Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ FIRME MONTEVERDE M POKAZUJE ENORMNE PRIHODE
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona
Marko i Miomir Mugoša Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona Prema finansijskom izvještaju, firma Monteverde M, čiji je direktor Marko Mugoša, ima 313.787 eura u nekretninama i 234.061 euro novčanog kapitala Arhive državnih organa ne sadrže podatke da je mlađi Mugoša imao bilo kakvu ušteđevinu ili neki drugi izvor prihoda koji bi mogao da objasni ovako vrijednu imovinu
Ukup­na imo­vi­na fir­me Mon­te­ver­de M, či­ji je osni­vač i iz­vr­šni di­rek­tor Mar­ko Mu­go­ša, sin am­ba­sa­do­ra u Slo­ve­ni­ji Mi­o­mi­ra Mu­go­še, iz­no­si 547.848 eura, a ar­hi­ve dr­žav­nih or­ga­na ne sa­dr­že po­dat­ke da je imao bi­lo ka­kvu ušte­đe­vi­nu ili ne­ki dru­gi iz­vor pri­ho­da ko­ji bi mo­gao da ob­ja­sni ova­ko vri­jed­nu imo­vi­nu. Pre­ma fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju fir­me Mon­te­ver­de M, ko­ji je pre­dat Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re, Mu­go­ši­na fir­ma pri­ja­vi­la je 313.787 eura u ne­kret­ni­na­ma i 234.061 euro u obrt­nim sred­stvi­ma.
Mon­te­ver­de M je re­gi­stro­va­na kao po­slov­no dru­štvo za kon­sal­ting, uvoz, iz­voz, ve­le­pro­da­ju, ma­lo­pro­da­ju i pru­ža­nje uslu­ga, a fir­ma je, pre­ma re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta, osno­va­na u ma­ju 2008. go­di­ne. Pre­ma fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, Mu­go­ši­na kom­pa­ni­ja ima 85.972 eura upi­sa­nih kao po­tra­ži­va­nje, a 42.613 kao za­li­he. Sin cr­no­gor­skog am­ba­sa­do­ra je i ovla­šće­ni za­stup­nik ovog po­slov­nog dr­štva.
Krat­ko­roč­ne fi­nan­sij­ske oba­ve­ze is­ka­za­ne su na ni­vou 209.365 eura, a oba­ve­ze iz po­slo­va­nja 10.005 eura. Pre­ma iz­vje­šta­ju, ni­je­su evi­den­ti­ra­ne oba­ve­ze po osno­vu sred­sta­va na­mi­je­nje­nih pro­da­ji i sred­sta­va po­slo­va­nja ko­je je ob­u­sta­vlje­no, a ne­ma ni ot­ku­plje­nih sop­stve­nih ak­ci­ja i ot­ku­plje­nih sop­stve­nih udje­la. Upi­sa­ni su i du­go­roč­ni kre­di­ti u iz­no­su od 177.588 eura, kao i 15.470 eura na ime „du­go­roč­nih oba­ve­za”.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma dr­žav­nih or­ga­na, Mar­ko Mu­go­ša je vla­snik sta­na od 215 kva­dra­ta u eks­lu­ziv­nom objek­tu „Ze­ta­grad­nje” u Pod­go­ri­ci, na ko­ji je za­lo­že­na hi­po­te­ka od 150.000 eura sa ro­kom ot­pla­te do 2021. go­di­ne. Stan je, ka­ko se mo­že vi­dje­ti u ka­ta­stru, za­lo­žen i za kre­dit kod Atlas ban­ke iz Pod­go­ri­ce.
U pi­ta­nju je stan u po­slov­no-stam­be­nom objek­tu u Mo­mi­ši­ći­ma, na mje­stu gdje je ne­ka­da bi­la Mlje­ka­ra, od­no­sno na atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji u ši­rem cen­tru Pod­go­ri­ce, bli­zu oba­le Mo­ra­če.
Ka­ko se na­vo­di u li­stu ne­po­kret­no­sti 188, KO Pod­go­ri­ca je­dan, osnov sti­ca­nja je ku­po­vi­na, a osim stam­be­nog pro­sto­ra mla­đi Mu­go­ša je vla­snik i 25 kva­dra­ta ga­ra­žnog pro­sto­ra u tom ve­le­lep­nom objek­tu. Upi­sa­ni su te­re­ti u ka­ta­star­skoj evi­den­ci­ji, gdje se na­vo­di da je sin am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji stan za­lo­žio kao hi­po­te­ku kod In­vest ban­ke Mon­te­ne­gro, i kod Atlas ban­ke.
Biv­ši pod­go­rič­ki gra­do­na­čel­nik Mi­o­mir Mu­go­ša, funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, na­kon 2007. go­di­ne ni­je pri­ja­vlji­vao imo­vi­nu mla­đeg si­na Mar­ka Mu­go­še, za ko­ga je ta­da u imo­vin­skom kar­to­nu na­veo da je vla­snik po­slov­nog pro­sto­ra u Pod­go­ri­ci, po­vr­ši­ne 81 kva­drat. Pri­tom ni­je pri­ja­vlje­no da je Mar­ko Mu­go­ša imao bi­lo ka­kvu ušte­đe­vi­nu ili ne­ki dru­gi iz­vor pri­ho­da, ko­ji bi ob­ja­snio či­nje­ni­cu da je sin cr­no­gor­skog am­ba­sa­do­ra u Slo­ve­ni­ji sa­da vla­snik vri­jed­ne imo­vi­ne u Pod­go­ri­ci.
Dru­gog si­na Mi­o­mi­ra Mu­go­še, Mi­lja­na Mu­go­šu Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci osu­dio je na uslov­nu ka­znu od šest mje­se­ci zbog na­pa­da na eki­pu „Vi­je­sti” 2009. go­di­ne. Mu­go­ši je po­sli­je na­pa­da na no­vi­na­re Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja iz­re­klo pri­vre­me­nu mje­ru po­vla­če­nja iz Am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u Va­šing­to­nu, ali se on na po­sao vra­tio kra­jem 2011. go­di­ne.
Mi­o­mir Mu­go­ša je go­di­na­ma bio u fo­ku­su jav­no­sti zbog broj­nih afe­ra i pod­ni­je­tih kri­vič­nih pri­ja­va u Pod­go­ri­ci.M.V.


Uve­ća­li ka­pi­tal

Slu­žbe­ni list Cr­ne Go­re još u mar­tu 2012. go­di­ne evi­den­ti­rao je pro­mje­nu po­da­tka dru­štva Mon­te­ver­de M, jer je od­lu­kom od 14. mar­ta te go­di­ne oba­vlje­na pro­mje­na sta­tu­ta na­kon usa­gla­ša­va­nja sa Za­ko­nom o kla­si­fi­ka­ci­ji dje­lat­no­sti, kao i po­ve­ća­nje nov­ča­nog ka­pi­ta­la za iz­nos od 39.326 eura. Kom­pa­ni­ja Mon­te­ver­de M je, ina­če, jed­no vri­je­me po­mi­nja­na kao vla­snik dis­ple­ja na tr­gu Vek­tra u Pod­go­ri­ci.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"