Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva spremna za pregovore o neutralnosti * Smještaju mi kriminalci iz policije * Za kredit Uniproma založena i ulica * Najpametniji smartfon * Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, Predsjednik Demokratske Crne Gore:
Demokrate neće učestvovati na izborima ukoliko ne dođe do pune primjene izbornog zakonodavstva

Vic Dana :)

Vremenska prognoza na radiju javlja,da je u Sibiru minus 55. Zove lik brata u Sibir i pita ga koja je temperatura kaze minus 35. Ja cuo da je minus 55, mozda je napolju nisam izlazioArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet REDŽEP TAJIP ERDOGAN UPOZORAVA RUSIJU: NE IGRAJTE SE VATROM, KREMLJ ODGOVORIO
Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
Kremlj odgovorio Ankari Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio je da kontaktira predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana jer Ankara ne želi da se izvini zbog obaranja ruskog aviona, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov
MO­SKVA-AN­KA­RA – Ru­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ser­gej La­vrov iz­ja­vio je ju­če da će Mo­skva su­spen­do­va­ti bez­vi­zni re­žim sa Tur­skom od 1. ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne.
„Vla­da Ru­si­je od­lu­či­la je da su­spen­du­je bez­vi­zni re­žim iz­me­đu Ru­si­je i Re­pu­bli­ke Tur­ske. Od­lu­ka stu­pa na sna­gu 1. ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne”, re­kao je La­vrov na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa si­rij­skim ko­le­gom Va­li­dom Mu­a­le­mom, pre­nio je „Sput­njik”.
Ru­ski zva­nič­nik je do­dao da pri­jet­nje ko­je do­la­ze od Tur­ske „ni­su iz­mi­šlje­ne”.
„Na­pro­tiv, te pri­jet­nje su ve­o­ma, ve­o­ma stvar­ne i to ka­že­mo pod pu­nom od­go­vor­no­šću”, re­kao je La­vrov.
Ru­si­ja je sprem­na da ko­or­di­ni­še prak­tič­ne ko­ra­ke u ci­lju blo­ka­de tur­sko-si­rij­ske gra­ni­ce u sa­rad­nji sa Da­ma­skom, re­kao je ru­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ser­gej La­vrov na­kon raz­go­vo­ra sa si­rij­skim ko­le­gom Va­li­dom Mu­a­le­mom.
Pred­sjed­nik Ru­si­je Vla­di­mir Pu­tin od­bio je da kon­tak­ti­ra pred­sjed­ni­ka Tur­ske Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na jer An­ka­ra ne že­li da se iz­vi­ni zbog oba­ra­nja ru­skog avi­o­na, iz­ja­vio je ju­če Pu­ti­nov po­moć­nik Ju­rij Uša­kov.
„Vi­di­mo da Tur­ska pro­sto ne že­li da se iz­vi­ni za in­ci­dent sa avi­o­nom”, re­kao je Uša­kov no­vi­na­ri­ma od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje za­što Pu­tin od­bi­ja da raz­go­va­ra sa Er­do­ga­nom, pre­nio je Roj­ters.
Uša­kov je re­kao da je Kremlj do­bio za­htjev od An­ka­re u ve­zi mo­gu­ćeg sa­stan­ka dvo­ji­ce li­de­ra na Kon­fe­ren­ci­ji o kli­mat­skim pro­mje­na­ma ko­ja će po­če­ti 30. no­vem­bra u Pa­ri­zu, o če­mu će ru­ski pred­sjed­nik bi­ti oba­vi­je­šten to­kom da­na.
S dru­ge stra­ne, tur­ski pred­sjed­nik Re­džep Ta­jip Er­do­gan upo­zo­rio je Ru­si­ju da se „ne igra va­trom” po­vo­dom spo­ra oko oba­ra­nja ru­skog avi­o­na, ali je na­veo da ne že­li da po­kva­ri od­no­se sa Mo­skvom i da že­li da se sa ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom sa­sta­ne „li­cem u li­ce”.
„U Pa­ri­zu je sa­mit, vje­ru­jem da će i on (Pu­tin) pri­su­stvo­va­ti. Ta­da mo­že­mo sje­sti i raz­go­va­ra­ti”, re­kao je Er­do­gan.
Er­do­gan je is­ta­kao da že­li da se s Pu­ti­nom sa­sta­ne „li­cem u li­ce”.
„Že­lio bih da to pi­ta­nje do­ve­dem do ra­zum­ne tač­ke. Uz­ne­mi­re­ni smo zbog či­nje­ni­ce da je to pi­ta­nje eska­li­ra­lo”, do­dao je Er­do­gan, pre­nio je AP.
Er­do­gan je ka­zao i da SAD ima­ju „do­ku­men­to­va­ne do­ka­ze” da ru­ske kom­pa­ni­je i Islam­ska dr­ža­va pro­da­ju naf­tu si­rij­skom re­ži­mu, pre­nio je Roj­ters.
Isto­vre­me­no je kao kle­ve­te od­ba­cio ru­ske na­vo­de da Islam­ska dr­ža­va pro­da­je naf­tu Tur­skoj.
Ka­ko je pre­ni­je­la agen­ci­ja Roj­ters, Er­do­gan je re­kao da Tur­ska ni­je na­mjer­no obo­ri­la ru­ski avi­on.
On je do­dao da je mo­gu­će da će sa ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom raz­go­va­ra­ti na sa­mi­tu o kli­mat­skim pro­mje­na­ma u Pa­ri­zu.
Kremlj je ra­ni­je sa­op­štio da je pred­sjed­nik Tur­ske za­tra­žio sa­sta­nak sa Pu­ti­nom u Pa­ri­zu 30. no­vem­bra.
(RTS)-Tan­jug


Mo­gu­će po­vla­če­nje

Ru­ski pred­sjed­nik je is­ta­kao da je Mo­skva sprem­na da i da­lje sa­ra­đu­je sa za­pad­nim si­la­ma u bor­bi pro­tiv „za­jed­nič­kog ne­pri­ja­te­lja Islam­ske dr­ža­ve”, ali da je oba­ra­nje ru­skog avi­o­na „ne­pri­hva­tlji­vo”.
– Sprem­ni smo da sa­ra­đu­je­mo sa ko­a­li­ci­jom ko­ju pred­vo­di SAD, ali, na­rav­no, in­ci­den­ti kao što je uni­šte­nje na­še le­tje­li­ce i smrt na­ših voj­ni­ka ap­so­lut­no su ne­pri­hva­tlji­vi. Na­sta­vlja­mo sa po­zi­ci­je da se ne­što slič­no ne­će po­no­vi­ti ili nam, u su­prot­nom, ne­će bi­ti po­treb­na sa­rad­nja ni sa kim, bi­lo ko­jom ko­a­li­ci­jom ili ze­mljom – re­kao je ru­ski pred­sjed­nik.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u sklo­pu sa­rad­nje, ko­ja je utvr­đe­na sa ko­a­li­ci­jom na či­jem je če­lu SAD, ru­ska voj­ska je pro­sli­je­di­la de­ta­lje pla­na le­ta avi­o­na ko­ji je obo­ren.
– Za­što smo pro­sli­je­di­li in­for­ma­ci­ju Ame­ri­kan­ci­ma? Ili oni ne kon­tro­li­šu šta ra­de nji­ho­vi sa­ve­zni­ci ili im na sve stra­ne is­ti­ču in­for­ma­ci­je – za­klju­ču­je Pu­tin.


Za­u­sta­vi­ti šverc naf­te ISIL-a i Tur­ske

Islam­ska dr­ža­va kri­jum­ča­ri naf­tu u Tur­sku i spre­ča­va­nje to­ga tre­ba da po­sta­ne naj­ve­ći pri­o­ri­tet da bi se one­mo­gu­ći­le te­ro­ri­stič­ke gru­pe, re­kao je pred­sjed­nik Pu­tin, što je po­dr­žao i fran­cu­ski pred­sjed­nik Fran­soa Oland. Obo­ji­ca su sa­gla­sni da iz­vor fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma mo­ra bi­ti uni­šten.
Po­sao u ve­zi sa šver­com naf­te iz Islam­ske dr­ža­ve na te­ri­to­ri­ju pod kon­tro­lom Tur­ske mo­ra bi­ti za­u­sta­vljen, re­kao je Pu­tin po­sli­je sa­stan­ka sa Olan­dom u Mo­skvi.
Pu­tin je pod­sje­tio da je ovaj pro­blem raz­ma­tran na sa­mi­tu G20 u An­ta­li­ji pret­hod­no ovog mje­se­ca, gdje je ru­ski li­der po­ka­zao iz­vi­đač­ke snim­ke.
Na te­ri­to­ri­ji ko­ju kon­tro­li­šu ISIL i po­bu­nje­ni­ci da­no­noć­no pro­la­ze ka­mi­o­ni sa pod­ruč­ja Si­ri­je u Tur­sku. Ka­ko je re­kao ru­ski pred­sjed­nik „ka­mi­o­ni uvi­jek od­la­ze pu­ni, a vra­ća­ju se pra­zni”.
„Sum­nja­mo da tur­ski zva­nič­ni­ci ne zna­ju ni­šta o ovim po­slo­vi­ma. Te­ško je po­vje­ro­va­ti, ali je te­o­ret­ski mo­gu­će.”
Pred­sjed­nik Ru­si­je Vla­di­mir Pu­tin upo­zo­rio je da će se Ru­si­ja po­vu­ći iz ko­a­li­ci­je ko­ja se bo­ri pro­tiv Islam­ske dr­ža­ve u Si­ri­ji, uko­li­ko Tur­ska po­no­vo obo­ri ru­ski avi­on.
Pu­tin je, go­vo­re­ći na­kon sa­stan­ka sa fran­cu­skim pred­sjed­ni­kom Fran­soa Olan­dom u Kre­mlju, iz­ra­zio ne­za­do­volj­stvo po­stup­kom Tur­ske, is­ti­ču­ći da sma­tra da je oba­ra­nje avi­o­na čin iz­da­je ze­mlje ko­ju je Mo­skva sma­tra­la svo­jim pri­ja­te­ljem.


Tur­ski lov­ci če­ka­li ru­ski Su-24 u za­sje­di

Tur­ski zva­nič­ni­ci ima­ju fi­nan­sij­ski in­te­res u tr­go­vi­ni naf­tom sa te­ro­ri­stič­kom gru­pom – re­kao je ru­ski pre­mi­jer Me­dve­dev.
Tur­ski lov­ci po­sta­vi­li su za­sje­du na ne­bu za ru­ski Su-24, to je bi­la ra­ni­je pla­ni­ra­na ak­ci­ja, iz­ja­vio je no­vi­na­ri­ma glav­ni ko­man­dant Va­zdu­šno-ko­smič­kih sna­ga Ru­si­je ge­ne­ral-pu­kov­nik Vik­tor Bon­dar­jov.
„Re­zul­ta­ti objek­tiv­ne kon­tro­le ra­da­ra Si­ri­je po­tvr­đu­ju bo­ra­vak u va­zdu­hu dva F-16 u zo­ni de­žu­r­stva od 21.11 mi­nu­ta do 22.26, sat i 15 mi­nu­ta na vi­si­ni od 2,4 hi­lja­de me­ta­ra, što go­vo­ri o ra­ni­je pla­ni­ra­noj ak­ci­ji i sprem­no­sti lo­va­ca da na­pa­da­ju iz za­sje­de u va­zdu­hu nad te­ri­to­ri­jom Tur­ske”, re­kao je Bon­dar­jov.
On je na­veo da za let F-16 iz va­zdu­šne ba­ze Di­jar­ba­kir sa po­lo­ža­ja de­žur­stva na ze­mlji do mje­sta is­pa­lji­va­nja ra­ke­te tre­ba 46 mi­nu­ta, 15 mi­nu­ta po­treb­no je za pri­pre­mu i po­li­je­ta­nje avi­o­na, a još 31 mi­nut za put do mje­sta lan­si­ra­nja ra­ke­te.
„Na ta­kav na­čin, pre­sre­ta­nje avi­o­na Su-24M iz po­lo­ža­ja de­žur­stva na ze­mlji sa aero­dro­ma Di­ja­r­ba­kir je ne­mo­gu­će, jer je po­treb­no ve­će vri­je­me od mi­ni­mal­nog vre­me­na za na­pad na cilj, 12 mi­nu­ta. Tur­ski lov­ci po­sta­vi­li su za­sje­du na ne­bu za ru­ski Su-24, to je bi­la ra­ni­je pla­ni­ra­na ak­ci­ja, iz­ja­vio je no­vi­na­ri­ma glav­ni ko­man­dant Va­zdu­šno-ko­smič­kih sna­ga Ru­si­je ge­ne­ral-pu­kov­nik Vik­tor Bon­dar­jov“, na­gla­sio je ge­ne­ral.
Po­sa­da ru­skog bom­bar­de­ra Su-24M na­la­zi­la se naj­ma­nje 5,5 ki­lo­me­ta­ra od tur­ske gra­ni­ce, od­mah na­kon na­pa­da na mi­li­tan­te u Si­ri­ji, iz­ja­vio je Bon­dar­jov.


Pe­skov: Za­pad­ne si­le ni­su za ko­a­li­ci­ju pro­tiv ID

Za­pad­ne si­le ni­su sprem­ne da sa Ru­si­jom ofor­me ko­a­li­ci­ju za bor­bu pro­tiv dži­ha­di­sta Islam­ske dr­ža­ve u Si­ri­ji, sa­op­štio je Kremlj, po­sli­je raz­go­vo­ra iz­me­đu ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Fran­soa Olan­da, dok je ju­če ob­ja­vio da je tur­ski pred­sjed­nik Re­džep Er­do­gan za­tra­žio sa­sta­nak sa ru­skim ko­le­gom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom.
– U ovom tre­nut­ku, na­ža­lost, na­ši part­ne­ri ni­su sprem­ni da ra­de u for­ma­tu je­din­stve­ne ko­a­li­ci­je – re­kao je port­pa­rol Kre­mlja Dmi­trij Pe­skov, pre­no­si AFP.
On je, me­đu­tim, na­po­me­nuo da Ru­si­ja osta­je otvo­re­na za sa­rad­nju „u bi­lo kom for­ma­tu za ko­ji bi nje­ni part­ne­ri bi­li sprem­ni”. Na­kon što su dži­ha­di­sti u Pa­ri­zu pri­je dvi­je ne­dje­lje ubi­li 130 lju­di, u na­pa­di­ma za ko­je je od­go­vor­nost pre­u­ze­la Islam­ska dr­ža­va, Oland je ju­če ot­pu­to­vao u Mo­skvu u na­di da će po­ja­ča­ti glo­bal­ne na­po­re u ci­lju su­zbi­ja­nja ID.
Me­đu­tim, ide­ja o je­din­stve­noj ko­a­li­ci­ji pro­tiv ID ko­ja bi ob­u­hva­ti­la za­pad­ne si­le i Ru­si­ju ni­je se kon­kre­ti­zo­va­la, po­što je ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rak Oba­ma, ka­ko me­di­ji na­vo­de, dao „hla­dan od­go­vor” na Olan­dov pred­log.
Pu­tin je po­zvao glo­bal­ne si­le da se uje­di­ne u bor­bi pro­tiv dži­ha­di­sta u sep­tem­bru to­kom obra­ća­nja u Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni UN, ne­po­sred­no pri­je ne­go što je Ru­si­ja ot­po­če­la svo­ju va­zdu­šnu kam­pa­nju u Si­ri­ji, pod­sje­ća fran­cu­ska agen­ci­ja.
Odvo­je­no, ko­a­li­ci­ja na če­lu sa SAD, u ko­joj je i Fran­cu­ska, po­če­la je da iz­vo­di va­zdu­šne uda­re na me­te ID u Si­ri­ji, još pri­je go­di­nu da­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"