Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
76 abortusa jer su bile djevojčice * Šaranoviću pozlilo, sjednica prekinuta * Tužilaštvu sumnjive samo donacije DF-a * Sveštenici moraju da polažu crnogorski * 76 abortusa jer su bile djevojčice * Pogled kroz dvogled * Igre ispraznog
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Luiđ Škrelja:
– Politički život neće stati zbog nenadležnog suda i Gorana Đurovića.

Vic Dana :)

Šta se desi policajcu kada pojede komarca?
– Ima više mozga u stomaku, nego u glavi.

Zaustavi policajac vozača:
– Da li ste nešto popili?
– Popio sam jedan kapućino.
Policajac sumnjičavo vrti glavom i pita:
– A da nisu ipak bila dva-tri kapućina?

Saobraćajac u kontroli kaže Cigi vozaču kog je zaustavio:
– Ovo što Vi vozite ne može se nazvati automobilom!
Ciga mu odgovori:
–Da, znam, zato i nemam vozačku dozvolu!

– Halo, policija, moj komšija valja travu!
– A koliko je paketić?
– Hiljadarka.
– Skupo, ne kupuj od njega!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana PODACI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE UKAZUJU NA SVE VEĆI BROJ PREKIDA TRUDNOĆE ZBOG POLA
76 abortusa jer su bile djevojčice
76 abortusa jer su bile djevojčice Prema podacima Instituta, na godišnjem nivou broj namjernih prekida trudnoće je 763, mada se, kako navode, procjenjuje da je značajno veći
In­sti­tut za jav­no zdra­vlje obje­lo­da­nio je da su 2016. go­di­ne bi­la 763 na­mjer­na pre­ki­da trud­no­će u Cr­noj Go­ri, a po­re­đe­njem Mon­sta­to­vih po­da­ta­ka o bro­ju ro­đe­nih dje­ča­ka i dje­voj­či­ca, la­ko se mo­že usta­no­vi­ti da je zna­ča­jan broj abor­tu­sa ura­đen zbog žen­skog po­la dje­te­ta i da u pro­sje­ku iz­no­si 76. Pre­ma sta­ti­sti­ci Mon­sta­ta u pro­sje­ku u Cr­noj Go­ri se ra­đa 10 od­sto vi­še dje­ča­ka ne­go dje­voj­či­ca, dok bi pri­rod­ni omjer bio, ka­ko su ra­ni­je sa­op­šti­li 102 na­pre­ma 100. Zva­nič­na sta­ti­sti­ka pak po­ka­zu­je da je broj mu­ške i žen­ske no­vo­ro­đen­ča­di da­le­ko mi­mo pri­rod­nog omje­ra. Mon­stat bi­lje­ži da se u po­sled­njih 15 go­di­na u pro­sje­ku ra­đa 109 dje­ča­ka na 100 dje­voj­či­ca.
Pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje to­kom 2016. go­di­ne, re­gi­strovn je ukup­no 1.271 pre­kid trud­no­će. Iz In­sti­tu­ta is­ti­ču da se pro­cje­nju­je znat­no ve­ći broj na­mjer­nih pre­ki­da trud­no­ća, ne­go što taj po­da­tak po­sje­du­ju zdrav­stve­ne usta­no­ve. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Cr­noj Go­ri tre­nut­no ne­do­sta­je 3.000 že­na u re­pro­duk­tiv­noj do­bi. Sta­ti­sti­ka Mon­sta­ta po­ka­zu­je da je 2009. go­di­ne ro­đe­no 113 dje­ča­ka i 100 dje­voj­či­ca, 2001, 2002. i 2014. bi­lo je 110 mu­ške no­vo­ro­đen­ča­di i 100 žen­ske, . a 2015. 109,9 na 100 dje­voj­či­ca.
Na­ši sa­go­vor­ni­ci sma­tra­ju da su na­mjer­ni pre­ki­di trud­no­ći če­sta po­ja­va u Cr­noj Go­ri i da ne po­sto­je stvar­ni po­da­ci o bro­ju se­lek­tiv­nih abor­tu­sa.
– U to­ku 2016. go­di­ne u Cr­noj Go­ri je bi­lo 7.569 po­ro­đa­ja, pri če­mu je ro­đe­no 3 850 ili 50,8 od­sto dje­ča­ka i 3.719 ili 49,1 od­sto dje­voj­či­ca. U is­toj go­di­ni, evi­den­ti­ran je 1271 pre­kid trud­no­će, ma­da je re­gi­stro­va­nje abor­tu­sa, još uvi­jek pro­ble­ma­tič­no. U is­toj go­di­ni evi­den­ti­ra­na su 763 na­mjer­na pre­ki­da trud­no­će, što je vi­še od 60 od­sto od ukup­nog bro­ja abor­tu­sa, ali se pro­cje­nju­je da je broj na­mjer­nih pre­ki­da trud­no­će zna­čaj­no ve­ći. Va­žno je na­gla­si­ti da je abor­tus naj­ne­pri­hva­tlji­vi­ji me­tod pla­ni­ra­nja po­ro­di­ce, u vri­je­me ka­da po­sto­je efi­ka­sni­je, dje­lo­tvor­ni­je, bez­bjed­ni­je i hu­ma­ni­je me­to­de – is­ti­ču iz In­sti­tu­ta. Oni su sa­op­šti­li da će na na­ša pi­ta­nja o se­lek­tiv­nim abor­tu­si­ma od­go­vo­ri­ti da­nas.
Di­rek­tor Cen­tra za me­di­cin­sku ge­net­sku imu­no­lo­gi­ju KCCG Oli­ve­ra Mi­lja­no­vić upo­zo­ri­la je ra­ni­je da se evi­den­ci­ja o se­lek­tiv­nim abor­tu­si­ma ne mo­že vi­dje­ti di­rekt­no, već, ka­ko je po­ja­sni­la, kroz trend po­re­me­ća­ja rav­no­te­že po­lo­va na ro­đe­nju. Ona je is­ta­kla da Cr­noj Go­ri, ne­do­sta­je oko 3.000 že­na u re­pro­duk­tiv­nom do­bu.
– U Cr­noj Go­ri po­sto­ji trend ne­rav­no­te­že iz­me­đu po­lo­va na ro­đe­nju i on se, za po­sljed­njih 15 go­di­na, kre­će, pre­ma na­šim is­tra­ži­va­nji­ma, 110 dje­ča­ka na 100 dje­voj­či­ca. Taj trend je­di­no ima ot­klon u 2016. go­di­ni, ka­da ima­mo nor­ma­lan od­nos 103 na pre­ma 100. Da li je ovo svje­tlo na kra­ju tu­ne­la, da li smo ne­što za­i­sta ura­di­li, ne mo­že­mo za­klju­či­ti na osno­vu jed­ne go­di­ne – po­ja­sni­la je Mi­lja­no­vić.
Ona na­vo­di da su re­zul­ta­ti te­sta za pol dje­te­ta pre­ci­zni tek u 12. ne­dje­lji trud­no­će, po is­te­ku za­kon­skog ro­ka za abor­tus u Cr­noj Go­ri.
– Ge­net­ska is­tra­ži­va­nja se is­klju­či­vo ko­ri­ste u me­di­cin­ske svr­he ka­da se mo­ra od­re­di­ti ge­net­ski sta­tus dje­te­ta, da bi se po­tvr­dio ri­zik te­ške ge­net­ske bo­le­sti, sve dru­go je zlo­u­po­tre­ba – na­vo­di Mi­lja­no­vi­će­va.
Ma­ja Ra­i­če­vić, di­rek­tor Cen­tra za žen­ska pra­va, ko­ji je u no­vem­bru 2017. po­kre­nuo kam­pa­nju „Ne­že­lje­na” ka­ko bi skre­nu­li pa­žnja na pro­blem se­lek­tiv­nih abor­tu­sa zbog od­lu­ka tra­di­ci­o­nal­nih po­ro­di­ca da se ra­đa­ju sa­mo dje­ča­ci, is­ta­kla je za „Dan” da po­da­ci In­sti­tu­ta ne mo­gu da­ti od­go­vor na pi­ta­nje o bro­ju se­lek­tiv­nih abor­tu­sa.
– Ra­di se o pro­stoj sta­ti­sti­ci ko­ja se ne ba­vi uzro­ci­ma. Pi­ta­nje se­lek­tiv­nih pre­ki­da trud­no­će se mo­ra tre­ti­ra­ti kao pi­ta­nje si­ste­ma vri­jed­no­sti ko­ji fa­vo­ri­zu­je je­dan pol u od­no­su na dru­gi i ko­ji, kao ta­kav, pred­sta­vlja uzrok te po­ja­ve. To je ono či­me se ba­vi kam­pa­nja „Ne­že­lje­na”, uz va­žnu na­po­me­nu o to­me da ne po­dr­ža­va­mo re­strik­ti­van od­nos pre­ma re­pro­duk­tiv­nim pra­vi­ma že­na, već fa­vo­ri­zu­je­mo upra­vo pro­mje­nu svi­je­sti i si­ste­ma vri­jed­no­sti, pr­ven­stve­no pu­tem dru­štve­nog di­ja­lo­ga i obra­zo­va­nja. Na­rav­no, po­treb­no je ra­di­ti is­tra­ži­va­nja na ovu te­mu, ka­ko bi se pra­ti­li tren­do­vi u dru­štvu i shod­no to­me kre­i­ra­le mje­re ko­je će do­ve­sti do po­zi­tiv­nih pro­mje­na – is­ti­če Ra­i­če­vi­će­va.
Iza­bra­ni gi­ne­ko­log Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca Mi­lo­van Jo­va­no­vić ka­zao je za „Dan” da se tru­de da spri­je­če brač­ne pa­ro­ve da na­mjer­no pre­ki­nu trud­no­ću ili zah­ti­je­va­ju abor­tus jer ne že­le žen­sko di­je­te, jer se na taj na­čin vr­ši dis­kri­mi­na­ci­ja, kr­še ljud­ska pra­va i šte­ti na­ta­li­te­tu u dr­ža­vi.
– Mi se ba­vi­mo pre­ven­tiv­nim pre­gle­di­ma i onim što nam po­ve­ća­va na­ta­li­tet u dr­ža­vi. Po­di­gli smo ni­vo raz­go­vo­ra i sa­vje­ta sa trud­ni­ca­ma i pa­ro­vi­ma. Ako do­đe­mo u si­tu­a­ci­ju da ima­mo za­htjev za pre­kid trud­no­će iz bi­lo kog raz­lo­ga, mi to od­mah sa­ni­ra­mo i spri­je­či­mo, jer je o to­me opa­sno i pri­ča­ti. Ra­ni­je smo ima­li ta­kvih slu­ča­je­va, dok u po­sled­nje dvi­je go­di­ne ni­je­smo ima­li ta­kvih pi­ta­nja i za­htje­va. Mi je­di­no pre­ki­da­mo trud­no­ću iz zdrav­stve­nih raz­lo­ga i ta­kve slu­ča­ve ša­lje­mo u Kli­nič­ki cen­tar, a ne do­zvo­lja­va­mo i od­mah utvr­di­mo ako ne­ko ho­će da bi­ra pol. U po­sled­nje vri­je­me smo ve­o­ma sreć­ni jer sa pa­ci­jent­ki­nja­ma ni­je­smo uop­šte ula­zi­li u tu pri­ču – re­kao je Jo­va­no­vić.D.B.


I Ame­rič­ka is­tra­ži­va­nja upo­zo­ra­va­ju na Cr­nu Go­ru

Ame­rič­ki In­sti­tut za is­tra­ži­va­nje po­pu­la­ci­je po­sma­trao je od 2000. do 2014. go­di­ne bro­je­ve ro­đe­ne žen­ske dje­ce u od­no­su na mu­šku i upo­re­dio ih sa pri­rod­no oče­ki­va­nim bro­je­vi­ma. Pro­ci­je­nio je da se go­di­šnje u Cr­noj Go­ri na­mjer­no abor­ti­ra oko 50 dje­voj­či­ca.


Na li­sti UN sa Al­ba­ni­jom i Azer­bej­dža­nom

Pre­ma na­la­zi­ma Po­pu­la­cij­skog fon­da Uje­di­nje­nih na­ci­ja iz 2012. go­di­ne, Cr­na Go­ra se uz Al­ba­ni­ju, Azer­bej­džan i Jer­me­ni­ju, svr­sta­va u svjet­ski vrh na li­sti ze­ma­lja sa naj­ve­ćim dis­ba­lan­som me­đu dje­com mu­škog i žen­skog po­la.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"