Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana VJEROVALI ILI NE: PREDRAG MARKOVIĆ, PREMIJEROV SIN, TUŽBOM PROTIV „DANA” ZATAŠKAVA SUMNJIVE TRGOVINE
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije
Zgrada u Siti kvartu gdje je Predrag Marković kupio stan od oko 100 kvadrata za nešto više od 110.000 eura Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije Markovićeva tvrdnja da je stan od 53 kvadrata, izgrađen 1986. godine, prodao za 80.000 navodi na sumnju da se radi o fiktivnom ugovoru, jer je više agencija za nekretnine potvrdilo za „Dan” da je prosječna cijena stana u toj ulici (Velimira Terzića, Podgorica) 1.000 eura po kvadratu
Pre­drag Mar­ko­vić, sin pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, ni­je pri­ja­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) tran­sak­ci­je od 80.000 i 110.000 eura, po­vo­dom ku­po­pro­da­je sta­no­va u Pod­go­ri­ci, iako je to po za­ko­nu bio oba­ve­zan. Pre­drag Mar­ko­vić tvr­di da je stan u pod­go­rič­kom na­se­lju Blok pet, u uli­ci Ve­li­mi­ra Ter­zi­ća, od 53 kva­dra­ta pro­dao za 80.000 eura, što iz­no­si oko 1.500 eura po me­tru kva­drat­nom. Mar­ko­vić na­vo­di da je ta sred­stva upla­tio kom­pa­ni­ji „Če­le­bić”, od ko­je je u Si­ti kvar­tu ku­pio stan od 100 kva­dra­ta, po ci­je­ni od 110.000 eura. Po ugo­vo­ru, on je du­žan da osta­tak nov­ca od 30.000 eura is­pla­ti u na­red­ne tri go­di­ne.
Ne­re­al­no vi­so­ka ci­je­na sta­na u pod­go­rič­kom Blo­ku pet na­vo­di na sum­nju da se ra­di o na­du­va­nim ci­je­na­ma i fik­tiv­nom ugo­vo­ru, ka­ko bi se oprav­da­la sred­stva upla­će­na za dru­gi stan. To pot­kre­plju­je či­nje­ni­ca da je zgra­da za­vr­še­na 1986. go­di­ne, od­no­sno da je stan star 31 go­di­nu.
Pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­ja za ne­kret­ni­ne u Pod­go­ri­ci, kva­drat­ni me­tar sta­na u Blo­ku pet ko­šta od 800 do 1.000 eura. U agen­ci­ji Atos ka­žu da ci­je­na kva­dra­ta za­vi­si od ka­rak­te­ri­sti­ka sta­na, sta­ro­sti zgra­de, spra­ta na ko­jem se stam­be­na je­di­ni­ca na­la­zi, fa­sa­de, te da li ima po­tre­be za re­no­vi­ra­njem.
– Uko­li­ko je stan u od­lič­nom sta­nju, on­da je ci­je­na 1.000 eura po kva­dra­tu – ka­žu u Ato­su.
U agen­ci­ji Ka­ra­đor­đe­va apart­ma­ni na­vo­de da je ci­je­na kva­dra­ta stam­be­nog pro­sto­ra u Blo­ku pet mak­si­mal­no 1.000 eura.
I u agen­ci­ji Kom­for re­al po­tvr­đu­ju da je ci­je­na kva­dra­ta od 800 do 1.000 eura, te da sve za­vi­si i od do­ba grad­nje, po­lo­ža­ja zgra­de, lo­ka­ci­je...
Sum­nje u po­ri­je­klo Mar­ko­vi­će­vog nov­ca po­ve­ća­va­ju se ako se zna da on ni­je pri­ja­vio ASK da je oba­vio ove tran­sak­ci­je, iako je to bio du­žan shod­no za­ko­nu, jer su ve­će od 5.000 eura. Osim to­ga, kao biv­ši jav­ni funk­ci­o­ner, to jest član Od­bo­ra di­rek­to­ra Mon­te­ne­gro­er­laj­nza, bio je du­žan da dvi­je go­di­ne po pre­stan­ku funk­ci­je ob­ja­vlju­je imo­vin­ski kar­ton. Pre­ma po­da­ci­ma sa saj­ta ASK, tre­ba­lo je da iz­vje­štaj o svom imo­vin­skom sta­nju do­sta­vi do mar­ta ove go­di­ne. Po­sled­nji iz­vje­štaj je pod­nio u mar­tu pro­šle go­di­ne.
Pre­ma čla­nu 23 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, u slu­ča­ju pre­stan­ka jav­ne funk­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ner je du­žan da u ro­ku od 30 da­na od da­na pre­stan­ka funk­ci­je o to­me oba­vi­je­sti Agen­ci­ju i pod­ne­se iz­vje­štaj. Jav­ni funk­ci­o­ner ko­me je pre­sta­la funk­ci­ja du­žan je da jed­nom go­di­šnje u na­red­ne dvi­je go­di­ne po pre­stan­ku funk­ci­je pod­ne­se iz­vje­štaj Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, sa sta­njem na dan pod­no­še­nja iz­vje­šta­ja. Na če­lu Agen­ci­je na­la­zi se Sre­ten Ra­do­njić, tast Pre­dra­ga Mar­ko­vi­ća, otac nje­go­ve su­pru­ge Ti­ja­ne. Ra­do­njić ni­je po­kre­nuo pre­kr­šaj­ni po­stu­pak, iako je na to bio oba­ve­zan.
Mar­ko­vić, osim ovo­ga, Agen­ci­ji ni­je pri­ja­vio da je uzeo 50.000 eura od So­si­je­te že­ne­ral ban­ke, u sep­tem­bru 2013. go­di­ne, na rok od 15 go­di­na, za ku­po­vi­nu po­slov­nog pro­sto­ra u Si­ti kvar­tu, po­vr­ši­ne 102 me­tra kva­drat­na, već je sa­mo na­veo da je osnov sti­ca­nja po­slov­nog pro­sto­ra kre­dit. Iz to­ga pro­iz­i­la­zi da je po­slov­ni pro­stor u Si­ti kvar­tu od 102 kva­dra­ta Mar­ko­vić pla­tio 50.000 eura, jer na­vo­di kre­dit kao je­di­ni iz­vor sti­ca­nja, što je vi­še ne­go ne­re­al­no ni­ska ci­je­na. Na saj­to­vi­ma agen­ci­ja za ne­kret­ni­ne slič­ni po­slov­ni pro­sto­ri u Si­ti kvar­tu kre­ću se od 150.000 do 180.000 eura. Zbog sve­ga to­ga, ne ču­di što je Mar­ko­vić pri­ja­vio sa­mo kre­dit, ali ne i nje­gov iz­nos, jer bi bi­lo ja­sno da se za 50.000 eura ne mo­že ku­pi­ti na­ve­de­na ne­kret­ni­na. To bi zna­či­lo da je kva­drat po­slov­nog pro­sto­ra u Si­ti kvar­tu pla­tio 490 eura. Sve ovo na­ve­de­no je u Li­stu ne­po­kret­no­sti ko­ji „Dan” ob­ja­vlju­je, broj 4551 KO Pod­go­ri­ca je­dan, evi­den­ti­ra­nog na ju­če­ra­šnji dan, i vi­di se za­bi­lje­žba hi­po­te­ke o ugo­vo­ru o hi­po­te­ci od 20. sep­tem­bra 2013. go­di­ne, gdje je dug 50.000 eura, po­vje­ri­lac je So­si­je­te že­ne­ral ban­ka, a rok ot­pla­te je 15 go­di­na.
Mar­ko­vić je u do­ku­men­ti­ma ko­je je do­sta­vio uz re­a­go­va­nje sa­krio ko­me je pro­dao stan u Blo­ku pet. „Dan” je do­šao do te do­ku­men­ta­ci­je, ali ne­ma in­te­re­sa jav­no­sti da se ob­ja­vi iden­ti­tet kup­ca.
Što se ti­če ku­po­vi­ne sta­na u Si­ti kvar­tu, za­ni­mlji­vo je da u Li­stu ne­po­kret­no­sti ne­ma te­re­ta i op­te­re­će­nja, iako je Mar­ko­vić za stan du­žan još 30.000 eura. Ne sa­mo što u Li­stu ne­po­kret­no­sti ne­ma te­re­ta, ne­go se ni iz ugo­vo­ra ne mo­že vi­dje­ti da po­sto­ji bi­lo ka­kvo obez­bje­đe­nje u slu­ča­ju da pre­mi­je­rov sin ne pla­ti dug. U čla­nu dva, tač­ka je­dan ugo­vo­ra o ku­po­vi­ni sta­na, kom­pa­ni­ja „Če­le­bić” da­je sa­gla­snost da se i po­red sve­ga stan od­mah uknji­ži na pre­mi­je­ro­vog si­na.
M.V.-M.S.


Mo­gu­ća i za­bra­na oba­vlja­nja funk­ci­je

Pre­ma čla­nu 104 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, Sre­ten Ra­do­njić je bio du­žan da po­kre­ne pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv Pre­dra­ga Mar­ko­vi­ća zbog ne­do­sta­vlja­nja iz­vje­šta­ja o imo­vi­ni. U tom čla­nu za­ko­na na­vo­di se da će nov­ča­nom ka­znom od 1.000 do 2.000 eura bi­ti ka­žnje­no za pre­kr­šaj li­ce ko­me je pre­sta­la jav­na funk­ci­ja, ako u pe­ri­o­du od dvi­je go­di­ne po pre­stan­ku jav­ne funk­ci­je, u ro­ku od 30 da­na od da­na pre­stan­ka funk­ci­je, o to­me ne oba­vi­je­sti Agen­ci­ju i ne pod­ne­se iz­vje­štaj, ili jed­nom go­di­šnje u na­red­ne dvi­je go­di­ne po pre­stan­ku funk­ci­je ne pod­ne­se iz­vje­štaj sa sta­njem na dan pod­no­še­nja.
Uz nov­ča­nu ka­znu za pre­kr­ša­je mo­že se iz­re­ći i za­štit­na mje­ra za­bra­na oba­vlja­nja dje­lat­no­sti u tra­ja­nju od šest mje­se­ci do go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"