Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet PROCURILE POVJERLJIVE INFORMACIJE AMERIČKE CIA
Obama vodio tajni rat protiv Putina
Obama Obama vodio tajni rat protiv Putina Američki obavještajci presreli su Putinove specifične instrukcije kojima je naredio ciljeve takve kampanje – poraz ili barem nanošenje štete demokratskom kandidatu Hilari Klinton, te pomaganje Donaldu Trampu u pobjedi na izborima
Mje­se­ci­ma na­kon ame­rič­kih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ot­kri­li su se na­po­ri Ba­ra­ka Oba­me u spre­ča­va­nju ru­skog upli­ta­nja u ame­rič­ke iz­bo­re.
Po­čet­kom av­gu­sta pro­šle go­di­ne, ko­ver­ta sa ne­vje­ro­vat­nim re­strik­ci­ja­ma sti­gla je u Bi­je­lu ku­ću, pi­še „Va­šing­ton post”. Po­sla­ta iz sje­di­šta CIA, sa­dr­ža­la je stro­ge sa­vje­te da se sme otvo­ri­ti pred sa­mo če­tvo­ro lju­di – pred­sjed­ni­kom Oba­mom i tro­je nje­go­vih naj­bli­žih po­moć­ni­ka. Unu­tra je bi­la oba­vje­štaj­na bom­ba.
U ko­ver­ti je bio de­talj­ni oba­vje­štaj­ni iz­vje­štaj o umi­je­ša­no­sti Vla­di­mi­ra Pu­ti­na u kam­pa­nju ame­rič­kih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.
Ame­rič­ki oba­vje­štaj­ci pre­sre­li su Pu­ti­no­ve spe­ci­fič­ne in­struk­ci­je ko­ji­ma je na­re­dio ci­lje­ve ta­kve kam­pa­nje – po­raz ili ba­rem na­no­še­nje šte­te de­mo­krat­skom kan­di­da­tu Hi­la­ri Klin­ton, te po­ma­ga­nje Do­nal­du Tram­pu u po­bje­di na iz­bo­ri­ma.
Ru­ski na­pa­di na ame­rič­ke iz­bo­re po­sta­ja­li su sve oči­gled­ni­ji. Ha­ke­ri do­bro po­ve­za­ni s ru­skim oba­vje­štaj­nim slu­žba­ma su ima­li uvid u kom­pju­ter­ske mre­že De­mo­krat­ske stran­ke, ali i ne­ke re­pu­bli­kan­ce, vi­še od go­di­nu da­na.
FBI je otvo­rio is­tra­gu o ru­si­ma bli­skim Tram­po­vim sa­rad­ni­ci­ma, da bi ubr­zo go­to­vo 20.000 imej­lo­va ukra­de­nih sa ser­ve­ra de­mo­krat­ske stran­ke za­vr­ši­lo na stra­ni­ca­ma Vi­ki­lik­sa. Ame­rič­ke vla­sti tek ta­da su po­sta­le svje­sne uti­ca­ja ru­skih ha­ke­ra i ru­skih pla­no­va za na­do­la­ze­će iz­bo­re. O osje­tlji­vo­sti ma­te­ri­ja­la naj­vi­še go­vo­ri či­nje­ni­ca da je šef CIA od­lu­čio da je ma­te­ri­jal to­li­ko osje­tljiv da ga ni­je sta­vio u dnev­ne iz­vje­šta­je pred­sjed­ni­ku. Svi raz­go­vo­ri o ru­skom uti­ca­ju na iz­bo­re odr­ža­va­ni su u naj­vi­šoj taj­no­sti, prak­tič­ki jed­na­ko kao i pri­pre­me za ubi­stvo Osa­me bin La­de­na. Tre­ba­lo je vre­me­na da i osta­li dje­lo­vi oba­vje­štaj­ne za­jed­ni­ce pri­hva­te za­ključ­ke CIA.
A vr­hu­ška Oba­mi­nog ka­bi­ne­ta tek je u po­sled­njim ne­dje­lja­ma nje­go­vog man­da­ta pri­sta­la da iza­đe u jav­nost s in­for­ma­ci­ja­ma o ru­skom upli­ta­nju.
Me­đu­tim, ni­su Oba­mi­ni sa­rad­ni­ci sa­mo po­sma­tra­li šta im Ru­si ra­de. Taj­no su ras­pra­vlja­li o mo­gu­ćim od­go­vo­ri­ma i ka­žnja­va­nju ru­skih vla­sti. Ras­pra­vlja­li su o mo­gu­ćim na­pa­di­ma na ru­sku in­fra­struk­tu­ru, ob­ja­vi taj­nih i sra­mot­nih ma­te­ri­ja­la o Pu­ti­nu i sank­ci­ja­ma ko­je bi uni­šti­le ru­sko go­spo­dar­stvo.
Ipak, zbog raz­li­či­tog pri­stu­pa Oba­me i Tram­pa, vje­ru­je se da Ru­si ne­će sno­si­ti kon­kret­ne po­sle­di­ce uti­ca­ja na ame­rič­ke iz­bo­re. Naj­bli­ži Oba­mi­ni sa­rad­ni­ci bra­ne ta­kvu tak­ti­ku. Ka­žu da ka­da su oni do­zna­li za ru­sko upli­ta­nje, već bi­lo ka­sno da se za­u­sta­vi pre­da­ja svih onih mej­lo­va Vi­ki­lik­su. Pot­pu­no su uvje­re­ni i da su Oba­mi­na upo­zo­re­nja, uklju­ču­ju­ći i jed­no Pu­ti­nu, na­tje­ra­li Ru­si­ju da za­u­sta­vi ne­ke am­bi­ci­o­zni­je pla­no­ve po­put sa­bo­ta­že ame­rič­kih gla­sač­kih ku­ti­ja.
De­nis Mek­Do­nou, šef Oba­mi­ne ad­mi­ni­stra­ci­je, ka­že da je ta­da­šnji pred­sjed­nik ozbilj­no shva­tio ru­sko upli­ta­nje i na­zvao ga je na­pa­dom na sr­ce Ame­ri­ke.
– Od sa­mog po­čet­ka ra­di­li smo da za­šti­ti­mo in­te­gri­tet gla­sa­nja. Bi­lo nam je va­žno usta­no­vi­ti tač­no šta se do­go­di­lo da se osi­gu­ra­mo da nam se ta­ko ne­što ne bi opet do­go­di­lo – ka­zao je Mek­Do­no­uh. Ne­ki dru­gi slu­žbe­ni­ci ka­žu da im je to bio naj­te­ži pe­ri­od u ži­vo­tu. Či­ni im se kao da ni­su ura­di­li ni pri­bli­žno do­volj­no.
Mi­čel Mek­fol, biv­ši ame­rič­ki am­ba­sa­dor u Mo­skvi, ka­že da to ni­je bi­la ade­kvat­na ka­zna.
– Ru­si­ja je na­ru­ši­la naš su­ve­re­ni­tet, uple­li su se u iz­bor na­šeg pred­sjed­ni­ka. Kremlj je tre­bao pla­ti­ti znat­no vi­šu ci­je­nu za taj na­pad. Ame­rič­ki za­ko­no­dav­ci tre­ba da raz­mo­tre no­ve ak­tiv­no­sti da spri­je­če bu­du­će ru­ske in­ter­ven­ci­je – re­kao je Mek­fol.
Ot­kri­će CIA do­go­di­lo se u vri­je­me ka­da je Tramp već osi­gu­rao no­mi­na­ci­ju Re­pu­bli­kan­ske stran­ke, ali sve an­ke­te su prog­no­zi­ra­le da će Hi­la­ri Klin­ton na­sta­vi­ti de­mo­krat­sku vlast u Bi­je­loj ku­ći. Oba­ma je oče­ki­vao da će za ne­ko­li­ko mje­se­ci pre­da­ti vlast ne­ka­da­šnjoj ko­le­gi­ni­ci. A sa­me in­for­ma­ci­je o Pu­ti­nu bi­le su ne­vje­ro­vat­ne. Bi­lo je ne­vje­ro­vat­no i da su uop­šte uspje­li da do­bi­ju ne­ke in­for­ma­ci­je, a dio njih je „Va­šing­ton post” od­lu­čio da ču­va u taj­no­sti na mol­bu ame­rič­kih vla­sti, pi­še ame­rič­ki list.


Za­tvo­ri­li dvi­je ru­ske zgra­de

Ame­rič­ki Stejt de­part­ment je ob­ja­vio da je za­tvo­rio i dvi­je ru­ske zgra­de ko­je su Ru­si na­vod­no ko­ri­sti­li za oba­vje­štaj­ni rad. Oba­mi­na ad­mi­ni­stra­ci­ja vje­ru­je da je Ru­si­ja, pod vođ­stvom pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, or­ga­ni­zo­va­la ha­ker­ske na­pa­de na De­mo­krat­sku stran­ku ka­ko bi se do­mo­gla in­for­ma­ci­ja ko­je bi dis­kre­di­to­va­le Hi­la­ri Klin­ton i po­mo­gle Tram­pu da po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma.
– Osim što će­mo sma­tra­ti Ru­si­ju od­go­vor­nom za ono što je uči­ni­la, SAD i na­ši pri­ja­te­lji ši­rom svi­je­ta bi tre­ba­lo da sa­ra­đu­ju u opo­ni­ra­nju na­po­ri­ma Ru­si­je da pod­ri­va usta­lje­ne me­đu­na­rod­ne nor­me po­na­ša­nja i uti­če na de­mo­krat­sku vla­da­vi­nu – po­ru­čio je pred­sjed­nik Oba­ma.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"