­tao šta mi­sli­mo o kli­mat­skim pro­mje­na­ma, za­pad­nom Bal­ka­nu ili Ru­si­ji – za­pi­tao se šef slo­vač­ke di­plo­ma­ti­je.
Oci­je­nio je da je Slo­vač­koj član­stvo u EU do­ni­je­lo vi­še di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja, eko­nom­ski raz­voj, 30.000 IT eks­pe­ra­ta i pad ne­za­po­sle­no­sti sa 20 od­sto, ko­li­ko je iz­no­sio 2004. go­di­ne ka­da su po­sta­li čla­ni­ca EU, na šest od­sto, ko­li­ko iz­no­si da­nas.
– Ja vas ne na­go­va­ram ni na šta, na va­ma je da od­lu­či­te – za­klju­čio je Kor­čok.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"