Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana DIREKTOR UPRAVE POLICIJE PREKRŠIO ZAKON
Stojanović prećutao ženinu firmu
Stojanović Stojanović prećutao ženinu firmu Slavko Stojanović nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije da je njegova supruga vlasnica firme „Gemelli N&Đ”, čija je djelatnost trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić ni­je do­sta­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) tač­ne po­dat­ke o imo­vi­ni svo­je po­ro­di­ce. Sto­ja­no­vić u imo­vin­skom kar­to­nu ni­je na­veo da je nje­go­va su­pru­ga Li­di­ja vla­sni­ca fir­me „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ja je re­gi­stro­va­na u Pod­go­ri­ci 30. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne. To se mo­že vi­dje­ti ka­da se upo­re­de po­da­ci ASK i Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS).
Pre­ma Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ne­ri su du­žni da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­du tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke. Ta­ko­đe, du­žni su i da u slu­ča­ju pro­mje­ne po­da­ta­ka iz iz­vje­šta­ja, ko­ji se od­no­se na uve­ća­nje imo­vi­ne pre­ko 5.000 eura, to pri­ja­ve ASK u ro­ku od mje­sec od na­stan­ka pro­mje­ne. Ka­zne za jav­ne funk­ci­o­ne­re, uko­li­ko pre­kr­še za­kon, kre­ću se od 500 do 2.000 eura.
Iako je evi­dent­no da je di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je pre­kr­šio za­kon, iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je do­sad ni­je­su re­a­go­va­li po tom pi­ta­nju, ni­ti po­kre­nu­li pre­kr­šaj­ni po­stu­pak.
Od­go­vor­nost Sto­ja­no­vi­ća uto­li­ko je ve­ća jer se on na­la­zi na če­lu dr­žav­nog or­ga­na ko­ji re­pre­siv­no dje­lu­je na one ko­ji kr­še za­kon.
Od­go­va­ra­ju­ći na no­vi­nar­ska pi­ta­nja, Slav­ko Sto­ja­no­vić je ka­zao da ni­je u pi­ta­nju ni­ka­kva kom­pa­ni­ja već d.o.o. ko­je je osno­va­no kra­jem pro­šle go­di­ne i ima tro­je za­po­sle­nih.
–  Osno­va­la ga je su­pru­ga sa svo­jim bra­tom Go­ra­nom Šće­pa­no­vi­ćem, ko­ji, ina­če, vo­di Ge­mel­li N&Đ DOO i u to­ku je pro­mje­na tog dru­štva na nje­go­vo ime... Ra­di se o mom či­stom pre­vi­du i to je je­di­ni raz­log zbog če­ga to ni­je upi­sa­no u imo­vin­ski kar­ton – re­kao je Sto­ja­no­vić „Da­nu”.
U po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu iz fe­bru­a­ra ove go­di­ne Sto­ja­no­vić je na­veo da je u ja­nu­a­ru, fe­bru­a­ru i mar­tu pro­šle pri­mao pla­tu od 1.129 eura. U osta­lim mje­se­ci­ma pro­šle go­di­ne taj iz­nos se po­ve­ćao na 1.867 eura. Pri­ja­vio je da je pri­mao i ho­no­rar od 250 eura mje­seč­no kao član vla­di­nog Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO. U iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni Sto­ja­no­vić je pri­ja­vio stan od 89 kva­dra­ta i keš kre­dit od 2.000 eura du­ga iz ja­nu­a­ra 2013. go­di­ne.
Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne, nje­go­va su­pru­ga ne­ma ne­po­kret­ne imo­vi­ne. ASK, sa dru­ge stra­ne bi­lje­ži po­kret­nu imo­vi­nu Li­di­je Sto­ja­no­vić, auto­mo­bil „re­no ki­lo” pro­iz­ve­den 2003. go­di­ne, ko­ji je ste­kla ku­po­vi­nom.
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je je pri­ja­vio da je nje­go­va su­pru­ga u pro­šloj go­di­ni mje­seč­no za­ra­đi­va­la 300 eura, što je na go­di­šnjem ni­vou 3.600. Ni­je na­veo gdje je Li­di­ja Sto­ja­no­vić pri­ma­la pla­tu.
Sa dru­ge stra­ne, dio imo­vin­skog kar­to­na Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća ob­ja­vlje­nog na saj­tu ASK „Udje­li u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca” je pra­zan i ni­gdje ni­je na­ve­de­no po­sto­ja­nje kom­pa­ni­je „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ja je re­gi­stro­va­na na adre­si Pe­ra Šo­ća broj 9 u Si­ti kvar­tu u Pod­go­ri­ci. Ra­di se o fir­mi ko­ja je re­gi­stro­va­na za dje­lat­nost „Tr­go­vi­na na ma­lo odje­ćom u spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma”.
U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju kom­pa­ni­je „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ji je ove go­di­ne do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi, na­vo­di se po­sto­ja­nje obrt­nih sred­sta­va od 6.308 eura, što od­go­va­ra i ukup­noj ak­ti­vi te fir­me. U bi­lan­su uspje­ha evi­den­ti­ra­no je da je u 2016. go­di­ni po­slo­va­la ne­ga­tiv­no. Od pro­da­je, pi­še u fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, fir­ma Sto­ja­no­vi­će­ve za­ra­di­la je sve­ga 517 eura, dok je sa dru­ge stra­ne sa­mo na tro­ško­ve za­ra­da, na­kna­da za­ra­da i osta­lih lič­nih ras­ho­da na­vod­no oti­šlo 2.565 eura.
Vl.O.


Ne po­sto­ji na pri­ja­vlje­noj adre­si

Re­por­te­ri „Da­na” ju­če ni­je­su mo­gli da pro­na­đu pro­sto­ri­je kom­pa­ni­je „Ge­mel­li N&Đ” u Si­ti kvar­tu u Pod­go­ri­ci. Na adre­si Pe­ra Šo­ća broj 9 na­la­zi se re­sto­ran, ko­jim upra­vlja dru­ga fir­ma. U re­sto­ra­nu je no­vi­na­ru „Da­na” sa­op­šte­no da ni­je­su zna­li da je na nji­ho­voj adre­si re­gi­stro­va­na fir­ma „Ge­mel­li N&Đ” i da ni­kad za nju ni­je­su ču­li. Za fir­mu Li­di­je Sto­ja­no­vić ni­je­su ču­le ni kom­ši­je.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"