Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izbori završeni u prvom krugu * Ubio brata na kućnom pragu * Vlada da se odrekne 200 hiljada eura * Uzimati novac od majki nije blagosloveno * Novi udari bi izazvali haos * Lozinka - jedinstvo * Svaki dan je izborni
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Filip Vujanović, odlazeći predsjednik Crne Gore:
- Napad u Siriji opravdao cilj.

Vic Dana :)

Čak Noris je umro prije 20 godina.
Smrt nije skupila hrabrost da mu to kaže.

Objašnjava načelnik stanice svojim ljudima zadatak. „Naći ćemo se ispred hotela „Balkan” točno u 11 i 48, a za one koji imaju digitalne satove dva pendreka, obrnuta stolica i Sneško Bijelić”.
Na svadbi mladoženja se obraća svatovima:
– Dragi prijatelji, pošto više neću imati prilike da govorim...

Fata u butiku:
– Htjela bih mom Muji da kupim jednu lijepu kravatu, takvu koja bi istaknula njegove oči.
Prodavačica:
– Svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana KANDIDAT VLASTI MILO ĐUKANOVIĆ OSVOJIO 53,8 ODSTO, A PREDSTAVNIK NAJVEĆEG DIJELA OPOZICIJE MLADEN BOJANIĆ 33,5 ODSTO GLASOVA
Izbori završeni u prvom krugu
Izbori završeni u prvom krugu Draginja Vuksanović je osvojila 8,3 odsto glasova, Marko Milačić 2,7 odsto, Hazbija Kalač 0,9, a Vasilije Miličković i Dobrilo Dedeić po 0,4 odsto
L
i­der De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić ostvario je po­bje­du u pr­vom kru­gu na ju­če odr­ža­nim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma u Cr­noj Go­ri sa osvo­je­nih 53,8 od­sto gla­so­va. Kan­di­dat ve­ćeg di­je­la opo­zi­ci­je Mla­den Bo­ja­nić osvo­jio je 33,5 od­sto gla­so­va, a kan­di­dat SDP-a Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić 8,3 od­sto gla­so­va.
Pra­vo gla­sa ima­lo je 532.599 gra­đa­na, a, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tra za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju (CDT), gla­sa­lo je 64 od­sto upi­sa­nih bi­ra­ča.
Ka­ko je sa­op­šte­no, Mar­ko Mi­la­čić do­bio je po­dr­šku 2,7 od­sto gla­sa­ča, Ha­zbi­ja Ka­lač 0,9, a Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić i Do­bri­lo De­de­ić po 0,4 od­sto.
Šef po­sma­trač­ke mi­si­je Cen­tra za mo­ni­to­ring Zlat­ko Vu­jo­vić re­kao je da je re­gi­stro­van ve­li­ki broj ne­pra­vil­no­sti, ali da je ri­ječ o ma­njem bro­ju u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2016. go­di­ne, ka­da su bi­le sna­žno iz­ra­že­ne ten­zi­je u Cr­noj Go­ri. Uka­zao je na zna­čaj­no ma­nju iz­la­znost u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re.
Pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta pro­gla­si­li su po­bje­du nji­ho­vog kan­di­da­ta si­noć u 21.30, na osno­vu 85 od­sto ob­ra­đe­nog ma­te­ri­ja­la. Pro­sla­vi po­bje­de u šta­bu DPS-a pri­su­stvo­vao je i od­la­ze­ći cr­no­gor­ski pred­sjed­nik Fi­lip Vu­ja­no­vić.
Đu­ka­no­vić je ro­đen 1962. go­di­ne, u Nik­ši­ću, za­vr­šio je Eko­nom­ski fa­kul­tet u Pod­go­ri­ci. U po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je se­dam pu­ta bio je na če­lu Vla­de Cr­ne Go­re, a u tom pe­ri­o­du jed­nom je bio i pred­sjed­nik dr­ža­ve.
Li­der De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta do­sad se tri pu­ta po­vla­čio sa funk­ci­je pre­mi­je­ra. Za pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Đu­ka­no­vić je pr­vi put iza­bran 15. fe­bru­a­ra 1991. go­di­ne, na 29. ro­đen­dan. Bio je naj­mla­đi pre­mi­jer u Evro­pi, a nje­gov op­sta­nak na vla­sti zna­či da Cr­na Go­ra osta­je je­di­na dr­ža­va u Evro­pi u ko­joj vlast ni­je smi­je­nje­na od pa­da Ber­lin­skog zi­da.
Đu­ka­no­vić je bio li­der Blo­ka za ne­za­vi­snu Cr­nu Go­ru, a na re­fe­ren­du­mu 21. ma­ja 2006. go­di­ne do­ni­je­ta je od­lu­ka o cr­no­gor­skoj ne­za­vi­sno­sti.
Na­kon gla­sa­nja na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 2013. go­di­ne, Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ob­ja­vi­la je da je ta­da­šnjim kan­di­dat De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Fi­lip Vu­ja­no­vić iza­bran za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Vu­ja­no­vić je ta­da osvo­jio 51,21 od­sto gla­so­va, dok je nje­gov pro­tiv­kan­di­dat Mi­o­drag Le­kić osvo­jio 48,79 pro­ce­na­ta gla­so­va bi­ra­ča. Za Vu­ja­no­vi­ća je gla­sa­lo 161.940 bi­ra­ča, a za Le­ki­ća 154.289.
– Ka­ko smo i na­ja­vi­li, u pr­vom iz­bor­nom kru­gu osvo­ji­li smo 54 od­sto gla­so­va i nad­ja­ča­li za­jed­nič­ke na­po­re šest dru­gih pro­tiv­kan­di­da­ta na ovim iz­bo­ri­ma. Ubi­je­đen sam da ne­će­mo iz­ne­vje­ri­ti oče­ki­va­nja gra­đa­na i da će­mo u na­red­nih pet go­di­na taj ko­rak i na­pra­vi­ti. U pred­iz­bor­noj kam­pa­nji ni­sam tro­šio ri­je­či o pro­tiv­kan­di­da­ti­ma, pa umje­sto obra­ća­nja nji­ma, obra­ti­ću se li­de­ri­ma opo­zi­ci­je ko­ji su bi­li stvar­ni pro­tiv­ni­ci na­še po­li­ti­ke na ovim iz­bo­ri­ma, i to sa­mo jed­nom po­ru­kom: ovaj re­zul­tat je to­li­ko ubje­dljiv da je ovo pra­va pri­li­ka da pre­i­spi­ta­te ono što su va­ša is­traj­na po­li­tič­ka sta­no­vi­šta, da shva­ti­te da se ne mo­že ni­šta do­bro na­pra­vi­ti pr­ko­se­ći de­mo­krat­skoj vo­lji gra­đa­na Cr­ne Go­re. Že­lim da na­sta­vim da pre­da­no sa­ra­đu­jem sa svim dr­žav­nim or­ga­ni­ma i dru­štve­nom za­jed­ni­com i da do­pri­ne­sem sve­mu ono­me što su že­lje, htje­nja i sno­vi naj­ši­reg cr­no­gor­skog dru­štva. Kao ozbi­ljan iza­zov vi­dim sa­vla­da­va­nje po­dje­la u cr­no­gor­skom dru­štvu – re­kao je Đu­ka­no­vić.
Ka­ko je na­veo, ova po­bje­da je do­bra od­skoč­na tač­ka za iz­bo­re ko­ji sli­je­de.
– Mi u ma­ju ima­mo no­va iz­bor­na is­ku­še­nja. Ima­mo iz­bo­re u ve­li­kom bro­ju lo­kal­nih za­jed­ni­ca, po­čev od Pod­go­ri­ce. Že­lim po­seb­no da is­tak­nem da sam ja­ko za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma ko­je smo ostva­ri­li u mno­gim lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma, po­čev od Pod­go­ri­ce, ta­ko da vje­ru­jem da ima­mo od­li­čan za­let i da će­mo od­go­vor­nim ra­dom u na­red­nih mje­sec da­na stvo­ri­ti uslo­ve da još jed­nom sla­vi­mo 20. i 27. ma­ja– ka­zao je Đu­ka­no­vić.
Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić je ka­za­la da je za­do­volj­na re­zul­ta­tom, bu­du­ći da je osvo­ji­la 60 od­sto vi­še gla­so­va ne­go što je SDP osvo­jio na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016.
– Ova­kav re­zul­tat je po­sle­di­ca dva fak­to­ra – za­ro­blje­ne dr­ža­ve i pro­ble­ma u opo­zi­ci­ji, jer opo­zi­ci­ja ko­ja je pred­lo­ži­la Bo­ja­ni­ća ni­je obez­bje­di­la ve­ćin­sku po­dr­šku jer ja­sno je da je on na ovim iz­bo­ri­ma osvo­jio ma­nje gla­so­va ne­go par­ti­je ko­je su ga po­dr­ža­le 2016. go­di­ne. Ovih da­na osje­tio se duh pro­mje­na i na­sta­vi­ću da­lje da se sa svi­ma na­ma bo­rim za pro­mje­ne ko­je su neo­p­hod­ne Cr­noj Go­ri. U za­ro­blje­noj dr­ža­vi iz­bo­ri ne mo­gu bi­ti slo­bod­ni i fer, a što se ti­če Đu­ka­no­vi­ća, na­čin na ko­ji je on vo­dio ovu kam­pa­nju ap­so­lut­no ne za­vre­đu­je mo­je če­stit­ke– re­kla je Vuk­sa­no­vi­će­va.
Mar­ko Mi­la­čić je oci­je­nio da je po­bje­da Đu­ka­no­vi­ća u pr­vom kru­gu po­raz za cr­no­gor­sko dru­štvo.
– Cr­na Go­ra to­ne u još du­blju auto­kra­ti­ju. Ula­zi­mo u fa­zu dik­ta­tu­re i u tom nje­go­vom man­da­tu mi će­mo ući u če­tvr­tu de­ce­ni­ju ne­smje­nji­vo­sti vla­sti. To je tu­žno i ža­lo­sno za ovu ze­mlju. Sve ovo do­la­zi na­kon ogrom­nih ne­re­gu­lar­no­sti na sam iz­bor­ni dan i u okvi­ru či­ta­ve kam­pa­nje za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re i ta po­bje­da je upit­na sa aspek­ta ele­men­tar­nih de­mo­krat­skih stan­dar­da. Či­ta­va Cr­na Go­ra je u ovoj tr­ci bi­la sa­ma pro­tiv NA­TO sa­ve­za. Đu­ka­no­vić ni­je bio kan­di­dat DPS-a ko­li­ko je bio kan­di­dat NA­TO-a i ovo je bi­la bor­ba ne­rav­no­prav­nih. Cr­na Go­ra je na si­lu, mi­mo vo­lje ogrom­nog bro­ja gra­đa­na, ugu­ra­na u ne­de­mo­krat­ski voj­ni sa­vez i upra­vo smo sa­da vi­dje­li da ula­zak u NA­TO ga­ran­tu­je još ve­ću dik­ta­tu­ru – ka­zao je Mi­la­čić.


Bo­ja­nić: Ne­ću če­sti­ta­ti, sti­dio bih se ova­kve po­bje­de

Da sam na Đu­ka­no­vi­će­vom mje­stu, ne bih se ve­se­lio, već bih se sti­dio ova­kve po­bje­de, po­ru­čio je Mla­den Bo­ja­nić.
–Na­sta­vi­ću bor­bu, ovo ni­je po­raz. Sva­ki od mo­jih bi­ra­ča je bez pri­ti­ska i či­stog sr­ca od­lu­čio da mi da glas. Po­no­san sam na svoj re­zul­tat jer je bio dio jed­ne otvo­re­ne i is­kre­ne kam­pa­nje pre­ma svim gra­đa­ni­ma. Zna­te ko­ga smo ima­li za pro­tiv­ni­ka, čo­vje­ka ko­ji je za­ro­bio dr­ža­vu i sve in­sti­tu­ci­je. Uve­li smo no­ve stan­dar­de ve­za­no za kam­pa­nju, no­vu re­to­ri­ku i oči­gled­no da Cr­na Go­ra ve­ći­nom to ni­je pre­po­zna­la ili su im bli­ži strah i ucje­na ne­go slo­bod­no bi­ra­nje. S ob­zi­rom da je pu­no mla­dih bi­lo u mom ti­mu, pr­ven­stve­no za­hva­lju­jem nji­ma. Na­sta­vi­ću bor­bu da oslo­bo­dim Cr­nu Go­ru od Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­ve dik­ta­tu­re i bi­ću tu da po­mog­nem opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma u nji­ho­voj bor­bi da ski­nu sa vra­ta Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vu ad­mi­ni­stra­ci­ju– po­ru­čio je Bo­ja­nić.
On je ka­zao da su svi nji­ho­vi za­stup­ni­ci na bi­rač­kim mje­sti­ma do­bi­li pre­po­ru­ku da se po­na­ša­ju u skla­du sa za­ko­nom.
– Za­kon ka­že da ne pot­pi­su­ju za­pi­snik uko­li­ko sma­tra­ju da ne­što ni­je bi­lo u re­du i da su pra­vi­la pre­kr­še­na. Uko­li­ko sve bu­de u re­du, pot­pi­sa­ću, ali sve za­vi­si od bi­rač­kog mje­sta – is­ta­kao je Bo­ja­nić. On je po­no­vio da ne raz­mi­šlja o osni­va­nju par­ti­je.


Ta­či pr­vi če­sti­tao

Pred­sjed­nik sa­mo­pro­gla­še­nog Ko­so­va Ha­šim Ta­­či pr­vi je če­sti­tao kan­di­da­tu De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću po­bje­du na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma u Cr­noj Go­ri.
– Če­sti­tam mom sta­rom pri­ja­te­lju Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću na po­bje­di u Cr­noj Go­ri. Ovo je po­bje­da za Cr­nu Go­ru, ali i za ci­je­li re­gi­on ko­ji te­ži NA­TO i EU in­te­gra­ci­ja­ma. Ra­du­jem se go­di­na­ma sa­rad­nje ko­ja će osi­gu­ra­ti bu­duć­nost dva na­ro­da – na­veo je Ta­či.
I pre­mi­jer Ko­so­va Ra­muš Ha­ra­di­naj je če­sti­tao Đu­ka­no­vi­ću. On je u ime ko­sov­ske vla­de iz­ra­zio sprem­nost za una­pre­đe­nje od­no­sa Ko­so­va i Cr­ne Go­re u ci­lju do­bro­bi­ti gra­đa­na i zbog evro­a­tlant­ske per­spek­ti­ve.


Vu­ja­no­vić: Na­dam se da će ući u EU

Od­la­ze­ći cr­no­gor­ski pred­sjed­nik Fi­lip Vu­ja­no­vić po­že­lio je svom na­sled­ni­ku da u nje­go­vom man­da­tu Cr­na Go­ra uđe u Evrop­sku uni­ju. On je na­kon gla­sa­nja ka­zao da je po­seb­no za­do­vo­ljan što je po­sled­nji put gla­sao u svoj­stvu pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re.
– U mom man­da­tu Cr­ne Go­ra je ob­no­vi­la dr­žav­nost i ušla u NA­TO i pred­sta­vlja part­ne­ra EU. Mom na­sled­ni­ku že­lim da Cr­na Go­ra u nje­go­vom man­da­tu uđe u EU i da ostva­ri sve ono što je obe­ća­vao i što je pro­jek­ci­ja nje­go­vog dr­žav­nog dje­lo­va­nja– ka­zao je Vu­ja­no­vić.
On je po­že­lio i da se obez­bi­je­de us­pje­si na eko­nom­skom pla­nu, vi­še in­ve­sti­ci­ja, no­va rad­na mje­sta, bo­lje pla­te i pen­zi­je.


Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti ju­če­ra­šnjih iz­bo­ra

Mi­lo Đu­ka­no­vić 180.160
Mla­den Bo­ja­nić 112.520
Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić 27.794
Mar­ko Mi­la­čić 9.041
Ha­zbi­ja Ka­lač 2.678
Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić 1.400
Do­bri­lo De­de­ić 1.338
Broj iza­šlih bi­ra­ča 340.863
Va­že­ći li­sti­ći 334.871
Ne­va­že­ći li­sti­ći 5.992

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"