Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Srpska kuća da štiti nacionalne, a ne partijske interese * Dvojicu ubili, spremali nove atentate * Letovi česti, kontrole rijetke * Nikšićanin se utopio, potraga za mladićem iz Plužina * Tragedija je mogla da bude izbjegnuta * Preminula Areta Frenklin
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MARKO MILAČIĆ, ČELNIK PRAVE CRNE GORE :
Da mi je rođeni otac lider neke partije u vlasti ili u opoziciji 15-20 godina, a sve to vrijeme bez rezultata, rekao bih mu: „odmori, pregazilo te je vrijeme.“

Vic Dana :)

- Kako terorista iskazuje ljubav djevojci?
- Oš’ da ti skinem avion s neba!?
Takmiče se Rus, Amerikanac i Bosanac u čijoj se zemlji proizvodi kvalitetnija guma. Rus:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se šine od nje prave.
Amerikanac:
– Kod nas je guma tako kvalitetna da se sidro od nje pravi.
Bosanac:
– Nije to ništa, kod nas je najkvalitetnija.
Amer i Rus:
– ‘Ajde, dokaži.
Bosanac:
– Moj drug Huso skočio sa desetog sprata u gumenim opancima, sve kosti polomio a opancima ništa.
Pita Perica mamu:
– Mama, je l’ ti tata kupio tu haljinu?
– Nije, sine, e, da sam ja čekala tvog tatu, ni tebe ne bih imala.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ČUDNO KADROVSKO RJEŠENJE ZA NAČELNIKA BUDVANSKE ANTIKORUPCIJSKE KANCELARIJE
Crnogorska funkciju daje agentu ANB-a
Đurović (Foto: Vijesti) Crnogorska funkciju daje agentu ANB-a Crnogorska je za načelnika Kancelarije za antikorupciju u Budvi predložila Časlava Đurovića, dugogodišnjeg službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost. U predlogu za imenovanje Đurovića, između ostalog, navodi se da je od 2001.godine do 2016.godine bio zaposlen u ANB-u
Cr­no­gor­ska je za na­čel­ni­ka Kan­ce­la­ri­je za anti­ko­rup­ci­ju u Bu­dvi pred­lo­ži­la Ča­sla­va Đu­ro­vi­ća, du­go­go­di­šnjeg slu­žbe­ni­ka Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB). Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, u pred­lo­gu za ime­no­va­nje Đu­ro­vi­ća, iz­me­đu osta­log, na­vo­di se da je od 2001.go­di­ne do 2016.go­di­ne bio za­po­slen u Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, ko­ja je ra­ni­je dje­lo­va­la pod ime­nom Slu­žba dr­žav­ne bez­bjed­no­sti.
Pre­ma ne­dav­no pot­pi­sa­nom ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu pred­stav­ni­ka do­sa­da­šnje bu­dvan­ske vla­sti i čel­ni­ka Cr­no­gor­ske, mje­sto še­fa op­štin­ske an­ti­ko­rup­cij­ske kan­ce­la­ri­je pri­pa­da toj stran­ci.
Pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra Cr­no­gor­ske u Bu­dvi Mi­o­drag Čuč­ka po­lo­vi­nom ju­la je sa ovla­šće­nim pred­stav­ni­ci­ma ko­a­li­ci­je na vla­sti pot­pi­sao spo­ra­zum o sa­rad­nji i vr­še­nju vla­sti u op­šti­ni Bu­dva. Pot­pis je sta­vljen na­kon što je op­štin­ski od­bor Cr­no­gor­ske od­lu­čio da pot­pi­še spo­ra­zum o vr­še­nju vla­sti u Bu­dvi sa ko­a­li­ci­jom ko­ja je u tom gra­du na vla­sti od kra­ja 2016. go­di­ne.
– Pred­sjed­ni­štvo Cr­no­gor­ske ra­ni­je je od­lu­či­lo da će, sli­je­de­ći na­če­lo auto­no­mi­je te­ri­to­ri­jal­nih or­ga­ni­za­ci­ja stran­ke, po­što­va­ti od­lu­ku op­štin­skog od­bo­ra Cr­no­gor­ske u Bu­dvi po­vo­dom rje­ša­va­nja kri­ze bu­dvan­ske vla­sti. Ima­ju­ći u vi­du da se u svom jav­nom dje­lo­va­nju pred­stav­ni­ci Cr­no­gor­ske vo­de na­če­lom tran­spa­rent­no­sti, Cr­no­gor­ska je jav­no ob­ja­li­la spo­ra­zum ko­ji je u ime op­štin­skog od­bo­ra pot­pi­sao Čuč­ka – sa­op­šte­no je iz te par­ti­je na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma.
Sjed­ni­ca na ko­joj je do­go­vor ozva­ni­čen za­ka­za­na je če­ti­ri da­na uoči is­te­ka vla­di­nog ro­ka za uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve.
Sa­mo­stal­ni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić ot­ka­zao je po­dr­šku vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji i boj­ko­to­vao rad lo­kal­nog par­la­men­ta, zbog če­ga du­že od po­la go­di­ne ni­je bi­lo kvo­ru­ma za odr­ža­va­nja sjed­ni­ce Skup­šti­ne. Vla­da je u me­đu­vre­me­nu da­la rok da do 21. ju­la 2018.go­di­ne bu­de ri­je­še­na kri­za vla­sti ili će uve­sti pri­nud­nu upra­vu.
Vla­sti u Bu­dvi vr­še De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, De­mo­krat­ski front, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja, De­mos i ko­a­li­ci­ja Gra­đan­skog po­kre­ta URA, So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je i ne­ka­da­šnjih funk­ci­o­ne­ra Li­be­ral­ne par­ti­je.
Vlast u Bu­dvi je po­nu­di­la Cr­no­gor­skoj, ko­ja ima tri od­bor­ni­ka, da uđe u ko­a­li­ci­ju ka­ko bi iz­bje­gli uvo­đe­nje pri­nud­ne upra­ve.
Na­kon što je pred­sjed­nik bu­dvan­skog od­bo­ra Cr­no­gor­ske Mi­o­drag Čuč­ka me­di­ji­ma po­tvr­dio da je spo­ra­zum za­klju­čen, usli­je­di­lo je odr­ža­va­nje sjed­ni­ce lo­kal­nog par­la­men­ta. Čuč­ka je ka­zao da ni­je­su ušli u vlast na ne­ko­li­ko mje­se­ci, već da upra­vlja­ju gra­dom do kra­ja man­da­ta i do­pri­ne­su da se ri­je­še broj­ni na­go­mi­la­ni pro­ble­mi.
Cr­no­gor­skoj će po ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu pri­pa­sti mje­sto pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, na ko­je je već iza­bran Vla­di­mir Bu­la­to­vić, pred­sjed­ni­ka Iz­vr­šnog od­bo­ra Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bu­dva i se­kre­ta­ra za dru­štve­ne dje­lat­no­sti, a po­nu­đe­no im je i mje­sto za­mje­ni­ka di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća i da vo­de op­štin­sku Kan­ce­la­ri­ju za anti­ko­rup­ci­ju.
Iako u spo­ra­zu­mu ko­ji su pot­pi­sa­li Čuč­ka, li­der bu­dvan­skog DF-a Mar­ko Ba­to Ca­re­vić i pred­sjed­nik bu­dvan­skih De­mo­kra­ta Kr­sto Ki­ko Ra­do­vić pi­še da je i ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić dio vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, on je ka­zao da ne zna ni­šta o spo­ra­zu­mu.
Vl.O.

CR­NO­GOR­SKA IZA­BRA­LA NO­VOG PRED­SJED­NI­KA NIK­ŠIĆ­KOG OD­BO­RA
Po­dje­le uspo­ra­va­ju raz­voj
No­vi pred­sjed­nik Opš­tinskog od­bo­ra Cr­no­gor­ske u Nik­ši­ću je Bo­jan Mr­vo­še­vić, sa­op­šte­no je iz te stran­ke. Na­kon iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka Mr­vo­še­vić je iz­ja­vio da i sam že­li da do­pri­ne­se pre­va­zi­la­že­nju po­dje­la u cr­no­gor­skom dru­štvu, ko­ji­ma se uspo­ra­va raz­voj dr­ža­ve i da je Cr­no­gor­ska naj­o­zbilj­ni­ji za­go­vor­nik te ide­je.
– Cr­no­gor­ska je no­va po­li­tič­ka op­ci­ja, za­go­va­ra ide­je sa­vre­me­ne i sta­bil­ne Cr­ne Go­re. Lju­di ko­ji na­stu­pa­ju u ime Cr­no­gor­ske uli­va­ju i po­vje­re­nje i na­du da po­li­ti­ka mo­že bi­ti ča­sno za­ni­ma­nje. Za­to sam od­lu­čio da po­sta­nem član Cr­no­gor­ske i da u ime Cr­no­gor­ske dje­lu­jem u po­li­ti­ci – iz­ja­vio je Mr­vo­še­vić na­kon iz­bo­ra.
Mr­vo­še­vić je di­plo­mi­ra­ni prav­nik sa is­ku­stvom u pred­u­zet­ni­štvu. Ka­ko je sa­op­šte­no, do sa­da ni­je bio član ni­jed­ne po­li­tič­ke stran­ke.M.V.


Ime­no­van i za se­lek­to­ra

In­te­re­sant­no je da je Pred­sjed­ni­štvo Od­boj­ka­škog sa­ve­za Cr­ne Go­re u apri­lu pro­šle go­di­ne jed­no­gla­sno od­lu­či­lo da tre­ner od­boj­ka­ši­ca Bu­dvan­ske ri­vi­je­re Bu­dva Ča­slav Đu­ro­vić bu­de se­lek­tor žen­ske ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re. Đu­ro­vić je na po­zi­ci­ji se­lek­to­ra na­sli­je­dio Mi­la­na Mar­ko­vi­ća, ko­ji je pret­hod­no pod­nio ostav­ku.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"