Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana VLAST ENORMNIM DEPOZITIMA SPASAVA LIKVIDNOST PRVE BANKE
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona
Đukanović Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona Država je preko agencija, fondova, direktno preko Vlade ili firmi u državnom vlasništvu u prošloj godini u Prvu banku „upumpala” 83.145.000 eura. U 2015. država je deponovala 51.342.000, ili 31.903.000 eura manje nego u 2016. godini
Cr­no­gor­ska vlast enorm­nim de­po­zi­ti­ma spa­sa­va li­kvid­nost Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re, ima­ju­ći u vi­du da je u po­slov­noj 2016. ban­ka kon­sta­to­va­la zna­čaj­ne pro­ble­me u po­gle­du na­pla­te pla­sma­na. Pre­ma po­da­ci­ma iz re­vi­zor­skog iz­vje­šta­ja o Pr­voj ban­ci, či­ji je po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat čel­ni­ka DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, dr­ža­va je pre­ko agen­ci­ja, fon­do­va, di­rekt­no pre­ko Vla­de ili fir­mi u dr­žav­nom vla­sni­štvu u pro­šloj go­di­ni u Pr­vu ban­ku „upum­pa­la” 83.145.000 eura. In­te­re­sant­no je da je u 2015. go­di­ni ta ci­fra iz­no­si­la 51.342.000, ili 31.903.000 eura ma­nje ne­go u go­di­ni za na­ma.
Prak­tič­no, cr­no­gor­ska dr­ža­va je u Đu­ka­no­vi­će­voj ban­ci po­ve­ća­la de­po­zi­te za pre­ko 30 mi­li­o­na u 2016. go­di­ni, dok pa­ra­lel­no re­vi­zor kon­sta­tu­je pro­ble­me u po­gle­du na­pla­te pla­sma­na. Upr­kos to­me što ova ban­ka ima pro­ble­ma s na­pla­tom i go­to­vi­nom, dr­ža­va je tu da se na­đe i odr­ži li­kvid­nost. Da­le­ko od to­ga da je ovo pr­vi put.
Kri­za li­kvid­no­sti je u no­vem­bru 2008. go­di­ne na­tje­ra­la Pr­vu ban­ku da za­tra­ži po­moć od Vla­de, ko­ju je i do­bi­la. Me­đu­tim, čak i na­kon to­ga ban­ka u slu­ča­je­vi­ma ne­kih po­vla­šće­nih kli­je­na­ta ni­je na­pla­ti­la spor­ni kre­dit iz de­po­zi­ta, ne­go je omo­gu­ći­la nje­go­vo po­vla­če­nje. U dru­gim slu­ča­je­vi­ma re­struk­tu­ri­ra­la je kre­dit ta­ko da je odo­bri­la do­dat­ni grejs pe­ri­od ili pak po­ve­ća­la iz­nos kre­di­ta.
Pre­ma na­la­zi­ma re­vi­zo­ra, ne­po­volj­no ma­kro­e­ko­nom­sko okru­že­nje na­sta­lo kao re­zul­tat glo­bal­ne eko­nom­ske kri­ze i nje­nih po­sle­di­ca pa pri­vre­du u Cr­noj Go­ri, uzro­ko­va­lo je pro­ble­me u po­gle­du na­pla­te pla­sma­na kod Pr­ve ban­ke. Ti­me je, po­sle­dič­no do­šlo do ra­sta is­prav­ki vri­jed­no­sti kre­di­ta i po­tra­ži­va­nja od kli­je­na­ta i po­ve­ća­nje ni­voa ste­če­ne ak­ti­ve, ko­je ima­ju efe­kat i na ko­e­fi­ci­jent sol­vent­no­sti ban­ke. Ko­e­fi­ci­jent sol­vent­no­sti obje­lo­da­njen od ban­ke iz­no­si 12,40 od­sto, što je, ka­ko se na­vo­di u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju, iz­nad za­kon­ski pro­pi­sa­nog mi­ni­mu­ma od de­set od­sto.
Ban­ka je bi­la pred­met kon­tro­le Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re sa sta­njem na dan 30. sep­tem­bar pro­šle go­di­ne, ko­ja je ta­ko­đe iden­ti­fi­ko­va­la spor­na pi­ta­nja i utvr­di­la ko­e­fi­ci­jent sol­vent­no­sti na 30. sep­tem­bar 2016. na ni­vou od 11,67 od­sto. Is­ti­če se da je to iz­nad za­ko­nom pro­pi­sa­nog mi­ni­mu­ma.
– Ban­ka je u to­ku 2016. ulo­ži­la zna­čaj­ne na­po­re ve­za­ne za na­pla­tu ne­kva­li­tet­nih po­tra­ži­va­nja ko­ja su za re­zul­tat ima­la sma­nje­nje ne­kva­li­tet­nih pla­sma­na, kroz po­stup­ke re­struk­tu­ri­ra­nja kre­di­ta, na­pla­tu pu­tem pro­da­je ko­la­te­ra­la, kao i no­va sti­ca­nja ne­po­kret­ne imo­vi­ne ko­ja je pred­sta­vlja­la ko­la­te­ral za pro­ble­ma­tič­ne pla­sma­ne. Ta­ko­đe, u 2016. go­di­ni ban­ka je pro­da­la pre­ko šest mi­li­o­na eura ste­če­ne ak­ti­ve i ti­me one­mo­gu­ći­la da ista bu­de od­bit­na stav­ka pri iz­ra­ču­nu sop­stve­nih sred­sta­va ban­ke i ko­e­fi­ci­jen­ta sol­vent­no­sti – na­vo­di se u tek­stu re­vi­zor­skog iz­vje­šta­ja.
Tvr­di se da u svom te­ku­ćem po­slo­va­nju, a što je ak­cen­to­va­no i usvo­je­nom stra­te­gi­jom upra­vlja­nja ne­kva­li­tet­nih pla­sma­na, ban­ka do­mi­nant­no for­si­ra rje­ša­va­nje sta­tu­sa pro­ble­ma­tič­nih pla­sma­na, a s glav­nim ci­ljem sma­nje­nja ne­do­sta­ju­ćih re­zer­vi ra­di odr­ža­va­nja ade­kvat­no­sti ka­pi­ta­la.
Is­ti­če se da je ra­di po­bolj­ša­nja po­slov­nih per­for­man­si ban­ke i nje­ne kon­ku­rent­no­sti na ban­kar­skom tr­ži­štu Cr­ne Go­re, Pr­va ban­ka u pro­šloj go­di­ni pru­ža­la ban­kar­ske uslu­ge pod atrak­tiv­ni­jim uslo­vi­ma. Re­vi­zor je utvr­dio da su pred­u­ze­te i zna­čaj­ne mje­re ko­je su re­zul­ti­ra­le sma­nje­nju kon­cen­tra­ci­je de­po­zi­ta u pro­šloj go­di­ni, pri­je sve­ga uma­nje­njem de­po­zi­ta naj­ve­ćih de­po­ne­na­ta.
– Ban­ka je kao je­dan od ključ­nih po­slov­nih ci­lje­va za ovu go­di­nu de­fi­ni­sa­la odr­ža­va­nje op­ti­mal­ne li­kvid­no­sti. Ta­ko­đe, u ci­lju una­pre­đe­nja si­ste­ma kor­po­ra­tiv­nog upra­vlja­nja i efek­tiv­no­sti si­ste­ma in­ter­nih kon­tro­la, ban­ka je u 2016. go­di­ni usvo­ji­la no­ve i re­vi­di­ra­la zna­ča­jan broj po­sto­je­ćih po­li­ti­ka i pro­ce­du­ra – ocje­nju­je se u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju.
M.V.


Je­li­ću 8.000 za rad u od­bo­ru za re­vi­zi­ju

Pre­ma po­da­ci­ma iz re­vi­zor­skog iz­vje­šta­ja o Pr­voj ban­ci, čla­no­vi Od­bo­ra za re­vi­zi­ju Pr­ve ban­ke na dan 31. de­cem­bar 2016. bi­li su Zo­ran To­do­ro­vić, Ve­se­lin Vu­jo­še­vić i Zo­ran Je­lić. Za svoj rad, ka­ko se na­vo­di, do­bi­li su 24.000 eura, što zna­či da je Je­li­ću, ka­dru DPS-a i ak­te­ru afe­re „Sni­mak”, po ovom osno­vu pri­pa­lo oko 8.000 eura.


De­po­zi­ti po vi­đe­nju

Kli­jent 31. de­cem­bar 2016. go­di­ne 31. de­cem­bar 2015. go­di­ne
EPCG 14.868.000 2.595.000
Vla­da 11.207.000 18.697.000
Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve 6.328.000 6.358.000
Dru­gi ko­ri­sni­ci iz bu­dže­ta 1.054.000 1.148.000
Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je 1.359.000 702.000
IRF 28.000 90.000
Fond zdrav­stva 2.434.000 534.000
Fond PIO 49.000 85.000

Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti
Kli­jent 31. de­cem­bar 2016. go­di­ne 31. de­cem­bar 2015. go­di­ne
Vla­da 1.309.000 –
Pri­vred­na dru­štva u 8.865.000 8.352.000
dr­žav­nom vla­sni­štvu
Slu­žbe je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve 420.000 2.404.000
Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve 2.700.000 5.022.000
Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je 2.150.000 3.550.000
IRF 2.500.000 1.500.000
EPCG 29.000.000 3.500.000

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"