Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-11 ISTRAŽITELJI U SAD ISPITUJU POSLOVE POLA MENEFORTA I NJEGOVE VEZE S VRHOM CRNOGORSKE VLASTI
Milov savjetnik pod istragom FBI
Menefort i Đukanović Milov savjetnik pod istragom FBI Menefort, koji je po dogovoru sa Deripaskom savjetovao Đukanovića u kampanji za referendum 2006. godine, američkim istražiteljima je predao dokumenta i poslovne ugovore s ruskim tajkunima
Agen­ti ame­rič­kog Fe­de­ral­nog is­tra­žnog bi­roa (FBI) pre­tre­sli su ku­ću Po­la Me­ne­for­ta, biv­šeg sa­vjet­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i jed­nog od še­fo­va kam­pa­nje za ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re, tra­že­ći do­ka­ze o ko­rup­tiv­nim is­pla­ta­ma. Me­ne­fort, ko­ji je 2015. i 2016. go­di­ne sa­vje­to­vao sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka SAD Do­nal­da Tram­pa to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje, pod is­tra­gom je FBI u okvi­ru po­stup­ka o na­vod­nom ne­za­ko­ni­tom ru­skom mi­je­ša­nju u ame­rič­ke pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, pre­nio je „Nju­jork tajms”.
Pre­tres Me­ne­for­to­ve ku­će obavljen je 26. ju­la, ali je to tek ju­če obje­lo­da­nje­no. Na­mje­ra je, pre­ma pi­sa­nju ame­rič­ke štam­pe, da se is­tra­žni or­ga­ni su­o­če s ključ­nom fi­gu­rom ru­skog uti­ca­ja na po­li­tič­ke pri­li­ke u SAD. Ka­ko je ob­ja­vio „Nju­jork tajms”, Me­ne­fort je bio pod sve ve­ćim pri­ti­skom, jer je tim is­tra­ži­te­lja do­šao do po­da­ta­ka o nje­go­vim fi­nan­si­ja­ma i de­ta­lji­ma iz nje­go­ve pro­fe­si­o­nal­ne ka­ri­je­re vi­so­ko pla­će­nog stra­nač­kog po­li­tič­kog kon­sul­tan­ta.
Sud­ski na­log za pre­tres iz­da­lo je sa­ve­zno ve­li­ko sud­sko vi­je­će u is­toč­nom okru­gu Vir­dži­ni­je, gdje se na­la­zi Me­ne­for­to­va kon­sul­tant­ska fir­ma.
Menefort je sa­ra­đi­vao i s ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom, či­ju stran­ku je ta­ko­đe sa­vje­to­vao u jed­noj od iz­bor­nih kam­pa­nja.
Ma­ga­zin „Slejt” na­vo­di da ka­da je ru­ski taj­kun Oleg De­ri­pa­ska na­i­šao na pro­ble­me da do­bi­je ame­rič­ku vi­zu, Me­ne­fort mu je po­mo­gao. Nji­ho­ve ve­ze su, ka­ko je pre­nio ovaj ma­ga­zin, po­seb­no učvr­šće­ne na jed­nom sa­stan­ku u Švaj­car­skoj, ko­me je pri­su­stvo­vao i se­na­tor iz SAD Džon Me­kejn. Taj ma­ga­zin pre­nio je da je kam­pa­nju za re­fe­ren­dum u Cr­noj Go­ri, iz­me­đu osta­lih, vo­dio i Me­ne­fort, kao i nje­gov sa­rad­nik Rik Dej­vis. Sam Me­ne­fort ni­ka­da ni­je ne­gi­rao da ra­di za De­ri­pa­sku, ali je nje­gov ugo­vor sa DPS-om sa­kri­ven od jav­no­sti.
Ame­rič­ki me­di­ji su i u apri­lu pro­šle go­di­ne pi­sa­li o ve­za­ma Me­ne­for­ta sa Đu­ka­no­vi­ćem i De­ri­pa­skom. Ka­ko je na­ve­de­no, Me­ne­fort, ko­jeg su na­zva­li Tram­po­va no­va de­sna ru­ka, sa­vje­to­vao je biv­šeg cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra u kam­pa­nji pred re­fe­ren­dum 2006. go­di­ne, a u tom po­slu mu je po­ma­gao nje­gov part­ner Rik Dej­vis. Me­ne­fort i Dej­vis su u Cr­nu Go­ru do­šli kao struč­nja­ci lo­bi­stič­ko-pro­pa­gand­ne fir­me „Dej­vis i Me­ne­fort”, a pre­ma pi­sa­nju ame­rič­kog ma­ga­zi­na „Slejt”, po­mo­gli su da ru­ski mi­li­jar­der Oleg De­ri­pa­ska po­kre­ne in­ve­sti­ci­je u Cr­noj Go­ri, u pr­vom re­du da stek­ne vla­sni­štvo nad fa­bri­kom alu­mi­ni­ju­ma – KAP-om.
– Njih dvo­ji­ca ra­di­li su kao kon­sul­tan­ti blo­ka za ne­za­vi­snost u ma­loj dr­ža­vi Cr­noj Go­ri, ko­ja je že­lje­la da iza­đe iz fe­de­ra­ci­je sa Sr­bi­jom i po­sta­ne su­ve­re­na re­pu­bli­ka. Na po­vr­ši­ni ovo je zvu­ča­lo kao ple­me­ni­to, to­li­ko ple­me­ni­to da je se­na­tor Džon Me­kejn iz­ja­vio da je ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re naj­ve­ći evrop­ski de­mo­krat­ski pro­je­kat od kra­ja Hlad­nog ra­ta – ob­ja­vio je ma­ga­zin „Slejt”.
U tek­stu ob­ja­vlje­nom u ma­ga­zi­nu „Nejšn”, na­vo­di se da cr­no­gor­ska kam­pa­nja za ne­za­vi­snost ni­je bi­la ni iz­da­le­ka slič­na ono­me što je opi­sao Me­kejn.
– Ini­ci­ja­ti­vu za ne­za­vi­snost po­dr­ža­vao je fan­ta­stič­no bo­ga­ti ru­ski mag­nat Oleg De­ri­pa­ska. On je imao lič­ne raz­lo­ge za pro­mo­vi­sa­nje ne­za­vi­sno­sti. Upra­vo je ku­pio alu­mi­nij­sku in­du­stri­ju Cr­ne Go­re i na­mje­ra­vao je da uđe u ši­re sek­to­re nje­ne eko­no­mi­je – pi­še u tek­stu.
Ra­svje­tlja­va­ju­ći ve­ze De­ri­pa­ske i Me­ne­for­ta, ma­ga­zin „Nejšn” je uka­zao da je ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re po­mo­gao i po­zna­ti bri­tan­ski mi­li­jar­der Na­ta­ni­jel Rot­šild, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na do­bio cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, a po­sje­du­je i luk­su­zni stan u Por­to Mon­te­ne­gru.
– Pre­ma ri­je­či­ma dvo­ji­ce vi­so­kih ame­rič­kih di­plo­ma­ta ko­ji su slu­ži­li na Bal­ka­nu, Dej­vis i nje­go­va lo­bi­stič­ka fir­ma „Dej­vis i Me­ne­fort” do­bi­li su ne­ko­li­ko mi­li­o­na do­la­ra da po­mog­nu vo­đe­nje re­fe­ren­dum­ske kam­pa­nje za ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re 2006. go­di­ne. Od­red­be tog ugo­vo­ra ni­kad ni­je­su jav­no ob­ja­vlje­ne, ali su naj­vi­ši cr­no­gor­ski zva­nič­ni­ci re­kli ame­rič­kim di­plo­ma­ta­ma da su Dej­vi­sov i Me­ne­for­tov rad pla­ti­li nov­cem ru­skih moć­ni­ka ko­ji ope­ri­šu u Cr­noj Go­ri – ob­ja­vio je ma­ga­zin „Nejšn”.M.V.


No­vac pre­ba­ci­va­o na Ki­par

Ka­ko pre­no­si „Va­šing­ton post”, sud­ski na­log za pre­tres Me­ne­for­to­ve ku­će sa­dr­ži na­zi­ve of-šor fir­mi ko­je su for­mi­ra­ne na Ki­pru. Ka­ko se ob­ja­šnja­va, to je ura­đe­no jer iz­gle­da da je Me­ne­fort no­vac ko­ji je za­ra­dio u Ukra­ji­ni i u po­slov­nim od­no­si­ma sa ru­skim taj­ku­ni­ma pre­ba­cio na svo­je ban­kar­ske ra­ču­ne na Ki­pru.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"