Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SUDIJA VIŠEG SUDA U PODGORICI DOSTAVILA DOKUMENTACIJU O IMOVINI
Mugoša negira kršenje zakona, ASK priznala grešku
Suzana Mugoša Mugoša negira kršenje zakona, ASK priznala grešku Sudija Suzana Mugoša saopštila je za „Dan” da je Agenciji za sprečavanje korupcije prijavila svu imovinu koja je u njenom i u vlasništvu njenog supruga Srđana Mugoše Sudija Mugoša je kao dopunu izvještaja dostavila izvode iz Centralnog registra privrednih subjekata, koji iz razloga tehničke prirode nijesu bili vidljivi na sajtu Agencije – kažu u ASK
S
u­di­ja Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ko­ja su­di u slu­ča­ju „dr­žav­ni udar”, Su­za­na Mu­go­ša sa­op­šti­la je ju­če da je ured­no pri­ja­vi­la sve što je tre­ba­lo u svom imo­vin­skom kar­to­nu.
Su­di­ja se ogla­si­la na­kon tek­sta „Mu­go­ša sa­kri­la dvi­je su­pru­go­ve fir­me i 40.000 m2 ze­mlje”, ko­ji je ju­če ob­ja­vljen u „Da­nu“.
– Rje­še­njem Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci O.br.633/14 od 22. ju­la 2014. go­di­ne kao je­di­na za­kon­ska na­sled­ni­ca svo­ga oca Mi­lo­ra­da Ra­do­va­no­vi­ća ogla­še­na sam i pri­zna­ta za za­kon­sku na­sled­ni­cu i na­lo­že­no je Upra­vi za ne­kret­ni­ne PJ Pod­go­ri­ca da se ne­po­kret­no­sti uknji­že na mo­je ime, ko­jom pri­li­kom sam ste­kla svo­ji­nu nad sta­nom u Pod­go­ri­ci, u Uli­ci slo­bo­de, i imo­vi­nu bli­že na­ve­de­nu u li­stu ne­po­kret­no­sti 122 KO Ri­je­ka Pi­per­ska, ko­ji pre­pis Vam do­sta­vljam i uka­zu­jem da sam isti list ne­po­kret­no­sti pri­li­kom pri­ja­ve svo­je imo­vi­ne do­sta­vi­la Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
Iz na­ve­de­nog li­sta ne­po­kret­no­sti se ja­sno vi­di da je u istom na­zna­če­na po­vr­ši­na ze­mlje, a ko­ju Vi da­nas na­vo­di­te u kva­dra­tu­ri od 40.916m2. Svo­je iz­vje­šta­je o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni sam sva­ke go­di­ne re­dov­no do­sta­vlja­la sa pot­pu­no tač­nim po­da­ci­ma. Iako u pred­met­nom li­stu ne­po­kret­no­sti ima gre­ša­ka, jer je u istom na­ve­de­no da u Ri­je­ci Pi­per­skoj imam stam­be­nu zgra­du od 54m2, ne­stam­be­ni pro­stor od 10m2 i stam­be­ni pro­stor od 41m2, a što ne od­go­va­ra stvar­nom sta­nju, i te po­dat­ke sam pri­ja­vi­la s ob­zi­rom na to da je to na­ve­de­no u zva­nič­nom do­ku­men­tu, upra­vo iz raz­lo­ga da bi po­da­ci bi­li tač­ni, od­no­sno da od­go­va­ra­ju po­da­ci­ma iz zva­nič­nog do­ku­men­ta – sa­o­šti­la je Mu­go­ša za „Dan”.
Što se ti­če fir­mi su­pru­ga, Mu­go­ša ka­že da je pri­ja­vi­la da je njen su­prug vla­snik D.O.O. „De­cor­dom” u Pod­go­ri­ci, još od 2001. go­di­ne, „što sto­ji u svim kar­to­ni­ma ot­kad se po­če­la pri­ja­vlji­va­ti imo­vi­na”.
– Što se ti­če na­vo­da da je moj su­prug iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „Pyla”, ni­je­su tač­ni ni­ti je ika­da bio iz­vr­šni di­rek­tor te fir­me ni­ti ima udje­la u toj fir­mi, već je iz­vr­šni di­rek­tor Go­ran Mu­go­ša, a osni­vač Ste­van Žar­ko­vić. Tač­no je da je Sr­đan Mu­go­ša je­dan od ovla­šće­nih za­stup­ni­ka, ali bez bi­lo ka­kvog udje­la ko­ji sam bi­la du­žna da pri­ja­vim, ni­ti ima vla­sni­štvo u toj fir­mi. Tač­no je da je u to­ku pro­šle go­di­ne do­šlo do re­gi­stra­ci­je D.O.O. „Mo­dis”, ko­ja je bi­la u osni­va­nju sve do kra­ja go­di­ne, gdje je moj su­prug osni­vač u pro­cen­ti­ma od 20 od­sto sa Ste­va­nom Žar­ko­vi­ćem, či­ji udio je 80 od­sto. Ka­ko je fir­ma bi­la u osni­va­nju i ni­je bi­lo pri­ho­da, taj po­da­tak sam po mom mi­šlje­nju du­žna do­sta­vi­ti u imo­vin­skom kar­to­nu za ovu go­di­nu, što će sva­ka­ko bi­ti pri­ja­vlje­no tač­no kao i do sa­da – na­ve­la je Mu­go­ša, ko­ja nam je do­sta­vi­la i List nepokretnosti i dokument o prijavi vlasništva njenog supruga u firmi „Decordom” koji je dostavila ASK.
Ona je uka­za­la i da je kroz sve iz­vje­šta­je da­la sa­gla­snost za pro­vje­ru svih ra­ču­na ko­je po­sje­du­ju.
– Du­bo­ko sam svje­sna po­tre­be da se u ovom mo­men­tu is­pi­tu­je mo­je i imov­no sta­nje mo­je po­ro­di­ce. Sto­jim Vam na ras­po­la­ga­nju za sve po­dat­ke do ko­jih do­đe­te u is­tra­ži­va­nju i sta­nje pri­ho­da, ka­ko mo­jih, ta­ko i svih čla­no­va mo­je po­ro­di­ce, s ob­zi­rom na to da mo­že do­ći i do teh­nič­kih gre­ša­ka pri­li­kom elek­tron­ske ob­ra­de po­da­ta­ka – na­ve­la je Su­za­na Mu­go­ša.
Di­rek­tor Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) Sre­ten Ra­do­njić sa­op­štio je ju­če da su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša ni­je pre­kr­ši­la Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
– U ci­lju pot­pu­nog i tač­nog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti, Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je is­ti­če da je iz­vr­še­na pot­pu­na pro­vje­ra po­da­ta­ka ko­je je u iz­vje­šta­ju o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni pri­ja­vi­la jav­na funk­ci­o­ner­ka Su­za­na Mu­go­ša, su­di­ja Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, i da je utvr­đe­no da su pri­ja­vlje­ni po­da­ci pot­pu­ni i tač­ni – ka­zao je Ra­do­njić. Do­dao je da su su­di­je i tu­ži­o­ci kao pred­stav­ni­ci pra­vo­sud­nih or­ga­na oba­ve­zna ka­te­go­ri­ja jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ja se pro­vje­ra­va, shod­no go­di­šnjem pla­nu pro­vje­re.
– Uvi­dom u do­sta­vlje­ni iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni ime­no­va­ne, utvr­đe­no je da je pro­šle go­di­ne spro­ve­den po­stu­pak de­talj­ne pro­vje­re osno­va sti­ca­nja ne­po­kret­ne imo­vi­ne Su­za­ne Mu­go­še, ko­ja je pr­vi put pri­ja­vlje­na 2015. go­di­ne. Pri­li­kom na­ve­de­nog, ime­no­va­na je do­sta­vi­la cje­lo­kup­nu do­ku­men­ta­ci­ju o ne­po­kret­no­sti­ma ko­je su te­ma no­vin­skog član­ka u skla­du sa za­ko­nom. Do­ku­men­ta­ci­ja pot­kre­plju­je po­dat­ke pri­ja­vlje­ne u iz­vje­šta­ju i sva za­in­te­re­so­va­na li­ca mo­gu iz­vr­ši­ti uvid u spi­se pred­me­ta Su­za­ne Mu­go­še, su­di­je Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci. S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu o po­da­ci­ma u ve­zi sa pri­vred­nim dru­šta­vi­ma is­ti­če­mo da su isti pri­ja­vlje­ni u po­lju 3.6, kao pri­ho­di čla­na za­jed­nič­kog do­ma­ćin­stva, a što je u ko­re­la­ci­ji sa po­da­ci­ma na­ve­de­nim u ra­ni­jim iz­vje­šta­ji­ma, gdje je na­ve­de­no da je za­ra­da ostva­re­na u pri­vred­nom dru­štvu „De­cor­dom” – ka­zao je Ra­do­njić.
Sre­ten Ra­do­njić je do­dao je da u ve­zi sa na­vo­di­ma ko­ji se od­no­se na udio u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca su­pru­ga Su­za­ne Mu­go­še, Sr­đa­na Mu­go­še, su­di­ja kao do­pu­nu iz­vje­šta­ja do­sta­vi­la iz­vo­de iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, „ko­ji iz raz­lo­ga teh­nič­ke pri­ro­de ni­je­su bi­li vi­dlji­vi na saj­tu Agen­ci­je”
– Za po­dat­ke o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma ko­je na­vo­di­te u Va­šem tek­stu da ni­je­su pri­ja­vlje­ni za ovu go­di­nu – oba­vje­šta­va­mo Vas da je jav­na funk­ci­o­ner­ka iste du­žna pri­ja­vi­ti u re­dov­nom go­di­šnjem iz­vje­šta­ju za ovu go­di­nu, ko­ji se pod­no­si Agen­ci­ji do kra­ja mar­ta na­red­ne go­di­ne – za­klju­čio je Ra­do­njić.
Vl. O.


Od­go­vor no­vi­na­ra

Vr­lo je čud­no ka­ko su iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) uspje­li da na­pra­ve čak tri krup­ne gre­ške u istom iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni. Na­i­me, u do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju je do­sta­vi­la „Da­nu”, su­di­ja Mu­go­ša pi­še da je vi­si­na mje­seč­ne za­ra­de nje­nog su­pru­ga Sr­đa­na Mu­go­še 510 eura – u fir­mi „De­cor­dom”, a u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni iz mar­ta ove go­di­ne se na­vo­di da je njen su­prug u 2016. pri­mao mje­seč­no 299,09 eura. To bi bi­la tre­ća gre­ška na saj­tu ASK u istom iz­vje­šta­ju, po­red pr­ve dvi­je o po­da­ci­ma o ne­po­kret­noj imo­vi­ni su­di­je i po­da­ci­ma o kom­pa­ni­ja­ma nje­nog su­pru­ga. Iz od­go­vo­ra Mu­go­še ja­sno je da ni­je pri­ja­vi­la fir­mu „Mo­dis” za ko­ju tvr­di da je bi­la u osni­va­nju do kra­ja pro­šle go­di­ne i da ni­je ima­la pri­ho­da.
Sa dru­ge stra­ne, či­nje­ni­ca je da je fir­ma „Mo­dis” re­gi­stro­va­na u Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) 11. apri­la pro­šle go­di­ne i to sa 20.000 eura ka­pi­ta­la, što zna­či da je od tog iz­no­sa 4.000 eura u tu fir­mu uba­cio su­di­jin su­prug.
Od osni­va­nja do da­tu­ma pre­da­je iz­vje­šta­ja ove go­di­ne pr­o­šlo je vi­še od 10 mje­se­ci. Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je ja­sno na­la­že da je naj­ka­sni­je u iz­vje­šta­ju u mar­tu ove go­di­ne su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša mo­ra­la da pri­ja­vi fir­mu „Mo­dis”, sva­ki dru­gi po­stu­pak pred­sta­vljao bi kr­še­nje za­ko­na. Gle­da­no sa za­kon­ske stra­ne, u ovom slu­ča­ju ne po­sto­ji di­le­ma da li je ili ni­je tre­ba­lo u mar­tu ove go­di­ne da pri­ja­vi vla­sni­štvo u fir­mi. Po­seb­no za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da je di­rek­tor ASK Sre­ten Ra­do­njić ju­če po hit­nom po­stup­ku sa­op­štio da Mu­go­ša ni­je pre­kr­ši­la za­kon. U sva­kom slu­ča­ju, ova­kav po­stu­pak Ra­do­nji­ća ni­je neo­če­ki­van, zna­ju­ći nje­go­ve do­sa­da­šnje re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv kr­ši­o­ca Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"