Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-08 NA JUČERAŠNJEM ROČIŠTU U BARIJU ODLUČENO DA SE ZA ŠVERC CIGARETA SUDI PO UBRZANOJ PROCEDURI
Nema zastare za Milovu ekipu
Mićunović, Barović i Pešić Jeknić Nema zastare za Milovu ekipu Sudsko vijeće saopštilo je da u ovom trenutku nema zastare što se tiče krivičnih djela koja tužilaštvo stavlja na teret Branislavu Mićunoviću, Dušanki Pešić Jeknić, Veselinu Baroviću, Branku Vujoševiću i Andriji Draškoviću
Advo­ka­ti cr­no­gor­skih i srp­skih dr­ža­vlja­na okri­vlje­nih za ma­fi­ja­ško udru­ži­va­nje ra­di me­đu­na­rod­nog šver­ca ci­ga­re­ta sa­gla­si­li su se na su­đe­nju u Ba­ri­ju sa za­htje­vom ita­li­jan­skog tu­ži­la­štva da pro­ces bu­de na­sta­vljen po ubr­za­nom po­stup­ku. Pret­hod­no je tu­ži­la­štvo Ita­li­je za­tra­ži­lo da su­đe­nje okri­vlje­nim cr­no­gor­skim i srp­skim dr­ža­vlja­ni­ma bu­de odr­ža­no po ubr­za­nom po­stup­ku. Ta­kav za­htjev je iz­nio Đu­ze­pe Ga­ta, no­vi tu­ži­lac ko­ji je pre­u­zeo slu­čaj.
Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu u Ba­ri­ju na­sta­vljen je sud­ski po­stu­pak pro­tiv cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va – Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Du­šan­ke Pe­šić Jek­nić, Ve­se­li­na – Ve­ska Ba­ro­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća i dr­ža­vlja­ni­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je An­dri­je Dra­ško­vi­ća. Sud­sko vi­je­će sa­op­šti­lo je da u ovom tre­nut­ku ne­ma za­sta­re što se ti­če kri­vič­nih dje­la ko­ja im se sta­vlja­ju na te­ret.
Me­đu­tim, tu­ži­lac i advo­ka­ti okri­vlje­nih sa­gla­sni su da se svi spi­si pred­me­ta do­sta­ve sud­skom vi­je­ću na ocje­nu, pa bi se mo­žda na na­red­nom ro­či­štu mo­glo zna­ti ho­će li je­dan dio op­tu­žni­ce bi­ti od­ba­čen zbog za­sta­ri­je­va­nja. No­vo su­đe­nje tre­ba­lo bi da bu­de odr­ža­no u na­red­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci.
Tu­ži­lac Đu­ze­pe Ga­ta je na ja­nu­ar­skom ro­či­štu u Kri­vič­nom su­du u Ba­ri­ju za­tra­žio su­đe­nje po ubr­za­nom po­stup­ku, na šta ima pra­vo po ita­li­jan­skoj re­gu­la­ti­vi. Advo­ka­ti okri­vlje­nih, ko­ji su i ju­če is­ta­kli da su nji­ho­vi kli­jen­ti ne­vi­ni i da su im na te­ret sta­vlje­ne la­žne op­tu­žbe, sa­gla­sni su da pro­ces tre­ba da bu­de na­sta­vljen.
Su­đe­nje bi, pre­ma ovoj va­ri­jan­ti, vr­lo br­zo bi­lo i okon­ča­no, či­me bi bi­la sta­vlje­na tač­ka na po­stu­pak ko­ji je ot­po­čet pri­je vi­še od 15 go­di­na.
Ga­ta je slu­čaj pre­u­zeo od Kar­me­la Ri­ca, tu­ži­o­ca ko­ji je pre­šao u Vi­še tu­ži­la­štvo u re­gi­ji Pu­lja. Po­stu­pak su po­kre­nu­li 2001. go­di­ne tu­ži­o­ci Đu­ze­pe Šel­zi i Euge­ni­ja Pon­ta­su­lja, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu na­pu­sti­li tu­ži­la­štvo u Ba­ri­ju.
Pre­ma op­tu­žnom pred­lo­gu, ko­ji je do­stu­pan jav­no­sti, Ve­se­lin Ba­ro­vić i Bran­ko Vu­jo­še­vić su okri­vlje­ni da su po­kri­va­li po­sao šver­ca du­va­na pre­ko fir­me „Mon­te­ne­gr­po ta­bak tran­zit”, (MTT) dok je Du­šan­ka Pe­šić Jek­nić na­vod­no omo­gu­ći­la po­ve­zi­va­nje ita­li­jan­skih kri­mi­na­la­ca i Vla­de Cr­ne Go­re, od­no­sno nje­nog du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Bra­no Mi­ću­no­vić i An­dri­ja Dra­ško­vić te­re­te se da su kao čel­ni­ci ma­fi­je pru­ži­li uto­či­šte ita­li­jan­skim kri­mi­nal­ci­ma, čla­no­vi­ma Uje­di­nje­ne sve­te kru­ne i Ka­mo­re, a da su za­uz­vrat na­vod­no do­bi­li mo­no­pol na ile­gal­nu tr­go­vi­nu pre­ko Ja­dra­na.
Do­sad je svih op­tu­žbi oslo­bo­đen biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re Mi­ro­slav Iva­ni­še­vić, a ita­li­jan­sko tu­ži­la­štvo je 2012. go­di­ne od­u­sta­lo od op­tu­žbi pro­tiv Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća.
Biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, u vre­me­nu po­kre­ta­nja po­stup­ka, šti­tio je imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. Pod­sje­ti­mo, Đu­ka­no­vić, ko­ji je se­dam pu­ta bio pre­mi­jer Cr­ne Go­re, u op­tu­žnom pred­lo­gu bio je ozna­čen kao na­vod­no or­ga­ni­za­tor ma­fi­ja­škog udru­ži­va­nja ko­je su či­ni­li i pred­stav­ni­ci or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la iz ita­li­jan­skih re­gi­ja Kam­pa­ni­ja i Pu­lja, ali i dvo­ji­ca bi­zni­sme­na sa švaj­car­skim dr­ža­vljan­stvom Fran­ko de­la To­re i Đe­rar­do Ku­o­mo. Ta kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja, ka­ko je na­ve­de­no u op­tu­žni­nom ak­tu, šver­co­va­la je ogrom­ne ko­li­či­ne ci­ga­re­ta na te­ri­to­ri­ju EU od 1994. do 2002. go­di­ne, ko­ri­ste­ći cr­no­gor­ske lu­ke i jav­ne slu­žbe kao lo­gi­sti­ku.
Pre­li­mi­nar­na fa­za su­đe­nja po­če­la je u ju­nu 2009. go­di­ne, a u no­vem­bru 2013. za­po­čet je sud­ski po­stu­pak, ko­ji je pre­ki­nut jer je od­re­đe­no no­vo sud­sko vi­je­će, pa je slu­čaj prak­tič­no po­no­vo po­kre­nut.
M.V.


Pred­met pro­tiv Đu­ka­no­vi­ća ar­hi­vi­ran

Pri­je ne­go što je po­stu­pak za šverc du­va­na u Ba­ri­ju do­šao u fa­zu pre­li­mi­nar­nih sa­slu­ša­nja, Mi­lo Đu­ka­no­vić, ta­da pre­mi­jer Cr­ne Go­re, po­sled­njih da­na mar­ta 2008. go­di­ne svje­do­čio je u ovom ita­li­jan­skom gra­du. Po­je­di­ni me­di­ji iz Ita­li­je pi­sa­li su da je si­gur­no da će slu­čaj pro­tiv Đu­ka­no­vi­ća bi­ti ar­hi­vi­ran za­to što uži­va imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. Od­bra­na Đu­ka­no­vi­ća do da­nas tvr­di da je slu­čaj ar­hi­vi­ran zbog ne­do­stat­ka do­ka­za.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"