Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija NJEMAČKA I FRANCUSKA UPOZORAVAJU PRIŠTINU
Suočićete se sa ozbiljnim posledicama
OVK Suočićete se sa ozbiljnim posledicama Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u intervjuu za Glas Amerike na albanskom jeziku da bi prekršio Ustav ako ne bi potpisao zakon, ukoliko poslanici u parlamentu izglasaju inicijativu za opoziv odluke o formiranju Specijalnog suda za ratne zločine tzv. OVK
Zva­nič­ni­ci mi­ni­star­sta­va spolj­nih po­slo­va Nje­mač­ke i Fran­cu­ske upo­zo­ri­li su vla­sti u Pri­šti­ni da će se su­o­či­ti sa ozbilj­nim po­sle­di­ca­ma ako bu­de usvo­je­na ini­ci­ja­ti­va za uki­da­nje za­ko­na o Spe­ci­jal­nom su­du, pi­še pri­štin­ski dnev­nik Ko­ha.
Še­fo­vi odje­lje­nja za­du­že­nih za re­gi­on za­pad­nog Bal­ka­na u oba mi­ni­star­stva, Kri­sti­jan Hel­bah i To­mas Ber­tin sa­sta­li su se sa pre­mi­je­rom Ra­mu­šem Ha­ra­di­na­jem i pred­sjed­ni­kom Ha­ši­mom Ta­či­jem, kao i sa pred­stav­ni­ci­ma po­kre­ta Sa­mo­o­pre­dje­lje­nje, De­mo­krat­skog sa­ve­za Ko­so­va i ko­sov­skih Sr­ba, ob­ja­vi­la je Ko­ha do­da­ju­ći da je nje­mač­ka am­ba­sa­da u Pri­šti­ni iz­da­la sa­op­šte­nje u ko­me se na­vo­di da su dva zva­nič­ni­ka do­pu­to­va­la u Pri­šti­nu zbog za­bri­nu­to­sti u Ber­li­nu i Pa­ri­zu oko po­ku­ša­ja da se uki­ne za­kon o spe­ci­jal­nom su­du i tu­ži­o­cu.
Ne­i­me­no­va­ni iz­vo­ri na ko­je se Ko­ha po­zi­va tvr­de da Ta­či in­si­sti­ra na usva­ja­nju ini­ci­ja­ti­ve da se uki­ne za­kon o spe­ci­jal­nom su­du.
Pred­sjed­nik Ko­so­va Ha­šim Ta­či iz­ja­vio je u in­ter­vjuu za Glas Ame­ri­ke na al­ban­skom je­zi­ku da bi pre­kr­šio Ustav ako ne bi pot­pi­sao za­kon, uko­li­ko po­sla­ni­ci u par­la­men­tu iz­gla­sa­ju ini­ci­ja­ti­vu za opo­ziv od­lu­ke o for­mi­ra­nju Spe­ci­jal­nog su­da za rat­ne zlo­či­ne tzv. OVK.
– To je mo­ja ustav­na i za­kon­ska oba­ve­za i ne mo­gu da ne­gi­ram ili od­ba­cim vo­lju po­sla­ni­ka – re­kao je Ta­či.
Po­no­vio je da je for­mi­ra­nje tog su­da za nje­ga „isto­rij­ska ne­prav­da”, ali i da, ka­ko je re­kao, pro­ces ko­ji on vo­di ima za cilj us­po­sta­vlja­nje Spe­ci­jal­nog su­da.
– To sam ura­dio da bi odr­ža­li na­še part­ner­ske od­no­se sa SAD, EU i NA­TO – re­kao je Ta­či, na­ve­de­no je u Un­mi­ko­vom pre­gle­du štam­pe.
Ko­men­ta­ri­šu­ći upo­zo­ra­va­ju­ća re­a­go­va­nja me­đu­na­rod­nih pred­stav­ni­ka u slu­ča­ju da bu­de iz­gla­sa­na ini­ci­ja­ti­va za opo­ziv od­lu­ke o Spe­ci­jal­nom su­du, Ta­či je oci­je­nio da ima pre­tje­ri­va­nja i ne­po­treb­nih re­ak­ci­ja ko­je su, ka­ko je re­kao, iza­zva­le „pa­ni­ku me­đu gra­đa­ni­ma”.
– Tre­ba­lo bi da bu­de ja­sno da po­sla­ni­ci do­no­se od­lu­ke u Skup­šti­ni, lju­di ko­ji su di­rekt­no iza­bra­ni od gra­đa­na... a ne po­zi­vi od­re­đe­nog am­ba­sa­do­ra da je „ve­če­ras vri­je­me da se ba­ci su­za­vac na Skup­šti­nu”. Mi­slim da ti po­zi­vi ozbilj­no kr­še de­mo­kra­ti­ju na Ko­so­vu – za­klju­čio je Ta­či.
Pre­ma istim na­vo­di­ma, vi­še od 60 biv­ših li­de­ra i pri­pad­ni­ka tzv. OVK bi­će op­tu­že­ni po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva za dje­la po­či­nje­na kra­jem 2000. go­di­ne. Me­đu pr­vi­ma su na spi­sku i Šu­kri Bu­ja i So­kol Do­bru­na.
Or­ga­ni­za­ci­je rat­nih ve­te­ra­na pro­i­za­šle iz tzv. Oslo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va na­ja­vi­le su kon­kret­ne ak­ci­je, uko­li­ko Za­kon o spe­ci­jal­nom su­du ne bu­de uki­nut u ko­sov­skoj skup­šti­ni.
Pred­sjed­nik Udru­že­nja stra­da­lih u re­do­vi­ma OVK Dža­vit Ja­ša­ri re­kao je da će funk­ci­o­ni­sa­nje su­da „na­ni­je­ti šte­tu svi­ma, uklju­ču­ju­ći mo­ral­ni, ljud­ski i na­ci­o­nal­ni aspekt, jer je rat OVK bio čist”.
– Po­sla­li smo pe­ti­ci­je i za­htje­ve in­sti­tu­ci­ji ko­ja je gla­sa­la za ovaj sud, u ko­joj su po­sla­ni­ci ko­ji su za­u­ze­li mje­sta i ako ne po­štu­ju za­htjev sa ko­jim smo do­šli ov­dje, ne mo­ra­ju osta­ti u Skup­šti­ni Ko­so­va – re­kao je Ja­ša­ri, pre­ni­je­li su pri­štin­ski me­di­ji.
Ko­sov­ska skup­šti­na na­kon zim­ske pa­u­ze sle­de­će ne­dje­lje na­sta­vlja rad. Gru­pa po­sla­ni­ka po­vu­kla je svo­je pot­pi­se sa li­ste od 43 pot­pi­sni­ka za­htje­va za odr­ža­va­nje van­red­ne sjed­ni­ce skup­šti­ne na ko­joj bi se raz­ma­tra­lo uki­da­nje za­ko­na o Spe­ci­jal­nom su­du.
Pred­sjed­nik skup­šti­ne Ka­dri Ve­se­lji je ne­dav­no u jed­nom autor­skom tek­stu na­veo da je for­mi­ra­nje Spe­ci­jal­nog su­da ne­prav­da, ali da će sud na­sta­vi­ti da ra­di.
Ope­ra­tiv­nost su­da, ko­ji u fe­bru­a­ru oče­ku­je po­di­za­nje pr­vih op­tu­žni­ca, po­tvr­dio je i ko­sov­ski mi­ni­star prav­de Abe­lard Ta­hi­ri.
Plan za oba­ra­nje za­ko­na o su­du ni­je uspio kra­jem pro­šle go­di­ne. U dva na­vra­ta, pred­sjed­ni­štvo ko­sov­ske skup­šti­ne 22. de­cem­bra ni­je uspje­lo da obez­bi­je­di kvo­rum i za­ka­že van­red­nu sed­ni­cu par­la­men­ta.
Od ta­da tra­je sta­la­ni pri­ti­sak pred­stav­ni­ka vo­de­ćih ze­ma­lja Za­pa­da da cen­tral­ne pri­štin­ske in­sti­tu­ci­je od­u­sta­nu od bi­lo ka­kve po­mi­sli za opo­ziv za­ko­na o su­du ko­ji će se ba­vi­ti zlo­či­ni­ma OVK to­kom su­ko­ba na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.


I SAD pri­je­te

Ame­ri­ka je po­te­gla „ru­sku kar­tu” kao adut u na­mje­ri da spri­je­či ko­sov­ske vla­sti da uki­nu Za­kon o Spe­ci­jal­nom su­du za rat­ne zlo­či­ne po­či­nje­ne na Ko­so­vu to­kom su­ko­ba od 1998. do 2000. Isto­vre­me­no, dr­ža­ve čla­ni­ce Kvin­te upo­zo­ri­le su da je mo­gu­će i da se „od­ba­ci part­ner­stvo” s Ko­so­vom.
Ovaj hla­dan tuš za Pri­šti­nu od nji­ho­vih osvje­do­če­nih sa­ve­zni­ka usli­je­dio je po­sli­je iz­ja­ve pre­mi­je­ra Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja da će, uko­li­ko se uki­ne Za­kon o spe­ci­ja­li­zo­va­nim ve­ći­ma, vla­da ta­kvu od­lu­ku po­što­va­ti, kao i da će nje­go­va par­ti­ja, Ali­jan­sa za bu­duć­nost Ko­so­va, na­sta­vi­ti da se pro­ti­vi su­du kao što je to či­ni­la i kad je do­nije­ta od­lu­ka o nje­go­vom for­mi­ra­nju.
Pre­ma pi­sa­nju pri­štin­skih me­di­ja, SAD su upo­zo­ri­le ko­sov­ske zva­nič­ni­ke da bi mo­gle da ak­ti­vi­ra­ju „plan B”, uko­li­ko par­la­ment uki­ne Za­kon o su­du, a to bi pod­ra­zu­mi­je­va­lo da Ame­ri­ka ne­će po­ku­ša­ti da spri­je­či even­tu­al­nu ini­ci­ja­ti­vu Ru­si­je u Sa­vje­tu bez­bjed­no­sti UN za us­po­sta­vlja­nje slič­nog su­da pod okri­ljem Uje­di­nje­nih na­ci­ja.
Ovu po­ru­ku je vr­ši­lac du­žno­sti am­ba­sa­do­ra SAD Sti­ven Benks pre­nio Ha­ra­di­na­ju u če­tvr­tak, pod­sje­tiv­ši na to da će se ru­ska ini­ci­ja­ti­va za­sni­va­ti na Re­zo­lu­ci­ji 1244 i da će po njoj UN­MIK bi­ti vr­hov­na vlast na Ko­so­vu.


Ta­či i Ha­ra­di­naj pred Spe­ci­jal­nim su­dom

Bri­sel­ski por­tal „EUOb­zer­ver” pi­še da se oče­ku­je da se pred Spe­ci­jal­nim su­dom za zlo­či­ne OVK na­đu ko­sov­ski pred­sjed­nik Ha­šim Ta­či i po­sla­nik Ali­jan­se za bu­duć­nost Ko­so­va (AAK) Da­ut Ha­ra­di­naj, brat ko­sov­skog pre­mi­je­ra Ra­mu­ša Ha­ra­da­na­ja, uz pod­sje­ća­nje da su i Ta­či i Da­ut Ha­ra­di­naj biv­ši ko­man­dan­ti OVK.
Zva­nič­ni na­ziv su­da je Re­lo­ci­ra­na spe­ci­ja­li­stič­ka sud­ska in­sti­tu­ci­ja za Ko­so­vo (KR­SJI),
Na­vo­di se da je stran­ka pred­sjed­ni­ka ko­sov­ske vla­de Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja AAK pro­šlog mje­se­ca po­ku­ša­la da obo­ri za­kon ko­jim se Ko­so­vo oba­ve­zu­je na sa­rad­nju s ovim tri­bu­na­lom i da je on ju­če u Đa­ko­vi­ci iz­ja­vio da je bio pro­tiv tog za­ko­na dok je bio u opo­zi­ci­ji i da je „pro­tiv nje­ga i sa­da”.
„EUOb­zer­ver” na­vo­di da je nje­gov brat Da­ut oti­šao još da­lje re­kav­ši pro­šle ne­dje­lje da će „pr­vo hap­še­nje za Spe­ci­jal­ni sud” od­mah „ak­ti­vi­ra­ti” biv­še bor­ce OVK, kao i da se i Ta­či pri­dru­žio ospo­ra­va­nju su­da ti­me što je pro­šlog mje­se­ca po­mi­lo­vao pe­to­ri­cu za­tvo­re­ni­ka ko­ji su slu­ži­li ka­znu zbog ubi­stva, ka­ko por­tal na­vo­di, „po­ro­di­cu sim­pa­ti­ze­ra Sr­ba 2001. go­di­ne”.
Pod­sje­ća se da je Spe­ci­jal­ni sud u Ha­gu stvo­ren ka­ko bi se taj tri­bu­nal po­za­ba­vio op­tu­žba­ma da su čel­ni­ci OVK bi­li umi­je­ša­ni u va­đe­nje i pro­da­ju or­ga­na srp­skih za­tvo­re­ni­ka to­kom ra­ta na Ko­so­vu 1998. i 1999. go­di­ne, kao i da je KR­SJI po­čeo sa ra­dom po­čet­kom 2017. i da se usko­ro oče­ku­ju pr­ve op­tu­žni­ce.
Na­vo­di se da je EU for­mi­ra­la ovaj sud na­kon što je švaj­car­ski se­na­tor u Sa­vje­tu Evro­pe Dik Mar­ti u iz­vje­šta­ju iz 2010. op­tu­žio OVK za tr­go­vi­nu or­ga­ni­ma, kao i da je za sje­di­šte Spe­ci­jal­nog su­da oda­bran Hag zbog stra­ho­va­nja od za­stra­ši­va­nja svje­do­ka na Ko­so­vu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"