Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-12 ODLUKOM O VARIJABILAMA ČLANOVI PARLAMENTA OSTVARUJU ZNAČAJNE BONUSE
Poslanicima na platu i do 410 eura
Poslanici prosječno mjesečno zarađuju oko 1.500 eura, bez dodataka Poslanicima na platu i do 410 eura Varijabilni dio zarade za pojedini mjesec ne može biti veći od 80 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. Prosječna zarada, prema poslednjim podacima, iznosila je 513 eura
Po­sla­nik u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re mo­že na re­dov­nu za­ra­du do­bi­ti još 410 eura u vi­du va­ri­ja­bi­le za „zna­ča­jan do­pri­nos u ak­tiv­no­sti­ma rad­nih ti­je­la i na sjed­ni­ca­ma”, i zbog „do­dat­nog an­ga­žo­va­nja”. To je pred­vi­đe­no Od­lu­kom o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de za po­sla­ni­ke Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, ko­ja je do­ne­se­na 13. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
– Rje­še­nje o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de na mje­seč­nom ni­vou do­no­si ge­ne­ral­ni se­kre­tar Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, na pred­log Ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne – pre­ci­zi­ra­no je od­lu­kom, ko­ju je do­nio ge­ne­ral­ni se­kre­tar par­la­men­ta Alek­san­dar Jo­vi­će­vić, uz sa­gla­snost Ko­le­gi­ju­ma Skup­šti­ne.
U čla­nu 5 se na­vo­di da va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de za po­je­di­ni mje­sec ne mo­že bi­ti ve­ći od 80 od­sto pro­sječ­ne ne­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni. Pro­sječ­na za­ra­da, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, iz­no­si­la je 513 eura.
Iz Skup­šti­ne ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na” da li je u pret­hod­nom pe­ri­o­du, ko­jim po­sla­ni­ci­ma i u ko­jem iz­no­su di­je­lje­na va­ri­ja­bi­la po ovoj od­lu­ci.
Za­ra­de po­sla­ni­ka su me­đu naj­ve­ćim u dr­ža­vi. Po­red osnov­ne pla­te, po­sla­ni­ci če­sto pri­ma­ju i do­dat­ke za rad u rad­nim ti­je­li­ma, a naj­no­vi­jom od­lu­kom o va­ri­ja­bi­la­ma ima­ju pra­vo i na eks­tra do­da­tak. Pro­sječ­na po­sla­nič­ka pla­ta u pro­šloj go­di­ni iz­no­si­la je oko 1.500 eura, od­no­sno tri pro­sječ­ne za­ra­de u dr­ža­vi.
Mje­seč­no se za za­ra­de po­sla­ni­ka iz­dvo­ji oko 120.000 eura.
„Dan” je ju­če ob­ja­vio ka­ko je Skup­šti­na po­di­je­li­la bo­nu­se za­po­sle­ni­ma uoči No­ve go­di­ne. Sre­di­nom pro­šle go­di­ne usvo­je­ne su iz­mje­ne Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji­ma su naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma pla­te sma­nje­ne za oko šest od­sto. S ob­zi­rom na iz­no­se pla­ta naj­vi­ših funk­ci­o­ne­ra, me­đu ko­ji­ma su i po­sla­ni­ci, za­ra­de su im sma­nje­ne za oko 100 eura. Zbog „spa­sa­va­nja” jav­nih fi­nan­si­ja, bez ika­kvih pri­ma­nja osta­lo je oko 13.000 že­na, ko­ri­sni­ca na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce.
Pre­ma tom za­ko­nu, sma­nje­ni su ko­e­fi­ci­je­na­ti za za­ra­de naj­vi­šim funk­cio­ne­ri­ma i to pred­sjed­ni­ku dr­ža­ve na 27,67, čel­ni­ci­ma Skup­šti­ne, Vla­de, Vr­hov­nog i Ustav­nog su­da na 25,94. Pret­hod­no su usva­ja­njem Za­ko­nu o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru pla­te naj­vi­ših funk­ci­o­ne­ra po­ve­ća­ne i do 1.000 eura.
Pre­ma po­da­ci­ma iz zad­njeg kvar­ta­la pro­šle go­di­ne, naj­ve­ću za­ra­du imao je pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić. On je pri­mao oko 1.880 eura. Naj­ni­žu pla­tu ta­da je imao li­der Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić, ko­me je mje­seč­na za­ra­da iz­no­si­la oko 1.390 eura.
U vr­hu li­ste po­sla­ni­ka sa naj­ve­ćim pla­ta­ma na­la­ze se Bran­ko Ra­du­lo­vić (De­mo­krat­ski front – DF), Mi­o­drag Vu­ko­vić (DPS) i Bran­ko Ča­vor, ko­ji za­ra­đu­ju po 1.785 eura. Po­sla­nik DPS-a Ma­ri­ja Ća­to­vić za­ra­đi­va­la je oko 1.760 eura, a Pre­drag Bu­la­to­vić iz DF-a i Ob­rad Sta­ni­šić iz DPS-a po 1.745 eura. Jo­van­ka La­li­čić (DPS), Ma­ri­na Jo­čić iz DF-a 1.732 i pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić za­ra­đi­va­li su oko 1.730 eura. De­se­tak eura ma­nju pla­tu ima­li su Mi­o­drag Le­kić (De­mos), Mi­lo­rad Vu­le­tić (DPS) i Mi­o­drag Ra­du­no­vić (DPS). Ma­lo ni­žu za­ra­du od 1.700 eura ima­li su po­sla­ni­ci DPS-a Fi­lip Vu­ko­vić i DF-a Lji­lja­na Đu­ra­ško­vić. Po­sla­nik SDP-a Dža­vid Ša­bo­vić za­ra­đi­vao je oko 1.670 eura, ko­li­ko su pri­bli­žno pri­ho­do­va­li i li­der SDP-a Ran­ko Kri­vo­ka­pić i po­sla­nik DPS-a Pe­tar Iva­no­vić. Po­sla­ni­ci Bran­ka Ta­na­si­je­vić, Ana Ni­ko­lić, Pe­tar Po­ro­bić, Stra­hi­nja Bu­la­jić, Vu­ji­ca La­zo­vić, Ve­ra Bu­la­to­vić, Su­ad Nu­ma­no­vić za­ra­đi­va­li su oko 1.650 eura.
Po­sla­nik DPS-a Lu­iđ Škre­lja za­ra­đi­vao je oko 1.630 eura, a Sle­ven Ra­du­no­vić (DF) i Pre­drag Se­ku­lić (DPS) oko 1.600.
Po­sla­ni­ci DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić i An­dri­ja Man­dić za­ra­đi­va­li su oko 1.580, ko­li­ko i pred­sjed­nik Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­ja Po­po­vić. Mi­lan Kne­že­vić iz DF-a pri­mao je oko 1.420 eura, a pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić oko 1.400.
A.O.


Pri­ma­ju i od­bor­nič­ke na­kna­de

Do­sta po­sla­ni­ka an­ga­žo­va­no je i u lo­kal­nim par­la­men­ti­ma gra­do­va iz ko­jih do­la­ze, ili ostva­ru­ju pri­ho­de iz dru­gih iz­vo­ra. Po­red osnov­ne za­ra­de, ve­ći­na njih je la­ni ima­la i na­kna­du za rad u skup­štin­skim od­bo­ri­ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"