Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-12 BUDVANIN DRAGAN VELIMIROVIĆ OPTUŽIO SVETOZARA MAROVIĆA I DRAGANA SEKULIĆA ZA PREVARU
Godinama plaćao 5.000 Svetu umjesto Opštini
Velimirović i Marović Godinama plaćao 5.000 Svetu umjesto Opštini Dragan Velimirović tvrdi da je godinama unazad, umjesto Opštini Budva, godišnju kiriju od po 5.000 eura plaćao firmi sa Maršalskih ostrva iza koje stoji Marovićev prijatelj Dragan Sekulić U aprilu, a potom i u maju prošle godine došli su kod mene Prelević i Krstajić, koji rade kao obezbjeđenje Svetozara Marovića, i tražili da im predam novac od zakupa, tvrdeći da je to poslovni prostor Svetozara Marovića, a ne njegovog kuma Dragana Sekulića – tvrdi Velimirović
Bu­dva­nin Dra­gan Ve­li­mi­ro­vić op­tu­žio je biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća i nje­go­vog prijatelja Dra­ga­na Se­ku­li­ća da su nje­ga i nje­go­vu kćer­ku pre­va­ri­li da im go­di­na­ma una­zad pla­ća­ju ki­ri­ju za, ka­ko ka­že, uzur­pi­ra­ni op­štin­ski po­slov­ni pro­stor. Ra­di se o po­slov­nom pro­sto­ru u pri­ze­mlju Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra Bu­dva.
Ve­li­mi­ro­vić je zbog, na­vod­ne, pre­va­re pod­nio Osnov­nom su­du u Ko­to­ru tu­žbu pro­tiv Se­ku­li­ća jer je, ka­ko tvr­di, ošte­ćen za vi­še od 65.000 eura.
U iz­ja­vi ko­ju je do­sta­vio „Da­nu” po­ja­šnja­va da su mu to­kom pro­šle go­di­ne na­vod­no tje­lo­hra­ni­te­lji Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća tra­ži­li i da im na ru­ke da 5.000 eura za go­di­šnju ki­ri­ju, ka­ko bi no­vac, na­vod­no, od­ni­je­li še­fu u Be­o­grad za po­tre­be li­je­če­nja.
– Sve je po­če­lo 2002. go­di­ne kad smo se za­in­te­re­so­va­li da za­ku­pi­mo po­slov­ni pro­stor u pri­ze­mlju Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra u Bu­dvi. Ras­pi­ta­li smo se i ubr­zo je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu u ju­nu 2002. go­di­ne – is­pri­čao je Ve­li­mi­ro­vić. Do­dao je da je ugo­vor o za­ku­pu sa fir­mom „Vic­to­ria En­ter­pra­ses LTD” Bu­dva pot­pi­sa­la nje­go­va kćer­ka Ma­ja Ve­li­mi­ro­vić
– U ugo­vo­ru je pi­sa­lo da se za­kup pla­ća 5.000 eura go­di­šnje. U ime fir­me „Vic­to­ria En­ter­pra­ses LTD” ugo­vor je, kao di­rek­tor, pot­pi­sao Ma­ro­vi­ćev kum Dra­gan Se­ku­lić. Po­red nje­go­vog pot­pi­sa, uti­snut je pe­čat fir­me na ko­jem je na en­gle­skom pi­sa­lo „Re­pu­bli­ka Mar­šal­ska ostr­va” – re­kao je Ve­li­mi­ro­vić.
Do­dao je da u po­čet­ku ni­je sum­njao da je pre­va­ren.
– Ka­sni­je sam za­klju­čio da fir­ma „Vic­to­ria En­ter­pra­ses LTD“ Bu­dva ne po­sto­ji, da po­sto­ji sa­mo isto­i­me­na kom­pa­ni­ja sa Mar­šal­skih ostr­va („Vic­to­ria En­ter­pri­ses LTD”), či­ji pe­čat je bio na ugo­vo­ru. Utvr­di­li smo i da pred­met­ni pro­stor uop­šte ni­je ni upi­san u ka­ta­star­ski list ne­po­kret­no­sti – ka­zao je Ve­li­mi­ro­vić.
Do­dao je da su pri­je dva­de­se­tak go­di­na na tom mje­stu po­sto­ja­la sa­mo če­ti­ri stu­ba, u sklo­pu objek­ta Op­šti­ne Bu­dva, ko­ja su ozna­ča­va­la ulaz u sport­ski cen­tar.
– Taj pro­stor je ne­le­gal­no za­sta­kljen i ogra­đen, ka­ko bi se na­pra­vio po­slov­ni pro­stor. Čak su i me­di­ji pri­je 20-ak go­di­na pi­sa­li o to­me, od­no­sno da Sve­to­zar Ma­ro­vić ne­le­gal­no gra­di i da je uzur­pi­rao ulaz u op­štin­ski sport­ski cen­tar – re­kao je Ve­li­mi­ro­vić.
Ka­da je, ka­ko ka­že, za­klju­čio da je pre­va­ren od­lu­čio je da sa kćer­kom prav­du po­tra­ži na su­du.
– Fir­ma sa Mar­šal­skih ostr­va, od­no­sno tzv. Mar­ša­la, ni­je uop­šte ima­la prav­nog osno­va da pod za­kup da­je imo­vi­nu ko­ja ni­je nji­ho­va, a ko­ja je ne­le­gal­no sa­gra­đe­na pod kro­vom op­štin­skog sport­skog cen­tra – ka­zao je Ve­li­mi­ro­vić.
Do­dao je da su ga u pro­šloj go­di­ni po­sje­ti­li i tje­lo­hra­ni­te­lji Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća.
– U apri­lu a po­tom i u ma­ju pro­šle go­di­ne do­šli su kod me­ne Pre­le­vić i Kr­sta­jić, ko­ji ra­de kao obez­bje­đe­nje Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, i tra­ži­li da im pre­dam no­vac od za­ku­pa, tvr­de­ći da je to po­slov­ni pro­stor Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, a ne nje­go­vog ku­ma Dra­ga­na Se­ku­li­ća. Ta­da sam iz­bje­gao da im no­vac dam na ru­ke – tvr­di Ve­li­mi­ro­vić.
Do­dao je da je 1. ju­na iste go­di­ne kod nje­ga do­šla i su­pru­ga Dra­ga­na Se­ku­li­ća.
– I ona mi je ta­da tra­ži­la no­vac za za­kup. Re­kao sam da taj no­vac ni­je za Dra­ga­na, ne­go za Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, či­je je obez­bje­đe­nje do­la­zi­lo kod me­ne. Ona je na­kon to­ga re­kla – u re­du i oti­šla – ka­zao je Ve­li­mi­ro­vić.
Na­vo­di da ga je po­sje­tio i Dra­gan Se­ku­lić na­kon što je iza­šao iz za­tvo­ra.
– Do­šao je kod me­ne po no­vac i re­kao da je po­slov­ni pro­stor nje­gov, na­kon če­ga sam mu sa­op­štio da će­mo na su­du vi­dje­ti či­ji je. Od ta­da ni­kom od njih ni­je­sam vi­še pla­ćao za­kup – is­pri­čao je Ve­li­mi­ro­vić.
Vl.O.


Ki­ri­ja za li­je­če­nje?

Ve­li­mi­ro­vić je na­gla­sio da su mu tje­lo­hra­ni­te­lji Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća pro­šle go­di­ne sa­op­šti­li ka­ko no­vac od za­ku­pa tre­ba da od­ne­su svom še­fu jer mu je potreban za li­je­če­nje u Be­o­gra­du.
– Pi­tao sam ih ta­da da li mo­gu da sma­nje ki­ri­ju, jer tu ni­ko ne ra­di do­bro i da se lo­ka­li za­tva­ra­ju. Ka­za­li su da će raz­go­va­ra­ti sa Sve­to­za­rom, a na­kon što su oba­vi­li raz­go­vor sa njim, na­knad­no su mi re­kli da ki­ri­ja mo­že da se sa 416 spu­sti na 400 eura mje­seč­no – tvr­di Ve­li­mi­ro­vić, ko­ji se, ka­ko po­ja­šnja­va, na­smi­jao i upi­tao ih – sa­mo 16 eura?
– Od­go­vo­ri­li su da slič­ne iz­no­se pla­ća­ju i ne­ki dru­gi lo­ka­li. In­te­re­sant­no je da, kad je Se­ku­lić do­šao kod me­ne i ka­da sam mu pre­do­čio moj raz­go­vor sa tje­lo­hra­ni­te­lji­ma Ma­ro­vi­ća, pi­tao me je ko­li­ko mi­slim da tre­ba da da­jem mje­seč­no. Tek na­knad­no, na­kon ne­kog vre­me­na, pre­do­mi­slio se, pret­po­sta­vljam na­kon raz­go­vo­ra sa Ma­ro­vi­ćem, i od­go­vo­rio da ki­ri­ja ne mo­že da se spu­šta – is­pri­čao je Ve­li­mi­ro­vić.
Marović je sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom (SDT) Cr­ne Go­re pot­pi­sao dva spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji ga oba­ve­zu­ju da u za­tvo­ru pro­ve­de ne­što pre­ko če­ti­ri go­di­ne. Još ni­je po­če­lo iz­dr­ža­va­nje ka­zne za­tvo­ra jer je Ma­ro­vić ne­do­stu­pan dr­žav­nim or­ga­ni­ma. Na­vod­no se na­la­zi u Sr­bi­ji na li­je­če­nju.


Be­go­vić: Če­ka­mo sud

Pu­no­moć­nik Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić ka­zao je da ni­je upo­znat sa tu­žbom i tvrd­nja­ma Bu­dva­ni­na Dra­ga­na Ve­li­mi­ro­vi­ća.
– Pr­vi put ču­jem za to. Ako je čo­vjek pod­nio tu­žbu, če­ka­će­mo da se sud po toj tu­žbi od­re­di – re­kao je Be­go­vić.
„Dan” je imao uvid u tu­žbu ko­ju je Osnov­nom su­du u Ko­to­ru pod­nio advo­kat Va­si­li­je Kne­že­vić, pu­no­moć­nik Ma­je Ve­li­mi­ro­vić.
U njoj se ne po­mi­nju na­vo­di ve­za­ni za do­la­zak tje­lo­hra­ni­te­lja Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća. Tu­že­ni je Dra­gan Se­ku­lić. Sa dru­ge stra­ne, Dra­gan Ve­li­mi­ro­vić je is­ta­kao da će svi de­ta­lji i do­ka­zi oko spo­ra bi­ti pre­do­če­ni na­knad­no u sud­skom pro­ce­su.


Se­ku­lić: Po­slov­ni pro­stor je moj

Dra­gan Se­ku­lić ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan”da su Ve­li­mi­ro­vi­ći nje­go­voj fir­mi sa Mar­šal­skih ostr­va pla­ća­li za­kup od 2002. do ju­na 2015. go­di­ne. Tvr­di da je u pi­ta­nju nje­gov po­slov­ni pro­stor i da ni­je­su isti­ni­te tvrd­nje Ve­li­mi­ro­vi­ća.
– Od ju­na 2015. go­di­ne ne pla­ća­ju ki­ri­ju za po­slov­ni pro­stor i to ni­je u re­du. U to­ku je sud­ski pro­ces. On je­ste me­ne tu­žio ve­za­no za to da ni­je­sam ovla­šće­no li­ce i ni­je­sam vla­snik, ali sje­ti­ti se od 2002. go­di­ne sa­da, po­sli­je 16 go­di­na, to je sa­mo be­zu­bra­zluk, ni­šta dru­go. Za sve to po­sto­je pa­pi­ri od ka­ta­stra. Vi­dje­će­mo ka­ko će se za­vr­ši­ti i ko će bi­ti u pra­vu – re­kao je Se­ku­lić.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje oko do­la­ska tje­lo­hra­ni­te­lja Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, ko­ji su na­vod­no tra­ži­li Ve­li­mi­ro­vi­ću da im na ru­ke da no­vac za za­kup po­slov­nog pro­sto­ra, Se­ku­lić je ka­zao da to ni­je­su tač­ne tvrd­nje.
– Ja ni­je­sam kum Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, mi smo bi­li i sa­da smo do­bri pri­ja­te­lji. To što tvr­di Ve­li­mi­ro­vić da su mu do­la­zi­li Ma­ro­vi­će­vi tje­lo­hra­ni­te­lji ni­je isti­na – ka­zao je Se­ku­lić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"