Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Talog tabloida sručili na Amfilohija * Dvojica Barana uhapšeni zbog dvije tone marihuane * KAP radi bez dozvole * Zbog knjige o Milovom švercu, ne smije u Crnu Goru * Talog tabloida sručili na Amfilohija * Religijski pluralizam i tolerancija * Još ima nade
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mitropolit crnogorsko -primorski Amfilohije:
– Vradžbine su kad Branabićku postaviš za premijera.

Vic Dana :)

Muž i žena gledaju boks. Muž uzdahne:
- Razočaran sam, sve se završilo za 4 minute.
Žena se osmjehnu pa kaže:
- E sad znaš kako je meni.

Mali Mujica odmah nakon završetka škole otišao za praznike kod babe na selo, pa ga ona fino nahrani i upita:
- Je li, Mujice, kako ti je u školi?
Mujica nevoljno klimne:
- A dobro...
Baba nastavi ispitivati:
- A kakva je učiteljica?
Mujica uzdahne:
– A dobra... Ali meni se čini da nije baš nešto pametna...
Baba se zbuni:
– Kako znaš?
Mujica slegne ramenima:
– Stalno nas nešto pita!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana HAJKU NA MITROPOLITA OSUDILI BEČIĆ, LEKIĆ I DSS
Talog tabloida sručili na Amfilohija
Talog tabloida sručili na Amfilohija Na pitanje da li osuđuju prizemne uvrede Vučićevih saradnika na račun mitropolita juče nam nijesu odgovorili predsjednici Nove srpske demokratije Andrija Mandić, DNP-a Milan Knežević i SNP-a Vladimir Joković
Haj­ku bli­skih sa­rad­ni­ka srp­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća na mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja ju­če su osu­di­li li­de­ri De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i De­mo­sa, kao i DSS. Na pi­ta­nje „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu pri­zem­ne uvre­de naj­bli­žih Vu­či­će­vih sa­rad­ni­ka na ra­čun mi­tro­po­li­ta ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li pred­sjed­ni­ci No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić, DNP-a Mi­lan Kne­že­vić i SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić.
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić re­kao je da De­mo­kra­te, kao par­ti­ja ko­ja u pot­pu­no­sti po­štu­je ustav­ni prin­cip odvo­je­no­sti Cr­kve od dr­ža­ve, ni­ka­da ne ko­men­ta­ri­šu ono što im ne pri­pa­da, a po­seb­no ne dje­lo­va­nje pred­stav­ni­ka cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca.
– Ovih da­na ne mo­že­mo da ne pri­mi­je­ti­mo, u naj­ma­nju ru­ku, ne­pri­stoj­ne iz­ja­ve na ra­čun cr­kve­nog ve­li­ko­do­stoj­ni­ka. Sko­ro sve iz­ja­ve ko­je su ovih da­na, oprav­da­no ili ne – sa­svim sve­jed­no, sti­za­le na po­me­nu­tu adre­su, skan­da­lo­zne su. Šta­vi­še, ne­pri­hva­tlji­vo je obra­ća­ti se na taj na­čin bi­lo ko­jem mi­tro­po­li­tu, nad­bi­sku­pu, re­i­su ili ra­bi­nu – ka­zao je Be­čić.
On je do­dao da De­mo­kra­te ne­ma­ju na­mje­ru da se sta­vlja­ju u ulo­gu bi­lo či­jeg advo­ka­ta i ko­men­ta­ri­šu sa­mu sa­dr­ži­nu „spo­ra”.
– Pred­sta­vlja­ti se, me­đu­tim, kao na­pred­ni po­li­ti­čar, a upo­tre­blja­va­ti dis­kurs ko­ji ne pri­li­či bi­lo ko­me, a ka­mo­li jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma, si­pa­ti dr­vlje i ka­me­nje na Cr­kvu i nje­nog naj­vi­šeg ve­li­kodo­stoj­ni­ka, u naj­ma­nju ru­ku je ne­pri­stoj­no i pri­mi­tiv­no. I oči­to je pro­iz­vod na­ru­če­ne haj­ke od stra­ne cr­no­gor­skog re­ži­ma, jer je nje­go­vom „še­fu” uvi­jek bi­lo dra­že, a i is­pla­ti­vi­je, da se go­vo­ri o ova­kvim svo­je­vr­snim skan­da­li­ma, ko­ji po­di­žu tem­pe­ra­tu­ru, ne­go o po­di­za­nju sto­pe PDV-a, ci­je­na stru­je, go­ri­va i ži­vot­nih na­mir­ni­ca, re­kord­nom za­du­že­nju. Evo od sri­je­de ima­mo dru­go po­sku­plje­nje go­ri­va od No­ve go­di­ne. Ne bi me za­ču­di­lo da se vi­rus na­pa­da ra­ši­ri i na cr­no­gor­ske zva­nič­ni­ke jer su po­dje­le i mr­žnja je­di­no što ima­mo pri­li­ke da vi­di­mo od njih – ka­zao je Be­čić.
Zva­nič­ni­ci Vla­de Sr­bi­je u po­ne­dje­ljak su oštro re­a­go­va­li na iz­ja­vu mi­tro­po­li­ta cr­no­gor­sko-pri­mor­skog Am­fi­lo­hi­ja da se bo­ji da Vu­čić vo­di po­li­ti­ku iz­da­je Sr­bi­je i Ko­so­va. Oni su tom pri­li­kom ko­ri­sti­li i pri­zem­ne uvre­de. Iz­me­đu osta­log, po­ru­či­li su mi­tro­po­li­tu da se ba­vi vradž­bi­na­ma, da se ne po­na­ša u du­hu pra­vo­sla­vlja i da on, kao cr­kve­ni po­gla­var, ne­će vo­di­ti dr­žav­nu po­li­ti­ku Sr­bi­je.
Alek­san­dar Vu­čić za­sad ni­je ko­men­ta­ri­sao mi­tro­po­li­to­ve iz­ja­ve, a na­ja­vio je da će o to­me go­vo­ri­ti 14. ja­nu­a­ra.
Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić ka­zao je da je, ne pra­te­ći pre­tje­ra­no te­mu, a po­seb­no ne ko­men­ta­ri­šu­ći sta­vo­ve Cr­kve, uoč­lji­vo da ni­vo re­ak­ci­ja iz Sr­bi­je uka­zu­je da je i ta­mo jav­na sce­na jed­no ru­žno po­pri­šte, gdje agre­siv­no kle­ve­ta­nje ne do­zvo­lja­va nor­ma­lan di­ja­log.
– S pra­vom se po­sta­vlja i pi­ta­nje ni­voa jav­no­sti, a pri­mar­na od­go­vor­nost, bez sum­nje, ide ka oni­ma ko­ji pla­ni­ra­ju i nje­gu­ju de­nun­ci­jant­ski in­že­nje­ring, uvi­jek sprem­ni da ga pri­mi­je­ne. Sva­ka­ko, na bru­ta­lan i pro­stač­ki na­čin – re­kao je Le­kić za „Dan”.
Ka­ko sma­tra, pri­mar­na od­go­vor­nost je u vr­hu vla­sti ko­ji upra­vlja i fi­nan­si­ra ta­kve si­ste­me.
– I tu, stiče se uti­sak, ne­ma su­štin­ske raz­li­ke u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri. Po­red po­je­di­nač­nih si­ste­ma dr­ža­nja na vez i pu­šta­nja sa ve­za po po­tre­bi svo­jih pro­pa­gan­di­sta iz me­di­ja, po­li­tič­ke no­men­kla­tu­re i ta­ko­zva­ne kul­tu­re, vrh vla­sti u obje dr­ža­ve sa­ra­đu­je i na tom pla­nu. Užas „In­for­me­ra” u Cr­noj Go­ri bio je re­zul­tat za­jed­nič­kog ra­da Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i Alek­san­dra Vu­či­ća, ko­je i for­mal­no, po nje­go­vim iz­ja­va­ma, sa­vjet­nič­ki spa­ja jed­na ta­ko op­skur­na fi­gu­ra kao što je iz­vje­sni Be­ba Po­po­vić. Za­hva­lju­ju­ći toj sa­rad­nji, u Cr­noj Go­ri se na­la­ze srp­ske te­le­vi­zi­je Pink i ne­ke dru­ge ko­je su ne sa­mo uvo­zni­ce vul­gar­nog ki­ča ri­ja­li­ti­ja, već kao ga­zdi­ni ta­blo­i­di pred­sta­vlja­ju udar­nu pe­sni­cu pro­pa­gan­de vr­ha vla­sti i kli­jen­te­li­stič­kih kru­go­va oko nje – is­ta­kao je Le­kić.
Čel­nik Otadž­bin­ske srp­ske stran­ke Alek­san­dar Sta­ma­to­vić sma­tra da re­žim u Sr­bi­ji že­li da pri­ka­že da su pa­tri­o­ti­zam i pa­met­na na­ci­o­nal­na po­li­ti­ka ono što on za­stu­pa, a da su sve osta­lo bu­da­la­šti­ne i vradž­bi­ne. Pred­sjed­nik Uje­di­nje­nog rav­no­gor­skog po­kre­ta svih srp­skih ze­ma­lja i ra­si­ja­nja voj­vo­da Mi­le­ta Pa­vi­će­vić Či­ča oci­je­nio je da je sa­da­šnji re­žim u Sr­bi­ji oči­gled­no za­bo­lje­la isti­na ko­ju je iz­nio mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.M.V.


Da­ni­lo­vić u po­mir­lji­vom to­nu

Sre­di­nom ju­la pred­sjed­nik Sr­bi­je je po­zvao na unu­tra­šnji di­ja­log o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Ja ra­zu­mi­jem da se mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je uklju­čio u di­ja­log jed­nom  sum­njom i strep­njom, pa je to iza­zva­lo gor­či­nu i bi­jes zva­nič­ni­ka iz Be­o­gra­da. Di­ja­log, me­đu­tim, pod­ra­zu­mi­je­va pot­pu­no opreč­ne sta­vo­ve, a zbog sta­va je ne­pri­stoj­no su­di­ti lju­di­ma ko­ji su po­zva­ni da go­vo­re. Vje­ru­jem da je na­ša Cr­kva do­volj­no stra­da­la da joj ne tre­ba to­va­ri­ti od­go­vor­nost ta­mo gdje je ne­ma – ka­zao je si­noć pred­sjed­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić.
On je iz­ra­zio uvje­re­nje da će mi­tro­po­lit i pred­sjed­nik Sr­bi­je na­ći za­jed­nič­ke ri­je­či, a oba­ve­za je zbog na­ro­da da ne bu­du uvre­dlji­ve jer „šta bi tek bi­lo da su se u di­ja­log uklju­či­li ne­ki od nas ko­ji ima­ju ma­nje tak­ta i od­go­vor­no­sti”.


Pre­mi­jer kriti­ko­vao mi­tro­po­li­ta

Vla­da Cr­ne Go­re i njen pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić is­ka­zu­ju ne­sla­ga­nje sa rječ­ni­kom i pri­stu­pom ko­ji je sa adre­se cr­kve­nog ve­li­ko­do­stoj­ni­ka sa­op­šten kao uvre­dljiv pre­ma pred­sjed­ni­ci Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Ani Br­na­bić, „tim pri­je što ta­kva ocje­na do­la­zi iz Cr­ne Go­re, ko­ja ne pri­hva­ta je­zik dis­kri­mi­na­ci­je, po bi­lo ko­jem osno­vu”.
– Ta­ko­đe, sa­op­šta­va­mo da Vla­da Cr­ne Go­re ima od­lič­nu sa­rad­nju sa Vla­dom Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i pre­mi­jer­kom lič­no po svim kon­kret­nim i va­žnim pi­ta­nji­ma od in­te­re­sa za gra­đa­ne na­še dvi­je ze­mlje, kao i za ci­je­li re­gi­on. Vje­ru­je­mo da i ogrom­na ve­ći­na na­ših gra­đa­na okre­će le­đa re­tro­grad­nim vre­me­ni­ma, ko­ja se ova­kvim iz­ja­va­ma po­ku­ša­va­ju oži­vje­ti, kao i svi­ma oni­ma ko­ji i da­lje ži­ve u nji­ma – sa­op­šte­no je ju­če iz Vla­de Cr­ne Go­re.


DSS: Vu­či­će­vi ja­stre­bo­vi da is­ka­žu du­žno po­štova­nje

Ka­ko je re­kao Ma­ti­ja Ni­ko­lić, DSS po­zi­va Vu­či­će­ve ja­stre­bo­ve da se pre­ma mi­tro­po­li­tu cr­no­gor­sko-pri­mor­skom i sve­šten­stvu SPC od­no­se sa du­žnim po­što­va­njem, kao i pre­ma svi­ma ko­ji ima­ju mi­šlje­nje dru­ga­či­je od nji­ho­vog i ko­ji ima­ju onu „bo­ja­zan” ve­li­kog bro­ja Sr­ba da će srp­ska ru­ka pot­pi­sa­ti pre­da­ju Ko­so­va.
– De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka pod­sje­ća jav­nost da su upra­vo ovi mi­ni­stri u Vla­di Sr­bi­je ko­ji na naj­pri­zem­ni­ji mo­gu­ći na­čin vri­je­đa­ju mi­tro­po­li­ta go­vo­ri­li da su od­no­si iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re da­nas naj­bo­lji u no­vi­joj isto­ri­ji. U ka­kvom se te­škom po­lo­ža­ju na­la­zi srp­ski na­rod u Cr­noj Go­ri ja­sno je svi­ma, a po­seb­no Vu­či­će­vim mi­ni­stri­ma. Za­to se De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka pi­ta da li se to Vu­či­će­vi mi­ni­stri pri­pre­ma­ju da, po istom prin­ci­pu, go­vo­re o naj­bo­ljim mo­gu­ćim od­no­si­ma „u no­vi­joj isto­ri­ji” iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve – Sr­bi­je i Ko­so­va –sa­op­štio je Ni­ko­lić.


Pa­tri­jarh Iri­nej: Bla­go­da­ri­mo Go­spo­du na Vu­či­ću

Bla­go­da­ri­mo Go­spo­du što nam je po­da­rio čo­vje­ka ko­ji se la­vov­ski bo­ri za srp­ski na­rod, a po­seb­no za mu­če­nič­ko i stra­dal­no Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, re­kao je pa­tri­jarh Iri­nej, a pre­no­si RTS.
– Lju­di mo­gu da pri­ča­ju ovo ili ono, ali mi vi­di­mo ko­li­ko se on sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma bo­ri da sa­ču­va taj naj­sve­ti­ji dio na­še ze­mlje, Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, taj naš Je­ru­sa­lim, tu na­šu Pa­le­sti­nu, tu na­šu sve­tu ze­mlju, sa onim sve­ti­nja­ma broj­nim, ve­li­kim i slav­nim, na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji – re­kao je pa­tri­jarh srp­ski.
On je do­dao da i na­rod­na po­slo­vi­ca ka­že da pre­ga­o­cu Bog da­je ma­ho­ve.
– Na­da­mo se i mo­li­mo Go­spo­du da pred­sed­ni­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je dâ sna­ge i mo­ći da se od­u­pre sil­nim vje­tro­vi­ma na­še­ga vre­me­na, sa na­dom i vje­rom i uz po­moć bož­ju da nas Go­spod ne­će osta­vi­ti – ka­zao je pa­tri­jarh Iri­nej.


Ob­ra­do­vić: De­ma­gog is­tje­ran na či­stac

Ovo­go­di­šnji Bo­žić bi­će upam­ćen kao ve­li­ki dan u no­vi­joj po­li­tič­koj isto­ri­ji na­še dr­ža­ve jer je ta­da is­tje­ran na či­stac naj­ve­ći de­ma­gog, la­žov i pre­va­rant Sr­bi­je – Alek­san­dar Vu­čić, iz­ja­vio je pred­sjed­nik Srp­skog po­kre­ta Dve­ri Bo­ško Ob­ra­do­vić.
– Za­što su se pred­stav­ni­ci vla­da­ju­ćeg re­ži­ma to­li­ko uz­ne­mi­ri­li ako ni­je tač­no ono na šta upo­zo­ra­va mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je? Što ni­su pro­sto re­kli da mi­tro­po­lit ne­ma raz­lo­ga za za­bri­nu­tost i da oni osta­ju vjer­ni bor­bi za oču­va­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je u sa­sta­vu Sr­bi­je, već je Ni­ko­la Se­la­ko­vić mo­rao na Bo­žić da pod­u­ča­va jed­nog mi­tro­po­li­ta SPC šta je duh pra­vo­sla­vlja – upi­tao je Ob­ra­do­vić.
Tvr­di da se Vu­čić ozbilj­no uz­ne­mi­rio što je jav­no ras­krin­kan nje­gov plan da, u me­dij­skom mra­ku i ti­ši­ni, u 2018.go­di­ni pot­pi­še pri­zna­nje ta­ko­zva­nog ne­za­vi­snog Ko­so­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"