Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana PUNIŠA PUCO VOJIČIĆ POZIVA TUŽILAŠTVO DA SASLUŠA BIVŠEG PRIPADNIKA MUP-A I O UBISTVU NJEGOVOG SINOVCA
Banović krio Srđanovog ubicu
Vojičić Banović krio Srđanovog ubicu Pripadnicima policije iznio sam saznanja da je Marinko Banović kritične večeri poslije ubistva mog sinovca, pomogao izvršiocu tako što ga je sakrio u svom stanu u Hercegovačkoj ulici i tamo mu omogućio da se umije i ukloni tragove, kazao je Vojičić u izjavi za „Dan”
Stric Sr­đa­na Vo­ji­či­ća, Pu­ni­ša Pu­co tra­ži od nad­le­žnih or­ga­na da Marinka Banovića, ko­ji je uhap­šen pri­je tri da­na, sa­slu­ša­ju zbog, ka­ko tvr­di, uče­šća u ubi­stvu nje­go­vog si­nov­ca. Vo­ji­čić je i ra­ni­je op­tu­žio Ba­no­vi­ća, ne­ka­da­šnjeg pri­pad­ni­ka po­li­ci­je, da je po­mo­gao ubi­ci nje­go­vog bra­ta­ni­ća Sr­đa­na ubi­je­nog 23. ok­to­bra 2006. hi­ci­ma iz pi­što­lja is­pred sta­na Je­vre­ma Br­ko­vi­ća ko­jeg je obez­bje­đi­vao.
– Pri­pad­ni­ci­ma po­li­ci­je iz­nio sam sa­zna­nja da je Ma­rin­ko Ba­no­vić kri­tič­ne ve­če­ri, po­sli­je ubi­stva, po­mo­gao iz­vr­ši­o­cu ta­ko što ga je sa­krio u svom sta­nu u Her­ce­go­vač­koj uli­ci i ta­mo mu omo­gu­ćio da se umi­je i uklo­ni tra­go­ve – is­pri­čao je Vo­ji­čić u iz­ja­vi za „Dan”.
On je is­tra­žnim or­ga­ni­ma po­ru­čio da je i naj­no­vi­ja ak­ci­ja u ko­joj je uhap­šen Ba­no­vić sa snaj­pe­ri­ma i oruž­jem po­ka­za­la da je bio u pra­vu ka­da je go­vo­rio o po­ve­za­no­sti ovog biv­šeg po­li­caj­ca sa ma­fi­ja­škim kla­no­vi­ma.
Vo­ji­čić je is­pri­čao i da je u di­rekt­nom kon­tak­tu od li­de­ra PzP-a Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća čuo da iza po­gi­bi­je nje­go­vog si­nov­ca sto­ji „za­go­rič­ki klan”.
On tvr­di da mu je Me­do­je­vić sa­op­štio ka­ko po­sto­ji sum­nja da je ubi­ca nje­go­vog si­nov­ca Ma­rin­ko Ba­no­vić, a ne Ra­de Živ­ko­vić ko­ji je po­mi­njan u tom kon­tek­stu.
– Ta­kva sa­zna­nja Me­do­je­vić je do­bio od vi­so­kog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra, či­je ime ni­je že­lio da ot­kri­va – is­ta­kao je Vo­ji­čić.
Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Cen­tra bez­bjed­nosti Pod­go­ri­ca su ju­če na­sta­vi­li ak­ci­ju u ko­joj je uhap­šen Ma­rin­ko Ba­no­vić i u ko­or­di­na­ci­ji i po na­lo­gu nad­le­žnog tu­ži­o­ca, a po pret­hod­no pri­ba­vlje­noj na­red­bi su­di­je za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci, iz­vr­ši­li pre­tres pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­ste on i Đu­ro Vu­jo­vić (34).
Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su, 22.8.2017. go­di­ne, iz­vr­ši­li pre­tres sta­no­va i ku­ća ko­je ko­ri­ste Ba­no­vić i Vu­jo­vić.
Pri­li­kom pre­tre­sa ku­će ko­ju ko­ri­sti Vu­jo­vić po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su za­te­kli nje­go­vog oca D.V. (54) iz Pod­go­ri­ce. Pro­na­šli su i od­u­ze­li tri pi­što­lja: je­dan „ma­u­zer” M90 kal. 9mm, je­dan mar­ke „Smith & Wesson” kal. 357 mm i je­dan pi­štolj ne­po­zna­te mar­ke kal. 9mm. Pri­li­kom pre­tre­sa, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli i dje­lo­ve od oruž­ja kao i 484 ko­ma­da mu­ni­ci­je raz­li­či­tog ka­li­bra. D.V. je li­šen slo­bo­de zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su 21.8.2017. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći na osno­vu ope­ra­tiv­nih sa­zna­nja u Uli­ci dru­gog cr­no­gor­skog ba­ta­ljo­na, u na­se­lju Za­go­rič, za­u­sta­vi­li put­nič­ko mo­tor­no vo­zi­lo „land ro­ver”, pod­go­rič­kih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­jim je upra­vljao M.B. (41) iz Pod­go­ri­ce, dok se na su­vo­za­če­vom mje­stu na­la­zio Đ.V. (34) iz Pod­go­ri­ce. Pri­li­kom za­u­sta­vlja­nja iz vo­zi­la je is­ko­čio Đ.V. i dao se u bjek­stvo. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su uspje­li da za­u­sta­ve vo­zi­lo. Iz­vr­ši­li su pre­gled li­ca i vo­zi­la i tom pri­li­kom su pro­na­đe­ne: snaj­per­ska pu­ška he­kler – koh G3 sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­čem, snaj­per­ska pu­ška ne­po­zna­te mar­ke, ta­ko­đe sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­čem, ve­ća ko­li­či­na mu­ni­ci­je ko­ja od­go­va­ra ovim pu­ška­ma, iz­vje­stan broj ča­u­ra od ovog oruž­ja, kao i dru­gi pred­me­ti – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Vo­zi­lo ko­jim je upra­vljao Ba­no­vić, kao i pro­na­đe­no oruž­je i mu­ni­ci­ja upu­će­ni su na vje­šta­če­nje ka­ko bi se utvr­di­lo či­ji tra­go­vi se na nji­ma na­la­ze, kao i da li su ko­ri­šće­ni pri­li­kom iz­vr­še­nja ne­kog kri­vič­nog dje­la.
M.V.R.


Bra­ni se ću­ta­njem

Osum­nji­če­ni brat ko­man­dan­ta SAJ-a pred in­spek­to­ri­ma i na sa­slu­ša­nju u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu bra­nio se ću­ta­njem. Ju­če po­pod­ne sa­slu­ša­la ga je tu­ži­lac Je­le­na Pro­tić, ko­ja mu je od­re­di­la za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta. Nje­gov bra­ni­lac, advo­kat Zo­ran Pi­pe­ro­vić, za „Dan” je ka­zao da je Ba­no­vi­ću tu­ži­lač­ki pri­tvor od­re­đen zbog opa­sno­sti od bjek­stva, kao i stra­ha da će uko­li­ko se na­đe na slo­bo­di uti­ca­ti na sa­u­če­sni­ke ili po­no­vi­ti dje­lo za ko­je se te­re­ti. Pi­pe­ro­vić je ka­zao i da su ulo­ži­li žal­bu na rje­še­nje o za­dr­ža­va­nju, kao i da bi Ba­no­vić da­nas tre­ba­lo da bu­de pri­ve­den su­di­ji za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­ji će do­ni­je­ti od­lu­ku o mo­gu­ćem od­re­đe­nju pri­tvo­ra.
Pi­pe­ro­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še op­tu­žbe Pu­ni­še Pu­ca Vo­ji­či­ća.


Kod Ma­rin­ka ni­je­su na­šli ni­šta

Pre­tre­som pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti Ma­rin­ko Ba­no­vić po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ni­je­su pro­na­šli ni­šta što bi bi­lo in­te­re­sant­no za slu­žbu.
Pro­na­đe­no oruž­je kod Vu­jo­vi­ća bi­će pred­met vje­šta­če­nja u Fo­ren­zič­kom cen­tru.
O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten nad­le­žni dr­žav­ni tu­ži­lac ko­ji je na­lo­žio da se D.V. li­ši slo­bo­de i da mu se pri­ve­de uz kri­vič­nu pri­ja­vu zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.


Vu­jo­vić se pre­dao

Pod­go­ri­ča­nin Đu­ro Vu­jo­vić pre­dao se ju­če na­kon dva da­na po­tra­ge, po­tvr­đe­no je iz po­li­ci­je. On je u prat­nji bra­ni­la­ca ju­če oko pod­ne do­šao u CB Pod­go­ri­ca.
U po­ne­dje­ljak uve­če po­bje­gao je iz vo­zi­la ko­jim je upra­vljao Ma­rin­ko Ba­no­vić, a u ko­jem je po­li­ci­ja pro­na­šla oruž­je.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"