Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana KONTROVERZNOM NIKŠIĆKOM BIZNISMENU „KAPNE” OD POSLOVANJA BUDVANSKE FIRME
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000
Mićunović Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 Ukupni kapital Zeta filma iznosi 1.960.966 eura, dok je vrijednost imovine Mićunovićeve firme u Budvi 2.051.504 eura
Ak­ci­o­nar­sko dru­štvo Ze­ta film iz Bu­dve, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik kon­tro­verz­ni bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, u 2015. go­di­ni na ime pri­ho­da od pro­da­je na tr­ži­šti­ma, ostva­ri­lo je do­bit u iz­no­su od 261.203 eura, po­ka­zao je re­vi­zor­ski iz­vje­štaj za pro­šlu go­di­nu. Ukup­na vri­jed­nost imo­vi­ne Ze­ta fil­ma, u ko­joj je Mi­ću­no­vić pred­sjed­nik odbora di­rek­to­ra, iz­no­si 2.064.051 euro. Imo­vi­na je po­di­je­lje­na na dva seg­men­ta – je­dan u Bu­dvi, a drugi u Be­o­gra­du, gdje Ze­ta film ta­ko­đe ima po­slov­ne pro­sto­re.
Ka­ko se na­vo­di u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju, imo­vi­na Ze­ta fil­ma u Bu­dvi vri­je­di 2.051.504 eura, dok je vri­jed­nost imo­vi­ne u Be­o­gra­du 12.547 eura.
Re­vi­zo­ri iz re­vi­zor­ske ku­će Audit utvr­di­li su da je go­to­vi­na u po­slov­nom dru­štvu na kra­ju iz­vje­štaj­nog pe­ri­o­da iz­no­si­la 137.864 eura, a da je ukup­ni ka­pi­tal Ze­ta fil­ma 1.960.966 eura. Ka­pi­tal dru­štva je 2014. go­di­ne iz­no­sio 1.932.799 eura.
Pre­ma na­vo­di­ma re­vi­zi­je, dru­štvo je iz­lo­že­no kre­dit­nom ri­zi­ku, tj. mo­guć­no­sti da du­žni­ci ne­će mo­ći du­go­va­nja pre­ma Ze­ta fil­mu da iz­mi­re u pot­pu­no­sti i na vri­je­me, što bi ima­lo za re­zul­tat fi­nan­sij­ski gu­bi­tak Mi­ću­no­vi­će­vog pred­u­ze­ća.
Kre­dit­ni ri­zik, ka­ko se na­vo­di, ob­u­hva­ta du­go­roč­ne i krat­ko­roč­ne fi­nan­sij­ske pla­sma­ne, po­tra­ži­va­nja i da­te ga­ran­ci­je i jem­stva tre­ćim li­ci­ma.
– U Cr­noj Go­ri ne po­sto­je spe­ci­ja­li­zo­va­ne rej­ting agen­ci­je ko­je vr­še ne­za­vi­snu kla­si­fi­ka­ci­ju i ran­gi­ra­nje pri­vred­nih dru­šta­va. Usled to­ga, dru­štvo je pri­nu­đe­no da ko­ri­sti dru­ge jav­no do­stup­ne fi­nan­sij­ske in­for­ma­ci­je (na pri­mjer, po­dat­ke o bo­ni­te­tu ko­je pru­ža Cen­tral­ni re­gi­star pri­vred­nih su­bje­ka­ta) i in­ter­ne isto­rij­ske po­dat­ke o sa­rad­nji sa od­re­đe­nim po­slov­nim part­ne­rom u ci­lju od­re­đi­va­nja nje­go­vog bo­ni­te­ta – na­ve­de­no je u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju.
Ka­ko se is­ti­če, na osno­vu bo­ni­te­ta kup­ca utvr­đu­je se iz­nos nje­go­ve mak­si­mal­ne kre­dit­ne iz­lo­že­no­sti, u skla­du sa po­slov­nom po­li­ti­kom usvo­je­nom od ru­ko­vod­stva Ze­ta fil­ma.
– U slu­ča­ju po­ve­ća­nja iz­no­sa do­spje­lih po­tra­ži­va­nja i shod­no to­me po­ve­ća­ne iz­lo­že­no­sti kre­dit­nom ri­zi­ku, dru­štvo pri­mje­nju­je me­ha­ni­zme pred­vi­đe­ne po­slov­nom po­li­ti­kom. Iz­lo­že­nost dru­štva kre­dit­nom ri­zi­ku ogra­ni­če­na je uglav­nom na po­tra­ži­va­nja od ku­pa­ca na dan bi­lan­sa. Dru­štvo ima zna­čaj­nu kon­cen­tra­ci­ju kre­dit­nog ri­zi­ka, jer se nje­go­va po­tra­ži­va­nja od­no­se na ma­nji broj una­pri­jed po­zna­tih ku­pa­ca – utvr­di­li su re­vi­zo­ri.
U izvještaju se konstatuje da je protiv Zeta filma podnijeta tužba Osnovnom sudu u Kotoru od strane Fondacije posvećene legatu Toma Mirova Luketića, gdje se navodi da je ishod postupka neizvjestan, te da se društvo njime nije detaljnije bavilo. Tužba je podnijeta 14. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne, a zva­nič­no ju je pre­da­la Fon­da­ci­ja po­sve­će­na le­ga­tu To­ma Mi­ro­va Lu­ke­ti­ća i nje­go­ve že­ne Sta­ne za obra­zo­va­nje dje­ce iz Bu­dve i Pa­štro­vi­ća, Sve­ti Ste­fan. Pred­stav­nik te fon­da­ci­je je Mi­ro­slav Lu­ke­tić, ko­ga za­stu­pa­ju advo­ka­ti Ra­do­ji­ca La­zo­vić i Želj­ko Apr­co­vić.
U tu­žbi se na­vo­di da su Ze­ta film, fir­ma MCG Mon­te­ne­gro, dr­ža­va i Op­šti­na neo­vla­šće­no pri­svo­ji­li vi­še hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta u cen­tru Bu­dve ko­je je pri­pa­da­lo toj fon­da­ci­ji, o če­mu po­sto­je ja­sni do­ka­zi u vi­du ka­ta­star­skih po­da­ta­ka iz 1991. go­di­ne, rje­še­nja Op­štin­skog su­da 1966. go­di­ne i te­sta­ment To­ma Lu­ke­ti­ća iz 1927. go­di­ne.
Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma broj 2411 i 2412 u za­hva­tu DUP Bu­dva cen­tar, pla­ni­ra­lo je iz­grad­nju ve­le­lep­nog objek­ta, ali su za­pa­li u pro­ble­me zbog te tu­žbe, jer se zbog sud­skog spo­ra ne mo­že do­bi­ti gra­đe­vin­ska do­zvo­la.
Na­i­me, Mni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma (MORT) iz­da­lo je Ze­ta fil­mu ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za grad­nju luk­su­znog ho­te­la u cen­tru Bu­dve. Pre­ma iz­da­tim ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, pre­po­ru­če­na je iz­grad­nja objek­ta od de­vet spra­to­va u cen­tru me­tro­po­le tu­ri­zma, a rje­še­nje je pot­pi­sao ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za gra­đe­vi­nar­stvo u MORT-u Da­ni­lo Gvo­zde­no­vić.
Za­htjev Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ko­je vo­di mi­ni­star Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić (DPS), za­jed­no sa Mi­ću­no­vi­će­vom fir­mom, pod­nio je i bi­zni­smen Goj­ko Pe­jo­vić. Ina­če ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ki uslo­vi su pr­vi ko­rak u po­stup­ku do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le, ali nju Ze­ta film, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ne mo­že do­bi­ti dok se ne vi­di šta će bi­ti sa tu­žbom ko­ja je pre­da­ta ko­tor­skom su­du. To je i bi­la te­ma ne­dav­ne sjed­ni­ce Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Ze­ta fil­ma, ali se ne zna ka­kav je za­klju­čak do­ni­jet.
Kom­pa­ni­ji kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na MORT je iz­dao urab­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za grad­nju pri­mar­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta za pru­ža­nje uslu­ge smje­šta­ja i uslu­ge pri­pre­ma­nja i po­slu­ži­va­nja hra­ne i pi­ća na ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li UP 06:12, ko­ju či­ne ka­ta­star­ske par­ce­le broj 2412, 2411, 2408, 2409, 2410 i dio ka­ta­star­skih par­ce­la 3099, 2419, 3102/1 i 2401 KO Bu­dva, u za­hva­tu de­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na (DUP) Bu­dva cen­tar.
M.V.-D.M.


Naj­vi­še nov­ca na ra­ču­nu u CKB-u

Ka­ko se na­vo­di u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju, svo­je po­slo­va­nje Ze­ta film oba­vlja pre­ko če­ti­ri ži­ro ra­ču­na u ze­mlji. Na­vo­di se da je u pi­ta­nju po­slov­ni ra­čun u Cr­no­gor­skoj ko­me­r­ci­jal­noj ban­ci AD Pod­go­ri­ca, u iz­no­su od 69.866 eura. Tu je i Pr­va ban­ka AD Pod­go­ri­ca, gdje su na re­zi­dent­nom ra­ču­nu 2.624 eura.
Re­vi­zor je utvr­dio da se na ra­ču­nu Ze­ta fil­ma u NLB Mon­te­ne­gro­ban­ci na­la­ze 443 eura, dok je na ra­ču­nu u Hi­po­te­kar­noj ban­ci AD Pod­go­ri­ca na­đe­no 63.919 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"