Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-11 POLICIJA SPRIJEČILA NOVI OBRAČUN KLANOVA, UHAPŠENA TRI LICA
Spremali ubistvo, pali sa arsenalom oružja?
Spremali ubistvo, pali sa arsenalom oružja? Nikšićka policija je uhapsila Ratka Koljenšića, Neša Ajkovića i Dragana Maraša zbog sumnje da su planirali da izvrše više teških krivičnih djela, a pretresom vozila kojim je upravljao Koljenšić pronašli su automatsko oružje marke „hekler”, „koh”, i dva pištolja „glok”. Pronađeno je i više komada municije
Nik­šić­ka po­li­ci­ja je uhap­si­la Rat­ka Ko­ljen­ši­ća, Ne­ša Aj­ko­vi­ća i Dra­ga­na Ma­ra­ša zbog sum­nje da su pla­ni­ra­li da iz­vr­še vi­še te­ških kri­vič­nih dje­la. Pre­tre­som vo­zi­la ko­jim je upra­vljao Ko­ljen­šić, in­spek­to­ri su pro­na­šli auto­mat­sko oruž­je mar­ke „he­kler”, „koh”, i dva pi­što­lja „glok”. Pro­na­đe­no je i vi­še ko­ma­da mu­ni­ci­je. Pod­go­ri­ča­ni Aj­ko­vić i Ma­raš su bi­li u auto­mo­bi­lu sa Ko­ljen­ši­ćem.
Po­li­ci­ja je ima­la ope­ra­tiv­na sa­zna­nja da tro­ji­ca mla­di­ća naj­vje­ro­vat­ni­je spre­ma­ju li­kvi­da­ci­ju, pa su zbog to­ga pra­će­ni ne­ko­li­ko da­na. Ak­ci­ja je iz­ve­de­na si­noć u Nik­ši­ću, a osum­nji­če­ni su spro­ve­de­ni u Cen­tar bez­bjed­no­sti i da­nas će bi­ti pre­da­ti vi­šem dr­žav­nom tu­ži­o­cu, po­tvr­đe­no je za „Dan” iz Upra­ve po­li­ci­je.
Sa­ma či­nje­ni­ca da će Ko­ljen­šić, Aj­ko­vić i Ma­raš bi­ti pre­da­ti vi­šem, a ne osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu go­vo­ri u pri­log sum­nji da im na te­ret ne­će bi­ti sta­vlje­no sa­mo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
– Ra­di se o bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma i da su zbog to­ga pra­će­ni i uhap­še­ni. Za­pli­je­nje­no oruž­je će bi­ti upu­će­no Fo­ren­zič­kom cen­tru na vje­šta­če­nje na osno­vu ko­jeg će bi­ti utvr­đe­no da li je ko­ri­šće­no u ne­kim dru­gim te­žim kri­vič­nim dje­li­ma, sa­op­šte­no je za „Dan” iz nik­šić­kog CB-a.
Aj­ko­vić je do­vo­đen u ve­zu sa kri­jum­ča­re­njem oruž­ja. Nje­ga je po­li­ci­ja ra­ni­je ozna­či­la kao oso­bu ko­ja je  Vla­da­nu Vu­če­li­ću pre­da­la ve­ću ko­li­či­nu oruž­ja ko­ju je kod nje­ga pro­na­šla nje­mač­ka po­li­ci­ja u no­vem­bru pri­je dvi­je go­di­ne. Vu­če­lić je u me­di­ji­ma do­ve­den u ve­zu sa te­ro­ri­stič­kim na­pa­di­ma u Fran­cu­skoj 13. no­vem­bra, ka­da je po­gi­nu­lo 129 oso­ba, a ra­nje­no vi­še od 300 za­to što je na­vi­ga­ci­ja u auto­mo­bi­lu ko­ji je vo­zio po­ka­zi­va­la da je kre­nuo u Pa­riz. Pro­vje­re su tra­ja­le pet mje­se­ci i utvr­đe­no je da oso­ba ko­ja je pre­da­la ar­se­nal oruž­ja Vu­če­li­ću, kao ni sam Vu­če­lić, ne­ma­ju ve­ze sa te­ro­ri­stič­kim na­pa­di­ma. Do da­nas ni­je is­tra­že­no gdje je to oruž­je tre­ba­lo da za­vr­ši, a po­li­ci­ja je sum­nja­la da je Aj­ko­vić, po pret­hod­nom do­go­vo­ru sa Vu­če­li­ćem, na­ba­vio ve­ću ko­li­či­nu va­tre­nog oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, ko­je je spa­ko­vao u vo­zi­lo ko­je je od ren­ta-kar agen­ci­je iz­naj­mio. To vo­zi­lo je pre­u­zeo Vu­če­lić, ko­ji je oruž­je tran­spor­to­vao do Pa­ri­za. Ta­mo ga je če­kao Aj­ko­vić, ko­ji je oruž­je tre­ba­lo da pre­u­zme. Me­đu­tim, nje­mač­ka po­li­ci­ja je 5. no­vem­bra 2015. go­di­ne, na auto­pu­tu u bli­zi­ni mje­sta Bad Fe­ilnbh, u prav­cu Min­he­na, za­u­sta­vi­la vo­zi­lo mar­ke „golf 6“, ko­jim je upra­vljao Vu­če­lić. Kon­tro­lom vo­zi­la pro­na­đe­no je ne­ko­li­ko spe­ci­jal­no iz­ra­đe­nih bun­ke­ra i skri­ve­nih mje­sta u ko­ji­ma se na­la­zi­lo osam pu­ša­ka – „ka­la­šnji­ko­va”, osam okvi­ra od pu­ša­ka, dva pi­što­lja, je­dan re­vol­ver, dvi­je ruč­ne gra­na­te, 200 gr TNT eks­plo­zi­va sa de­to­na­to­rom i150 ko­ma­da mu­ni­ci­je.
Ko­ljen­šić je po­li­ci­ji od ra­ni­je po­znat kao je­dan od op­tu­že­nih za ubi­stvo Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća u Be­o­gra­du, a pri­je ne­dje­lju da­na na­ja­vio je da će pot­pi­sa­ti spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce za to kri­vič­no dje­lo. Ma­raš ni­je po­znat po te­žim kri­vič­nim dje­li­ma.
On je pre­ko advo­ka­ta tu­ži­o­cu u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Želj­ku Tom­ko­vi­ću pre­dao pred­log za skla­pa­nje spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce. Ko­ljen­šić se na taj po­tez od­lu­čio stra­hu­ju­ći da će se Bo­jo­vi­ći osve­ti­ti, po­seb­no na­kon što je u Bu­dvi ubi­jen Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić i po­što su kra­jem ju­la Bo­jo­vi­će­va maj­ka i brat od stri­ca, An­đel­ka i Ma­ti­ja Bo­jo­vić, uhap­še­ni u bli­zi­ni Ko­ljen­ši­će­ve ku­će ko­ju su po­sma­tra­li.
Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, ubi­stvo Bo­jo­vi­ća or­ga­ni­zo­vao je sa­da po­koj­ni Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić, ko­ji je na taj na­čin htio da osve­ti ubi­stvo svo­ga bra­ta Bra­ni­sla­va iza ko­jeg na­vod­no sto­ji Lu­ka Bo­jo­vić. Smr­to­no­sne hi­ce u Ni­ko­lu Bo­jo­vi­ća is­pa­lio je Sa­ša Cve­ta­no­vić, ko­jeg je Ko­ljen­šić za nov­ča­nu na­dok­na­du od­ve­zao iz Cr­ne Go­re u Be­o­grad. Oni su pra­ti­li kre­ta­nje Bo­jo­vi­ća ka­ko bi što „si­gur­ni­je” po­či­ni­li ubi­stvo.
Za ubi­stvo Bo­jo­vi­ća po­stu­pak se vo­di i u Be­o­gra­du, gdje se Ko­ljen­ši­ću su­di u od­su­stvu. Ša­ra­no­vić i Ko­ljen­šić su sko­ro tri go­di­ne pro­ve­li u pri­tvo­ru zbog sum­nje da su na­ru­či­li i or­ga­ni­zo­va­li ubi­stvo Bo­jo­vi­ća i Vi­da­ko­vi­ća u Bu­dvi. Na slo­bo­du su iza­šli kra­jem pro­šle go­di­ne, a Ša­ra­no­vić je ubi­jen tri mje­se­ca ka­sni­je u Bu­dvi.M.V.R.-B.B.

Or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­nu gru­pu

Pre­ma ocje­ni cr­no­gor­skog tu­ži­la­štva, Ko­ljen­šić je ra­ni­je or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­nu gru­pu či­ji su čla­no­vi bi­li Mi­loš De­li­ba­šić, Mi­loš Vo­ji­no­vić, Sla­vi­ša No­va­ko­vić, Sa­ša Cve­ta­no­vić i Go­ran Bo­ja­nić.
Osim li­kvi­da­ci­ja Bo­jo­vi­ća i Vi­da­ko­vi­ća, cilj ove or­ga­ni­za­ci­je bi­la su ubi­stva Vla­di­mi­ra Jo­va­no­vi­ća, Fi­li­pa Ko­ra­ća, Lu­ke Đu­ro­vi­ća i Si­ni­še Pe­tri­ća, ko­ji su, pre­ma ocje­ni tu­ži­la­štva, pri­pa­da­li kla­nu Lu­ke Bo­jo­vi­ća ko­ji se sma­tra od­go­vor­nim za ubi­stvo Bra­ni­sla­va Ša­ra­no­vi­ća, bra­ta op­tu­že­nog Ša­ra­no­vi­ća.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"