Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-12 U CIJENU AUTOPUTA NIJE URAČUNATA IZGRADNJA TRAFOSTANICA I PRIKLJUČNIH OBJEKATA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Zaboravili struju, dodatni troškovi 20 miliona
Autoput obilazak Zaboravili struju, dodatni troškovi 20 miliona Da bi se izvršilo napajanje autoputa električnom energijom, potrebno je da se izgrade dvije velike trafostanice na području Bioča i Mateševa, kao i određeni broj malih trafostanica, naveli su iz CGES-a. Izgradnja ovih objekata koštaće oko 20 miliona eura jer nije dio ugovora o autoputu, teškog 809,6 miliona eura
Pri­klju­če­nje pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va na elek­tro­mre­žu ni­je sa­stav­ni dio ugo­vo­ra o iz­grad­nji sa ki­ne­skom kom­pa­ni­jom CRBC, „te­škog” 809,6 mi­li­o­na eura, a iz­grad­nja obje­ka­ta po­treb­nih za na­pa­ja­nje auto­pu­ta stru­jom ko­šta­će oko 20 mi­li­o­na eura. Taj no­vac Vla­da tre­ba da is­pla­ti mi­mo do­go­vo­re­ne ci­je­ne od 809,6 mi­li­o­na, od­no­sno pri­pa­ja­nje auto­pu­ta na stru­ju će pred­sta­vlja­ti do­dat­ne tro­ško­ve za naj­sku­plji pro­je­kat u isto­ri­ji Cr­ne Go­re. To je po­tvr­đe­no za „Dan” iz vi­še iz­vo­ra upo­zna­tih sa pro­jek­tom iz­grad­nje pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce.
Da bi se iz­vr­ši­lo na­pa­ja­nje auto­pu­ta elek­trič­nom ener­gi­jom, ka­ko su ka­za­li za „Dan” iz Cr­no­gor­skog elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma (CGES), po­treb­no je iz­gra­di­ti dvi­je tra­fo­sta­ni­ce 110/20kV ja­či­ne 2h20 MVA (me­ga­volt am­pe­ra) na pod­ruč­ju Bi­o­ča (Mr­ke) i Ma­te­še­va, ko­je će bi­ti po­ve­za­ne na po­sto­je­ću pre­no­snu mre­žu iz­grad­njom oko 15 ki­lo­me­ta­ra da­le­ko­vo­da 10 kV. Osim to­ga, duž auto­pu­ta za po­tre­be na­pa­ja­nja se iz­gra­đu­ju tra­fo­sta­ni­ce 20/0.4 kV po­treb­ne sna­ge i po­sta­vlja 20 kV kabl, ali u CGES-u, ka­ko su ka­za­li, ne zna­ju ko­li­ka je du­ži­na ka­blo­va i broj tra­fo­sta­ni­ca ma­nje sna­ge ko­je su po­treb­ne duž auto­pu­ta du­gog 41 ki­lo­me­tar. Oni ni­je­su zna­li ni ko­li­ka je ci­je­na na­pa­ja­nja auto­pu­ta na stru­ju.
– Za po­ve­zi­va­nje auto­pu­ta na elek­tro­mre­žu u to­ku je iz­ra­da pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je i na­kon nje­nog za­vr­šet­ka bi­će po­zna­ta ci­je­na po­ve­zi­va­nja – na­ve­li su iz CGES-a.
Tač­nu ci­je­nu na­pa­ja­nja auto­pu­ta elek­trič­nom ener­gi­jom u ovom mo­men­tu je ne­mo­gu­će utvr­di­ti. „Dan” je u raz­go­vo­ru sa ne­ko­li­ko elek­tro­in­že­nje­ra po­ku­šao da sa­zna okvir­ne ci­je­ne iz­grad­nje tra­fo­sta­ni­ca, ve­ćih i ma­njih, kao i osta­le do­dat­ne tro­ško­ve, ko­ri­ste­ći po­dat­ke o iz­grad­nji tra­fo­sta­ni­ca iste ili slič­ne ja­či­ne ko­je su gra­đe­ne u Cr­noj Go­ri.
Pre­ma po­da­ci­ma do ko­jih smo do­šli, iz­grad­nja jed­ne tra­fo­sta­ni­ce tre­ba­lo bi da ko­šta ne­ko­li­ko mi­li­o­na eura, tač­ni­je bli­zu de­set mi­li­o­na. Na­i­me, pro­šle go­di­ne iz­gra­đe­na je tra­fo­sta­ni­ca 110/10 kV „Nik­šić 2” ja­či­ne 2h31,5 MVA ko­ja je ko­šta­la 9,6 mi­li­o­na eura. Tra­fo­sta­ni­ce za auto­put su ma­nje sna­ge, što vje­ro­vat­no zna­či da bi nji­ho­va ci­je­na bi­la ma­nja od objek­ta u Nik­ši­ću.
Ka­ko nam je po­tvr­di­lo vi­še elek­tro­in­že­nje­ra duž tra­se od 41 ki­lo­me­tra po­treb­no je oko 20 ma­lih tra­fo­sta­ni­ca. Nji­ho­va ci­je­na sa iz­grad­njom i svim dru­gim tro­ško­vi­ma je iz­me­đu 40 i 50 hi­lja­da eura, što zna­či da bi 20 tra­fo­sta­ni­ca ko­šta­lo sko­ro mi­li­on eura. Osim to­ga, po­treb­no je iz­gra­di­ti stu­bo­ve, po­sta­vi­ti ka­blo­ve, raz­vu­ći ih, po­sta­vi­ti ra­svje­tu, sig­na­li­za­ci­ju...
CRBC je u to­ku iz­vo­đe­nja ra­do­va na auto­pu­tu na­pa­ja­nje elek­trič­nom ener­gi­jom obez­bi­je­dio ko­ri­ste­ći mo­bil­ne tra­fo­sta­ni­ce, dvi­je ve­li­ke i vi­še ma­lih. Sve te tra­fo­sta­ni­ce će mo­ra­ti da se mi­ču da bi se iz­gra­di­le no­ve, fik­sne tra­fo­sta­ni­ce. Da bi tra­fo­sta­ni­ce po­če­le da se ra­de, osim nov­ca, po­treb­no je ura­di­ti fi­nal­ni pro­je­kat.
Ta­ko je Vla­da, osim pe­tlje Smo­ko­vac, pri­ključ­ne za auto­put, za­bo­ra­vi­la da u ugo­vo­re­nu ci­je­nu uvr­sti i na­pa­ja­nje stru­jom, a do­da­tan pro­blem će bi­ti i vo­do­snab­di­je­va­nje, ko­je ta­ko­đe ni­je sa­stav­ni dio ugo­vo­ra, ta­ko da će naj­sku­plji pro­je­kat vi­je­ka, zbog pro­pu­sta Vla­de, bi­ti još sku­plji.
D.M.


Zbog pe­tlje mo­ra­ju da iz­mje­šta­ju da­le­ko­vod

„Dan” se, osim na­pa­ja­nja auto­pu­ta stru­jom, za­ni­mao i za pe­tlju Smo­ko­vac. Iz CGES-a nam je re­če­no da je pe­tlja još u fa­zi pro­jek­to­va­nja i usa­gla­ša­va­nja.
– CGES je po­slao za­htjev da se u od­no­su na ko­na­čan obim pe­tlje i ko­nač­nu ko­tu auto­pu­ta iz­vr­ši sni­ma­nje da­le­ko­vo­da pre­no­sne mre­že ko­ji pro­la­ze pod­ruč­jem Smo­kov­ca – da­le­ko­vod 400kV Pod­go­ri­ca–Al­ba­ni­ja i da­le­ko­vod 220kV Pod­go­ri­ca–Al­ba­ni­ja. Pre­ma do sa­da iz­vr­še­noj raz­ra­di, sa­svim je iz­vje­sno da je po­treb­no iz­vr­ši­ti iz­mje­šta­nje da­le­ko­vo­da 220kV Pod­go­ri­ca –Al­ba­ni­ja, a obim iz­mje­šta­nja će bi­ti po­znat na­kon ko­nač­nog de­fi­ni­sa­nja pe­tlje auto­pu­ta. Oba­ve­za iz­mje­šta­nja in­sta­la­ci­ja u zo­ni auto­pu­ta je iz­vo­đa­če­va – na­ve­li su iz CGES-a.
Oko pe­tlje Smo­ko­vac Vla­da i Ki­ne­zi tek tre­ba da se do­go­vo­re. Mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja Osman Nur­ko­vić je pro­šle sed­mi­ce ka­zao da se pe­tlja sa­da ne­će gra­di­ti već sa­mo pri­stup­ni put ko­ji će po­ve­za­ti auto­put i ma­gi­stral­ni put Pod­go­ri­ca–Ko­la­šin.
Ki­ne­zi ni u ve­zi sa pe­tljom ni­su od­go­vo­ri­li „Da­nu” na pi­ta­nja, dok Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja, ta­ko­đe, upor­no ne od­go­va­ra na pi­ta­nja u ve­zi sa auto­pu­tem, ta­ko da ni­smo mo­gli pro­vje­ri­ti da li je pri­stup­ni put ko­na­čan do­go­vor u ve­zi sa pe­tljom ili će se ona ipak gra­di­ti. Iz­grad­nja pe­tlje bi ko­šta­la pre­ko 30 mi­li­o­na eura, a nje­na iz­grad­nja bi pro­u­zro­ko­va­la ka­šnje­nje sa iz­grad­njom auto­pu­ta.


Ki­ne­zi upor­no ne od­go­va­ra­ju

„Dan” je u ve­zi sa ovim pro­ble­mom po­ku­šao da do­bi­je i stav glav­nog iz­vo­đa­ča ki­ne­skog CRBC-a, me­đu­tim, kao i u po­sled­njih ne­ko­li­ko na­vra­ta ka­da smo pi­sa­li o pro­ble­mi­ma na auto­pu­tu, na upi­te nam ni­je od­go­vo­re­no.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"