Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-02 SUMNJIVI KRITERIJUMI ZA IZBOR ČLANOVA USTAVNOG SUDA URUŠAVAJU NJEGOV KREDIBILITET
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
Drašković, Šćepanović i Muratović Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita Iako zakon ne propisuje da je obavezno da sudija Ustavnog suda ima položen pravosudni ispit, logično je da se takav uslov podrazumijeva prilikom izbora članova najveće sudske instance u državi
Od se­dam su­di­ja Ustav­nog su­da sko­ro po­lo­vi­na, tač­ni­je njih tro­je, ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit. Me­đu su­di­ja­ma bez ovog is­pi­ta na­la­zi se čak i pred­sjed­nik tog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić. Iako za­kon­ske od­red­be i Ustav ne pro­pi­su­ju da je oba­ve­zno da su­di­ja Ustav­nog su­da ima po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit, lo­gič­no je da se ta­kav uslov pod­ra­zu­mi­je­va pri­li­kom iz­bo­ra čla­no­va naj­ve­će sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi.
Osim pred­sjed­ni­ka Us­tva­nog su­da, po ustav­nim žal­ba­ma od­lu­ču­ju i De­san­ka Lo­pi­čić, Mi­o­drag Ilič­ko­vić, Ham­di­ja Šar­ki­no­vić, Me­vli­da Mu­ra­to­vić, Mi­o­drag Go­gić i Bu­di­mir Šće­pa­no­vić. Po­red pred­sjed­ni­ka naj­ve­će sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi, pra­vo­sud­ni is­pit, su­de­ći po bi­o­gra­fi­ja­ma ko­je su is­tak­nu­te na zva­nič­nom saj­tu su­da, ne­ma­ju ni su­di­je Mu­ra­to­vić i Šće­pa­no­vić.
Advo­kat Bo­ri­vo­je Bo­ro­vić ka­zao je da je ap­so­lut­no ne­za­ko­ni­to da su­dij­sku funk­ci­ju oba­vlja ne­ko ko ni­je po­lo­žio pra­vo­sud­ni is­pit.
– Ne znam ko je su­di­ja bez pra­vo­sud­nog is­pi­ta u Ustav­nom su­du, ni­ti je to bit­no. Ap­so­lut­no je ne­za­ko­ni­to da su­di­ja bu­de ne­ko ko ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit. Sva­ki su­di­ja po za­ko­nu mo­ra ima­ti po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit – ka­zao je Bo­ro­vić za „Dan”.
Ka­ko je do­dao, sve i da to za­ko­ni ne pro­pi­su­ju, ni­je lo­gič­no da su­di­ja ne­ma is­ku­stva u kri­vič­nim pred­me­ti­ma, a da do­no­si od­lu­ke o nji­ma.
– To je još ve­ća ne­lo­gič­nost zbog to­ga što Ustav­ni sud sta­vlja tač­ku, od­no­sno da­je po­sled­nje mi­šlje­nje o ne­kom pred­me­tu. Moć su­di­ja Ustav­nog su­da ogle­da se i u to­me što je to po­sled­nja sud­ska in­stan­ca u dr­ža­vi ko­ja mo­že da po­ni­šta­va čak i od­lu­ke Skup­šti­ne, pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, pred­sjed­ni­ka Vla­de, od­lu­ke Vr­hov­nog su­da... Ne­ko ko se ni­je ba­vio kri­vi­com i ni­je po­stu­pao u kri­vič­nim pred­me­ti­ma ne­ma do­volj­no zna­nja da bi mo­gao da do­no­si od­lu­ke u slu­ča­je­vi­ma kao što su na pri­mjer te­ška ubi­stva. Su­di­ja mo­ra da ima iz­u­zet­no is­ku­stvo čak i u raz­ma­tra­nju na­la­za raz­li­či­tih vje­šta­če­nja. Ne­lo­gič­no je da ne­ko bez is­ku­stva u kri­vič­nim pred­me­ti­ma od­lu­ču­je da li je do­šlo do po­vre­de pra­va, po­vre­de ZKP-a – is­ta­kao je Bo­ro­vić.
On je na­gla­sio da su­di­je mo­gu na­u­či­ti da „či­ta­ju” i pri­mje­nju­ju za­ko­ne i od­red­be Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, ali da to pri­u­če­no zna­nje ne mo­že bi­ti do­volj­no za Ustav­ni sud uko­li­ko su­di­ja ne­ma is­ku­stva u tim pred­me­ti­ma.
Su­di­je Ustav­nog su­da bez po­lo­že­nog pra­vo­sud­nog is­pi­ta uglav­nom su, pri­je ne­go što su obu­kli su­dij­sku to­gu, bi­li prav­ni­ci u pri­vat­nim ili dr­žav­nim fir­ma­ma. Predjsed­nik tog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić di­plo­mi­rao je na Prav­nom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du 1978. go­di­ne, gdje je na­kon de­vet go­di­na ste­kao i aka­dem­ski ste­pen dok­to­ra prav­nih na­u­ka. Pri­je ne­go što je iza­bran za čla­na Ustav­nog su­da, bio je za­po­slen u Že­lje­za­ri Nik­šić, gdje je ra­dio na po­slo­vi­ma prav­nog re­fe­ren­ta, sa­mo­stal­nog prav­nog re­fe­ren­ta, struč­nog sa­rad­ni­ka za pro­u­ča­va­nje prav­nog si­ste­ma i pra­će­nje prav­nih pro­pi­sa i sa­vjet­ni­ka u Po­slo­vod­nom od­bo­ru Me­ta­lur­ško-me­tal­skog kom­bi­na­ta Nik­šić. Na­kon to­ga je ra­dio u Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re – Nik­šić.
Su­di­ja Me­vli­da Mu­ra­to­vić je ra­di­la u Ape­la­ci­o­nom i Pri­vred­nom su­du, dok je njen ko­le­ga Šće­pa­no­vić, iz­me­đu osta­log,  ra­dio u Re­pu­blič­kom se­kre­ta­ri­ja­tu za za­ko­no­dav­stvo na nor­ma­tiv­no-prav­nim i ana­li­tič­kim po­slo­vi­ma. Na­kon to­ga je ra­dio u Re­pu­blič­kom hi­dro­me­te­o­ro­lo­škom za­vo­du kao na­čel­nik slu­žbe za prav­ne i op­šte po­slo­ve.M.V.P.


Iz su­da iz­bje­gli od­go­vor

Uz Ustav­nog su­da ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja re­dak­ci­je „Da­na” ko­li­ko su­di­ja ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit i ko su oni. Umje­sto to­ga, na­ve­li su da im je ne­ja­san smi­sao pi­ta­nja.
– Ustav Cr­ne Go­re i amand­man 16 na Ustav od­re­đu­ju da se su­di­ja Ustav­nog su­da bi­ra iz re­da is­tak­nu­tih prav­ni­ka sa naj­ma­nje 40 go­di­na ži­vo­ta i 15 go­di­na rad­nog is­ku­stva u prav­noj stru­ci. Za­kon o Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re od­re­đu­je da se is­tak­nu­tim prav­ni­kom sma­tra­ju pro­fe­so­ri prav­nih na­u­ka, su­di­je, dr­žav­ni tu­ži­o­ci, advo­ka­ti, no­ta­ri, prav­ni­ci ko­ji ra­de u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od­no­sno lo­kal­ne upra­ve, kao i prav­ni­ci ko­ji ra­de u pri­vred­nim dru­štvi­ma i prav­nim li­ci­ma, ko­ji uži­va­ju pro­fe­si­o­nal­ni i lič­ni ugled. Iz sve­ga re­če­nog pro­iz­i­la­zi da is­pit ko­ji po­mi­nje­te u Va­šem pi­ta­nju ni­je oba­ve­zan za iz­bor su­di­je Ustav­nog su­da i otu­da smi­sao Va­šeg pi­ta­nja osta­je ne­ja­san – sa­op­šte­no „Da­nu” iz Ustav­nog su­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"