Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva spremna za pregovore o neutralnosti * Smještaju mi kriminalci iz policije * Za kredit Uniproma založena i ulica * Najpametniji smartfon * Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, Predsjednik Demokratske Crne Gore:
Demokrate neće učestvovati na izborima ukoliko ne dođe do pune primjene izbornog zakonodavstva

Vic Dana :)

Vremenska prognoza na radiju javlja,da je u Sibiru minus 55. Zove lik brata u Sibir i pita ga koja je temperatura kaze minus 35. Ja cuo da je minus 55, mozda je napolju nisam izlazioArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana UGOVOR KOJI JE OPŠTINA BUDVA SKLOPILA SA FIRMOM „KOPIRAJT” MARKA KENTERE POKAZAO KAKO SU ZLOUPOTRIJEBLJENA SREDSTVA GRAĐANA
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura
Rađenović i Kentera Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura Ugovorom o saradnji Opštine Budva i „Kopirajta” iz 2009. godine dogovoren iznos od 813.683 eura, ali samo godinu kasnije sudskim poravnanjem dug Opštine prema Kenterinoj firmi misteriozno je narastao na 3.256.457 eura
Op­šti­na Bu­dva i kom­pa­ni­ja „Ko­pi­rajt” sklo­pi­li su ugo­vor o tu­ri­stič­koj va­lo­ri­za­ci­ji kul­tur­nog na­sle­đa Bu­dve, ko­ji je sa po­čet­nih 813.683 eura mi­ste­ri­o­zno na­ra­stao na pre­ko 3,2 mi­li­o­na eura, što po­bu­đu­je sum­nje da je bu­dže­tu na­ni­je­ta mi­li­on­ska šte­ta. Ugo­vor je pot­pi­san 5. av­gu­sta 2009. go­di­ne, a 5. av­gu­sta 2010. go­di­ne pred Pri­vred­nom su­dom do­go­vo­re­no je po­rav­na­nje gdje je po tom ugo­vo­ru Op­šti­na Bu­dva du­žna da „Ko­pi­raj­tu” is­pla­ti 3.256.457 eura.
Ka­ko je od osnov­ne ugo­vo­re­ne su­me od 813.683 eura vri­jed­nost „po­sla” na­ra­sla na pre­ko 3,2 mi­li­o­na, u za­pi­sni­ku o sud­skom po­rav­na­nju se ne na­vo­di, i to osta­je pot­pu­no neo­bja­šnji­vo. Is­ti­če se sa­mo to da Op­šti­na Bu­dva iz bu­džet­skih sred­sta­va dug, uz pri­pa­da­ju­će ka­ma­te, tre­ba da pla­ti u šest ra­ta.
U pi­ta­nju je ugo­vor o „re­a­li­za­ci­ji autor­skog pro­jek­ta Stra­te­gi­je tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je kul­tur­no-isto­rij­skog na­sle­đa nje­go­vom im­ple­men­ta­ci­jom u sa­vre­me­ne mar­ke­tin­ške ala­te za pe­ri­od 2010. do 2013. go­di­ne”. Taj ugo­vor je za­ve­den pod bro­jem 001-2027/1 a pot­pi­sa­li su ga ta­da­šnji bu­dvan­ski pred­sjed­nik op­šti­ne Raj­ko Ku­lja­ča, iz­vr­šni di­rek­tor „Ko­pi­raj­ta” Alek­san­dar Ar­men­ko i pred­stav­nik TOB­Co (kom­pa­ni­je Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bu­dva) Bla­žo Ra­do­man.
Raj­ko Ku­lja­ča je do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka u po­stup­ci­ma za mi­li­on­sku šte­tu na­ni­je­tu bu­dže­tu Bu­dve, Alek­san­dar Ar­men­ko je od­bor­nik DPS-a, a Bla­žo Ra­do­man je po­znat iz afe­re „Vo­de­ni grad”, o če­mu ta­ko­đe dr­žav­no tu­ži­la­štvo go­di­na­ma vo­di po­stu­pak. Me­đu­tim, osni­vač „Ko­pi­raj­ta” je Mar­ko Ken­te­ra, ko­ji sa­da, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nog su­da, oba­vlja du­žnost ovla­šće­nog za­stup­ni­ka u ovoj fir­mi. Na funk­ci­ji iz­vr­šnog di­rek­to­ra u kom­pa­ni­ji „Ko­pi­rajt”, pre­ma tim po­da­ci­ma, sa­da je Ti­na Ti­čić.
Čla­nom osam osnov­nog ugo­vo­ra na­vo­di se da je „Ko­pi­rajt” du­žan da is­po­ru­či sle­de­će pro­iz­vo­de u vi­du po­pu­la­ri­za­ci­je kul­tur­nog na­sle­đa me­tro­po­le tu­ri­zma – „My Bu­dva & Mon­te­ne­gro”, Bu­dva – grad kra­lja Kad­ma, Bu­dvan­ska se­la – bi­se­ri et­no-tu­ri­zma, Per­ga­men­ti, Kad­mo­se­ja – ži­vot kra­lja Kad­ma, mul­ti­me­di­jal­ne in­ter­ak­tiv­ne CD-ROM en­ci­klo­pe­di­je, fra­ze­o­lo­ški rječ­nik, dru­štve­nu igru „čo­vje­če, ne lju­ti se”, su­ve­nir ma­ji­ce, pa­no­ram­ske ma­pe, an­tič­ke kar­te, kar­te zna­nja, na­grad­ne igre isto­rij­skog ka­rak­te­ra te kar­te šet­nji „Bu­dvan­ska pri­ča”.
Pla­ni­ra­no je da „Ko­pi­rajt” Op­šti­ni Bu­dva obez­bi­je­di i su­ver­ni­re mag­ne­te, re­pli­ke kul­tur­no-isto­rij­skih spo­me­ni­ka i fi­gu­re, naj­da­lje do 1.apri­la sva­ke go­di­ne za ko­ji je ugo­vor va­žio. Po tom ugo­vo­ru, Bu­dva je bi­la du­žna Ken­te­ri­noj fir­mi da od 1. fe­bru­a­ra 2010. go­di­ne do 1. apri­la 2013. go­di­ne, u osam ra­ta, is­pla­ti 813.683 eura, na ime oba­vlje­nih uslu­ga. Sva pra­va u od­no­su na is­po­ru­če­ne pro­iz­vo­de tre­ba­lo je da stek­nu Op­šti­na Bu­dva i fir­ma TOB­Co.
Ipak, tač­no go­di­nu da­na na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, „Ko­pi­rajt” i Op­šti­na Bu­dva se po­ja­vlju­ju pred Pri­vred­nim su­dom, gdje se Op­šti­na oba­ve­zu­je da Ken­te­ri­noj fir­mi is­pla­ti 3.256.457 eura, u šest ra­ta. Osnov za dug je bio upra­vo po­me­nu­ti ugo­vor, uz za­te­znu ka­ma­tu, ko­ja je ob­ra­ču­na­ta na osno­vu Za­ko­na o vi­si­ni sto­pe za­te­zne ka­ma­te.
Ken­te­ri­na kom­pa­ni­ja i bu­dvan­ska op­šti­na se oba­ve­zu­ju da dug bu­de re­gu­li­san na na­čin što će od 1. fe­bru­a­ra 2011. go­di­ne, do 1. apri­la 2013. go­di­ne, cje­lo­kup­ni iz­nos bi­ti is­pla­ćen u šest ra­ta. Sva­ka od tih šest ra­ta tre­ba­lo je da iz­no­si 465.208 eura, a „Ko­pi­rajt” je do­bio pra­vo da u slu­ča­ju da ne­ka upla­ta za­ka­sni za­tra­ži mo­men­tal­nu is­pla­tu cje­lo­kup­nog pre­o­sta­log du­ga.
– Ovim po­rav­na­njem u pot­pu­no­sti se ure­đu­je po­slov­ni od­nos po­vje­ri­o­ca „Ko­pi­rajt” Bu­dva i izvšr­nog du­žni­ka Op­šti­ne Bu­dva, u ve­zi sa ugo­vo­rom o re­a­li­za­ci­ji autor­skog pro­jek­ta Stra­te­gi­je tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je ku­lur­no-isto­rij­skog na­sle­đa nje­go­vom im­ple­men­ta­ci­jom u sa­vre­me­ne mar­ke­tin­ške ala­te za pe­ri­od 2010. do 2013. go­di­ne, broj 001/2027/1 od 5. av­gu­sta 2009. go­di­ne – na­vo­di se u za­pi­sni­ku o sud­skom po­rav­na­nju, ko­ji je sa­či­nio su­di­ja Mi­o­drag An­đe­lić.
To, me­đu­tim, ni­je sve jer su po­čet­kom 2011. go­di­ne ta­da­šnji pred­sjed­nik bu­dvan­ske op­šti­ne La­zar Ra­đe­no­vić (uhap­šen ne­dav­no u okvi­ru afe­ra „Pla­to na Ja­zu” i „TK cen­tar”) i Alek­san­dar Ar­men­ko pot­pi­sa­li no­vi ugo­vor o me­đu­sob­nom re­gu­li­sa­nju oba­ve­za, ko­ji de­fi­ni­še no­ve ro­ko­ve za pla­ća­nje do­spje­log du­ga, opet na osno­vu ugo­vo­ra iz av­gu­sta 2009. go­di­ne. Ra­đe­no­vić i Ken­te­ra su ina­če u pri­ja­telj­skim ve­za­ma, o če­mu svje­do­če i fo­to­gra­fi­je na dru­štve­nim mre­ža­ma.
Iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva „Da­nu” je ra­ni­je zva­nič­no sa­op­šte­no da je o po­slo­va­nju fir­mi „Ko­pi­rajt” i „Mul­ti­me­di­ja” for­mi­ran pred­met i da se oba­vlja­ju pro­vje­re. M.V.


Ga­ran­to­va­li mje­nič­nim blan­ke­ti­ma

Pre­ma čla­nu 16 ugo­vo­ra o re­a­li­za­ci­ji autor­skog pro­jek­ta Stra­te­gi­je tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je ku­lur­no-isto­rij­skog na­sle­đa nje­go­vom im­ple­men­ta­ci­jom u sa­vre­me­ne mar­ke­tin­ške ala­te za pe­ri­od 2010. do 2013. go­di­ne, iz av­gu­sta 2009. go­di­ne, Op­šti­na Bu­dva je bi­la du­žna da iz­da „Ko­pi­raj­tu” od­go­va­ra­ju­će mje­nič­ne blan­ke­te i dru­ga pri­pa­da­ju­ća do­ku­men­ta.
Ti­me je, ka­ko se pre­ci­zi­ra u sklo­plje­nom ugo­vo­ru, „Ko­pi­rajt” ste­kao pra­vo da ostva­ri po­tra­ži­va­nja mje­nič­nim blan­ke­ti­ma, is­klju­či­vo u slu­ča­ju da op­šti­na ne iz­mi­ru­je oba­ve­ze.


Bez ko­men­ta­ra

Bu­dva­nin Mar­ko Ken­te­ra ju­če ni­je že­lio da da iz­ja­vu za „Dan” o po­slo­va­nju fir­me „Ko­pi­rajt” i po­stup­ku ko­ji u ve­zi sa tim vo­de is­tra­žni or­ga­ni, is­ti­ču­ći da je ne­za­do­vo­ljan do­sa­da­šnjim pi­sa­njem o ovim te­ma­ma. Po­čet­kom ok­to­bra je ob­ja­vlje­no da je ra­čun Op­šti­ne Bu­dva blo­ki­ran po osno­vu po­tra­ži­va­nja kom­pa­ni­je „Ko­pi­rajt”, što je Ken­te­ra ta­da ne­gi­rao.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"