Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-22 KULTURNI POJAVNIK
Dačić i srpska kuća
Dačić i srpska kuća Koja je uloga „srpske kuće“ u Crnoj Gori? Takva „srpska kuća“ prvo jasno sugeriše da Srbi u Crnoj Gori nemaju svoje kuće, tj. da su „nacionalna manjina“ i da mogu da žive samo zahvaljujući političkoj milostinji srpske vlade
- Pi­še: Mi­lu­tin Mi­ćo­vić

Kad pot­pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić do­đe u zva­nič­nu po­sje­tu Cr­noj Go­ri i u kon­tek­stu pri­če i bri­ge o Sr­bi­ma ka­že: „Sr­bi u Cr­noj Go­ri tre­ba da ima­ju pra­va ono­li­ko ko­li­ko Cr­no­gor­ci u Sr­bi­ji“ - ne zna­mo ili zna­mo šta je re­kao? Da je ta­ko re­kao Če­da Jo­va­no­vić, ne bi­smo se osvr­ta­li na iz­ja­vu, jer pred­sjed­ni­ka LDP-a ne oba­ve­zu­je po­što­va­nje isto­ri­je, ni se­man­tič­ki slo­že­na od­red­ni­ca et­no-ime­na Sr­bin i Cr­no­go­rac.
Ali, da po­gle­da­mo ka­ko ta­kva iz­ja­va zvu­či iz usta pred­sjed­ni­ka So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je (ko­ja je dje­li­mič­no i na­ci­o­nal­na par­ti­ja) i pot­pred­sje­di­na sr­bi­jan­ske vla­de? Kad Da­čić ka­že „Cr­no­gor­ci u Sr­bi­ji“, na ko­je Cr­no­gor­ce mi­sli? Na one Cr­no­gor­ce u Sr­bi­ji, ko­ji su Sr­bi, i ko­ji na­rav­no uži­va­ju sva pra­va, i če­sto su bi­li i pred­sje­di­ci Sr­bi­je, a da ne go­vo­ri­mo o di­rek­to­ri­ma Cr­no­gor­ci­ma u Sr­bi­ji? Te­ško da Da­či­će­va iz­ja­va mo­že da pod­ra­zu­mi­je­va ove Cr­no­gor­ce ili Sr­be-Cr­no­gor­ce.
Ako Da­čić mi­sli na onih 0,7 pro­ce­na­ta Cr­no­go­ra­ca u Sr­bi­ji, ul­tra­na­ci­o­na­li­sta, ko­ji ur­la­ju po Lov­ćen­cu pod cr­no­gor­skim ka­pa­ma i dže­ma­da­ni­ma, on­da je di­rekt­no uvri­je­dio Sr­be u Cr­noj Go­ri. Sr­bi u Cr­noj Go­ri su no­si­o­ci isto­rij­skog i kul­tur­nog na­sle­đa Cr­ne Go­re. Oni su isto­rij­ski dr­ža­vo­tvor­ni na­rod Sr­bi –Cr­no­gor­ci. Cr­no­gor­ci po Lov­ćen­cu i dru­gim ma­njim mje­sti­ma, po­tom­ci su ne­sreć­nih cr­no­gor­skih ko­lo­ni­sta ko­ji­ma je ko­mu­ni­zam obri­sao na­ci­o­nal­no pam­će­nje, pa se nji­ho­vo ul­tra­cr­no­gor­stvo ja­vlja kao re­ci­div ra­zo­re­nog iden­ti­te­ta.
Ne­kad je Sve­to­zar Ma­ro­vić re­kao da je po­li­ti­ka i bi­znis, i po­li­ti­ka ne mo­že bi­ti uspje­šna ako ni­je i uspje­šan bi­znis. Ta je mi­sao na­šeg ne­sreć­nog mu­dra­ca sa­svim tač­na u jed­noj rav­ni, a to je ona ra­van po­li­tič­ke prak­se ko­ja ne pod­ra­zu­mi­je­va eti­ku, isto­rij­sku isti­nu, pa ni ono što bi­smo ov­dje na­zva­li op­štim ime­nom –ljud­skost. Ma­ro­vić je pla­tio te svo­je ri­je­či. I dr­ži­mo da je pla­tio što ipak ni­je bio obi­čan ma­ni­pu­lant, i par­tij­ska kre­a­tu­ra.
Ako je na­ci­o­nal­na po­li­ti­ka bi­znis, on­da je „sve do­zvo­lje­no“, a pr­vo što taj „bi­znis“ pod­ra­zu­mi­je­va je­ste da ne­ma ni­ka­kvih vri­jed­no­sti (na­ci­o­nal­nih, ku­lu­tur­nih, du­hov­nih) ako ne mo­gu da se pre­tvo­re u no­vac.
Ako je Da­čić na­pra­vio sta­tu­sni pa­ra­le­li­zam iz­me­đu cr­no­gor­skih Sr­ba u Cr­noj Go­ri, i ul­tra­cr­no­go­ra­ca u Sr­bi­ji, on­da je uba­cio u po­li­tič­ku igru kon­fu­zi­ju, ko­ja pr­vo ra­za­ra te­melj­na ime­no­va­nja Sr­bin, Cr­no­go­rac, Sr­bi­ja­nac. U ta­kvoj kon­fu­zi­ji li­kvi­di­ra­na je pr­vo isto­rij­ska osno­va, kul­tur­no pam­će­nje, i taj kon­glo­me­rat sta­vljen je u ra­za­ra­ju­ći po­li­tič­ki prag­ma­ti­zam, ko­ji od­go­va­ra odr­ža­nju na vla­sti ak­tu­el­nih po­li­tič­kih eli­ta i u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri.
Bri­ga Sr­bi­je za Sr­be u Cr­noj Go­ri u po­sled­nje vri­je­me po­ka­zu­je se na raz­ne ne­a­de­kvat­ne na­či­ne, ko­ji­ma se ra­za­ra sup­stan­ca Sr­ba-Cr­no­go­ra­ca. Ak­tu­el­na sr­bi­jan­ska vlast ku­pi­la je za Sr­be u Cr­noj Go­ri „srp­sku ku­ću“, ne­kih re­ci­mo 1.000 kva­drat­nih me­ta­ra stam­be­nog pr­o­sto­ra da tu use­li Sr­be iz Cr­ne Go­re? Mo­žda, po mi­šlje­nju sr­bi­jan­ske vla­de, svi Sr­bi iz Cr­ne Go­re mo­gu da sta­nu u tu ku­ću? Ako ne mo­gu svi, mo­gu oni do ko­jih je sta­lo sr­bi­jan­skoj vla­di? Ko­ja je ulo­ga „srp­ske ku­će“ u Cr­noj Go­ri? Ta­kva „srp­ska ku­ća“ pr­vo ja­sno su­ge­ri­še, da Sr­bi u Cr­noj Go­ri ne­ma­ju svo­je ku­će, tj. da su „na­ci­o­nal­na ma­nji­na“ i da oni mo­gu da ži­ve sa­mo za­hva­lju­ju­ći po­li­tič­koj mi­lo­sti­nji srp­ske vla­de. A iza ta­kvog tret­ma­na Sr­ba u Cr­noj Go­ri na­rav­no sto­ji cr­no­gor­ska vla­da, ko­joj od­go­va­ra da je što ma­nje Sr­ba u Cr­noj Go­ri, i da je nji­ho­va ulo­ga u jav­nom ži­vo­tu što mar­gi­nal­ni­ja.
Po za­jed­nič­kom do­go­vo­ru Be­o­gra­da i Pod­go­ri­ce, u „srp­skoj ku­ći“ Sr­bi iz Cr­ne Go­re mo­gu da se ba­ve svo­jim srp­skim kul­tur­nim iden­ti­te­tom, i sop­stve­nom pro­mo­ci­jom ko­ja, na­rav­no, ne mo­že ni­ti smi­je da ugro­ža­va cr­no­gor­ski kul­tur­ni i po­li­tič­ki kon­cept.
Ako se ovo­me do­da da u „srp­skoj ku­ći“ u Cr­noj Go­ri bri­gu i kon­cep­tu­al­na usmje­re­nja vo­di po­li­tič­ka par­ti­ja, a ne lju­di iz kul­tu­re, on­da ap­surd do­go­vo­ra dvi­je vla­de, pre­ko le­đa Sr­ba –Cr­no­go­ra­ca u Cr­noj Go­ri po­sta­je po­li­tič­ki ja­sni­ji. On­da i Da­či­će­va iz­ja­va da Sr­bi u Cr­noj Go­ri tre­ba da ima­ju pra­va ko­li­ko ula­tra­cr­no­gor­ci u Sr­bi­ji od 0, 7 od­sto po­sta­je ja­sni­ja i uvre­dlji­vi­ja.
(Autor je knji­žev­nik)

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"