Наставиће обрачун по квадрату простора / -архива
06/01/2022 u 11:46 h
Nataša SpaićNataša Spaić
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Уставни суд одбио иницијативу: Остаје наплата одвоза отпада по површини објекта

Предузећа Чистоћа и Депонија и даље ће за обрачун накнаде за превоз и депоновање комуналног отпада као основ узимати метар квадратни стамбеног односно пословног простора, jер Уставни суд ниjе прихватио инициjативу за покретање поступка оцjене уставности и законитости одредби Одлуке о одржавању чистоће

Предузећа Чистоћа и Депонија и даље ће за обрачун накнаде за превоз и депоновање комуналног отпада као основ узимати метар квадратни стамбеног односно пословног простора, jер Уставни суд ниjе прихватио инициjативу за покретање поступка оцjене уставности и законитости одредби Одлуке о одржавању чистоће. У Уставном суду сазнајемо да је у питању иницијатива компаније КИПС.

Одлука о одржавању чистоће усвојена је у градском парламенту 2020. године.

– У предмету U-II броj 45/21 суд је донио рjешење о одбацивању инициjативе за покретање поступка за оцjену уставности и законитости одредбе члана 45. став 1., у диjелу коjи гласи: "а основ за утврђивање накнаде jе метар квадратни стамбеног, односно пословног простора", Одлуке о одржавању чистоће на териториjи Главног града Подгорица ("Службени лист Црне Горе – општински прописи", бр. 9/20), коjу jе дониjела Скупштина Главног града Подгорице – саопштено jе из Уставног суда Црне Горе, након сjеднице одржане 29. децембра прошле године.

Компанија КИПС у неколико наврата подносила је Уставном суду иницијативе тражећи да се оспори обрачун по метру квадратном поручујући да се ци­jе­на од­во­за ко­jу на­пла­ћу­jе Чистоћа не мо­же на­пла­ћи­ва­ти пре­ма ква­драт­ном ме­тру по­слов­ног про­сто­ра већ пре­ма ствар­ном тро­шку ко­jи се од­но­си на пре­воз кон­теj­не­ра, ко­jи су у вла­сни­штву под­но­си­о­ца, спе­ци­jал­ним во­зи­лом са ло­ка­ци­jе под­но­си­о­ца до де­по­ни­jе. Прву иницијативу поднијели су 2017. године, да би на основу ње, Уставни суд у септембру 2019. године укинуо овај пропис локалне управе. Након тога, Скупштина Главног града је почетком 2020. године поново донијела нови пропис у којем је као основ за утврђивање накнаде за превоз и депоновање комуналног отпада утврђен метар квадратни стамбеног, односно пословног простора. Услиједила је нова иницијатива у априлу прошле године.
Тврдње компаније оспоравали су из Главног града тврдећи да је члан 45 одлуке коjи оспорава КИПС у сагласности са законом.
– Раз­ло­зи ко­jи су опре­ди­jе­ли­ли да се као основ за утвр­ђи­ва­ње на­кна­де за пре­воз и де­по­но­ва­ње ко­му­нал­ног от­па­да од­ре­ди ме­тар ква­драт­ни ста­мб­еног, од­но­сно по­слов­ног про­сто­ра jе то што у Глав­ном гра­ду не­ма тех­нич­ких мо­гућ­но­сти, од­но­сно по при­ро­ди ко­му­нал­не услу­ге не­ма ин­ста­ли­ра­них мjер­них ин­стру­ме­на­та ко­jи­ма би се утвр­ди­ле ко­ли­чи­не ствар­но на­ста­лог ко­му­нал­ног от­па­да, од­носно по­слов­ном про­сто­ру. Ко­ли­чи­не од­ло­же­ног от­па­да у кон­теj­не­ре ко­jи су по­ста­вље­ни на jав­ним по­вр­ши­на­ма и у ко­jе ко­му­нал­ни от­пад од­ла­жу сва фи­зич­ка и прав­на ли­ца на те­ри­то­ри­jи Глав­ног гра­да су не­мjер­љи­ве из обjек­тив­них раз­ло­га, због че­га ни­jе мо­гу­ће пре­ци­зно утвр­ди­ти ко­ли­чи­ну од­ло­же­ног от­па­да, за ин­ди­ви­ду­ал­не ко­ри­сни­ке и евен­ту­ал­но на таj на­чин из­вр­ши об­ра­чун на­кна­де за од­ве­зе­ни и де­по­но­ва­ни от­пад - саопштено је раније из Главног града, поручујући да је предложено рjешење у одредби члана 45 одлуке да се као jединица мjере за утврђивање накнаде за превоз и депоновање комуналног отпада утврди површина обjекта, односно метар квадратни стамбеног, односно пословног простора, у сагланости са одредбом из Закона о измjенама и допунама закона о комуналним дjелатностима.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

27. maj 2022 04:56