Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
I Milo na crnoj listi Rusije * Zapalio automobil inspektoru jer je otkrio narko-grupu * Željeznica ide u stečaj * Spornim aneksom „Lovćen film” častili 796.000 * Ja sam Šišmakov * Pobjegulja * Koliko preklanih vratova toliko novih spratova
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Milo Đukanović je prevaziđen i mračan kandidat, koji se već sada trese od crvenih kravata.

Vic Dana :)

Iskusni reditelj kaže glumici-početnici-plavuši:
- Ako legnete sa mnom u krevet kroz nekoliko mjeseci bi mogli dobiti Oskara.
- A kako će se dijete zvati ako bude žensko?- pita ga plavuša.

- Ćao, šta ima?
- Evo, spremam se da idem u krevet. Kod tebe?
- Kod mene nećeš sigurno!

Kako Mujo zove ananas?
- Mašala šišarka.
Kaže Perica ocu:
- Tata, dobio sam jedinicu.
- Zašto?
- Pitala učiteljica: „Kažite mi jednu životinju iz prošlosti.” Javi se drugarica i kaže: „Mamuti”.
- I zbog toga si dobio jedinicu?
- Ne. Ja se javim i kažem: „Sestruti”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana PREKO 50 CRNOGORSKIH FUNKCIONERA PROGLAŠENO ZA PERSONE NON GRATA
I Milo na crnoj listi Rusije
Đukanović za nekoliko godina prešao put od miljenika do protivnika Rusije I Milo na crnoj listi Rusije Prema saznanjima „Dana“, na spisku funkcionera koji su proglašeni za persone non grata nalaze se članovi predsjedništva DPS-a i svi poslanici koji su u Skupštini izglasali ulazak Crne Gore u NATO
P
red­sjed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić na­la­zi se na cr­noj li­sti zva­nič­ne Mo­skve kao je­dan od pre­ko 50 cr­no­gor­skih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su pro­gla­še­ni za per­so­ne non gra­ta u Ru­si­ji. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na“, na spi­sku se na­la­ze čla­no­vi pred­sjed­ni­štva DPS-a i svi po­sla­ni­ci ko­ji su u Skup­šti­ni gla­sa­li za ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO. Me­đu nji­ma je i po­sla­nik DPS-a Mi­o­drag Vu­ko­vić, ko­ji se ju­če vra­tio u Cr­nu Go­ru na­kon što je de­por­to­van iz Mo­skve.
Li­der De­mo­sa i ne­ka­da­šnji šef cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je Mi­o­drag Le­kić sma­tra da je od­lu­ka Ru­si­je da pred­stav­ni­ka cr­no­gor­ske vla­sti pro­gla­si ne­po­želj­nom oso­bom na svo­joj te­ri­to­ri­ji, uz po­ni­ža­va­ju­ći tret­man na aero­dro­mu, oštar po­li­tič­ko-di­plo­mat­ski po­tez.
– Iako ova­kav po­tez ni­je ne­po­znat u prak­si dr­ža­va, cr­no­gor­ska stra­na tre­ba da in­si­sti­ra na zva­nič­nom ob­ja­šnje­nju o raz­lo­zi­ma za ova­kav čin Ru­si­je. S dru­ge stra­ne, bi­lo je ja­sno da će to­li­ka ko­li­či­na jav­nog op­tu­ži­va­nja Ru­si­je od stra­ne pred­stav­ni­ka cr­no­gor­ske vla­sti, i to in­te­gral­no kao dr­ža­ve, bez ni­jan­si u to­me, na­i­ći na ne­ki kon­kre­tan od­go­vor zva­nič­ne Mo­skve. Valj­da imi­ti­ra­ju­ći od­re­đe­ne am­bi­jen­te iz ino­stran­stva, ko­ji, su­prot­no ozbilj­nim dr­žav­nič­kim za­pad­nim kru­go­vi­ma, pa i su­prot­no pred­sjed­ni­ku SAD, go­to­vo hi­ste­rič­no i još ne­do­ka­za­no tvr­de da je Ru­si­ja ugro­zi­la re­gu­lar­nost ame­rič­kih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, cr­no­gor­ski pred­stav­ni­ci u sti­lu po­li­tič­kih ob­ra­ču­na na do­ma­ćoj sce­ni agre­siv­no na­pa­da­ju jed­nu ve­li­ku si­lu. U tom re­per­to­a­ru ola­ko iz­go­vo­re­nih op­tu­žbi pred­stav­ni­ci cr­no­gor­skih vla­sti ozna­ča­va­ju zva­nič­nu Mo­skvu, i to pri­je prav­no-sud­skog epi­lo­ga, kao glav­nog kriv­ca i or­ga­ni­za­to­ra po­ku­ša­ja te­ro­ri­stič­kog na­pa­da i dr­žav­nog uda­ra 16. ok­to­bra u Cr­noj Go­ri – pod­sje­tio je Le­kić.
On sma­tra da se pro­za­pad­na po­li­ti­ka mo­že vo­di­ti i bez pro­vin­cij­skih kal­ku­la­ci­ja, uz asi­sten­ci­ju pla­će­nih lo­bi­sta, da će se ne­što do­bi­ti za neo­d­mje­re­ne na­pa­de na Ru­si­ju.
– Za­pad­ne ze­mlje i čla­ni­ce NA­TO-a part­ner­ski sa­ra­đu­ju sa Ru­si­jom u eko­nom­skom i po­li­tič­kom smi­slu, ra­zu­mi­je se, uz od­mje­re­nu jav­nu re­to­ri­ku - istakao je Lekić.
Ka­ko je do­dao, umje­sto glu­mlje­nja žr­tve, uz ne­ku no­vu pro­vin­cij­sku kal­ku­la­ci­ju, cr­no­gor­ska vlast tre­ba da od­mje­re­nim po­te­zma za­šti­ti dr­žav­no do­sto­jan­stvo u kon­tek­stu ovog di­plo­mat­skog po­ni­ža­va­nja na mo­skov­skom aero­dro­mu.
– Ali ne zlo­u­po­tre­ba­ma di­plo­ma­ti­je, već od­mje­re­nim po­te­zi­ma i pro­mi­šlje­nim ri­je­či­ma. Vi­so­ki cr­no­gor­ski pred­stav­ni­ci, me­đu ko­ji­ma su i biv­ši šver­ce­ri du­va­na, pro­ta­go­ni­sti kri­mi­na­la, dnev­no-pro­pa­gand­ni ide­o­lo­zi, pa­ra­voj­ni ak­ti­vi­sti – mno­gi od njih sa­da pre­ru­še­ni u dr­žav­ni­ke – tre­ba da mno­go vi­še pa­ze ka­da da­ju jav­ne iz­ja­ve sa me­đu­na­rod­nim po­sle­di­ca­ma. Tre­ba da raz­li­ku­ju omi­lje­nu pro­pa­gand­no-ta­blo­id­nu po­li­ti­ku na unu­tra­šnjem po­li­tič­kom pla­nu od me­đu­na­rod­ne sce­ne i jav­nih iz­ja­va na tom ni­vou – is­ta­kao je Le­kić.
Iz De­mo­krat­skog fron­ta su is­ta­kli da su Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i Du­šku Mar­ko­vi­ću go­di­na­ma usta bi­la pu­na pri­če ka­ko će Cr­na Go­ra bi­ti rav­no­prav­na i uva­že­na čla­ni­ca NA­TO-a i da će se na­la­zi­ti za sto­lom gdje se do­no­se od­lu­ke.
– Vi­dje­li smo šta o to­me mi­sli pred­sjed­nik jed­ne svjet­ske si­le. Sve što se de­ša­va je po­tvr­da ono­ga što DF pri­ča go­di­na­ma: cr­no­gor­ska vlast je ma­ri­o­net­ska i shod­no tom po­ni­ža­va­ju­ćem po­lo­ža­ju po­vla­či po­te­ze. Za­to ni­je čud­no što se po Bri­se­lu ću­ška­ju sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem, a on to još odu­še­vlje­no pri­hva­ta u sti­lu „Đu­ra će ti opro­sti­ti što te je tu­kao“. Po­što je cr­no­gor­ska vlast ma­ri­o­net­ska i bez do­sto­jan­stva, ona je pre­zre­la na­šu isto­ri­ju i pret­ke, okre­nu­la se pro­tiv na­ših tra­di­ci­o­nal­nih pri­ja­te­lja i sa­ve­zni­ka i uče­stvu­je u sank­ci­ja­ma pro­tiv Ru­si­je i za­bra­nju­je ula­zak u ze­mlju ve­li­kom bro­ju ru­skih funk­ci­o­ne­ra. Ka­da Ru­si­ja oče­ki­va­no od­re­a­gu­je, di­že se kuk­nja­va ka­ko je Vu­ko­vić za­dr­žan na aero­dro­mu,ka­ko bo­ra­vi u ne­za­do­vo­lja­va­ju­ćim uslo­vi­ma, da mu je za­bra­nje­no te­le­fo­ni­ra­nje... Ni­je­su valj­da oče­ki­va­li da će Vu­ko­vi­ća u Mo­skvi do­če­ka­ti sa cr­ve­nim te­pi­hom – ka­zao je po­sla­nik DF-a Jo­van Vu­ču­ro­vić.
Iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je su sa­op­šti­li da pro­tje­ri­va­nje Vu­ko­vi­ća sma­tra­ju ne­di­plo­mat­skim či­nom Ru­si­je.
– Na­da­mo se da Vu­ko­vić u Mo­skvu ni­je išao u ime DPS-a ra­di sa­stan­ka sa part­ner­skom Pu­ti­no­vom Je­din­stvenom Ru­si­jom, sa ko­jom ima­ju pro­to­kol o sa­rad­nji, zbog če­ga bi ovaj in­ci­dent bio još ozbilj­ni­ji – re­kao je za „Dan“ port­pa­rol SDP-a Mir­ko Sta­nić.
Biv­ši mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Bran­ko Lu­ko­vac re­kao je za CdM da je de­por­to­va­nje Vu­ko­vi­ća si­gur­no ko­rak da­lje u pro­du­blji­va­nju kri­ze u od­no­si­ma Cr­ne Go­re i Ru­si­je. Is­ti­če da je de­por­ta­ci­ja Vu­ko­vi­ća osve­ta Mo­skve za ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO i da u kon­tek­stu od­no­sa Cr­ne Go­re i Ru­si­je to ni­je iz­ne­na­đe­nje.
–U okvi­ru svog na­pre­do­va­nja ka EU i NA­TO-u, Cr­na Go­ra se pri­klju­či­la sank­ci­ja­ma EU pre­ma Ru­si­ji. Te sank­ci­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju za­bra­nu ula­ska jed­nog bro­ja ru­skih dr­ža­v­lja­na na te­ri­to­ri­ju EU i te­ri­to­ri­ju ze­ma­lja ko­je se pri­dru­žu­ju sank­ci­ja­ma, ta­ko da oni mo­gu da ka­žu: vi ste to pr­vi ura­di­li pa će­mo sad i mi – re­kao je Lu­ko­vac.
Ka­ko je do­dao, u ovom slu­ča­ju se ne ra­di o Vu­ko­vi­ću lič­no.
– Ni­je is­klju­če­no da se či­tav niz zva­nič­ni­ka Cr­ne Go­re na­la­zi na spi­sku ne­po­želj­nih oso­ba. To je na­čin da Ru­si­ja po­ša­lje sna­žnu po­ru­ku cr­no­gor­skim funk­ci­o­ne­ri­ma da je za­o­bi­la­ze ili će u pro­tiv­nom bi­ti iz­lo­že­ni ve­li­kim ne­pri­jat­no­sti­ma – re­kao je Lu­ko­vac.
Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma u Gra­đan­skoj ali­jan­si Sa­nja Ra­šo­vić sma­tra da se in­ci­dent ko­ji se ne­dav­no do­go­dio iz­me­đu ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa i cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća na oku­plja­nju uoči sve­ča­nog otva­ra­nja no­vog sje­di­šta NA­TO-a ne mo­že tu­ma­či­ti kao od­nos ko­ji dr­ža­ve ima­ju jed­na pre­ma dru­goj.
– Ta­kvo ba­ha­to po­na­ša­nje ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka je od­raz nje­go­ve aro­gan­ci­je,ne­po­zna­va­nja di­plo­mat­skog pro­to­ko­la i manj­ka ma­ni­ra za funk­ci­ju ko­ju pred­sta­vlja.
Sa dru­ge stra­ne, po­sve je dru­ga­či­ji slu­čaj hap­še­nja po­sla­ni­ka Mi­o­dra­ga Vu­ko­vi­ća u Ru­si­ji. Pro­gla­si­ti od­re­đe­nu oso­bu ne­po­želj­nom uzro­ko­va­no je pret­hod­nim po­na­še­njem te oso­be, tač­ni­je nje­nim iz­ja­va­ma ili po­na­ša­njem „ko­ji­ma su po­vri­je­đe­ni in­te­re­si, čast i do­sto­jan­stvo dr­ža­ve pri­ma­te­lji­ce”. Ru­si­ja u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je du­žna da ob­ja­šnja­va raz­lo­ge za­što je po­sla­nik Vu­ko­vić za­slu­žio ova­kav sta­tus iako on tvr­di da je po­li­tič­ke pri­ro­de. Oči­gled­no je da su od­no­si sa Ru­si­jom po­gor­ša­ni, po­seb­no zbog član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO-u. Tre­ba ra­di­ti na po­nov­nom us­po­sta­vlja­nju di­ja­lo­ga i od­no­sa, a ne po­gor­ša­va­ti si­tu­a­ci­ju za­pa­lji­vim iz­ja­va­ma i od­re­đe­nim po­te­zi­ma pro­du­blji­va­ti jaz ko­ji je na­stao iz­me­đu dr­ža­va. Već du­že vri­je­me se iz slu­žbe­nih kru­go­va u Cr­noj Go­ri mo­gu ču­ti ne­pri­mje­re­ne po­ru­ke upu­će­ne zva­nič­noj Ru­si­ji, ko­je se ne mo­gu tu­ma­či­ti kao pri­ja­telj­ske. U sv­je­tlu po­sled­njih do­ga­đa­ja, po­seb­no je va­žno ne na­sta­vlja­ti u tom prav­cu – is­ta­kla je Ra­šo­vi­će­va.
Pot­pred­sjed­nik Par­ti­je udru­že­nih pen­zi­o­ne­ra i in­va­li­da Ivo Đu­ri­šić za­pi­tao se za­što se Mi­o­drag Vu­ko­vić ču­di što je pro­gla­šen per­so­nom non gra­ta u Ru­si­ji.
– Vu­ko­vić i nje­mu slič­ni su ne­po­želj­ni u Ru­si­ji, ko­joj su uve­li sank­ci­je, i sad im vra­ća­ju mi­lo za dra­go. Sa­da ih, Mi­ško, zo­veš „bra­ća Ru­si“, a kad su vam Evrop­ska uni­ja i Ame­ri­ka na­re­di­li da uve­de­te sram­ne sank­ci­je Ru­si­ji znao si da će vam se sve obi­ti o gla­vu – po­ru­čio je Đu­ri­šić.
Li­be­ral­na par­ti­ja je sa­op­šti­la da sna­žno osu­đu­je „skan­da­lo­zno hap­še­nje i de­por­to­va­nje” na­rod­nog po­sla­ni­ka Mi­o­dra­ga Vu­ko­vi­ća od stra­ne zva­nič­nih vla­sti Ru­si­je.
– Iz­gle­da da se zva­nič­na po­li­ti­ka Mo­skve ni­je pu­no pro­mi­je­ni­la od 1948. go­di­ne, ka­da su auto­krat­skim me­to­da­ma po­ku­ša­va­li da pra­ve čist­ke u ta­da­šnjoj na­šoj dr­ža­vi – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
V.RA­DE­NO­VIĆ


Za­ha­ro­va: De­por­to­va­nje od­go­vor na sank­ci­je

Po­sla­ni­ku Mi­o­dra­gu Vu­ko­vi­ću je za­bra­njen ula­zak u Ru­si­ju kao od­go­vor na sank­ci­je EU pro­tiv Mo­skve ko­ji­ma se Cr­na Go­ra pri­klju­či­la, iz­ja­vi­la je port­pa­rol Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va Ru­si­je Ma­ri­ja Za­ha­ro­va.
– Ni­je taj­na da se Cr­na Go­ra od sa­mog po­čet­ka pri­klju­či­la sank­ci­ja­ma EU, uklju­ču­ju­ći i per­so­nal­ne. Uvi­jek smo go­vo­ri­li da osta­vlja­mo pra­vo da pred­u­zi­ma­mo re­ci­proč­ne mje­re, ka­ko je to pri­hva­će­no u evrop­skoj prak­si – na­vo­di se u iz­ja­vi Za­ha­ro­ve ob­ja­vlje­noj na saj­tu Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va Ru­si­je.
Ona je do­da­la da će Cr­noj Go­ri bi­ti da­to od­go­va­ra­ju­će raz­ja­šnje­nje.
Aapelovala je na građane Rusije da dva puta razmisle prije nego što riješe da putuju u Crnu Goru.Naglasila je da to čini zato što se u Crnoj Gori raspaljuje antiruske histerija.
-Više puta smo ukazivali na neumiješanost sa strane zvanične Rusije u bilo šta povezano sa organizacijom protivzakonitih dejstava u Crnoj Gori. Smatramo storiju o „državnom prevratu“ sa tobožnjim učešćeme Moskve, koju oficijelna Podgorica plasira, očiglednim primjerom dezinformisanja koje ima za cilj da ocrni Rusiju i da prikrije antidemokratske metode Podgorice korišćene radi uvlačenja zemlje u NATO mimo mišljenja njenih građana-podvukla je Zaharova.


Vu­ko­vić: Osje­ćao sam se kao stvar

Po­sla­nik DPS-a Mi­o­drag Vu­ko­vić ka­zao je da je na mo­skov­skom aero­dro­mu do­ži­vio neo­če­ki­va­no i ru­žno is­ku­stvo. On je Pr­voj te­le­vi­zi­ji re­kao da je mal­tre­ti­ra­nje po­če­lo od­mah po iz­la­sku iz avi­o­na, na šal­te­ru gdje se pro­vje­ra­va­ju pa­so­ši.
– Pot­pu­no iz­bje­ga­va­nje ko­mu­ni­ka­ci­je sa mnom, bez ika­kve mo­guć­no­sti da ko­ri­stim pro­sto­ri­je za odr­ža­va­nje lič­ne hi­gi­je­ne. Imao sam čak pro­ble­ma da do­bi­jem vo­du, pa sve do kon­flik­ta ko­ji je sa nji­ma ima­la na­ša di­plo­mat­ska pred­stav­ni­ca u Mo­skvi. Ona im je pri­go­vo­ri­la da je Sno­u­de­nu na istom tom aero­dro­mu svo­je­vre­me­no omo­gu­ćen i kre­vet. Osje­ćao sam se kao stvar, lič­no po­vri­je­đen. Či­ta­vo vri­je­me u gla­vi mi je bi­la mi­sao da to ra­de zbog mo­je dr­ža­ve Cr­ne Go­re – na­veo je Vu­ko­vić.


Bra­jo­vić i Ni­ko­lićtra­že iz­vi­nje­nje

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ivan Bra­jo­vić sa­op­štio je ju­če da iz­ra­ža­va ozbilj­nu za­bri­nu­tost i osu­đu­je ne­di­plo­mat­sko po­stu­pa­nje ko­me je iz­lo­žen po­sla­nik Mi­o­drag Vu­ko­vić.
– Za­dr­ža­va­nje, uz­ne­mi­ra­va­nje i spre­ča­va­nje na­stav­ka pu­to­va­nja po­sla­ni­ku Vu­ko­vi­ću, ko­ji je na mo­skov­skom aero­dro­mu bio u tran­zi­tu, pro­tiv­no je me­đu­na­rod­nom pra­vu i di­plo­mat­skoj prak­si. Ne­mo­guć­nost ko­mu­ni­ka­ci­je i ko­ri­šće­nja lič­nih stva­ri mo­že se sma­tra­ti i kr­še­njem osnov­nih ljud­skih pra­va – ka­zao je Bra­jo­vić.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne oče­ku­je i zva­nič­no obra­zlo­že­nje i iz­vi­nje­nje zbog, ka­ko je na­veo, ne­do­lič­nog od­no­sa pre­ma pred­stav­ni­ku naj­vi­šeg za­ko­no­dav­nog ti­je­la dr­ža­ve Cr­ne Go­re.
Iz­vi­nje­nje Ru­si­je oče­ku­je i pred­sjed­nik Od­bo­ra za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ise­lje­ni­ke An­dri­ja Ni­ko­lić (DPS). On sma­tra da po­na­ša­nje ru­skih vla­sti ni­je u skla­du sa po­što­va­njem ljud­skih pra­va, ni­ti u du­hu do­bre di­plo­mat­ske prak­se.


Vla­da i Skup­šti­na bez odgovora

Re­dak­ci­ja „Da­na” po­ku­ša­la je da od ru­ske am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci do­bi­je po­tvr­du in­for­ma­ci­je ko­ji su cr­no­gor­ski zva­nič­ni­ci pro­gla­še­ni za per­so­ne non gra­ta. Do­sta­vi­li smo am­ba­sa­di pi­ta­nje ko se na­la­zi na cr­noj li­sti, ali do za­klju­če­nja ovog bro­ja ni­je­smo do­bi­li od­go­vor.
Ni iz Vla­de nam ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje da li ima­ju sa­zna­nja da su na cr­noj li­sti i čla­no­vi iz­vr­šne vla­sti. Ni­je nam sti­gao ni od­go­vor na pi­ta­nje upu­će­no ka­bi­ne­tu pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća da li ima­ju sa­zna­nja da se ve­ći­na po­sla­ni­ka na­la­zi na cr­noj li­sti Ru­si­je. Na na­še pi­ta­nje ni­je od­go­vo­rio ni po­li­tič­ki di­rek­tor DPS-a Tar­zan Mi­lo­šev­ić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"