Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-03-07
Zakonitost rada policije
Zakonitost rada policije Ako je policija podređena pragmatičnim potrebama dnevne politike, onda ona nije u stanju da uspostavi korektan odnos ni prema građanima ni prema drugim državnim institucijama, ni prema samoj sebi
-Pi­še: Nik Ga­šaj

Da­nas se sma­tra da je po­li­ci­ja naj­bo­lja sli­ka dru­štva. Ako je dru­štvo na­sil­no i ko­rum­pi­ra­no, ta­kva će bi­ti i po­li­ci­ja, a va­ži i obr­nu­to. Ipak, tre­ba pri­mi­je­ti­ti da po­li­ci­ja ni­je sa­mo pa­siv­no ogle­da­lo dru­štva, već da ona zna­čaj­no uti­če na pri­ro­du i kva­li­tet od­no­sa u nje­mu. Pro­ce­si kri­mi­na­li­za­ci­je po­li­ci­je u uzroč­no-po­sle­dič­noj ve­zi su s pro­ce­som kri­mi­na­li­za­ci­je dru­štva.
Po­li­caj­ci se raz­li­ku­ju od dru­gih li­ca upra­vo po to­me što ima­ju ta­kva za­kon­ska ovla­šće­nja ko­ja dru­gi ne­ma­ju i što je nji­ho­va za­kon­ska moć ozna­če­na uni­for­mom, što stva­ra uslo­ve da bez te­ško­ća iz­vr­ša­va­ju raz­li­či­te za­dat­ke i na­lo­ge. No, po­red sve­ga to­ga, po­li­ci­ja će u ostva­ri­va­nju svo­jih funk­ci­ja bi­ti uspje­šna sa­mo ako gra­đa­ni ima­ju do­volj­no po­vje­re­nja u nju. Po­vje­re­nje je, za­pra­vo, je­dan ob­lik ugle­da ko­ji po­li­ci­ja ima u od­re­đe­noj sre­di­ni i u dru­štvu uop­šte.
Pri­li­kom oba­vlja­nja svo­jih du­žno­sti po­li­caj­ci če­sto do­spi­je­va­ju u kon­flikt­ne si­tu­a­ci­je s gra­đa­ni­ma. No, tre­ba re­ći da po­li­caj­ci uglav­nom in­ter­ve­ni­šu zbog to­ga što već po­sto­ji od­re­đe­na kon­flikt­na si­tu­a­ci­ja. Po­li­cij­ska in­ter­ven­ci­ja ko­jom se že­li ri­je­ši­ti od­re­đe­na kon­flikt­na si­tu­a­ci­ja ili ostva­ri­ti po­što­va­nje za­ko­na uglav­nom uzro­ku­je no­ve spor­ne si­tu­a­ci­je, bez ob­zi­ra na to da li je po­stu­pa­nje bi­lo pra­vil­no. Me­đu­tim, si­tu­a­ci­ja po­sta­je mno­go slo­že­ni­ja i kon­flikt se ja­vlja u mno­go oštri­jem vi­du ako po­li­ci­ja zlo­u­po­tre­bi svoj po­lo­žaj i pre­ko­ra­či ovla­šće­nja.
Ne­pra­vi­lan od­nos pre­ma gra­đa­ni­ma naj­če­šće je u onim kon­flikt­nim si­tu­a­ci­ja­ma ka­da je gra­đa­nin kriv ili se osje­ća kri­vim, pa po­li­ca­jac mi­sli da ima odri­je­še­ne ru­ke. Osje­ćaj kri­vi­ce, s jed­ne, i osje­ćaj nad­moć­no­sti, s dru­ge stra­ne, ele­men­ti su ko­ji ne ga­ran­tu­ju za­ko­ni­tost po­stu­pa­ka po­li­ci­je, po­seb­no ako su pri­sut­ni na­sil­nič­ki na­go­ni po­li­ca­ja­ca.
Po­li­ci­ja mo­ra pri­li­kom sva­kog kon­tak­ta s gra­đa­ni­ma po­što­va­ti nji­ho­va pra­va i slo­bo­de, za­jam­če­ne ustav­nim i dru­gim pro­pi­si­ma. Ona mo­ra ima­ti što bo­lji imidž i mo­ra či­ni­ti po­seb­ne na­po­re za iz­grad­nju što bo­ljih od­no­sa s gra­đa­ni­ma. Oni su va­žan ele­ment nji­ho­vog dje­lo­va­nja. To je već, uosta­lom, re­če­no da­le­ke 1829. go­di­ne, pri­li­kom osni­va­nja lon­don­ske po­li­ci­je. Na­i­me, is­tak­nu­to je da će uspjeh po­li­ci­je za­vi­si­ti od odo­bra­va­nja, po­što­va­nja i sa­rad­nje s gra­đa­ni­ma. Ovo i da­nas va­ži. Po­li­ci­ja je sve vi­še svje­sna da joj je po­treb­na po­dr­ška jav­no­sti. Od­nos iz­me­đu po­li­ci­je i jav­no­sti je ak­ti­van pro­ces, ko­ji je od su­štin­ske va­žno­sti za uspje­šan rad po­li­ci­je.
Lju­di po­li­ci­ju do­ži­vlja­va­ju am­bi­va­lent­no. Kao za­štit­ni­ke pri­hva­ta­ju je po­zi­tiv­no. Me­đu­tim, ka­da šti­te dru­ge gra­đa­ne do­ži­vlja­va­ju je kao ne­u­go­dan ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor. Zbog to­ga ne­pre­kid­no pri­je­ti opa­snost pri vr­še­nju du­žno­sti po­li­caj­ca do­đe do ne­sla­ga­nja s gra­đa­ni­ma. Ne­su­gla­si­ce se mo­gu raz­li­či­to is­ka­za­ti i u ko­nač­nom ob­li­ku de­fi­ni­sa­ti kao ka­žnji­va rad­nja jed­nog, dru­gog ili obo­je, u vi­du kri­vič­nog dje­la, pre­kr­ša­ja, di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti, pri­tu­žbe gra­đa­na na rad po­li­ci­je itd.
Ako jav­nost shva­ti i pri­hva­ti po­li­caj­ca i ako svoj od­nos pre­ma po­li­ci­ji shva­ti kao od­nos pre­ma re­du i za­ko­ni­to­sti, ta­da će je­dan je­di­ni po­li­ca­jac u sa­rad­nji s gra­đa­ni­ma mo­ći da po­stig­ne vi­še ne­go či­tav vod po­li­ca­ja­ca oštrim i gru­bim na­stu­pom. Ako se po­li­ca­jac iden­ti­fi­ku­je s vla­šću, od­no­sno ako je pre­vi­še is­ko­ri­šća­va ma­la je vje­ro­vat­no­ća da će pra­vil­no shva­ti­ti svo­ju funk­ci­ju. U ve­ći­ni slu­ča­je­va nje­gov stav će bi­ti kon­flik­tan, a to do­no­si sla­be od­no­se s gra­đa­ni­ma, što do­vo­di do sma­nje­nja uspje­šno­sti nje­go­vog ra­da, a ne­u­spjeh stva­ra na­za­do­volj­stvo pre­ma po­li­ci­ji. Ta­ko­đe, po­li­ti­zo­va­nje i ide­o­lo­gi­zo­va­nje po­li­ci­je iza­zi­va sum­nju gra­đa­na u po­gle­du efi­ka­sno­sti ra­da, na­ro­či­to na pla­nu pre­ven­ci­je. Ako je po­li­ci­ja pod­re­đe­na prag­ma­tič­nim po­tre­ba­ma dnev­ne po­li­ti­ke, on­da ona ni­je u sta­nju da us­po­sta­vi ko­rek­tan od­nos ni pre­ma gra­đa­ni­ma ni pre­ma dru­gim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, ni pre­ma sa­moj se­bi.
U dr­ža­vi u ko­joj pre­o­vla­đu­je auto­ri­ta­tiv­na po­li­tič­ka kul­tu­ra, i po­li­ci­ja, pa i ve­li­ki broj gra­đa­na sma­tra­ju da je osnov­ni za­da­tak po­li­ci­je da šti­ti po­li­tič­ki re­žim. U tom tren­du se iz­no­si i shva­ta­nje da se vla­da­vi­na pra­va, pa i prav­na dr­ža­va, sa­sto­ji u to­me da gra­đa­ni po­slu­šno iz­vr­ša­va­ju na­red­be vla­sti, uklju­ču­ju­ći i na­red­be po­li­ci­je. Svje­sno kr­še­nje usta­va i za­ko­na, u vje­ri da se ta­ko naj­bo­lje do­pri­no­si dr­ža­vi i nje­nim in­te­re­si­ma, kod nas ima du­gu tra­di­ci­ju. Ne shva­ta se da su za­ko­ni či­ni­lac ogra­ni­ča­va­nja vla­sti. Ustav i za­ko­ni ne mo­gu po­sta­ti efek­tiv­ni fak­to­ri ogra­ni­ča­va­nja vla­sti dok shva­ta­nje o to­me ne pro­dre u sve va­žne usta­no­ve i po­re dru­štva. Ide­ja vla­da­vi­ne pra­va i prav­ne dr­ža­ve u svo­joj osno­vi ima pret­po­stav­ku o ogra­ni­če­nju sva­ke vla­sti i us­po­sta­vlja­nju in­sti­tu­ci­o­nal­nih pre­pre­ka i ogra­ni­če­nja ap­so­lut­noj vla­sti, pa i po­li­cij­skoj. Po­tre­ba po­sto­ja­nja sa­vre­me­ne dr­žav­ne vla­sti mo­že se ra­zum­no ob­ja­sni­ti sa­mo po­tre­bom da se njo­me šti­te pra­va čo­vje­ka i gra­đa­ni­na, te da po­dr­šku i po­slu­šnost mo­že oče­ki­va­ti sa­mo ona vlast ko­ja ta pra­va i slo­bo­de šti­ti.
I na kra­ju, po­li­caj­ci mo­ra­ju zna­ti ba­vi­ti se kri­zom i lju­di­ma u njoj. Po­li­ca­jac tre­ba da po­zna­je psi­ho­lo­gi­ju da bi shva­tio mo­ti­ve po­na­ša­nja lju­di. Ako to ne shva­ta, mo­že po­sta­ti agre­si­van, br­zo­plet i kao ta­kav opa­san. Re­če­no ne zna­či da po­li­ci­ja ne smi­je ko­ri­sti­ti si­lu, već da po­li­caj­ce tre­ba pri­pre­mi­ti za pra­vil­nu pro­cje­nu si­tu­a­ci­je, uka­za­ti im na mo­guć­no­sti ko­je ima­ju da shod­no to­me iz­ve­du ak­ci­ju. Da­kle, po­li­ca­jac ima i od­go­vor­nost u pri­mje­ni ovla­šće­nja. On sam tre­ba da pro­ci­je­ni si­tu­a­ci­ju i da od­lu­či ko­je mje­re i sred­stva do­la­ze u ob­zir ra­di oba­vlja­nja slu­žbe­nog po­sla uz nu­žnu oba­zri­vost pre­ma gra­đa­ni­ma. Ta­kav po­sao s uspje­hom mo­že sa­vla­da­ti sa­mo do­bro ob­u­čen ka­dar u sa­rad­nji s gra­đa­ni­ma.
(Autor je po­li­ti­ko­log)

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"