Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija IZ KREMLJA UPOZORAVAJU BEOGRAD
Srbiji prijeti serija atentata
Ubistvo Ivanovića potreslo Srbiju Srbiji prijeti serija atentata Iz Moskve je još 27. decembra stigao dopis u kome se upozorava da britanski i američki agenti spremaju haos u Srbiji. Strahuje se da je ubistvo Olivera Ivanovića samo početak, pišu beogradski mediji
Ru­ska Fe­de­ral­na slu­žba bez­bjed­no­sti (FSB) još pri­je tri ne­dje­lje upo­zo­ri­la je da Sr­bi­ji pri­je­ti se­ri­ja po­li­tič­kih aten­ta­ta, ko­ja ima za cilj da iza­zo­ve pot­pu­nu de­sta­bi­li­za­ci­ju ze­mlje. FSB tvr­di da iza sve­ga sto­je bri­tan­ski i ame­rič­ki oba­vje­štaj­ci.
Ka­ko se sa­zna­je, iz Mo­skve je 27. de­cem­bra srp­skim vla­sti­ma sti­gao stro­go po­vjer­lji­vi do­pis u ko­me se na­vo­di da bri­tan­ski i ame­rič­ki agen­ti spre­ma­ju ve­li­ko zlo u Sr­bi­ji. U tom do­ku­men­tu, ka­ko na­vo­de iz­vo­ri, pi­še da agen­ti MI6 i CIA već iz­vje­sno vri­je­me ima­ju kon­tak­te sa opa­snim kri­mi­nal­ci­ma na Ko­so­vu, ali i ši­re u re­gi­o­nu. Struč­nja­ci zbog to­ga stra­hu­ju da je ubi­stvo li­de­ra SDP-a Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća sa­mo po­če­tak spe­ci­jal­ne ope­ra­ci­je iza­zi­va­nja ha­o­sa u Sr­bi­ji.
Pre­ma ri­je­či­ma iz­vo­ra, ko­ji su ima­li uvid u po­vjer­ljiv do­pis FSB, ru­ski oba­vje­štaj­ci tvr­de da su pre­sre­li ko­mu­ni­ka­ci­ju i za­bi­lje­ži­li sa­stan­ke stra­nih age­na­ta s od­re­đe­nim kri­mi­nal­ci­ma.
Be­sim Ho­ti, za­mje­nik di­rek­to­ra ko­sov­ske po­li­ci­je, ka­že da su za­po­če­li „dru­gu fa­zu” is­tra­ge Iva­no­vi­će­vog ubi­stva. Uze­ti su snim­ci sa si­gur­no­snih ka­me­ra na ku­ći is­pred ko­je je Iva­no­vić ubi­jen, oba­vlje­ni su raz­go­vo­ri sa svje­do­ci­ma, a ne­ke in­for­ma­ci­je do­bi­je­ne su pu­tem za­šti­će­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, po­vjer­lji­vih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra i mej­lo­va.
U do­sa­da­šnjoj is­tra­zi iden­ti­fi­ko­van je vla­snik za­pa­lje­nog auto­mo­bi­la „opel astra”, ali nje­gov iden­ti­tet ni­je sa­op­šten. Ka­ko sa­zna­je be­o­grad­ski „In­for­mer”, pr­vi vla­snik „astre” je Sr­bin iz Austri­je ko­ji je mr­tav već vi­še od de­set go­di­na. On je auto ku­pio de­ve­de­se­tih go­di­na, da bi ga za­tim 2000. go­di­ne pro­dao za­sad ne­po­zna­toj oso­bi.
– Do­pis je sti­gao 27. de­cem­bra, a u nje­mu Ru­si na­vo­de da su do­ku­men­to­va­li niz taj­nih raz­go­vo­ra i sa­sta­na­ka ame­rič­kih i bri­tan­skih age­na­ta sa opa­snim ma­fi­ja­ši­ma i po­je­di­nim al­ban­skim po­li­ti­ča­ri­ma sa Ko­so­va. Nji­hov cilj je da se or­ga­ni­zu­je se­ri­ja po­li­tič­kih aten­ta­ta ko­ji bi iza­zva­li strah i pot­pu­ni ha­os me­đu Sr­bi­ma u po­kra­ji­ni, ali i u Sr­bi­ji. Za­to se stra­hu­je da je ubi­stvo Iva­no­vi­ća na Ko­so­vu, na te­ri­to­ri­ji ko­ju srp­ska po­li­ci­ja ne kon­tro­li­še, sa­mo uvod u li­kvi­da­ci­je ko­je će tek usli­je­di­ti – pre­no­si „In­for­me­rov” iz­vor.
Ni­ko u vr­hu dr­ža­ve ju­če ni­je že­lio zva­nič­no da ko­men­ta­ri­še ova sa­zna­nja, ali je ne­zva­nič­no na vi­še adre­sa po­tvr­đe­no da je do­ku­ment ru­skog FSB sti­gao. Na dru­goj stra­ni, biv­ši pot­pu­kov­nik KOS Lju­ban Ka­ran ne­ma di­le­mu da je umi­je­ša­nost stra­nih agen­tu­ra u ubi­stvo Iva­no­vi­ća „vi­še ne­go mo­gu­ća op­ci­ja”.
– Or­ga­ni­za­ci­ja aten­ta­ta po­ka­zu­je da su iz­vr­ši­o­ci ja­ko struč­ni i da su ras­po­la­ga­li de­talj­nim oba­vje­štaj­nim in­for­ma­ci­ja­ma i ana­li­ti­kom. To uka­zu­je na mo­guć­nost da su umi­je­ša­ne stra­ne slu­žbe. Uosta­lom, ru­ski oba­vje­štaj­ci su uvi­jek da­va­li pre­ci­zne i tač­ne in­for­ma­ci­je, pa im i sa­da tre­ba vje­ro­va­ti – na­gla­ša­va Ka­ran.
Di­rek­tor po­li­ci­je Sr­bi­je Vla­di­mir Re­bić ju­če je raz­go­va­rao sa pred­stav­ni­ci­ma Eulek­sa i in­si­sti­rao na hit­nom uklju­či­va­nju Sr­bi­je u is­tra­gu ubi­stva Iva­no­vi­ća.
– Oče­ku­je­mo da uvi­đaj bu­de iz­vr­šen na pro­fe­si­o­nal­nom ni­vou, jer bi u su­prot­nom is­tra­ga bi­la ote­ža­na. In­si­sti­ra­mo da Euleks u naj­kra­ćem ro­ku uklju­či or­ga­ne Sr­bi­je u is­tra­gu, što bi omo­gu­ći­lo da po­či­ni­o­ci ovog te­škog kri­vič­nog dje­la bu­du što pri­je pri­ve­de­ni za­ko­nu – is­ti­če Re­bić.
Abe­lard Ta­hi­ri, „ko­sov­ski mi­ni­star prav­de”, me­đu­tim, tvr­di da ni­je pri­mljen za­htjev Be­o­gra­da da bu­de uklju­čen u is­tra­gu, „ni­ti to­me ima mje­sta”.
– Ko­sov­ske in­sti­tu­ci­je ni­su do­bi­le ni­ka­kav za­htjev ni od srp­ske vla­de ni od bi­lo ko­ga dru­gog u ve­zi sa uklju­če­njem u is­tra­gu slu­ča­ja ubi­stva Iva­no­vi­ća… – tvr­di Ta­hi­ri.
Mi­ni­star od­bra­ne Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­lin is­ti­če da je ra­svje­tlja­va­nje ubi­stva Iva­no­vi­ća naj­va­žni­ji na­ci­o­nal­ni i dr­žav­ni za­da­tak.
– Mi ne mo­li­mo ni­kog da uče­stvu­je­mo u is­tra­zi, već zah­ti­je­va­mo da se na­šim or­ga­ni­ma do­sta­ve svi po­da­ci. Uko­li­ko pred­stav­ni­ci me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ni­su u sta­nju to da ura­de, ako ne mo­gu da spro­ve­du is­tra­gu, on­da ne­ka či­tav slu­čaj pre­pu­ste na­ma. Na­ši or­ga­ni sprem­ni su da od­mah ura­de svoj po­sao. Ri­ječ je o stra­šnom zlo­či­nu. Kad do­ži­vi­te da usred bi­je­la da­na u cen­tru gra­da bu­de ubi­jen po­li­ti­čar, on­da mo­ra­te da bu­de­te uz­ne­mi­re­ni – po­ru­ču­je Vu­lin.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"