Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana SKANDALOZNO POSTUPANJE POLICIJE U SLUČAJU PORODICE TEŠKO OBOLJELOG VESELINA MIROVIĆA
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili
Veselin Mirović Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili Nakon objavljivanja teksta, moja djeca su juče bukvalno uhapšena. Iako se radi o maloljetnim licima, pozvana su da dođu u bjelopoljski Centar bezbjednosti, gdje je na njih vršen neviđen pritisak – ispričao je „Danu” teško oboljeli Bjelopoljac
Te­ško obo­lje­li Bje­lo­po­ljac Ve­se­lin Mi­ro­vić, či­ja tro­čla­na fa­mi­li­ja ži­vi u iz­u­zet­no lo­šim uslo­vi­ma, ka­že da pre­ži­vlja­va­ju ne­vje­ro­vat­no užasne tre­nut­ke, a po­seb­no ih je po­tre­slo to što je po­li­ci­ja ju­če sa­slu­ša­la nje­go­vu ma­lo­ljet­nu dje­cu A.M. i D.M.. Mi­ro­vić ka­že da je po­li­ci­ja to­kom is­pi­ti­va­nja nje­go­voj ma­lo­ljet­noj kćer­ki ka­za­la da ni­je smje­la da se obra­ća Ban­ci hra­ne za po­moć, kao i da će „diskvalifikovati” novinara „Dana”, Milovana Novovića.
Ve­se­lin Mi­ro­vić je pre­kju­če u raz­go­vo­ru za „Dan” is­pri­čao ka­ko je bli­zu od­lu­ci da se­bi pre­kra­ti mu­ke, jer dr­ža­va mu ne po­ma­že iako te­ško ži­vi i ne­ma nov­ca za tran­splan­ta­ci­ju sr­ca ko­ja ko­šta oko 200.000 eura. Nje­go­va ma­lo­ljet­na kćer­ka ra­ni­je je ape­lo­va­la za po­moć i obra­ća­la se Ban­ci hra­ne.
– Na­kon ob­ja­vljivanja tek­sta mo­ja dje­ca su ju­če bu­kval­no uhap­še­na. Iako se ra­di o ma­lo­ljet­nim li­ci­ma po­zva­na su da do­đu u bje­lo­polj­ski Cen­tar bez­bjed­no­sti, gdje je na njih vr­šen ne­vi­đen pri­ti­sak. Is­pi­ti­va­li su ih tri sa­ta i bu­kval­no im je pri­je­će­no da ka­žu da je kćer­ka iz­mi­sli­la da sam bo­le­stan, da sam bio u Be­o­gra­du na ope­ra­ci­ji, a iz­mi­sli­la je i da ne­ma­ju osnov­nih uslo­va za ži­vot – po­ža­lio se „Da­nu” Mi­ro­vić.
On is­ti­če da su dje­ca is­pi­ti­va­na u pri­su­stvu rad­ni­ce iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, u po­li­cij­skoj zgra­di, ko­ja je, ka­ko ka­že kćer­ka, uglav­nom ću­ta­la.
– Još je mojoj kćerki u CB Bijelo Polje rečeno da će oni na­ći na­či­na da, ka­ko su ka­za­li, dis­kva­li­fi­ku­ju no­vi­na­ra Mi­lo­va­na No­vo­vi­ća, ko­ji je sve to na­pi­sao. I da taj no­vi­nar, ko­ji ina­če pre­no­si sve što mu mi sa­op­šti­mo i što je tač­no, na­vod­no osta­ne bez po­sla. Ovo je ne­ču­ve­no i ne­vi­đe­no – po­ru­čio je Mi­ro­vić.
On se pi­ta ko u ovoj dr­ža­vi ima pra­vo da dvo­je ma­lo­ljet­ne dje­ce is­pi­tu­je na ova­kav na­čin i bez pri­su­stva ro­di­te­lja.
– O ovo­me ću oba­vi­je­sti­ti svjet­sku jav­nost i tra­ži­ti po­moć od OEBS-a. Stra­šno je i ne­za­mi­sli­vo šta su ura­di­li is­pi­tu­ju­ći dje­cu, ko­ja su pot­pu­no pre­stra­še­na – pri­ča Mi­ro­vić, do­da­ju­ći da je „na kćer­ku vr­šen pri­ti­sak da po­rek­ne sve ono što je „Dan” na­pi­sao, a što je sve tač­no i što je ona, na­rav­no, od­bi­la”.
U Cen­tru bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje po­tvr­đe­no nam je ne­zva­nič­no da su dje­ca is­pi­ta­na u ovoj usta­no­vi, ali da se o svim in­for­ma­ci­ja­ma u ve­zi sa ovim slu­ča­jem mo­že do­bi­ti sa­op­šte­nje na­kon što se re­dak­ci­ja „Da­na” u pi­sa­noj for­mi obra­ti na­čel­ni­ku. S ob­zi­rom na to da je u tre­nut­ku ka­da smo po­ku­ša­li da stu­pi­mo u kon­takt sa nad­le­žni­ma u CB Bi­je­lo Po­lje za­vr­še­no rad­no vri­je­me, ta­kvu vr­stu ko­mu­ni­ka­ci­je ju­če ni­je bi­lo mo­gu­će ostva­ri­ti. Sa­mo je po­tvr­đe­no da su dje­ca is­pi­ta­na u pri­su­stvu struč­nih slu­žbe­ni­ka iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i da je sve ura­đe­no po pro­pi­su. Prije radnog vremena se nijesmo mogli obratiti s obzirom na to da smo informaciju o saslušanju djece dobili u popodnevnim satima.
r.d.


Cr­ve­ni krst uru­čio do­na­ci­ju

Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Bi­je­lo Po­lje uz po­moć do­na­to­ra pro­dav­ni­ce Pri­ma­Med vla­sni­štvo Da­li­bo­ra Vla­o­vi­ća, uru­či­la je hu­ma­ni­tar­nu po­moć za po­ro­di­cu Mi­ro­vić. Pri­ma­Med do­ni­rao im je hra­nu u vri­jed­no­sti pre­ko 100 eura.
– Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Bi­je­lo Po­lje je za­hval­na do­na­to­ru na do­na­ci­ji ko­ja će ma­lo­ljet­noj dje­voj­či­ci olak­ša­ti sva­ko­dnev­ni ži­vot. Ovom pri­li­kom is­ti­če­mo da ovo ni­je pr­va do­na­ci­ja Op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je Cr­ve­nog kr­sta za ovu po­ro­di­cu, te da smo to­kom ove go­di­ne tri pu­ta in­ter­ve­ni­sa­li i po­ma­ga­li A.M. – ka­žu u bje­lo­polj­skom Cr­ve­nom kr­stu.
Po­moć za po­ro­di­cu Mi­ro­vić mo­že se upla­ti­ti na ži­ro ra­čun 505-0000000-326891-68.


Tvrde da su adekvatno reagovali

U bje­lo­polj­skom Cen­tru za so­ci­jal­ni rad kažu su da su u slu­ča­ju po­ro­di­ce Mi­ro­vić re­a­go­va­li u gra­ni­ca­ma nad­le­žno­sti. Di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Bi­je­lo Po­lje Ad­mir Mu­staj­ba­šić po­ja­šnja­va da su oni re­a­go­va­li po pri­je­mu fak­sa iz Cen­tra bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje o ape­lu A.M. upu­će­nom Ban­ci hra­ne.
Uvi­dom u stam­be­ne uslo­ve utvr­di­li su, ka­ko ka­že, da u ku­ći ima elek­tri­čne ener­gi­je, da ne ži­ve u mra­ku, i da ima za­li­ha hra­ne.
– Sin Ve­se­li­na Mi­ro­vi­ća, D.M. je re­kao da mu se se­stra A.M. na­la­zi u Moj­kov­cu kod oca. Na­kon to­ga je kon­tak­ti­ran Cen­tar za so­ci­jal­ni rad u Moj­kov­cu, či­ji de­žur­ni rad­nik je sa pri­pad­ni­ci­ma po­li­ci­je oti­šao na da­tu adre­su i ta­mo za­te­kao Ve­se­li­na i nje­go­vu kćer­ku. U svo­jim iz­ja­va­ma de­man­to­va­li su na­vo­de ko­ji su im pre­do­če­ni, tj. iz­ja­vu kćer­ke ko­ju je pre­ni­je­la Ban­ka hra­ne, a Ve­se­lin je is­ta­kao ka­ko ni­je oče­ki­vao ova­ko jav­no pred­sta­vlja­ne nji­ho­ve po­ro­dič­ne si­tu­a­ci­je sa či­me se slo­ži­la i nje­go­va ma­lo­ljet­na kćer­ka. Iako je Mi­ro­vić iz­ja­vio va­šim no­vi­na­ma da se ra­di o „ne­ko­li­ko ari ze­mlji­šta”, uvi­dom u so­ci­jal­ni kar­ton utvr­đe­no je da isti po­sje­du­je  438,5 ari pa­šnja­ka, šu­ma i li­va­da. Ta­ko­đe je re­do­van ko­ri­snik jed­no­krat­nih po­mo­ći kod ovog cen­tra, a dis­kre­ci­o­nim pra­vom di­rek­to­ra mu je čak če­ti­ri pu­ta odo­bre­no pra­vo na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce i dječ­ji do­da­tak u tra­ja­nju po tri mje­se­ca, uz oba­ve­zu pre­i­spi­ti­va­nja po slu­žbe­noj du­žno­sti. Na­ža­lost, u pre­i­spi­ti­va­nju po slu­žbe­noj du­žno­sti, Mi­ro­vić je obi­la­žen vi­še pu­ta i ni­je za­te­čen na adre­si ko­ju je osta­vio cen­tru, a pro­mje­nu pre­bi­va­li­šta ni­je pri­ja­vio, ta­ko da je ovo pra­vo pre­sta­lo sa apri­lom 2016. go­di­ne jer ni­je ima­lo za­kon­skog osno­va za da­lji na­sta­vak ko­ri­šće­nja – tvr­di Mu­staj­ba­šić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"