Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana TUŽILAŠTVO NAJAVILO ISTRAGU, VLADAJUĆA PARTIJA BRANI PREMIJEROVOG BRATA
DPS opravdava prijetnje ubistvom
Đukanović i Marković DPS opravdava prijetnje ubistvom Dok DPS podmetanjima pokušava da oblati „Dan”, kako bi zaštitio premijerovog brata, Velizar Marković juče je pozvao novinara našeg lista, priznao krivicu i izrazio kajanje, o čemu redakcija posjeduje audio-snimak Prijetnje osudili URA, SDP, Demokrate, SNP, potpredsjednik Nove Slaven Radunović, Sindikat medija, Udruženje novinara, GA, CGO, glavni i odgovorni urednik „Vijesti” Mihailo Jovović i Boris Darmanović, urednik portala CDM
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju for­mi­ra­lo je ju­če pred­met pro­tiv Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća, bra­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća, zbog pri­jet­nji smr­ću no­vi­na­ru „Da­na” Vla­di­mi­ru Ota­še­vi­ću i po­kre­nu­lo po­stu­pak iz­vi­đa­ja. Iz De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta sta­li su u od­bra­nu Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća, po­ku­ša­va­ju­ći da okri­ve no­vi­na­ra „Da­na” za na­vod­ni „uz­ne­mi­ra­va­ju­ći po­ziv u ka­snim ve­čer­njim sa­ti­ma”.
– Ima­ju­ći u vi­du sve okol­no­sti ve­za­ne za na­vod­ni in­ci­dent ko­ji se do­go­dio ju­če u Moj­kov­cu, DPS po­zi­va nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da utvr­de da li je po­sto­ja­la na­mje­ra da se u kon­kret­nom slu­ča­ju is­pro­vo­ci­ra in­ci­dent. Na­ro­či­to je simp­to­ma­tič­no da je uz­ne­mi­ru­ju­ći po­ziv, u ka­snim ve­čer­njim sa­ti­ma, bra­tu pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća – li­cu ko­je ni­je po­li­tič­ki ak­tiv­no ni bi­lo ka­ko dru­štve­no an­ga­žo­va­no – sti­gao od no­vi­na­ra re­dak­ci­je ko­ja je svo­je pro­fe­si­o­nal­ne i me­dij­ske ka­pa­ci­te­te sta­vi­la ve­o­ma otvo­re­no na stra­nu jed­nog po­li­tič­kog su­bjek­ta, tj. De­mo­kra­ta. Ova­kvim sum­nja­ma do­pri­no­si či­nje­ni­ca da su in­ci­den­tu pret­ho­di­la uz­ne­mi­ra­va­nja čla­no­va po­ro­di­ce Mar­ko­vić u Moj­kov­cu upra­vo od stra­ne ak­ti­vi­sta ove stran­ke. Ra­zu­mi­je­mo pri­mi­jet­ni po­rast ner­vo­ze Be­či­ća i dru­ži­ne usled či­nje­ni­ce da gra­đa­ni sva­kim da­nom sve vi­še uvi­đa­ju pre­var­nu po­li­ti­ku nji­ho­ve par­ti­je – sa­op­šte­no je iz DPS-a.
De­žur­nom tu­ži­o­cu u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju, ka­ko je sa­op­šte­no iz te in­sti­tu­ci­je, do­sad ni­je pod­ne­se­na pri­ja­va po­vo­dom Mar­ko­vi­će­vih pri­jet­nji no­vi­na­ru „Da­na”, već je o to­me sa­znao iz me­di­ja.
– Na­kon to­ga je pro­vje­rom kod Upra­ve po­li­ci­je – Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac utvr­đe­no da pred­met­ni do­ga­đaj ni­je pri­ja­vljen tom odje­lje­nju bez­bjed­no­sti. Na­kon sa­zna­nja za do­ga­đaj, de­žur­ni tu­ži­lac u ovom tu­ži­la­štvu je for­mi­rao pred­met i pod­nio za­htjev Upra­vi po­li­ci­je – Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac, ra­di pri­ku­plja­nja po­treb­nih oba­vje­šte­nja i po­da­ta­ka o ovom do­ga­đa­ju, pa je po­stu­pak iz­vi­đa­ja u to­ku – sa­op­štio je dr­žav­ni tu­ži­lac De­nis Zvr­ko.
Me­dij­ski po­sle­ni­ci, ci­vil­ni sek­tor i po­li­tič­ke par­ti­je re­a­go­va­li su po­vo­dom pri­jet­nji pre­mi­je­ro­vog bra­ta no­vi­na­ru „Da­na”, tra­že­ći hit­nu re­ak­ci­ju tu­ži­la­štva.
Udru­že­nje no­vi­na­ra Cr­ne Go­re sa­op­šti­lo je da je in­ci­dent u ko­jem je Ve­li­zar Mar­ko­vić, brat ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra, upu­tio niz po­gr­da i psov­ki no­vi­na­ru „Da­na” pri­mjer na ko­jem bi sva­ka stra­na mul­ti­po­lar­ne Cr­ne Go­re mo­gla da is­ka­že je­din­stve­nu osu­du.
– Ako iz­o­sta­ne pre­mi­je­ro­va osu­da, mo­že­mo sa­mo za­klju­či­ti da pri­su­stvu­je­mo ini­ci­ja­ci­ji no­vog „bra­ta”, čud­nog in­sti­tu­ta svoj­stve­nog de­mo­kra­ti­ja­ma bal­kan­skih dr­ža­vi­ca, in­sti­tu­ta či­ja je glav­na od­li­ka da mo­že da ra­di „šta mu se ho­će”, iz­u­zet od bi­lo ka­kvih sank­ci­ja. Ra­di ko­rekt­no­sti, osta­je pi­ta­nje u ko­je vri­je­me je no­vi­nar Ota­še­vić zvao, po­što se iz pre­ne­se­nog tran­skrip­ta vi­di da je „ka­sno uve­če”, da li je nji­ho­va ko­mu­ni­ka­ci­ja od­ra­ni­je op­te­re­će­na ne­kom ne­ko­rekt­no­šću na­šeg ko­le­ge i slič­no. Ali sve to za­jed­no ne mo­že bi­ti ni­ka­kvo oprav­da­nje za psov­ke, a po­seb­no po­mi­nja­nje ubi­stva sa ja­snom alu­zi­jom na li­kvi­da­ci­ju Du­ška Jo­va­no­vi­ća, ko­me i „bra­to­va” vla­da, kao i sve pret­hod­ne du­gu­ju bar prav­ni epi­log – po­ru­čio je pred­sjed­nik Udru­že­nja Go­ran Ćet­ko­vić.
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Vi­je­sti” i član Ko­mi­si­je za pra­će­nje is­tra­ge na­pa­da na no­vi­na­re Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić re­kao je da je ne­pri­hva­tlji­vo da bi­lo ko pri­je­ti bi­lo kom no­vi­na­ru zbog bi­lo če­ga, pa bio to i brat pre­mi­je­ra ili bi­lo kog dru­gog funk­ci­o­ne­ra.
– Ali, upra­vo za­to što je u pi­ta­nju brat pre­mi­je­ra, na te­stu su nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni, ko­ji tre­ba da is­pi­ta­ju da li je po­či­nje­no kri­vič­no dje­lo, po­put ugro­ža­va­nja si­gur­no­sti, a ako je­ste, da po­či­ni­o­ca ka­zne po za­ko­nu – is­ta­kao je on.
Sin­di­kat me­di­ja Cr­ne Go­re sa­op­štio je da osu­đu­je pri­jet­nje smr­ću ko­je je Ve­li­zar Mar­ko­vić, brat pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, upu­tio no­vi­na­ru Vla­di­mi­ru Ota­še­vi­ću.
– Ujed­no iz­ra­ža­va­mo i za­bri­nu­tost zbog bru­tal­ne i pri­zem­ne re­to­ri­ke ko­ju je se­bi do­zvo­lio pre­mi­je­rov brat, bu­ji­ce psov­ki i na­či­na na ko­ji se obra­ćao no­vi­na­ru. Cr­no­gor­ska jav­nost je bi­la u pri­li­ci da ču­je tok na­iz­gled be­za­zle­nog raz­go­vo­ra či­ji je po­čet­ni mo­tiv bio da se do­đe do bro­ja Mar­ko­vi­će­vog dru­gog bra­ta, ali ko­le­ga Ota­še­vić se na kra­ju mo­rao su­o­či­ti sa pri­jet­nja­ma smr­ću i is­tr­pje­ti psov­ke. Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li pri­je sva­kog te­le­fon­skog po­zi­va no­vi­na­ri tre­ba da se pi­ta­ju da li će im bi­ti pri­je­će­no smr­ću, ili će se ne­ko usu­di­ti da ode i ko­rak da­lje – pi­še u sa­op­šte­nju.
Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA naj­o­štri­je su osu­di­li ver­bal­ni na­pad i pri­jet­nje pre­mi­je­ro­vog bra­ta Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća ak­tivi­sti­ma De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u Moj­kov­cu, ali i ni­ske ri­je­či i vul­ga­ri­zme od dru­gog pre­mi­je­ro­vog bra­ta Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća upu­će­ne no­vi­na­ru „Da­na”.
– Još jed­nom je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta do­ka­za­la da je pa­ra­po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja me­to­da­ma za­stra­ši­va­nja, pri­jet­nji i ucje­na po­ku­ša­va da odr­ži svo­ju auto­krat­sku vlast. DPS je stran­ka ko­ja je od svog osni­va­nja fa­bri­ko­va­la ko­rup­ci­o­na­ške afe­re, sa po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma se ob­ra­ču­na­va­la na naj­pri­zem­ni­je na­či­ne, kre­i­ra­la at­mos­fe­ru stra­ha u ko­jem su no­vi­na­ri fi­zič­ki na­pa­da­ni, vo­zi­la me­dij­skih ku­ća pa­lje­na, na re­dak­ci­je me­dij­skih ku­ća po­sta­vlja­ne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve, a za­ro­blje­ni dr­žav­ni or­ga­ni ni­je­su ni­šta ra­di­li ka­ko bi se u pot­pu­no­sti ra­svi­je­tli­lo ubi­stvo ne­ka­da­šnjeg ured­ni­ka Dnev­nog li­sta „Dan” Du­ška Jo­va­no­vi­ća – is­ti­ču u Gra­đan­skom po­kre­tu URA.
Iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je po­ru­či­li su da su uvi­jek na stra­ni po­sle­ni­ka jav­ne ri­je­či, za po­što­va­nje Ko­dek­sa i osnov­nih prin­ci­pa no­vi­nar­stva.
– U vre­me­nu ka­da ple­di­ra­mo da po­sta­ne­mo čla­ni­ca Evrop­ske uni­je i usvo­ji­mo evrop­ske stan­dar­de iz obla­sti me­dij­skih slo­bo­da, ne­pri­hva­tlji­vi su bi­lo ka­kvi pri­ti­sci – sa­op­šte­no je iz Me­dij­skog cen­tra SNP-a.
Pro­fe­si­o­nal­na no­vi­nar­ska na­mje­ra da se ču­je dru­ga stra­na u sva­koj si­tu­a­ci­ji ne smi­je za po­sle­di­cu ima­ti pri­jet­nje i uvre­de, po­go­to­vo u dr­ža­vi u ko­joj su no­vi­na­ri u pro­te­klom pe­ri­o­du če­sto bi­li žr­tve ubi­sta­va, fi­zič­kih na­pa­da, za­stra­ši­va­nja ili uni­šta­va­nja imo­vi­ne, po­ru­či­li su iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je.
– Neo­p­hod­no je omo­gu­ći­ti no­vi­na­ri­ma u Cr­noj Go­ri da slo­bod­no ra­de svoj po­sao ka­ko bi na pro­fe­si­o­na­lan na­čin iz­vje­šta­va­li jav­nost – ka­zao je Mir­ko Sta­nić, port­pa­rol SDP-a.
Na pri­jet­nje pre­mi­je­ro­vog bra­ta no­vi­na­ri­ma „Da­na” re­a­go­va­li su i iz Gra­đan­ske ali­jan­se.
– Gra­đan­ska ali­jan­sa po­zi­va nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da se po­za­ba­ve na­ve­de­nim in­ci­den­tom, kao i me­dij­sku za­jed­ni­cu da po­ka­že so­li­dar­nost. U at­mos­fe­ri u ko­joj vla­da ne­ka­žnji­vost na­pa­da na pred­stav­ni­ke me­di­ja i te ka­ko za­bri­nja­va još je­dan slu­čaj ko­ji uka­zu­je na opa­snost ko­ja pra­ti me­dij­ske po­sle­ni­ke zbog po­sla ko­jim se ba­ve. Sma­tra­mo da na­si­lje nad no­vi­na­ri­ma ne smi­je bi­ti to­le­ri­sa­no. Pod­sje­ća­mo i da su no­vi­na­ri ču­va­ri de­mo­kra­ti­je jed­nog dru­štva – po­ru­ču­je se u sa­op­šte­nju Gra­đan­ske ali­jan­se.
Iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) ka­za­li su, po­vo­dom pri­jet­nji pre­mi­je­ro­vog bra­ta no­vi­na­ri­ma „Da­na”, da je u Cr­noj Go­ri isu­vi­še du­go pri­sut­na at­mos­fe­ra u ko­joj no­vi­na­ri i me­dij­ske ku­će ra­de pod kon­stant­nim pri­ti­sci­ma raz­li­či­tih ob­li­ka.
– Sto­ga, sva­ka pri­jet­nja nji­ma, a po­seb­no ona ko­ja do­la­zi od li­ca bli­sko po­ve­za­nih sa for­mal­nim ili ne­for­mal­nim cen­tri­ma mo­ći mo­ra bi­ti ozbilj­no do­ži­vlje­na – ka­za­la je Ana Ne­ne­zić, ko­or­di­na­tor­ka pro­gra­ma De­mo­kra­ti­za­ci­ja i evro­pe­i­za­ci­ja.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Sla­ven Ra­du­no­vić re­kao je da pri­jet­nje i psov­ke ko­je su bra­ća pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća upu­ti­la no­vi­na­ru „Da­na”, kao i ak­ti­vi­sti­ma De­mo­kra­ta, za­slu­žu­ju sva­ku osu­du i pre­zir.
– Ovo je još je­dan pri­mjer osi­o­no­sti re­žim­ske ka­ste, ko­ja se pot­pu­no odvo­ji­la od svog na­ro­da i sma­tra da joj je sve do­zvo­lje­no. Mi iz De­mo­krat­skog fron­ta, ko­ji go­di­na­ma vo­di­mo bes­po­šted­nu bit­ku sa kri­mi­nal­nim re­ži­mom i nje­go­vim slu­ga­ma na svim po­lji­ma, mi ko­ji smo hap­še­ni, pre­bi­ja­ni, tro­va­ni, su­đe­ni, fi­nan­sij­ski mr­cva­re­ni – zna­mo da na ova­kve po­ja­ve tre­ba re­a­go­va­ti od­mah, dok su još pri­jet­nje u po­vo­ju, ka­ko ne bi vre­me­nom do­bi­le ozbilj­ni­ju for­mu, slič­nu onoj ko­ja se pri­mje­nju­je nad DF-om. To ni ne­pri­ja­te­lju ne bi­smo po­že­lje­li – na­pi­sao je Ra­du­no­vić na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
Ra­svje­tlja­va­nje pri­jet­nji no­vi­na­ri­ma „Da­na” za­tra­žio je i Bo­ris Dar­ma­no­vić, ured­nik por­ta­la CDM.
– Sva­ki na­pad i pri­jet­nja no­vi­na­ri­ma tre­ba da bu­du sank­ci­o­ni­sa­ni u skla­du sa za­ko­nom. Mo­je ne­dav­no is­ku­stvo, ka­da je pri­je­će­no me­ni i re­dak­ci­ji, go­vo­ri da po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo do­bro ra­de svoj po­sao. Vje­ru­jem da me­dij­ski rad­ni­ci za­slu­žu­ju po­seb­nu za­šti­tu, zbog sen­zi­tiv­no­sti i va­žno­sti po­sla ko­ji oba­vlja­ju – na­veo je on.
Iz Vla­de je „Da­nu” sa­op­šte­no da se pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ne­će ogla­ša­va­ti ovim po­vo­dom.
V.R.– Vl.O.


Be­čić: Ka­zni­ti na­pa­de na naj­ve­će kri­ti­ča­re vla­sti

Li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić po­zvao je nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne na hit­nu re­ak­ci­ju po­vo­dom pri­jet­nji bra­će pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća no­vi­na­ri­ma „Da­na” i ak­ti­vi­sti­ma De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
– De­fi­ni­tiv­no je ugro­že­na bez­bjed­nost naj­ve­ćih kri­ti­ča­ra vla­sti u Cr­noj Go­ri. Po­zi­vam me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu da stu­di­o­zno pra­ti epi­log ovog slu­ča­ja. Ako se ne za­u­sta­ve ova­kvi ob­ra­ču­ni sa naj­ve­ćim kri­ti­ča­ri­ma vla­sti, on­da je oči­gled­no u Cr­noj Go­ri sve do­zvo­lje­no – po­ru­čio je Be­čić u iz­ja­vi ob­ja­vlje­noj na fej­sbuk stra­ni­ci De­mo­kra­ta.
Ka­ko je do­dao, na­kon mon­stru­o­znih afe­ra ko­je je DPS fa­bri­ko­vao, a ko­je su svoj­stve­ne pod­ze­mlju i dik­ta­tor­skim re­ži­mi­ma, bru­tal­nih ob­ra­ču­na uoči her­ceg­nov­skih iz­bo­ra sa De­mo­kra­ta­ma, po­zi­va na linč pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Ko­tor, jav­nih pri­jet­nji pred­stav­ni­ka DPS-a da će­mo za­vr­ši­ti kao Ivan Stam­bo­lić u kre­ču, bra­ća pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća su ja­sno i gla­sno sa­op­šti­la da funk­ci­o­ne­re De­mo­kra­ta i no­vi­na­re „Da­na” tre­ba po­bi­ti, na­ja­vlju­ju­ći no­va po­li­tič­ka ubi­stva. Oči­gled­no se, ka­ko ka­že, pre­mi­jer po­vje­rio bra­ći da si­gur­no gu­be Ce­ti­nje i Moj­ko­vac i da nje­go­ve pr­lja­ve slu­žbe ne mo­gu ni­ka­ko da za­u­sta­ve De­mo­kra­te.
Na­po­me­nuo je da Du­ško Mar­ko­vić već 13 go­di­na kri­je isti­nu o ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
– Ma­lo mu je to, ne­go nje­gov brat na­ja­vlju­je no­va ubi­stva no­vi­na­ra „Da­na”, ba­sti­o­na slo­bod­nog no­vi­nar­stva u Cr­noj Go­ri – ka­že li­der De­mo­kra­ta.
Po­ru­čio je DPS-u da se De­mo­kra­te ne bo­je ni­če­ga.


Mi­li­ca Mar­ko­vić:Moj otac je po­šten čo­vjek

Kćer­ka Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća, Mi­li­ca Mar­ko­vić, ka­za­la je da je njen otac ne ra­zu­mi­je no­vi­nar­ska pra­va i ka­ko sve funk­ci­o­ni­še jer ga to ne za­ni­ma, ali da je po­šten čo­vjek „van sva­ke ova­kve pri­če”.
– Ima pra­vo na svoj mir i pri­vat­nost. Čo­vjek ko­ji po­šte­no ci­je­li ži­vot ra­di i vo­di ra­ču­na o svo­joj dje­ci i po­ro­di­ci... ko­ji vo­zi „gol­fa dvoj­ku”, a ma­ma ra­di na nji­vi po ci­je­lo lje­to –na­pi­sa­la je Mar­ko­vi­će­va na Fej­sbu­ku.
Ona na­vo­di da su se nje­nim ro­di­te­lji­ma smu­či­le „la­ži no­vi­nar­ske i uz­ne­mi­ra­va­nje”.
– Ni­ko nam ni­šta ni­ka­da ni­je po­klo­nio i dao... Bra­ta gle­da, po­štu­je i vo­li kao sta­ri­jeg bra­ta ne kao po­li­ti­ča­ra... Do­volj­no mu­ke smo u ži­vo­tu ima­li... Do­volj­na im je sa­mo mo­ja bo­lest i li­je­če­nje bi­lo da vi­še ne­ma­ju ži­va­ca za glu­po­sti i igri­ce – do­da­je Mar­ko­vi­će­va.


Ni­ko­la Mar­ko­vić:Nad­le­žni da hit­no re­a­gu­ju

Po­moć­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Ni­ko­la Mar­ko­vić ka­zao je da oče­ku­je hit­nu re­ak­ci­ju tu­ži­la­štva, po­vo­dom pri­jet­nji ko­je je brat pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, Ve­li­zar Mar­ko­vić, upu­tio no­vi­na­ru Vla­di­mi­ru Ota­še­vi­ću.
– Oče­ku­je­mo da tu­ž­i­la­štvo po si­li za­ko­na po­kre­ne po­stu­pak, sa­slu­ša ovo li­ce i utvr­di ni­vo nje­go­vih pri­jet­nji. Po­seb­no je za­bri­nja­va­ju­će što ove pri­jet­nje do­la­ze od pre­mi­je­ro­vog bra­ta. Bez na­mje­re da od to­ga pra­vi­mo po­li­tič­ki slu­čaj, oče­ku­je­mo da li­ca sa ta­kvim po­ro­dič­nim re­fe­ren­ca­ma sup­til­ni­je i sa mno­go vi­še pa­žnje go­vo­re. Ni­je isto kad vam pri­je­ti ne­ki obič­ni gra­đa­nin ili bli­ski srod­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ji ima re­pre­siv­ni apa­rat u svo­jim ru­ka­ma. Zbog sve­ga to­ga oba­ve­za je tu­ži­la­štva da što eks­pre­sni­je re­a­gu­je i ovaj slu­čaj uve­de u prav­ne okvi­re – na­gla­sio je Mar­ko­vić.


Ra­do­je Mar­ko­vić: Ni­je­sam pri­je­tio ak­ti­vi­sti­ma De­mo­kra­ta

Brat Du­ška Mar­ko­vi­ća, Ra­do­je Mar­ko­vić ne­gi­rao je tvrd­nje De­mo­kra­ta da je pri­je­tio nji­ho­vim ak­ti­vi­sti­ma u Moj­kov­cu.
– Mo­ja po­ro­di­ca je ta ko­ja je do­ži­vje­la ne­pri­jat­nost ka­da su ne­i­me­no­va­ni po­li­tič­ko-pro­pa­gand­ni ak­ti­vi­sti De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, ne­na­ja­vlje­ni i bez­ob­zir­no, u po­po­dnev­nim sa­ti­ma do­šli na vra­ta na­še ku­će, pre­ki­da­ju­ći nas u od­mo­ru, i tra­že­ći od mo­je po­ro­di­ce po­dr­šku za nji­ho­vu stran­ku i nji­ho­vu po­li­ti­ku. Ka­da im je mo­ja su­pru­ga sa­op­šti­la da ih ne po­dr­ža­va­mo, i da ne že­li­mo raz­go­vor, upor­no i bez od­stu­pa­nja tra­ži­li su ob­ja­šnje­nja i raz­lo­ge ta­kvog na­šeg sta­va. Sve vri­je­me bio sam unu­tra, u po­ste­lji, kao čo­vjek od bli­zu 70 go­di­na, ko­jeg su tr­gli iz sna. Čuv­ši pre­pir­ku na pra­gu po­ro­dič­ne ku­će, ustao sam i za­tra­žio da na­pu­ste mo­ju ku­ću i mo­je ima­nje – sa­op­štio je Mar­ko­vić.


Po­ziv obavljen u 20.02 ča­sa

No­vi­nar „Da­na” je Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća porukom kon­tak­ti­rao u 19 ča­so­va i 24 mi­nu­ta, a zatim se sa njim čuo u 20.02 časa ka­da je došlo do spornog razgovora. To sva­ka­ko ne spa­da u „ka­sne noć­ne ča­so­ve”, ka­ko tvr­de u DPS-u. Mar­ko­vi­ća je, na­kon što ni­je od­go­va­rao na po­ru­ku, no­vi­nar „Da­na” po­zvao u 20 ča­so­va, što opet ni­je to­li­ko ka­sno ni­ti uz­ne­mi­ra­va­ju­će ka­ko DPS po­ku­ša­va da pred­sta­vi. O sve­mu ovo­me Re­dak­ci­ja „Da­na” po­sje­du­je ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze.


De­le­ga­ci­ja EU: No­vi­na­ri­ma omo­gu­ći­ti da ra­de bez stra­ha

De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri je, po­vo­dom pri­jet­nji pre­mi­je­ro­vog bra­ta no­vi­na­ru „Da­na”, sa­op­šti­la da „ne mo­že ko­men­ta­ri­sa­ti na­vod­ne de­ta­lje pri­vat­nog te­le­fon­skog raz­go­vo­ra”.
– Slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja pred­sta­vlja jed­nu od te­melj­nih vri­jed­no­sti Evrop­ske uni­je i je­dan od ključ­nih ele­me­na­ta pro­ce­sa pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re Evrop­skoj uni­ji. Va­žno je da Cr­na Go­ra na­sta­vi da pru­ža neo­p­hod­ne uslo­ve ko­ji omo­gu­ća­va­ju no­vi­na­ri­ma da svo­je du­žno­sti oba­vlja­ju pro­fe­si­o­nal­no i bez stra­ha od po­sle­di­ca. Evrop­ska uni­ja će na­sta­vi­ti da pra­ti si­tu­a­ci­ju u ovoj obla­sti u kon­tek­stu pri­stup­nih pre­go­vo­ra – sa­op­šte­no je iz De­le­ga­ci­je EU.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"