Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Zanimljivosti OBESHRABRUJUĆE KLIMATSKE PROGNOZE
Čekaju nas duge suše, poplave i požari
Čekaju nas duge suše, poplave i požari
Vi­še od če­tvr­ti­ne kop­na na­še pla­ne­te mo­glo bi u na­red­nih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja da bu­de znat­no vi­še iz­lo­že­no su­ša­ma, po­ka­za­lo je no­vo is­tra­ži­va­nje bri­tan­skog Uni­ver­zi­te­ta is­toč­ne An­gli­je i ki­ne­skog Ju­žnog uni­ver­zi­te­ta na­u­ke i teh­no­lo­gi­je. Na­uč­ni­ci upo­zo­ra­va­ju da pro­mje­ne pa­da­vi­na i is­pa­ra­va­nja po­ve­za­ne sa kli­mat­skim pro­mje­na­ma mo­gu da uti­ču na po­ve­ća­nje vje­ro­vat­no­će do­mi­no efek­ta du­go­traj­nih su­ša i šum­skih po­ža­ra.
Oni pro­cje­nju­ju da su se tem­pe­ra­tu­re ši­rom svi­je­ta od pre­din­du­strij­skih vre­me­na po­ve­ća­le za je­dan ste­pen. Ve­ći­na njih kri­vi uti­caj ljud­skog fak­to­ra kao što je upo­tre­ba fo­sil­nih go­ri­va, pre­no­si „Glas Ame­ri­ke”.
Is­tra­ži­va­či su is­pi­ti­va­li ko­ji efe­kat iza­zi­va po­ve­ća­nje tem­pe­ra­tu­re od dva ste­pe­na na iz­lo­že­nost su­ša­ma u raz­li­či­tim re­gi­ja­ma, od­no­sno mje­ra su­vo­će ze­mlji­ne po­vr­ši­ne.
– Ono što smo ot­kri­li je da me­đu re­gi­o­ne ko­ji su se zna­čaj­no pro­mi­je­ni­li u po­re­đe­nju sa go­di­šnjim va­ri­ja­ci­ja­ma ko­je smo ima­li u pro­šlo­sti, spa­da­ju ju­go­i­stoč­na Ki­na, cen­tral­ni dio Sje­ver­ne Ame­ri­ke, sje­ver­ni de­lo­vi Ju­žne Ame­ri­ke, ju­žna Afri­ka i Me­di­te­ran – ka­že Ma­nodž Džo­ši je struč­njak Uni­ver­zi­te­ta Is­toč­ne An­gli­je.
Pa­ri­ski kli­mat­ski spo­ra­zum, pot­pi­san 2015. go­di­ne, ima za cilj ogra­ni­če­nje glo­bal­nog za­gri­je­va­nja na dva ste­pe­na iz­nad ni­voa to­kom pre­din­du­strij­skog pe­ri­o­da. Džo­ši na­vo­di da je taj ni­vo kri­ti­čan.
– Ot­kri­li smo da u ovih šest re­gi­o­na ko­je smo po­sma­tra­li, mo­že­te za­pra­vo ogra­ni­či­ti ko­li­či­nu ari­di­fi­ka­ci­je uko­li­ko se po­rast tem­pe­ra­tu­re na glo­bal­nom ni­vou za­dr­ži na dva ste­pe­na – re­kao je on.
Džo­ši na­vo­di da će bu­du­ća pro­sječ­na kli­ma bi­ti po­put vi­še su­šnih go­di­na kroz ko­je pro­la­zi­mo.
– To je kao da se su­o­ča­va­te sa umje­re­nom su­šom ko­ja ni­ka­da ne pre­sta­je. Ako ste za­in­te­re­so­va­ni za po­slje­di­ce ta­kve su­še u po­ljo­pri­vre­di, po­put to­plot­nog stre­sa, do­mi­no efek­ta su­še ili po­ten­ci­jal­nih šum­skih po­ža­ra na pri­mjer - za sve fak­to­re arid­nost je ve­o­ma va­žna – ka­že Džo­ši.
Ka­li­for­ni­ja je pre­tr­pje­la ne­ke od naj­te­žih šum­skih po­ža­ra u svo­joj isto­ri­ji. Pre­ko pet i po hi­lja­da kva­drat­nih ki­lo­me­ta­ra bi­lo je za­hva­će­no va­trom to­kom 2017. go­di­ne i sko­ro 50 lju­di je iz­gu­bi­lo ži­vot.
– Kli­mat­ske pro­mje­ne će uči­ni­ti od­re­đe­ne stva­ri vje­ro­vat­ni­jim - pri tom mi­slim na šum­ske po­ža­re i su­šne re­gi­o­ne. Me­đu­tim, ne mo­že­te uze­ti od­re­đe­ne po­ja­ve i re­ći da je do njih do­šlo zbog kli­mat­skih pro­mje­na. To ni­je na­čin na ko­ji funk­ci­o­ni­še kli­mat­ska na­u­ka – sma­tra on.
Is­tra­ži­vač­ki tim upo­zo­ra­va da bi na po­ljo­pri­vre­du, bi­o­ra­zli­či­tost i kva­li­tet vo­de di­rekt­no uti­ca­lo su­še­nje ogrom­nih po­vr­ši­na ze­mlje.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"