Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija BEOGRADSKI MEDIJI SAZNAJU
Pao prvi dogovor između SPS-a i SNS-a
Dačić i Vučić Pao prvi dogovor između SPS-a i SNS-a SPS, ukoliko to bude finalna odluka stranačkih organa, kao što ja vjerujem da hoće, i jednih i drugih, biće naš koalicioni partner. Mislim da je to dobro za Beograd, rekao je Stefanović
Na­pred­nja­ci i so­ci­ja­li­sti na­sta­vi­će sa­rad­nju na ni­vou Be­o­gra­da. Iako ni­su do­go­vo­re­ni de­ta­lji sa­rad­nje, Alek­san­dar Vu­čić i Ivi­ca Da­čić, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je „Blic”, na­čel­no su se do­go­vo­ri­li da u sle­de­ćem man­da­tu na­sta­ve ta­mo gdje su u pret­hod­nom sta­li.
Od­lu­ka ru­ko­vod­sta­va dvi­je stran­ke da na iz­bo­re za grad­sku skup­šti­nu idu odvo­je­no po­ka­za­la se kao is­prav­na. SNS je ostva­rio ubje­dlji­vu po­bje­du, a i SPS je uspio da pre­đe cen­zus. Ka­ko pi­še „Blic”, Vu­čić, Da­čić i Dra­gan Mar­ko­vić već su raz­go­va­ra­li, ali je za­sad do­go­vo­re­no sa­mo da gra­do­na­čel­nik bu­de iz re­do­va SNS-a, dok će se o osta­lim funk­ci­ja­ma i de­ta­lji­ma tek raz­go­va­ra­ti.
Iz­ja­ve ko­je su ju­če da­va­li funk­ci­o­ne­ri ovih stra­na­ka go­vo­re u pri­log na­šem sa­zna­nju. Pr­vi se ogla­sio pred­sjed­nik Grad­skog od­bo­ra SNS-a Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, ko­ji je is­ta­kao da sma­tra da bi ta stran­ka tre­ba­lo da na­sta­vi sa­rad­nju sa SPS-om i u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne.
– SPS, uko­li­ko to bu­de fi­nal­na od­lu­ka stra­nač­kih or­ga­na, kao što ja ve­ru­jem da ho­će, i jed­nih i dru­gih, bi­će naš ko­a­li­ci­o­ni part­ner. Mi­slim da je to do­bro za Be­o­grad – re­kao je Ste­fa­no­vić.
Is­ta­kao je da su dvi­je stran­ke do­bro sa­ra­đi­va­le u Be­o­gra­du u pret­hod­nom pe­ri­o­du.
– Mi­slim da ta sa­rad­nja tre­ba da se na­sta­vi i u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne – re­kao je Ste­fa­no­vić.
Do­dao je da dvi­je stran­ke uvi­jek ozbilj­no raz­go­va­ra­ju o to­me šta mo­že da se ura­di, a ne o to­me ko­me tre­ba ko­li­ko fo­te­lja da pri­pad­ne, ni­ti se, ka­ko je re­kao, ma­te­ma­tič­ki iz­ra­ču­na­va ko je po­tre­ban na ko­joj funk­ci­ji.
– Gle­da­mo da se do­go­vo­ri­mo o lju­di­ma ko­ji mo­gu da ura­de po­sao – na­veo je Ste­fa­no­vić.
Pot­pred­sjed­nik SNS-a Mi­len­ko Jo­va­nov iz­ja­vio je da je u ve­li­koj mje­ri sa­gla­san sa mi­šlje­njem pred­sjed­ni­ka SNS-a Alek­san­dra Vu­či­ća da ta stran­ka, upr­kos ubje­dlji­voj po­bje­di na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma, „ne tre­ba da se izo­lu­je” i da tre­ba da for­mi­ra ve­ći­nu sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma sa re­pu­blič­kog ni­voa, SPS-om.
– I za Be­o­grad i za či­ta­vu Sr­bi­ju je bit­no da se sa­bi­ra­mo i da što vi­še lju­di bu­de uklju­če­no u rad grad­skih or­ga­na u Be­o­gra­du, kao i u re­pu­blič­koj ili po­kra­jin­skoj vla­di – po­ru­čio je Jo­va­nov.
Funk­ci­o­ner­ka SPS-a Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić če­sti­ta­la je SNS-u na po­bje­di na iz­bo­ri­ma u Be­o­gra­du. Ona je pod­sje­ti­la i na pe­ri­od ka­da je ta­da­šnji pre­mi­jer, a sa­da­šnji pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić zvao SPS u ko­a­li­ci­ju i po­nu­dio im sa­rad­nju u vla­di, što su oni i pri­hva­ti­li.
– Vu­čić je re­kao – vla­da je bo­lja ako je ši­ra, i ako je unu­tra i SPS – re­kla je Đu­kić De­ja­no­vić, vje­ro­vat­no že­le­ći da na­ja­vi ono što će se u na­red­nim da­ni­ma de­ša­va­ti.
PUPS, ko­ji je na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma uče­stvo­vao na li­sti SNS „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­li­mo Be­o­grad”, u grad­skom par­la­men­tu će ima­ti če­ti­ri od­bor­ni­ka i svoj od­bor­nič­ki klub, sa­op­šte­no je iz te stran­ke. Iz te stran­ke po­ru­ču­ju da će, ka­ko ka­žu, upor­no i do­sled­no na­sta­vi­ti da se bo­re za bo­lji­tak be­o­grad­skih pen­zi­o­ne­ra i svih onih ko­ji­ma je po­moć po­treb­na.
– PUPS je po­u­zdan ko­a­li­ci­o­ni part­ner, a na­ša sna­gu i uti­caj je pre­po­znao SNS, što po­tvr­đu­je broj od­bor­nič­kih man­da­ta ko­ji pri­pa­da­ju PUPS-u po ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ove stran­ke.


Pal­ma: Bi­će­mo u vla­sti

Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma, li­der JS, po­tvr­dio je na­ša sa­zna­nja. Na pi­ta­nje „Bli­ca” ho­će li SPS/JS na­sta­vi­ti da par­ti­ci­pi­ra u vla­sti na ni­vou Be­o­gra­da i da li se o to­me već pri­ča­lo, li­der JS ju­če je od­go­vo­rio po­tvrd­no. Na na­še in­si­sti­ra­nje da nam ka­že ne­što kon­kret­ni­je, on je od­go­vo­rio da ni­je bi­lo ri­je­či o ras­po­dje­li funk­ci­ja.
Ivi­ca Da­čić ka­že da SPS ne­će ima­ti gra­do­na­čel­ni­ka bu­du­ći da nje­go­va stran­ka to ni­je za­slu­ži­la.
– Mi­slim da bi za na­šu par­ti­ju i čla­no­ve bi­lo pe­da­go­ški do­bro da ma­lo ne bu­du na funk­ci­ja­ma. Uz me­ne su na­vi­kli da stal­no bu­du na vla­sti – re­kao je Da­čić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"