Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Hapsi, Milo, srećno ti bilo
Hapsi, Milo, srećno ti bilo Ej, globiti nekoga zato što, recimo, pljune na ono pogano obilježje alijanse koja je više zla nanijela svijetu negoli sve zarazne bolesti od postanja naovamo!
- Pi­še: Mi­ha­i­lo Me­de­ni­ca

Ono mu­če­no ku­ka­vič­je gni­je­zdo pod Go­ri­com, što se­be vo­li da na­zi­va vla­šću Mon­te­ne­gra umje­sto pra­vim ime­nom- dnev­na bol­ni­ca „Mi­lo Đu­ka­no­vić i ne­sreć­ni­ci“ raz­re­za­lo je ka­znu za „jav­no iz­ru­gi­va­nje NA­TO-u“ od čak 10.000 eura, tač­ni­je, ne­ko­li­ko hi­lja­da pla­ta si­ra­ka tu­žnog ili­ti je­dan „rad­ni“ ru­čak po­me­nu­tih de­spe­ra­do­sa bes­pa­me­ti!
Ej, glo­bi­ti ne­ko­ga za­to što, re­ci­mo, plju­ne na ono po­ga­no obi­ljež­je ali­jan­se ko­ja je vi­še zla na­ni­je­la svi­je­tu ne­go­li sve za­ra­zne bo­le­sti od po­sta­nja na­o­va­mo!
Ka­zne za iz­ru­gi­va­nje Cr­noj Go­ri na­rav­no- ne­ma! Ba­rem ne nov­ča­ne, jer ona se pla­ća pre­ci­ma i po­ko­lje­nji­ma, ali to je za njih sit­ni­na, ku­sur, ono što osta­ve ko­no­ba­ru kad vik­nu: „Ma­li, pro­fak­tu­ru na ra­čun Cr­ne Go­re i ne šte­di, do­daj ko­ju nu­lu slo­bod­no kad nu­le pla­ća­ju!“
Šte­ta što odav­de ne pod­li­je­žem kri­vič­nom za­ko­nu Mi­lo­len­da, ra­do bih po­sta­vio pod pa­šče to tu­žno zna­me­nje zla, da se olak­ša na nje­mu ka­ko va­lja, al’ on­da bi valj­da mo­jeg Đu­ru ne­ja­kog (mal­te­zer, ne­ma u nje­mu ni tri ki­lo­gra­ma, al’ ne bi Tram­pu oću­tao ću­ška­nje kao Du­ško Mar­ko­vić ga­ran­tu­jem) pri­ve­li i oglo­bi­li za po­ga­nje­nje „sve­tog ki­vo­ta“!
Va­la, to bi bi­la pra­va mje­ra i per­so­ni­fi­ka­ci­ja Mi­lo­fre­ne vla­sti- mal­te­zer pred su­dom, a mo­gli bi us­put da mu na­ka­le­me i uče­šće u or­ga­ni­zo­va­nju onog spek­ta­ku­lar­nog „dr­žav­nog uda­ra“ i to kao glav­no­o­sum­nji­če­nom, jer, re­al­no, nit ma­njeg psa- ni­ti pr­ga­vi­jeg stvo­ra, ne smi­jem ni da po­mi­slim šta bi se do­go­di­lo da je Đu­ro moj uspio da se do­ko­pa Mi­la i na­sr­ne na ne­bra­nje­ne mu ci­pe­le od ne­ko­li­ko hi­lja­da eura?
Ne bri­ni, Kat­ni­ću (spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­lo­gor­ja, mje­sta na­lik Me­đu­gor­ju gdje se pra­vo­vjer­ni­ma uka­zu­ju Sve­ti Mi­lo i Marl­bo­ro), is­pi­ta­ću ja ne­so­ja kad ga sle­de­ći put iz­ve­dem u šet­nju, pa sa­mo li mi za­re­ži na po­men: „NA­TO, Đu­ro, fuj to!“ ja ga do­vo­dim do gra­ni­ce, a oda­tle Vi pre­u­zi­ma­te po­vo­dac i pra­vac Pod­go­ri­ca, sud, ali ne za­mje­ri­te ako Vas ko­ji put za­pi­ša, ni­je ni­šta lič­no, za nje­ga ste tek još jed­na od ban­de­ra ko­ja mu se na­šla na pu­tu, da pro­sti­te…
Ša­lu na stra­nu, ove će va­še na­stra­ne ša­le mno­ge po­šte­ne lju­de ko­šta­ti su­ma­nu­te ci­fre nov­ca, ali to je ni­šta na­spram ono­ga ko­li­ko će ko­šta­ti vas, ko­ri­sni­ke dnev­ne bol­ni­ce „Mi­lo i ne­sreć­ni­ci“- ci­je­ne ko­ju ne mo­že­te pla­ti­ti, jer se gro­bo­vi i ko­li­jev­ke ne mo­gu pod­vu­ći k’o ra­čun u va­šem za­di­mlje­nom bir­cu­zu Mi­lo­len­da u ko­jem se tu­ra pla­ća obra­zom, ili se, pak, obraz pla­ća tu­rom (ne pi­ća, već tu­rom, gu.icom) je­di­nom vri­jed­no­šću po ko­joj se još mo­že­te po­zna­ti!
Ču­jem da je na re­per­to­a­ru uki­da­nje imu­ni­te­ta Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću, de­kla­ri­sa­nom Cr­no­gor­cu, a jed­na­ko mi pri­ja­te­lju kao što su i Mar­ko, Ni­ko­la, An­dri­ja…bez raz­li­ke da li se kao i ja ose­ća­ju Sr­bi­nom ili Cr­no­gor­ci­ma, ali sva­ka­ko ne Mi­lo­gor­cem i Mon­te­ne­gri­nom, i bo­ri­mo se za isto- za po­vla­če­nje pri­zna­nja Ko­so­va i Me­to­hi­je kao ne­ka­kve dr­ža­ve, pro­tiv to­tal­nog ra­sr­blji­va­nja Cr­ne Go­re, član­stva u NA­TO-u, jer sa­mo u toj va­šoj na­hi­ji lu­do­sti čo­vjek se mo­že ka­zni­ti što zlo na­zi­va zlom, ali po­la­ko, re­koh već- ci­je­na ko­ju ste raz­re­za­li je za čo­vje­ka ma­kar ga otje­ra­la u du­žnič­ko rop­stvo, ali ona ko­ju je Cr­na Go­ra raz­re­za­la za vas ne­na­pla­ti­va je, jer s rop­stvom u pre­zi­ru vje­ko­va pro­šlih i bu­du­ćih ne­ma na ra­te i po­ček!
Aj­te sad po­la­ko s tef­te­rom po pra­đe­dov­skim gro­blji­ma, pa na sva­ki po bi­let!
Mo­lim vas da svra­ti­te do Cr­kvi­na kod Ko­la­ši­na, tu se mo­ji ko­pa­ju, tu je grob Mi­ja­i­la Me­de­ni­ce, jed­nog od moj­ko­vač­kih stra­dal­ni­ka pa raz­re­ži­te i pra­đe­du tih 10.000 eura, al’ ne­moj­te no­ga­ma u gu.ice ako vam se pri­dig­ne, pa smra­či obr­ve i za­vr­ne ru­ka­ve…
Ako mi gdje na­đe­te grob đe­da Ili­je (ne zna mu se bi­ljeg, ta­kvi na­lik va­ma su raz­re­za­li da ocu i stri­če­vi­ma ni­je va­lja­no zna­ti gdje da otu­že oca), čet­nič­kog voj­sko­vo­đe, pi­ši­te i nje­ga, al’ i on je na oca ma­lo pri­jek, pao je za Cr­nu Go­ru i Sr­bi­ju bo­re­ći se pro­tiv ono­ga u šta se da­nas za­kli­nje­te, pa dok bje­ži­te po­ku­šaj­te u tr­ku da mu ob­ja­sni­te ka­ko je po za­ko­nu Mon­te­ne­gra ka­žnji­va sprd­nja sa zlom, a on će vam ob­ja­sni­ti ka­ko je po obi­čaj­nim za­ko­ni­ma Cr­ne Go­re ka­žnji­vo spr­da­ti se s gro­bo­vi­ma i ko­li­jev­ka­ma!
Ne to, Đu­ro, fuj, bre! Par­don, NA­TO, Đu­ro, fuj to…
E, jbg, opo­ga­ni vam pa­šče „ki­vot“, al’ ne bri­ni­te, po­sla­ću vam nje­go­vu fo­to­gra­fi­ju pa ako po­ku­ša da uđe u Mi­lo­gor­je- hap­si to od­mah i pre­daj­te Kat­ni­ću, zna­će on da ga is­pi­ta…
Po­nu­di­te mu ne­što me­sa i sta­tus za­šti­će­nog svje­do­ka, sve će vam taj ot­kri­ti, znam ga pot­ku­plji­vog!
Naj­no­vi­ja vi­jest: mal­te­zer Đu­ra ot­krio in­spi­ra­to­re dr­žav­nog uda­ra i uka­zao na po­ten­ci­jal­ne spr­da­če s NA­TO sve­ti­nja­ma! Mi­lo Đu­ka­no­vić iz­ja­vio: „Do­ka­za­li smo da…ne to, Đu­ro, đa­vo­li s to­bom, znaš li ti po­što su te ci­pe­le, bu­da­lo pse­ća, sku­plje od obra­za, bre!“

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"