Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-10 U EKSPLOZIJI U PODGORICI UNIŠTEN POSLOVNI PROSTOR FIRME BEMAKS
Treća bomba za ekipu iz „Granda”
Lokal uništen u eksploziji Treća bomba za ekipu iz „Granda” U zvaničnim podacima se kao vlasnik kompanije Bemaks, u čijem je vlasništvu poslovni prostor na koji je bačena bomba, navodi Veselin Kovačević. Ipak, istražitelji sumnjaju da su meta napada bili neformalni vlasnici te kompanije Ranko Ubović i Aleksandar Mijajlović
Po­slov­ni pro­stor fir­me Be­maks na Bu­le­va­ru Džor­dža Va­šing­to­na u Pod­go­ri­ci, ne­da­le­ko od Hra­ma Hri­sto­vog vas­kr­se­nja, uni­šten je u eks­plo­zi­ji ko­ja se do­go­di­la u no­ći iz­me­đu utor­ka i sri­je­de. Eks­plo­zi­ja ko­ja je uz­ne­mi­ri­la sta­na­re zgra­da u tom di­je­lu gra­da od­jek­nu­la je oko tri sa­ta iza po­no­ći.
Po­li­ci­ja ju­če ni­je iden­ti­fi­ko­va­la bom­ba­ša, ali, ka­ko je „Da­nu” ne­zva­nič­no sa­op­šte­no, za­sad se sum­nja da su me­ta na­pa­da ne­for­mal­ni vla­sni­ci fir­me Be­maks Ran­ko Ubo­vić i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, vla­snik kom­pa­ni­je je Ve­se­lin Ko­va­če­vić. Ipak, is­tra­ži­te­lji su si­gur­ni da eks­plo­ziv­na na­pra­va ni­je bi­la na­mi­je­nje­na nje­mu.
Eks­plo­ziv­na na­pra­va prek­si­noć je ba­če­na na po­slov­ni pro­stor ko­ji još ni­je u funk­ci­ji jer ni­je do­vr­šen. U eks­plo­zi­ji ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih, ali je pri­či­nje­na ve­ća ma­te­ri­jal­na šte­ta. Na­i­me, na lo­ka­lu su po­pu­ca­la sta­kla, a od ja­či­ne de­to­na­ci­je ošte­ćen je i unu­tra­šnji dio objek­ta.
Kako saznajemo iz policije, jedna od kamera snimila je bombaša, a snimak je proslijeđen na vještačenje. Istražitelji sumnjaju i da je bombaš eksplozivnu napravu aktivirao po nalogu, odnosno za novčanu naknadu od nalogodavca.
Eks­plo­ziv­na na­pra­va ko­ja je ba­če­na na pro­stor fir­me Be­maks, pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma vje­šta­če­nja, ruč­no je na­pra­vlje­na i bi­la je ve­će ra­zor­ne mo­ći.
Po­li­ci­ja je iza­šla na li­ce mje­sta i oba­vi­la uvi­đaj. Vje­štak za po­ža­re, eks­plo­zi­je i ha­va­ri­je iz­u­zeo je tra­go­ve sa li­ca mje­sta. In­spek­to­ri su sa obli­žnjih obje­ka­ta iz­u­ze­li ka­me­re ka­ko bi pro­vje­ri­li snim­ke.
Ja­ka eks­plo­zi­ja pro­bu­di­la je broj­ne gra­đa­ne, a sta­na­ri oko­li­nih zgra­da in­spek­to­ri­ma su na li­cu mje­sta sa­op­šti­li da ni­je­su vi­dje­li ni­šta sum­nji­vo pri­je de­to­na­ci­je.
Is­tra­gu o bom­ba­škom na­pa­du vo­di Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci.
Ovo je već tre­ći bom­ba­ški na­pad na imo­vi­nu sa ko­jom se Ubo­vić do­vo­di u ve­zu. Zbog toga inspektori provjeravaju da li se on sa saradnicima zamjerio nekom prilikom poslovanja. Istraga ide u više pravaca, a iz Uprave policije juče se nijesu zvanično oglašavali povodom ovog događaja.
Kra­jem no­vem­bra pro­šle go­di­ne eks­plo­ziv­na na­pra­va ba­če­na je na objek­at ko­ji se na­la­zi u is­toj zgra­di. Po­či­ni­lac tog dje­la i da­lje je ne­po­znat.
Go­di­nu da­na ra­ni­je, još uvi­jek ne­po­zna­ti po­či­ni­o­ci ba­ci­li su eks­plo­ziv­nu na­pra­vu is­pred lo­ka­la Grand, či­ji je vla­snik bio Ubo­vić. Taj na­pad ni­je ra­svi­je­tljen, a vla­sni­ci su ubr­zo iz­da­li taj pro­stor.
Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, eki­pa iz „Gran­da” uži­va po­dr­šku di­je­la vla­sti i bez­bjed­no­snog sek­to­ra, tač­ni­je ANB-a, a do­vo­đe­na je u ve­zu sa svim po­slo­vi­ma u Cr­noj Go­ri ko­ji su do­no­si­li enorm­nu za­ra­du.
M.V.P.


Vla­sni­ci šest mi­ni-elek­tra­na

Ubo­vić i Mi­jaj­lo­vić su vla­sni­ci 60 od­sto ka­pi­ta­la fir­me Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro, ko­ja je vla­snik šest mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na u Cr­noj Go­ri. Oni su pr­vi po­če­li sa iz­grad­njom mHE u Cr­noj Go­ri i već su od njih pri­ho­do­va­li vi­še mi­li­o­na eura. U ovoj go­di­ni su za šest mje­se­ci ima­li pri­hod od mi­li­on eura, a isto to­li­ko su za­ra­di­li i 2015. go­di­ne. La­ni su od mHE ima­li pri­hod od oko tri mi­li­o­na.
Hi­dro­e­ner­gi­ja se kre­di­ti­ra kod Pr­ve ban­ke i IRF-a. Od Pr­ve ban­ke su po­zaj­mi­li 5,6 mi­li­o­na eura i pod hi­po­te­ku sta­vi­li pet mHE. Pre­o­sta­lih 40 od­sto ka­pi­ta­la te fir­me ima Oleg Ob­ra­do­vić pre­ko He­me­re ka­pi­tal.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"