Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika I psiholozi su već odavno upozorili društvo da sajber nasilje djecu možda i najviše i boli i tišti, a u tim osjetljivim godinama su oni inatlijski rezervisani šutnjom, koja im samo odmaže...
-Pi­še: Ha­ti­dža De­do­vić

Ka­da ro­di­telj po­sta­ne saj­ber de­tek­tiv, ras­krin­ka­će sve vir­tu­el­ne var­var­ske na­je­zde na­sil­ni­ka. Vra­ti­će svoj iz­gu­blje­ni auto­ri­tet kao od­ga­ja­te­lja. Sa­mo on, edu­ka­tiv­no, pre­ven­tiv­no mo­že spri­je­či­ti skan­dal svog vla­sti­tog dje­te­ta. Po­sta­će frend, to će bi­ti trend nje­go­ve bor­be pro­tiv saj­ber na­si­lja. Sa­mo ta­ko će oprav­da­ti svo­je ro­di­telj­sko po­sto­ja­nje u su­ro­vom svi­je­tu vir­tu­el­ne ma­ni­pu­la­ci­je i ne­to­le­ran­ci­je.
Saj­ber kri­mi­nal vre­ba sva­ko­ga, zlo­sta­vlja­ču su po­treb­ne žr­tve, vr­lo če­sto su me­te ti­nej­džer­ke. Mno­ge od njih, želj­ne dru­štve­ne sen­za­ci­je i ne raz­mi­šlja­ju o po­sle­di­ca­ma svog pro­mo­vi­sa­nja, oso­bi­to pu­tem In­sta­gra­ma, Fej­sbu­ka itd. Vir­tu­el­no i sva­ka te­ži da bu­de do­pa­dlji­va, mno­ge od njih su vr­lo ma­ni­pu­la­tiv­ne. Zbog sve uče­sta­li­je po­hle­pe da za­do­vo­lje svo­je se­bič­ne že­lje, ti­nej­džer­ke upad­nu ola­ko kao ma­mac u ne­vo­lju ko­ja ih in­di­rekt­no vu­če u pro­va­li­ju, če­sto u por­no­gra­fi­ju. Že­lja za kon­ku­rent­skom vir­tu­el­nom do­mi­na­ci­jom vo­di ih i u ra­to­va­nje, in­ter­net dru­štve­no sa­mo­u­bi­ja­nje. A vir­tu­el­ni do­bro­tvor ubr­zo po­sta­je zlo­tvor.
Po­sta­je joj pr­vo pri­ja­telj ko­ji lu­ka­vo is­pu­nja­va nje­ne že­lje. To je trik da se žr­tva pr­vo pri­do­bi­je, a on­da se njo­me ucje­nji­vač­ki ma­ni­pu­li­še. Za­ro­bi je baš taj nje­ni dra­gi Fej­sbuk pri­ja­telj. Ta­ko in­ter­net sen­za­ci­o­na­li­stič­ka žmur­ka na­iv­no žr­tvu do­ve­de čak i do za­tvo­ra. Eto, do če­ga ih do­vo­di nji­ho­va vir­tu­el­na gim­na­sti­ka i atle­ti­ka. Sa­me se kao ro­blje ba­ca­ju na disk. Sen­za­ci­ja ih do­ve­de do vir­tu­el­nog Ro­mea ko­me tr­či nji­ho­va Ju­li­ja da pla­si­ra go­lo­ti­nju, od ko­je će on da pro­fi­ti­ra.
Po­sli­je nji­ho­ve ro­di­te­lje uhva­ti ne­iz­lje­či­va gla­vo­bo­lja od te nji­ho­ve to­bo­že na­iv­ne vir­tu­el­ne gim­na­stič­ke sen­za­ci­je. Ro­di­te­lji od sil­nih oba­ve­za i na­go­mi­la­nog stre­sa i ni­su svje­sni da dje­ca i gle­da­ju i nu­de por­no­gra­fi­ju. Če­sto i sa­ma por­no­gra­fi­ja pro­na­đe put do žr­tve ko­ja bje­ži. Ti­nej­džer­ke su u za­blu­di, ako mi­sle da im ne­će na­ško­di­ti. Ovih da­na u Me­đu­na­rod­nom cen­tru za dje­cu i omla­di­nu Gr­ba­vi­ca odr­žan je okru­gli sto o me­đu­vr­šnjač­kom na­si­lju u ško­la­ma, s ak­cen­tom na na­si­lje na in­ter­ne­tu. Me­ri­ma Spa­hić, pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja za raz­voj dru­štva ,,Kap’’ pred­sta­vi­la je u uvod­nom dije­lu dnev­nog re­da ak­tiv­no­sti dru­štva na po­lju an­ti­bu­lin­ga, pred­sta­vlje­ni su re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja o na­si­lju u ško­la­ma. Pu­bli­ku je pod­sje­ti­la na do­ku­men­tar­ni film „Haj­mo bi­ti ko­ri­sni’’, ko­ji je emi­to­van u 1.200 ško­la.
In­te­re­sant­no je to što se baš u tom do­ku­men­tar­nom fil­mu na­sil­nik iz 90-ih sti­di svo­jih ne­ka­da­šnjih po­stu­pa­ka, jer da­nas je upra­vo on ro­di­telj dvo­je dje­ce. Dok je u su­sjed­noj Hr­vat­skoj sva­ko če­tvr­to di­je­te žr­tva na­si­lja, BiH i u to­me u sta­ti­sti­ci pred­nja­či, jer kod nas je sva­ko tre­će di­je­te me­ta na­si­lja. Dje­ca, baš kao i od­ra­sli pla­še se da pri­ja­ve vir­tu­el­nog na­sil­ni­ka. Sve­ga 66 oso­ba je za­tra­ži­lo po­moć po­li­ci­je.
Či­nje­ni­ca je da dje­ca tr­pe ver­bal­no, fi­zič­ko i saj­ber na­si­lje. I psi­ho­lo­zi su već odav­no dru­štvo upo­zo­ri­li da saj­ber na­si­lje dje­cu mo­žda i naj­vi­še i bo­li i ti­šti, a u tim osje­tlji­vim go­di­na­ma su i oni ina­tlij­ski re­zer­vi­sa­ni šut­njom, ko­ja im sa­mo od­ma­že. Ro­di­te­lji i sa­mi zbog tr­ke za za­ra­dom i ne­do­stat­kom slo­bod­nog vre­me­na di­je­te ne­svje­sno pre­pu­ste saj­ber na­si­lju. U ime ,,Sa­ve The Chil­dern’’ Alen Za­i­mo­vić je pri­sut­ne pod­sje­tio da dje­ca da­nas u do­bi od 9 do 17 go­di­na sva­ko­dnev­no ko­ri­ste in­ter­net. Njih 80 od­sto ko­ri­sti baš mo­bil­ni in­ter­net. A dje­ca u 90 po­sto slu­ča­je­va ima­ju otvo­ren pro­fil (Fej­sbuk, In­sta­gram, Ju­tu­jub). Ro­di­te­lji i ne zna­ju šta im dje­ca ra­de na dru­štve­nim mre­ža­ma... Dje­ca pu­tem In­sta­gra­ma vr­lo če­sto do­bi­ja­ju uvre­dlji­ve ko­men­ta­re ko­je če­sto pla­si­ra­ju čak i dječ­ji na­sil­ni­ci. Vr­lo če­sto me­đu nji­ma ima i do­ju­če­ra­šnjih to­bo­žnjih pri­ja­te­lja. Jed­na tre­ći­na dje­ce su is­klju­či­li svo­je pri­ja­te­lje iz gru­pa.
Pre­ko 60 od­sto an­ke­ti­ra­nih su iz­ja­vi­li da se saj­ber na­si­lje re­pri­zi­ra­lo dva do tri pu­ta. Po­lo­vi­na is­pi­ta­ni­ka je za­pra­vo ig­no­ri­sa­la pro­blem na­si­lja pu­tem dru­štve­nih mre­ža. Uzro­ke ne tre­ba pre­spa­va­ti, tre­ba na vri­je­me pre­ven­tiv­no dje­lo­va­ti. Čak su ura­đe­ni i raz­li­či­ti ku­ri­ku­lu­mi kroz raz­li­či­te pred­me­te ka­ko bi se lan­si­ra­la ova te­ma. A na ku­ri­ku­lum su i na­stav­ni­ci i uče­ni­ci po­zi­tiv­no od­go­vo­ri­li i kroz ge­o­gra­fi­ju, in­fo­r­ma­ti­ku, isto­ri­ju. Svi su po­sta­li svje­sni opa­sno­sti po­pu­lar­nih igri­ca, ko­je i sa­me do­vo­de do na­si­lja. Saj­ber na­si­lje ne tre­ba bi­ti za­ne­mar­lji­vo Bo­san­ci­ma i Her­ce­gov­ci­ma, jer je u po­ra­stu, pa je po­sta­lo još i psi­ho­lo­ški bru­tal­ni­je. Fa­ris Ke­kić iz Po­li­cij­ske aka­de­mi­je Fe­de­ral­nog MUP-a uka­zao je na sa­rad­nju iz­me­đu na­stav­ni­ka i po­li­ca­ja­ca, na raz­ne obu­ke po­li­cij­skih ka­dro­va za ob­u­sta­vlja­nje na­si­lja.
Mo­de­ra­tor ovog okru­glog sto­la, i sam vo­di­telj jed­ne vr­lo gle­da­ne emi­si­je, po­sta­vio je ne­ko­li­ko do­brih pi­ta­nja. Jed­no od njih je: Ko­li­ko mla­di zna­ju šta je za­kon? Ka­ko lju­di per­ci­pi­ra­ju saj­ber na­si­lje? Kon­sta­to­va­no je da tre­ba pro­mi­je­ni­ti Za­kon o saj­ber na­si­lju. Da ni sa­mi za­ko­ni Fe­de­ra­ci­je i RS o saj­ber na­si­lju ni­su re­du­ko­va­ni. RS je čak i po ovom pi­ta­nju ura­di­la vi­še od Fe­de­ra­ci­je. Ni­gdje još ni­je uvi­đe­no „na­si­lje nad in­di­vi­du­om“.
Za­pra­vo, BiH već du­go bo­lu­je od „do­brih za­ko­na ko­ji se u prak­si ne spro­vo­de“. Sve su pri­li­ke da će se i ka­zne za saj­ber kri­mi­nal za­kon­ski i u sko­ri­joj bu­duć­no­sti mi­je­nja­ti. Po­ra­zno je, ali naža­lost isti­ni­to da en­ti­tet RS ima pet lju­di ob­u­če­nih za saj­ber kri­mi­nal, a Fe­de­ra­ci­ja če­ti­ri čo­vje­ka. Ža­lo­sno je što BiH već de­set go­di­na če­ka da se or­ga­ni­zu­je Cen­tar za saj­ber kri­mi­nal. Pi­ta­nje se na­me­će: ko­li­ko još tre­ba­ da če­ka­mo? A, šta ako bu­de pre­ka­sno?
U ime In­fo­r­ma­cij­ske si­gur­no­sti/In­sti­tu­ta za dru­štve­na is­tra­ži­va­nja, Ami­na Be­ri­sa na­gla­si­la je da taj sam in­ter­net tre­ba bi­ti edu­ka­ci­ja, ka­da po­sta­ne si­gu­ran. Sa­mo u ju­lu 2016. pre­ko 16 od­sto pe­ne­tra­ci­ja bi­lo je pu­tem dru­štve­nih mre­ža. I pu­bli­ka se pred­lo­zi­ma uklju­či­la ka­ko da se pre­ven­tiv­no dje­lu­je pro­tiv saj­ber na­si­lja, svje­sni či­nje­ni­ce da su dje­ca i naj­ra­nji­vi­ja ka­te­go­ri­ja. Jed­na od njih je pred­lo­ži­la da se osnu­ju edu­ka­tiv­ni por­ta­li ili da se po­kre­ne ča­so­pis ko­ji će edu­ka­tiv­no, kul­tur­no, ak­ti­vi­stič­ki lan­si­ra­ti po­zi­tiv­ne pri­če ka­ko su ne­ke ško­le ri­je­ši­le saj­ber na­si­lje, pri to­me vo­de­ći em­pa­tij­ski ra­ču­na da ime žr­tve osta­ne ano­nim­no.
Za­pra­vo, na ovaj na­čin stva­ra­će­mo do­bru kli­mu da se ri­je­ši i spri­je­či saj­ber na­si­lje. Ne­ki su re­kli da ho­tlajn tre­ba da pre­đe u si­gur­ni in­ter­net. Slo­ži­li su se sko­ro svi i da ro­di­telj­stvo tre­ba po­dig­nu­ti na vi­ši ni­vo. Što hit­ni­je or­ga­ni­zo­va­ti kur­se­ve za ro­di­te­lje o pi­ta­nju opa­sno­sti saj­ber na­si­lja. Na­gla­še­no je za one ko­ji ne zna­ju da se pu­tem Me­đu­na­rod­nog fo­ru­ma so­li­dar­no­sti i pla­vog te­le­fo­na mo­že pri­ja­vi­ti na­si­lje.
Ka­da bo­san­sko-her­ce­go­vač­ko dru­štvo bu­de ozbilj­no i nov­ča­no ka­žnje­no za saj­ber kri­mi­nal, ma­nje će bi­ti i vir­tu­el­nog dječ­jeg na­si­lja. Pre­sta­ni­mo ži­vje­ti u „kul­tu lič­no­sti“, na­u­či­mo se­be mi­je­nja­ti. Edu­ka­tiv­no, pre­ven­tiv­no spri­je­či­mo sve pri­sut­ni­ju dru­štve­nu mr­žnju i ne­to­le­ran­ci­ju, me­di­ji­ma ser­vi­raj­mo „bi­je­le i do­bre vi­je­sti“, oslo­bo­di­mo se i ste­re­o­ti­pa i la­žnih uto­pij­skih sen­za­ci­ja.
(Al Ja­ze­e­ra)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"