Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-03-07
Tajna srpskog pravoslavnog kanabisa
Tajna srpskog pravoslavnog kanabisa Nada Macura je prije neko jutro, možda i sama okađena, TV gledateljstvu saopštila da se mladi u Srbiji ,,sve češće drogiraju tamjanom”! Nešto kao: duneš dva-tri grama tamjana, bog te ne vidi, ali ti vidiš Boga!
-Pi­še: Ra­do­je An­drić

Šta po­ve­zu­je srp­skog po­pa, vje­ro­u­či­te­lja tran­ve­sti­ta i ak­tu­el­nog pot­pred­sjed­ni­ka SAD? Dro­ga!
Dro­ga i cr­kva, pre­ci­zni­je.
Ili još pre­ci­zni­je: srp­ski pop je Mi­lan Jor­do­vić (41), sve­šte­nik SPC u cr­kvi Sve­tog Sa­ve u Po­že­gi; tran­sve­stit je Po­že­ža­nin Zo­ran Ma­rin­ko­vić (43), biv­ši vje­ro­u­či­telj, sa­da zvo­nar i po­jac u cr­kve­nom ho­ru, sve­šte­ni­kov je dru­žbe­nik ili dru­žbe­ni­ca; pot­pred­sjed­nik SAD je Majk Pens (58), re­pu­bli­ka­nac ko­ji je svo­je­vre­me­no od­bio da gla­sa za sa­mo­stal­nost Ko­so­va, ali bi ga da­nas osa­mo­sta­lio do Ni­ša i ma­ke­don­ske gra­ni­ce sa Grč­kom.
U sta­rom srp­skom je­zi­ku za tran­sve­sti­ta se go­vo­ri­lo da je đe­voj­kan, iz­ve­de­no od đe­voj­ka, a za sve­šte­ni­ka je va­ži­lo da je ča­sni otac, iz­ve­de­no od čast; pot­pred­sjed­nik SAD ni­je po­znat ar­ha­ič­nom srp­skom je­zi­ku, a to bi bio ča­uš, oso­ba ko­ja na svad­ba­ma ,,vo­di red” u ime do­ma­ći­na, ali i uve­se­lja­va go­ste kao pa­jac i bu­da­la; u Pen­so­vom slu­ča­ju, do­ma­ćin je Do­nald Tramp, pred­sjed­nik.
Šta, da­kle, sje­di­nju­je ča­snog oca, nje­go­vog đe­voj­ka­na i Tram­po­vog ča­u­ša?
Pr­vu dvo­ji­cu ča­čan­ska po­li­ci­ja uhap­si­la je u Mr­ča­jev­ci­ma s go­mi­lom skan­ka u ko­li­ma, što je pa­ro­hi­ja­ni­ma ča­snog oca ipak lak­še pa­lo – ne­go da su ga uhva­ti­li na go­mi­li sa đe­voj­ka­nom:
–Jor­do ima pa­re, šta će nje­mu dro­ga? – de­ba­tu­ju pa­ro­hi­ja­ni – Mo­žda mu je i smje­šte­no, ali… Šta mu tre­ba da se vi­đa s mu­škar­cem ko­ji se obla­či u žen­ske ’alji­ne..?
–Šta im je taj skank? – ne smi­ru­ju se pa­ro­hi­ja­ni. – Isto što i ma­ri­hu­a­na, ali či­sti­je, uda­ra tri pu­ta ja­če! – Kol’ko mo­že da te uda­ri 27 ki­la? – Uda­ri te od 27 do 50 hi­lja­da eura, u džep! – Cr­ni Jor­do, tol’ke pa­re, a sa đe­voj­ka­nom se vo­zi!
A, ča­uš Pens?
Osim što je vo­dio red i uve­se­lja­vao go­ste u Pod­go­ri­ci, na Sa­mi­tu Ja­dran­ske po­ve­lje, gdje je iz­ja­vio da ,,Cr­na Go­ra ima vo­de­ću ulo­gu u od­bra­ni bez­bjed­no­sti i sta­bil­no­sti Za­pad­nog Bal­ka­na”, ve­le­i­zvo­lio je i re­ći ,,da je Ru­si­ja po­ku­ša­la aten­tat na Mi­la Đu­ka­no­vi­ća”…
U ovom tre­nut­ku – ži­vot­ni pu­te­vi opi­sa­ne troj­ke se ra­zi­la­ze: ča­sni otac i đe­voj­kan su u pri­tvo­ru zbog šver­ca dro­ge, a Pens je na slo­bo­di, što je uz Tram­pa vr­lo uslov­na ka­te­go­ri­ja.
Dok ča­me u za­tvo­ru, pri­ča o Srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi i dr­o­gi od­la­zi u dru­gom prav­cu: u cr­kve­ni ,,Re­ha­bi­li­ta­ci­o­ni cen­tar Cr­na Re­ka”, kod Tu­ti­na, gdje je pop Bra­ni­slav Pe­ra­no­vić iz nar­ko­ma­na is­tje­ri­vao dro­gu lo­pa­tom po zad­nji­ci, i uka­zu­je se sli­ka: na jed­noj stra­ni ča­sni otac Jor­do nar­ko­ma­ne klju­ka skan­kom, na dru­goj pop Pe­ran uz­vra­ća lo­pa­tom po du­pe­tu dro­gi­ra­nog…
Ma­da ova­kva te­ra­pi­ja, zbog smje­ra lo­pa­te, za kon­tra­in­di­ka­ci­ju mo­že ima­ti da dro­ga osta­ne u or­ga­ni­zmu, ali ’aj­de…
Per­pe­tu­um mo­bi­le, na cr­kve­no-srp­ski na­čin, ipak!
I tra­ja­lo je sve dok Pe­ran ni­je štan­glom ubio čo­vje­ka, li­je­če­ći ga u Ja­dran­skoj Le­šni­ci, mi­sle­ći da no­si dro­gu, a ni­je no­sio. Dro­gu je ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je no­sio ča­sni otac Jor­da…
Da li bi ga Pe­ran od­va­lio štan­glom?
Pri­je od­go­vo­ra na ovo pi­ta­nje, rad­nja ove pri­če se­li se u In­di­ja­na­po­lis, pod svo­do­ve cr­kve­nog hra­ma po­sve­će­nog – ka­na­bi­su. Pri­je dvi­je go­di­ne, sto­lar Bil Le­vin (59) ta­mo je osno­vao pr­vu Cr­kvu ka­na­bi­sa!
Vjer­ni­ci se pri­če­šću­ju ma­ri­hu­a­nom, umje­sto hlje­bom i vi­nom, a umje­sto hri­šćan­skih po­ru­ka, sve­šte­nik pro­po­vi­je­da ,,moć tra­ve”! Ima­ju 700 vjer­ni­ka i 12 za­po­vi­je­sti, od ,,ne bu­di đu­bre”, do ,,ne pu­ši đu­bre”… Re­gi­stro­vao ih i ,,do­zvo­lu za rad” dao im je, lič­no, ko? Onaj ča­uš, Majk Pens, ko­ji je ta­da bio gu­ver­ner In­di­ja­ne, gdje je, ina­če, ka­na­bis za­ko­nom za­bra­njen, ali je Pens do­zvo­lio da vjer­ni­ci Cr­kve ka­na­bi­sa le­gal­no ku­pu­ju i ko­ri­ste dro­gu! I po­stao Tram­pov pot­pred­sjed­nik!
Ovi ,,ka­na­bi­ste­ri­jan­ci” sa­da se na­me­ću kao pri­rod­no uto­či­šte i pri­bje­ži­šte ras­po­pa Jor­de i đe­voj­ka­na Zo­ra­na: kao što SPC ima svo­je epar­hi­je u SAD, ta­ko bi i Cr­kva ka­na­bi­sa mo­gla ima­ti i srp­sku epar­hi­ju ov­dje: Jor­da da se od­rek­ne Bo­ga, đe­voj­kan se već od­re­kao mu­škar­ca u se­bi, pri­hva­te ke­na­bi­ste­ri­jan­stvo, sku­će ne­ku cr­kvi­cu i žen­ski hor i – ,,Skank te ve­se­li”, umje­sto ”Bog te ve­se­li”…
To bi i Maj­ka Pen­sa pre­o­te­lo od Cr­ne Go­re, pod na­še sku­te: mo­rao bi do­ći u Sr­bi­ju da usto­li­či Jor­du za po­gla­va­ra Srp­ske ka­na­bi­ste­ri­jan­ske epi­sko­pi­je, da us­put Sr­bi­ju pro­gla­si vo­de­ćom u bez­bjed­no­sti i od­bra­ni za­pad­nog Bal­ka­na, a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća aten­ta­to­rom na Ru­si­ju.
Ta­ko im po­mo­gao Bog i Skank!
Ako ih ne pre­tek­ne Na­da Ma­cu­ra: ona je pri­je ne­ko ju­tro, mo­žda i sa­ma oka­đe­na, TV gle­da­telj­stvu sa­op­šti­la da se mla­di u Sr­bi­ji ,,sve če­šće dro­gi­ra­ju ta­mja­nom”! Ne­što kao: du­neš dva-tri gra­ma ta­mja­na, bog te ne vi­di, ali ti vi­diš Bo­ga!
wwwi­skra.co

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"