Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-12 SKANDALOZNO: VELIZAR MARKOVIĆ, PREMIJEROV BRAT, PRIJETIO NOVINARIMA „DANA”
„Nemojte se pitati što je neko nekog ubio, j...ću vam majku”
Velizar Marković „Nemojte se pitati što je neko nekog ubio, j...ću vam majku” Novinar „Dana” pokušao da dođe do izjave zbog prijetnji Radoja Markovića aktivistima Demokrata, da bi njegov i premijerov brat Velizar prvo psovao a potom i prijetio našoj redakciji Audio-snimak prijetnji možete preslušati na www.dan.co.me
Moj­kov­ča­nin Ve­li­zar Mar­ko­vić, brat pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, pri­je­tio je si­noć ubi­stvom no­vi­na­ri­ma „Da­na”. Brat pr­vog čo­vje­ka Vla­de Cr­ne Go­re pso­vao je i pri­je­tio u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru sa no­vi­na­rom „Da­na” ko­ji ga je kon­tak­ti­rao ka­ko bi po­ku­šao da pre­ko nje­ga us­po­sta­vi kon­takt sa nje­go­vim bra­tom Ra­do­jem Mar­ko­vi­ćem, či­ja nam je iz­ja­va bi­la po­treb­na. Re­dak­ci­ja „Da­na” htje­la je od Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća da do­bi­je ko­men­tar na op­tu­žbe ko­je su na nje­gov ra­čun sa­op­šti­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, zbog pri­jet­nji nji­ho­vim ak­ti­vi­sti­ma.
Ve­li­zar naj­pri­je ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve, na­kon če­ga mu je pro­sli­je­đe­na SMS po­ru­ka, u ko­joj je pre­ci­zno ob­ja­šnje­no za­što tra­ži­mo nje­go­vog bra­ta. Ja­vio se tek na no­vi po­ziv i sa­op­štio niz uvre­da, psov­ki i pri­jet­nji ubi­stvom. Ina­če, sve je po­če­lo ta­ko što je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra op­tu­ži­la Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća, bra­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća, da je u Moj­kov­cu na­sr­nuo na nji­ho­ve ak­ti­vi­ste pri­je­te­ći da će ih po­bi­ti. Ka­ko su sa­op­šti­li, „pr­vi krug kam­pa­nje De­mo­kra­ta u Moj­kov­cu je na or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu osta­vio to­li­ki oži­ljak, da se u bor­bu uklju­či­la i uža fa­mi­li­ja pre­mi­je­ra”.
– Pr­vog sa­ta u na­stav­ku kam­pa­nje u Moj­kov­cu na­ši ak­ti­vi­sti su se su­o­či­li sa di­rekt­nim na­pa­dom bra­ta ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća. Ovaj do sa­da ne­za­bi­lje­že­ni istup i na­pad čla­na uže po­ro­di­ce jed­nog od glav­nih vo­đa re­ži­ma go­vo­ri u pri­log či­nje­ni­ci da je or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa u pa­ni­ci i u ra­su­lu. Po­ga­đa­mo ih do te mje­re da je brat pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća, Ra­do­je Mar­ko­vić, di­rekt­no na­sr­nuo na na­še vo­lon­te­re, obra­ća­ju­ći im se sal­vom uvre­da, uz di­rekt­nu pri­jet­nju: „Sve ću vas po­bi­ti, vi ste lo­pov­ska or­ga­ni­za­ci­ja”. Ima­ju­ći u vi­du da je ove pri­jet­nje iz­nio brat cr­ne ku­ti­je Cr­ne Go­re, a zna­ju­ći na šta su sve re­žim­ski po­slu­šni­ci sprem­ni, bri­ne­mo za bez­bjed­nost na­ših vo­lon­te­ra, ak­ti­vi­sta i nji­ho­vih po­ro­di­ca – sa­op­šti­le su za „Dan” De­mo­kra­te.
Ka­ko na­vo­de, ina­če, ovaj „ju­nač­ki čin”, na­pad na nji­ho­ve mla­de ak­ti­vi­ste, sa­mo na­vo­di na za­klju­čak da su se ci­je­le re­žim­ske po­ro­di­ce uklju­či­le u otvo­re­ni, fron­tal­ni rat sa De­mo­kra­ta­ma, da bi za­dr­ža­li bo­gat­stva i pri­vi­le­gi­je ko­je ima­ju po­sled­njih tri­de­set go­di­na.
– A za­što na­pa­da­ju baš De­mo­kra­te. Za­to što smo mla­di i či­sti, ne­kom­pro­mi­to­va­ni, za­to što smo naj­per­spek­tiv­ni­ji po­li­tič­ki su­bjekt i kao ta­kvi pred­sta­vlja­mo di­rekt­nu pri­jet­nju DPS-u, ko­ji oči­gled­no po­ku­ša­va da, po­put onog u In­di­ji, na­pra­vi si­stem ka­sti, da bi nji­ho­ve po­ro­di­ce bi­le pri­vi­le­go­va­ne još 25 go­di­na. Za­mi­sli­te u ka­kvom se ha­o­su oni na­la­ze ka­da su se osmje­li­li na ta­kav ko­rak, da di­rekt­no na­pa­da­ju ak­ti­vi­ste, ča­sne i po­šte­ne mla­di­će i dje­voj­ke ko­ji oslo­ba­đa­ju grad po grad, uli­cu po uli­cu – po­ru­ču­ju iz de­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Ka­ko tvr­de, „svje­sni da gu­be Moj­ko­vac, ko­ji u ovom mo­men­tu pred­sta­vlja svo­je­vr­sni cr­no­gor­ski Sta­ljin­grad, ne pre­za­ju ni od ova­ko sram­nih dje­la, ko­ja ne mo­gu slu­ži­ti na obraz ni­jed­nom gra­đa­ni­nu Cr­ne Go­re”.
– Gu­be Moj­ko­vac, pa su se re­žim­ski ker­be­ri uz­ne­mi­ri­li i uda­ri­li na naj­ča­sni­ju po­li­tič­ku ide­ju ko­ja se u po­sled­njih če­tvrt vi­je­ka po­ja­vi­la u Cr­noj Go­ri. Po­vo­dom sram­nog, ne­ča­snog ak­ta na­pa­da pre­mi­je­ro­vog bra­ta Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća, po­zi­va­mo pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da se ogla­si i da zbog ovog do­sad ne­za­bi­lje­že­nog slu­ča­ja u evrop­skoj po­li­tič­koj prak­si sno­si od­go­vor­nost i pod­ne­se ostav­ku – na­gla­si­le su De­mo­kra­te.
Po­zi­va­ju nad­le­žne or­ga­ne i dr­žav­no tu­ži­la­štvo da se po­za­ba­ve pri­jet­nja­ma i na­pa­di­ma na ak­ti­vi­ste De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i da, ka­ko su za­klju­či­li, „re­a­gu­ju ma­kar pri­bli­žno ažur­no kao što to či­ne ka­da su u pi­ta­nju iz­mi­šlje­ne kva­zi­a­fe­re dr­ža­vljan­sta­va funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta”.V.R.–Vl.O


Tran­skript te­le­fon­skog raz­go­vo­ra

No­vi­nar „Da­na”: Ha­lo, ha­lo...
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Ha­lo...
No­vi­nar „Da­na”: Ve­li­za­re, je­ste Vi? Do­bro ve­če.
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Do­bro ve­če. Ko je?
No­vi­nar „Da­na”: Vla­di­mir Ota­še­vić, iz „Da­na” no­vi­nar. Iz­vi­nja­vam se što zo­vem ova­ko ka­sno. Ne znam je­ste li do­bi­li po­ru­ku od me­ne. Je­ste vi­dje­li?
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Ne, Vla­di­mi­re, ali, oli pre­stat ti sa tim po­ru­ka­ma vi­še, da ja te­be pi­tam sad?
No­vi­nar „Da­na”: Ve­li­za­re, ja se iz­vi­nja­vam...
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Slu­šaj, Ve­li­za­re Ota­še­vi­ću. Sa­mo me sa­slu­šaj sad. Do­bro me sa­slu­šaj. Do­bro me sa­slu­šaj. Pro­šli put sam bio pre­ma te­bi iskren i sve sam ti re­kao tač­no.
No­vi­nar „Da­na”: Pa do­bro, evo...
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Slu­šaj, slu­šaj! Sa­mo slu­šaj sad do kra­ja. J...te se sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem i Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem i sa gov­na­ri­ma cr­no­gor­skim, a ja sam po­šten gra­đa­nin ove Cr­ne Go­re. Ako će­te se na mo­ja le­đa j..at ova­mo po­li­tič­ki i shva­tat ne­ke stva­ri, ne­moj­te se on­da za­pi­tat za­što je ne­ko ne­ko­ga ubio. Je li ti ja­sno? Je li ti ja­sno, maj­ku ti u p...u j...m? Na­ći ću ja te­be, j....u ti maj­ku u p...u. Mrš, fu­ka­ro jed­na, j...m ti ma­ter u p...u.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"